Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-12-2013 ]

Αριθμ. Δ19Α 5041324 ΕΞ 26.11.2013 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Δ19Α 5041987/5−10−2011 απόφασης του Αν. Υπ. Οικονομικών «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας για τη διαδικασία απλουστευμένης διασάφησης και της διαδικασίας εκτελωνισμού στον οριζόμενο απ' τον εισαγωγέα τόπο» και της αριθμ. Δ19Α 5030435/23−7−2012 απόφασης του Υφ. Οικονομικών «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας για τη διαδικασία απλουστευμένης διασάφησης και της διαδικασίας εκτελωνισμού στον οριζόμενο από τον εξαγωγέα τόπο»

(Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Δ19Α 5041987/5−10−2011 απόφασης του Αν. Υπ. Οικονομικών «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας για τη διαδικασία απλουστευμένης διασάφησης και της διαδικασίας εκτελωνισμού στον οριζόμενο απ' τον εισαγωγέα τόπο» και της αριθμ. Δ19Α 5030435/23−7−2012 απόφασης του Υφ. Οικονομικών «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας για τη διαδικασία απλουστευμένης διασάφησης και της διαδικασίας εκτελωνισμού στον οριζόμενο από τον εξαγωγέα τόπο»)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αριθμ. Δ19Α 5041324 ΕΞ2013

(ΦΕΚ Β' 3182/13-12-2013)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθμ. 2913/92 του Συμβουλίου «περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα» όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 648/2005 του Συμβουλίου και ιδιαίτερα το άρθρο 76 περί απλουστευμένων διαδικασιών.

2. Τις διατάξεις εφαρμογής του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα Κανονισμός (ΕΟΚ) 2454/93 της Επιτροπής «για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 2913/92 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα», όπως τροποποιήθηκε με τους Κανονισμούς (ΕΚ) αριθμ. 1192/2008, και (ΕΚ) αριθμ. 430/2010.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (νόμος 2690/1999 ΦΕΚ 45/Α/9−3−1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις των άρθρων 34, 179 παράγραφος 2 και αρθρ. 180 παρ. 2 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα Ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α/22−11−2001) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Την αριθμ. Δ19Α 5041987 ΕΞ 5.10.2011 (ΦΕΚ 2467/Β/4−11−2011) «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας για τη διαδικασία απλουστευμένης διασάφησης και της διαδικασίας εκτελωνισμού στον οριζόμενο απ’ τον εισαγωγέα τόπο» του Α. Υπουργού Οικονομικών.

6. Την αριθμ. Δ19Α 5030435 ΕΞ 23.7.2012 (ΦΕΚ 2254/Β/2−8−2012) «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας για τη διαδικασία απλουστευμένης διασάφησης και της διαδικασίας εκτελωνισμού στον οριζόμενο από τον εξαγωγέα τόπο.» απόφαση του Υφ. Οικονομικών.

7. Την αριθμ. ΥΠΟΙΚ 07927ΕΞ/19−9−2013 (ΦΕΚ 2574/Β/24−9−2012) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπ. Οικονομικών περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη.

8. Την ανάγκη διεύρυνσης των προθεσμιών εντός των οποίων διενεργούνται οι αναγκαίοι έλεγχοι και παρέχονται οι άδειες απλουστευμένων τελωνειακών διαδικασιών προκειμένου να εξασφαλιστεί αναγκαίος χρόνος για τη συλλογή, επεξεργασία, και τελική αξιολόγηση των όρων και προϋποθέσεων των ζητούμενων απλουστευμένων διαδικασιών προς διασφάλιση των δημοσιονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της χώρας μας, καθώς και την ανάγκη διευκόλυνσης των κατόχων αδειών απλουστευμένης διασάφησης κατά την εισαγωγή.

9. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Η αριθμ. Δ19Α 5041987 ΕΞ 5.10.2011 απόφαση του Αν. Υπ. Οικονομικών τροποποιείται και συμπληρώνεται ως ακολούθως:

1. Στη δεύτερη παράγραφο της περίπτωσης β) του σημείου 2) του άρθρου 6, η φράση «εντός προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών» αντικαθίσταται από τη φράση «εντός προθεσμίας εβδομήντα πέντε (75) ημερολογιακών ημερών».

2. Στη δεύτερη παράγραφο του σημείου 3) του άρθρου 6, η φράση «εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών» αντικαθίσταται από τη φράση «εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών».

3. Στο σημείο 1) του άρθρου 7, η φράση «εντός προθεσμίας 60 ημερολογιακών ημερών» αντικαθίσταται από τη φράση «εντός ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αποδοχής της αίτησης με δυνατότητα περαιτέρω παράτασης κατά τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, κατόπιν σχετικού αιτήματος των εταιρειών».

4. Στο σημείο 3) του άρθρου 13, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως ακολούθως: «Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η υποβολή μίας (1) συμπληρωματικής διασάφησης για όλες τις απλουστευμένες διασαφήσεις του μήνα, ο κάτοχος της άδειας υποβάλλει συμπληρωματική διασάφηση για κάθε μία απλουστευμένη διασάφηση εντός του ιδίου χρονικού διαστήματος».

Άρθρο 2

Η αριθμ. Δ19Α 5030435 ΕΞ 23.7.2012 απόφαση του Υφ. Οικονομικών τροποποιείται ως ακολούθως:

1. Στη δεύτερη παράγραφο της περίπτωσης β) του σημείου 2) του άρθρου 6, η φράση «εντός προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών» αντικαθίσταται από τη φράση «εντός προθεσμίας εβδομήντα πέντε (75) ημερολογιακών ημερών».

2. Στη δεύτερη παράγραφο του σημείου 3) του άρθρου 6, η φράση «εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών» αντικαθίσταται από τη φράση «εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών».

3. Στο σημείο 1) του άρθρου 7, η φράση «εντός προθεσμίας 60 ημερολογιακών ημερών» αντικαθίσταται από τη φράση «εντός ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αποδοχής της αίτησης με δυνατότητα περαιτέρω παράτασης κατά τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, κατόπιν σχετικού αιτήματος των εταιρειών».

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2013

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο