Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-12-2013 ]

Ρ.Α.Ε. αριθμ. απόφ. 579/2013 Αναπροσαρμογή ετήσιων ανταποδοτικών τελών υπέρ ΡΑΕ για το έτος 2013

(Αναπροσαρμογή ετήσιων ανταποδοτικών τελών υπέρ ΡΑΕ για το έτος 2013)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. απόφ. 579/2013

(ΦΕΚ Β' 3218/18-12-2013)

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(Συνεδρίαση της 25ης Νοεμβρίου 2013)

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Νόμου 2773/1999 «Απελευθέρωση αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας − Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 286), και ιδίως τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 6 του νόμου αυτού, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 3426/2005 και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 και της παρ. 1 του άρθρου 30 του Νόμου 3426/2005 «Επιτάχυνση διαδικασίας για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας» (ΦΕΚ Α΄ 309), όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 7 της υπ’ αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ1/ΟΙΚ.591/12.01.2001 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, με θέμα «Καθορισμός τελών άσκησης δραστηριότητας στον τομέα της ενέργειας που αποτελούν πόρους της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας» (ΦΕΚ Β΄ 43), σύμφωνα με το οποίο «Το ανά μονάδα ύψος των ετήσιων ανταποδοτικών τελών, όπως για κάθε περίπτωση ορίζεται στα άρθρα 4 έως και 6 αναπροσαρμόζεται από 1.1.2002 αυτόματα ετησίως κατά το ποσοστό μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, όπως αυτό προσδιορίζεται από την ΕΣΥΕ. Το κατ’ έτος ισχύον ανά μονάδα ύψος των ετήσιων ανταποδοτικών τελών δημοσιεύεται με τη φροντίδα της ΡΑΕ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

4. Την υπ’ αρ. πρωτ. 1104968/50–0Ε/ΠΟΛ.1286/6.12.2000 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, με θέμα «Κοινοποίηση των διατάξεων του Ν. 2842/2000 σχετικά με τη εισαγωγή του ΕΥΡΩ, ως κοινής νομισματικής μονάδας και οδηγίες για την εφαρμογή τους».

5. Τον πίνακα εξέλιξης ετήσιων μεταβολών Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή που δημοσιοποιείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, όπου προσδιορίζεται το ποσοστό μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για το έτος 2012 σε 1,5% (ένα και πέντε δέκατα τοις εκατό)1.

1. http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/A0515/PressReleases/A0515_DKT87_DT_MM_12_2012_01_F_GR.pdf

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Σκέφτηκε ως εξής:

1. Επειδή, η υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ1/ΟΙΚ.591/12.01.2001 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, εκδόθηκε βάσει των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν. 2773/1999, το οποίο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 3426/2005.

2. Επειδή, στην παρ. 1 του άρθρου 30 του Ν. 3426/2005, ρητά προβλέπεται ότι «οι πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του Ν. 2773/1999, εξακολουθούν να ισχύουν, μέχρι να αντικατασταθούν με βάση τις διατάξεις του νόμου αυτού».

3. Επειδή, η υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ1/ΟΙΚ.591/12.01.2001 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης δεν έχει επί του παρόντος αντικατασταθεί.

4. Επειδή, βάσει του άρθρου 7 της υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ1/ΟΙΚ.591/12.01.2001 κοινής υπουργικής απόφασης, η ΡΑΕ οφείλει να βεβαιώσει την, αυτόματα ισχύουσα, ετήσια τιμαριθμική αναπροσαρμογή των ανταποδοτικών τελών, το δε κατ’ έτος ισχύον ανά μονάδα ύψος των ετήσιων ανταποδοτικών τελών δημοσιεύεται με τη φροντίδα της ΡΑΕ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,

αποφασίζει:

Άρθρο 1

1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η αναπροσαρμογή του ύψους των ετήσιων ανταποδοτικών τελών που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 7 της υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ1/ ΟΙΚ.591/12.01.2001 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης.

2. Το ύψος των ετησίων ανταποδοτικών τελών, όπως αυτά καθορίζονται με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ1/ΟΙΚ.591/12.01.2001 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με το ποσοστό μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, το οποίο, για το έτος 2012, ανέρχεται σε 1,5% (ένα και πέντε δέκατα τοις εκατό).

Άρθρο 2
Τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου

1. Το ποσό ετησίου ανταποδοτικού τέλους που επιβάλλεται στους κατόχους άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 περίπτωση α΄ της υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ1/ΟΙΚ.591/12.01.2001 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, ορίζεται στο ποσό των 8,33975€ το οποίο στρογγυλοποιείται σε Οκτώ Ευρώ και Τριάντα Τέσσερα Λεπτά (8,34€) ανά Mwatt μέγιστης καθαρής ισχύος.

2. Το ποσό ετησίου ανταποδοτικού τέλους που επιβάλλεται στους κατόχους άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε Πελάτες, ανάλογα με την συνολική ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που απορρόφησαν από το Σύστημα ή από το Δίκτυο οι Πελάτες τους κατά το έτος 2011, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 περίπτωση β΄ της υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ1/ΟΙΚ.591/12.01.2001 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, ορίζεται στο ποσό των 0,070887€ το οποίο στρογγυλοποιείται σε Επτά Λεπτά (0,07€) ανά απορροφώμενη MWh.

3. Το ποσό ετησίου ανταποδοτικού τέλους που επιβάλλεται στους έχοντες δικαίωμα εισαγωγής φυσικού αερίου σύμφωνα με το άρθρο 5 της υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ1/ΟΙΚ.591/12.01.2001 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, ορίζεται στο ποσό των 0,25018€ το οποίο στρογγυλοποιείται σε είκοσι πέντε λεπτά (0,25€) ανά χίλια κυβικά μέτρα.

Άρθρο 3
Τομέας υγρών καυσίμων

1. Για τα υγραέρια, το ύψος του ανταποδοτικού τέλους που επιβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ1/ΟΙΚ.591/12.01.2001 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, ορίζεται σε 0,10424€ το οποίο στρογγυλοποιείται στο ποσό των Δέκα Λεπτών (0,10€) ανά μετρικό τόνο.

2. Για το μαζούτ, το ύψος ανταποδοτικού τέλους που επιβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ1/ΟΙΚ.591/12.01.2001 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, ορίζεται σε 0,10424€ το οποίο στρογγυλοποιείται στο ποσό των Δέκα Λεπτών (0,10€) ανά μετρικό τόνο.

3. Για τις βενζίνες, το ύψος ανταποδοτικού τέλους που επιβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ1/ΟΙΚ.591/12.01.2001 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, ορίζεται σε 0,20849€ το οποίο στρογγυλοποιείται στο ποσό των είκοσι ενός λεπτών (0,21€) ανά χίλια λίτρα.

4. Για το πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης, το ύψος ανταποδοτικού τέλους που επιβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ1/ΟΙΚ.591/12.01.2001 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, ορίζεται σε 0,20849€ το οποίο στρογγυλοποιείται στο ποσό των είκοσι ενός λεπτών (0,21€) ανά χίλια λίτρα.

Άρθρο 4
Χρόνος ισχύος

Οι τιμές που καθορίζονται στην παρούσα απόφαση αφορούν στα ετήσια ανταποδοτικά τέλη που θα καταβληθούν κατά τη διάρκεια του έτους 2013.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2013

Ο Πρόεδρος
ΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο