Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-12-2013 ]

Αρ. πρωτ.: Δ19Α 5043398 ΕΞ 20.12.2013 Τροποποίηση και συμπλήρωση των ΑΥΟ απλουστευμένων διαδικασιών στην εισαγωγή και εξαγωγή

(Τροποποίηση και συμπλήρωση των ΑΥΟ απλουστευμένων διαδικασιών στην εισαγωγή και εξαγωγή)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αθήνα 20 Δεκεμβρίου 2013
Αρ. Πρωτ. Δ19Α 5043398 ΕΞ2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ 19η ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α',Γ'

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
101 84 Αθήνα
Πληροφορίες : Ε.Γκόνη, Δ.Τσετσέκου,
Σ.Μπαντέκα
Τηλέφωνο : 2106987452,2106987435,
2106987443
FAX: 2106987450
Email: [email protected]

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση και συμπλήρωση των ΑΥΟ απλουστευμένων διαδικασιών στην εισαγωγή και εξαγωγή

Σας κοινοποιούμε τις αριθμ. Δ19Α 5041324 ΕΞ 26.11.2013 (ΦΕΚ 3182/Β/13-12- 2013), και αριθμ. Δ19Α 5041269 ΕΞ 26.11.2013 (ΦΕΚ 3149/Β/11-12-13) Αποφάσεις του Υφυπουργού Οικονομικών, με τις οποίες τροποποιούνται και συμπληρώνονται η αριθμ. Δ19Α 5041987 ΕΞ 5.10.2011 Απόφαση του Αν. Υπ. Οικονομικών «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας για τη διαδικασία εκτελωνισμού στον οριζόμενο απ' τον εισαγωγέα τόπο» και η αριθμ. Δ19Α 5030435 ΕΞ 23.7.2012 Απόφαση του Υφ. Οικονομικών «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας για τη διαδικασία απλουστευμένης διασάφησης και της διαδικασίας εκτελωνισμού στον οριζόμενο από τον εξαγωγέα τόπο», για ενημέρωση και εφαρμογή. Αναλυτικότερα:

1) Με την αριθμ. Δ19Α 5041324 ΕΞ 26.11.2013 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, ρυθμίζονται τα ακόλουθα:

α) Διευρύνονται οι προθεσμίες εντός των οποίων διενεργούνται οι απαιτούμενοι έλεγχοι από τις αρμόδιες ΕΛΥΤ και τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων για την αξιολόγηση των κριτηρίων προκειμένου εν συνεχεία να εκδοθούν οι άδειες απλουστευμένων διαδικασιών από τις αρμόδιες Τελωνειακές Περιφέρειες.

β) Αναφορικά με τη διαδικασία απλουστευμένης διασάφησης στην εισανωνή, στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η υποβολή μίας (1) συμπληρωματικής διασάφησης για όλες τις απλουστευμένες διασαφήσεις του μήνα, δίνεται η δυνατότητα στον κάτοχο της άδειας να υποβάλλει συμπληρωματική διασάφηση για κάθε μία απλουστευμένη διασάφηση εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος.

2) Με την αριθμ. Δ19Α 5041269 ΕΞ 26.11.2013 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών περί απλουστευμένων διαδικασιών στο καθεστώς της εξανωνής, πέραν της διεύρυνσης της προθεσμίας διενέργειας των απαιτούμενων ελέγχων, ρυθμίζονται τα ακόλουθα:

α) Προστέθηκε σχετική διάταξη σύμφωνα με την οποία δίνεται η δυνατότητα στις Τελωνειακές Περιφέρειες να προσδιορίζουν στην άδεια τις ειδικότερες συνθήκες τελωνισμού που τυχόν προκύψουν με βάση το είδος των συναλλαγών του αιτούντα. Η διάταξη αυτή προστέθηκε για να καλύψει την περίπτωση εκείνη που ενδεχομένως απαιτηθεί στην άδεια κάτι ιδιαίτερο ή ειδικότερο που αφορά τον συγκεκριμένο κάτοχο της άδειας ούτως ώστε να είναι σε κάθε περίπτωση ευχερής ο τελωνειακός έλεγχος. Για παράδειγμα η ως άνω διάταξη μπορεί να τύχει εφαρμογής, ενδεικτικά, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

ί. Όταν ο αιτών είναι τελωνειακός αντιπρόσωπος και έχει δηλώσει τις δικές του εγκαταστάσεις, ως εγκεκριμένο τόπο τελωνισμού των εμπορευμάτων των πελατών του, με την καταγραφή στην άδεια της υποχρέωσης από τον αιτούντα του σαφούς διαχωρισμού των εμπορευμάτων των πελατών που αυτός εκπροσωπεί στους δικούς του αποθηκευτικούς χώρους σε περίπτωση τελωνειακού ελέγχου,

ίί. Όταν η αίτηση για χρήση απλουστευμένων διαδικασιών αφορά εμπορεύματα που υπόκεινται σε απαγορεύσεις - περιορισμούς, με την καταγραφή στην σχετική άδεια του αποτελέσματος της διαβούλευσης με την, κατά περίπτωση, αρμόδια αρχή, καθώς επίσης και του τρόπου διεξαγωγής των απαιτούμενων ελέγχων,

iii. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση ενδεχόμενης ρύθμισης θεμάτων που τυχόν ανακύψουν από τους ειδικούς όρους των εμπορικών συναλλαγών του αιτούντα εφόσον δεν αντίκειται σε ισχύουσες διατάξεις.

β) Επιπλέον προστέθηκαν σχετικές διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες δίνεται η δυνατότητα υποβολής περισσότερων συμπληρωματικών διασαφήσεων τύπου Υ ή περισσότερων ανακεφαλαιωτικών διασαφήσεων τύπου Ζ εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, στην περίπτωση που δεν μπορεί να υποβληθεί μία συμπληρωματική διασάφηση τύπου Υ για όλες τις απλουστευμένες διασαφήσεις τύπου C ή μία ανακεφαλαιωτική διασάφηση τύπου Ζ για όλες τις λογιστικές εγγραφές του προηγούμενου μήνα.

γ) Τέλος με την τροποποίηση σχετικής διάταξης, καθιερώνεται υποχρεωτικά η τήρηση του Ειδικού Λογιστικού Βιβλίου αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, στις περιπτώσεις άδειας χρήσης διαδικασίας εκτελωνισμού στον οριζόμενο από τον εξαγωγέα τόπο.


Ακριβές Αντίγραφο
Ο Τμηματάρχης

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο