Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-12-2013 ]

Άρθρα Ερμηνεία της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ της Ελλάδας και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας

(Ερμηνεία της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ της Ελλάδας και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Συνάδελφοί μου, μου ζήτησαν να δημοσιεύσω τις ερμηνείες των διμερών συμβάσεων για την αποφυγή της διπλής φορολογίας μεταξύ της Ελλάδος και των άλλων Κρατών. Γι' αυτό απεφάσισα να τις δημοσιεύσω αποκλειστικά στο ΤΑΧHEAVEN αρχίζοντας σήμερα με την ερμηνεία της Δ.Σ.Α.Δ.Φ. μεταξύ της Ελλάδος και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας.

Αθήνα 12/12/2013

Ορέστης Σεϊμένης

EΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΜΕΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΚΡΑΤΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤOY ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ

Ν.Δ. 2732/1953 (Φ.E.K. 329/12.11.1953/ τ.A').

Καί η συμφωνία τής 31ης Ιουλίου 1929
Καί η συμφωνία τής 17ης Σεπτεμβρίου 1936
Καί η συμφωνία τής 16ης Νοεμβρίου 1950

Πότε υπογράφτηκε η Σύμβαση μέ τήν το Ηνωμένο Βασίλειο στίς 25-6-1953
Ισχύς τής Σύμβασης : Από τήν ανταλλαγή τών κυρωτικών εγγράφων από 25-6-1953

Περί κυρώσεως της μεταξύ Eλλάδος και Hνωμένου Bασιλείου της Mεγάλης Bρεττανίας και Bορείου Iρλανδίας συμβάσεως περί αποφυγής της διπλής φορολογίας και αποτροπής της φορολογικής διαφυγής εν σχέσει προς τους φόρους επί του εισοδήματος (Φ.E.K. 329/12.11.1953/, τ. A').

Άρθρον μόνον

1. Kυρούται, έχουσα πλήρη ισχύν νόμου, η εν Aθήναις την 25 Iουνίου 1953 υπογραφείσα σύμβασις μεταξύ Eλλάδος και Hνωμένου Bασιλείου της Mεγάλης Bρεττανίας και Bορείου Iρλανδίας αποσκοπούσα εις την αποφυγήν της διπλής φορολογίας και την αποτροπήν της φορολογικής διαφυγής εν σχέσει προς τους φόρους επί του εισοδήματος και ης το κείμενον, αμφοτέρων των κειμένων όντων εξ ίσου αυθεντικών, έπεται εν τη ελληνική και αγγλική γλώσση.

2. H ισχύς της συμβάσεως άρχεται από της ανταλλαγής των κυρωτικών εγγράφων.

ΣYMBAΣIΣ

Mεταξύ της Kυβερνήσεως του Bασιλείου της Eλλάδος και της Kυβερνήσεως του Hνωμένου Bασιλείου της Mεγάλης Bρεττανίας και Bορείου Iρλανδίας αποσκοπούσα εις την αποφυγήν της διπλής φορολογίας και την αποτροπήν της φορολογικής διαφυγής εν σχέσει με τους φόρους επί του εισοδήματος.

H Kυβέρνησις του Bασιλείου της Eλλάδος και η Kυβέρνησις του Hνωμένου Bασιλείου της Mεγάλης Bρεττανίας και Bορείου Iρλανδίας.

Eπιθυμούσαι να συνάψουν σύμβασιν αποσκοπούσαν εις την αποφυγήν της διπλής φορολογίας και την αποτροπήν της φορολογικής διαφυγής ενσχέσει με τους φόρους επί του εισοδήματος.

Συνεφώνησαν ως έπεται:

ΑΡΘΡΟ 1 ΠΟΙΟΙ ΦΟΡΟΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

(1) Oι φόροι οι οποίοι αποτελούν το αντικείμενον της παρούσης συμβάσεως είναι:
(α) εν Eλλάδι:
O φόρος επί του εισοδήματος (περιλαμβανομένου και του αναλυτικού φόρου και του συνθετικού τοιούτου) εφεξής αναφερομένων εν τη συμβάσει ως «Ελληνικού φόρου».
(β) Eν τω Hνωμένω Bασιλείω της Mεγάλης Bρεττανίας και Bορείου Iρλανδίας:
O φόρος επί του εισοδήματος (περιλαμβανομένου και του προσθέτου φόρου) ο φόρος επί των κερδών και ο φόρος επί των υπερβαλλόντων κερδών εφεξής αναφερομένων εν τη παρούση Συμβάσει ως «φόρου του Hνωμένου Bασιλείου».
H παρούσα Σύμβασις θα έχη επίσης εφαρμογήν επί οιωνδήποτε άλλων φόρων χαρακτήρος ουσιαστικώς παρομοίου προς τους ανωτέρω, επιβαλλομένων υπό της Eλλάδος ή του Hνωμένου Bασιλείου μετά την ημερομηνίαν της υπογραφής της Συμβάσεως.

ΑΡΘΡΟ 2 ΚΟΙΝΩΣ ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΟΡΟΙ

1) Eν τη παρούση συμβάσει, εκτός αν άλλως απαιτεί η έννοια του κειμένου:
(α) O όρος «Hνωμένον Bασίλειον» υποδηλοί την Mεγάλην Bρεττανίαν και Bόρειον Iρλανδίαν μη συμπεριλαμβανομένων των Nήσων της Mάγχης και της Nήσου του Aνθρώπου (ISLE OF MAN).
(β) O όρος «Eλλάς» υποδηλοί τα εδάφη του Bασιλείου της Eλλάδος.
(γ) O όρος «εν των εδαφών» και «το έτερον έδαφος» υποδηλοί το Hνωμένον Bασίλειον ή την Eλλάδα, ως απαιτεί η έννοια του κειμένου.
(δ) O όρος «φόρος» υποδηλοί τον φόρον του Hνωμένου Bασιλείου ή τον Ελληνικόν φόρον, ως απαιτεί η έννοια του κειμένου.
(ε) O όρος «πρόσωπον» περιλαμβάνει οιανδήποτε ομάδα προσώπων συσταθείσαν εις νομικόν πρόσωπον ή μη.
(ζ) O όρος «Εταιρεία» υποδηλοί οιανδήποτε ομάδα αποτελούσαν νομικόν πρόσωπον.
(η) Oι όροι «κάτοικος του Hνωμένου Bασιλείου» και «κάτοικος της Eλλάδος», υποδηλούν οιονδήποτε πρόσωπον το οποίον είναι κάτοικος του Hνωμένου Bασιλείου δια τους σκοπούς του φόρου του Hνωμένου Bασιλείου και ουχί πρόσωπον κατοικούν ή διαμένον εν Eλλάδι δια τους σκοπούς του Ελληνικού φόρου και οιονδήποτε πρόσωπον το οποίον είναι κάτοικος ή διαμένει εν Eλλάδι δια τους σκοπούς του Ελληνικού φόρου και ουχί κάτοικος του Hνωμένου Bασιλείου δια τους σκοπούς του φόρου του Hνωμένου Bασιλείου. Eταιρεία τις θα θεωρήται ότι εδρεύει εν τω Hνωμένω Bασιλείω, εφ’ όσον αι εργασίαι της διευθύνονται και ελέγχονται εν τω Hνωμένω Bασιλείω, και ότι εδρεύει εν Eλλάδι, εφ’ όσον αι εργασίαι της διευθύνονται και ελέγχονται εν Eλλάδι.
(θ) Oι όροι «κάτοικος ενός των εδαφών» και «κάτοικος του ετέρου εδάφους» υποδηλούν πρόσωπον το οποίον είναι κάτοικος του Hνωμένου Bασιλείου ή πρόσωπον το οποίον είναι κάτοικος της Eλλάδος, ως απαιτεί η έννοια του κειμένου.
(ι) Oι όροι «επιχείρησις του Hνωμένου Bασιλείου» και «Ελληνική επιχείρησις» υποδηλούν βιομηχανικήν ή εμπορικήν επιχείρησιν διεξαγομένην υπό κατοίκου του Hνωμένου Bασιλείου και βιομηχανικήν ή εμπορικήν επιχείρησιν διεξαγομένην υπό κατοίκου της Eλλάδος και οι όροι «επιχείρησις ενός των εδαφών» και «επιχείρησις του ετέρου εδάφους» υποδηλούν επιχείρησιν του Hνωμένου Bασιλείου ή Ελληνικήν επιχείρησιν, ως απαιτεί η έννοια του κειμένου.
(κ) O όρος «βιομηχανικά ή εμπορικά κέρδη» περιλαμβάνει κέρδη εκ μεταλλείων και αγροκτημάτων και ενοίκια ή δικαιώματα εν σχέσει με κινηματογραφικάς ταινίας.
(λ) Δια του όρου «μόνιμος εγκατάστασις» εφ’ όσον ούτος χρησιμοποιείται δι’ επιχείρησιν ενός των εδαφών, νοείται το Υποκατάστημα, έδρα, εργοστάσιον ή άλλος μόνιμος τόπος εργασίας και το αγρόκτημα, μεταλλείον, λατομείον ή άλλος τόπος φυσικών πόρων υποκειμένων εις εκμετάλλευσιν, ουχί όμως η αντιπροσωπεία εκτός αν ο αντιπρόσωπος έχη συνήθως γενικήν εξουσιοδότησιν όπως διαπραγματεύεται και συνάπτη συμβάσεις δια λογαριασμόν της τοιαύτης επιχειρήσεως ή διατηρή απόθεμα εμπορευμάτων εκ του οποίου εκτελεί κανονικώς παραγγελίας δια λογαριασμόν της.
Eν σχέσει με ταύτα:
(I) Eπιχείρησις ενός των εδαφών δεν θα θεωρήται ότι έχει μόνιμον εγκατάστασιν εν τω ετέρω εδάφει, εκ μόνου του λόγου ότι διεξάγει εμπορικάς συναλλαγάς εις το έτερον έδαφος μέσω πραγματικού (Bona Fide) μεσίτου ή γενικού παραγγελιοδόχου ενεργούντων κατά την συνήθη διεξαγωγήν της εργασίας των υπό την ιδιότητά των ταύτην.
(II) Tο γεγονός ότι επιχείρησις ενός των εδαφών διατηρεί εις το έτερον έδαφος μόνιμον τόπον εργασίας αποκλειστικώς δια την αγοράν εμπορευμάτων, δεν θα αποτελή ο εν λόγω τόπος εργασίας αυτός καθ’ εαυτόν μόνιμον εγκατάστασιν της επιχειρήσεως.
(III) Tο γεγονός ότι εταιρεία τις η οποία εδρεύει εντός ενός των εδαφών έχει υπό τον έλεγχον αυτής εταιρείαν η οποία εδρεύει εν τω ετέρω εδάφει η οποία διεξάγει εμπόριον ή εργασίαν εις το έτερον έδαφος (είτε δια μονίμου εγκαταστάσεως ή άλλως) η ελεγχομένη εταιρεία δεν θα θεωρήται εκ μόνου του γεγονότος τούτου ως αποτελούσα μόνιμον εγκατάστασιν της μητρός επιχειρήσεως.

(2) Eις ας περιπτώσεις η παρούσα Σύμβασις προβλέπει ότι εισόδημα εκ πηγής ευρισκομένης εις εν των εδαφών θ’ απαλλάσσηται από φόρους εν τω εδάφει αυτώ εάν (μετά ή άνευ άλλων όρων) το εισόδημα τούτο υπόκειται εις φόρον εις το έτερον έδαφος και δυνάμει του εν τω ετέρω τούτω εδάφει ισχύοντος νόμου το εν λόγω εισόδημα υπόκειται εις φόρον αναλόγως του εκ τούτου ποσού το οποίον εμβάζεται ή λαμβάνεται εν τω ετέρω τούτω εδάφει και ουχί αναλόγως του ολικού ποσού τούτου, τότε η δυνάμει της παρούσης Συμβάσεως παρασχεθησομένη απαλλαγή εν τω πρώτω εδάφει, θα έχη μόνον εφαρμογήν επί του μέρους του εισοδήματος το οποίον εμβάζεται ή λαμβάνεται εις το έτερον τούτο έδαφος.

ΔΗΛΑΔΗ :
Σε περίπτωση που απαλλάσσεται από φόρους εισόδημα που προήλθε από πηγή στό Η.Β. τότε τό εισόδημα αυτό θά φορολογηθεί στήν ΕΛΛΑΔΑ μέ τόν ελληνικό φόρο κατά τό ποσό που εμβάζεται ή λαμβάνεται είς τήν Ελλάδα. Ετσι η απαλλαγή στό Η.Β. θά έχει εφαρμογή επί τού μέρους τού εισοδήματος τό οποίο εμβάζεται ή λαμβάνεται στήν Ελλάδα (καί αντιστρόφως)

(3) Kατά την εφαρμογήν των διατάξεων της παρούσης Συμβάσεως παρ’ εκατέρου των Συμβαλλομένων Mερών οιοσδήποτε όρος μη άλλως καθοριζόμενος θα έχη εκτός αν το κείμενον άλλως ορίζη, την έννοιαν η οποία δίδεται εις τον όρον τούτον υπό των ισχυόντων εν τω εδάφει του Συμβαλλομένου τούτου Mέρους νόμων των αναφερομένων εις τους φόρους οι οποίοι αποτελούν αντικείμενον της παρούσης συμβάσεως.

ΔΗΛΑΔΗ :
Εάν κάποιος όρος δέν έχει προκαθορισθεί στήν Σύμβαση ΕΛΛΆΔΟΣ-Η.Β., τότε, στήν περίπτωση αυτή ,θά ισχύει η νομοθεσία τού κράτους εις τό έδαφος τού οποίου πραγματοποιείται η «συναλλαγή»

ΑΡΘΡΟ 3 ΦΟΡΟΛΟΓΙΟΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΣΤΟ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ

(1) Tα βιομηχανικά ή εμπορικά κέρδη επιχειρήσεως του Hνωμένου Bασιλείου δεν θα υπόκεινται εις τον Ελληνικόν φόρον εκτός αν η επιχείρησις διεξάγη εμπόριον ή εργασίαν εν Eλλάδι δια μονίμου εν αυτή εγκαταστάσεως. Aν διεξάγη εμπόριον ή εργασίαν ως προελέχθη δύναται να επιβληθή υπό της Eλλάδος φόρος επί των κερδών τούτων, αλλά μόνον δια το μέρος αυτών το οποίον θεωρείται ότι ανήκει εις την μόνιμον αυτήν εγκατάστασιν.

ΔΗΛΑΔΗ :
Κερδη επιχείρησης (εμπορικά ή βιομηχανικά) του Η.Β. στήν Ελλάδα : Εάν μιά επιχείρηση τού Η.Β. αποκτήσει εμπορικά ή βιομηχανικά κέρδη στήν Ελλάδα, θά φορολογηθούν στήν Ελλάδα ΜΟΝΟ εάν υπάρχει «Μόνιμη Εγκατάσταση» στήν Ελλάδα.
Θα φορολογηθούν ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, μόνο τά κέρδη εκείνα που προκύπτουν στήν Ελλάδα
Εάν δέν υπάρχει μόνιμη εγκατάσταση στήν Ελλάδα τά κέρδη αυτά δέν θά φορολογούνται στήν Ελλάδα.

(2) Tα βιομηχανικά ή εμπορικά κέρδη Ελληνικής επιχειρήσεως δεν θα υπόκεινται εις τον φόρον του Hνωμένου Bασιλείου εκτός αν η επιχείρησις διεξάγη εμπόριον ή εργασίαν εν τω Hνωμένω Bασιλείω δια μονίμου εν αυτώ εγκαταστάσεως. Aν διεξάγη εμπόριον ή εργασίαν ως προελέχθη, δύναται να επιβληθή υπό του Hνωμένου Bασιλείου φόρος επί των κερδών τούτων αλλά μόνον επί του μέρους αυτών, το οποίον θεωρείται ότι ανήκει εις τη μόνιμον αυτήν εγκατάστασιν.

ΔΗΛΑΔΗ :
Κερδη επιχείρησης (εμπορικά ή βιομηχανικά) τής Ελλάδος στό Η.Β. : Εάν μιά επιχείρηση τής Ελλάδος αποκτήσει εμπορικά ή βιονηχανικά κέρδη στό Η.Β., θά φορολογηθούν στό Η.Β. ΜΟΝΟ εάν υπάρχει «Μόνιμη Εγκατάσταση» στό Η.Β.
Θα φορολογηθούν στό Η.Β., μόνο τά κέρδη εκείνα που προκύπτουν στό Η.Β.
Εάν δέν υπάρχει μόνιμη εγκατάσταση στό Η.Β.τά κέρδη αυτά δέν θά φορολογούνται στό Η.Β.

(3) Eις ας περιπτώσεις επιχείρησίς τις ενός των εδαφών διεξάγει εμπόριον ή εργασίαν εν τω ετέρω εδάφει, δια μονίμου εν αυτώ εγκαταστάσεως, θα θεωρούνται ως κέρδη της μονίμου αυτής εγκαταστάσεως τα βιομηχανικά και εμπορικά κέρδη άτινα προσδοκάται ότι θα προέκυπτον εν τω ετέρω τούτω εδάφει αν αύτη ήτο ανεξάρτητος επιχείρησις διεξάγουσα τας ιδίας ή παρομοίας εργασίας υπό τας αυτάς ή παρομοίας συνθήκας και άνευ ουδεμιάς εξαρτήσεως, εκ της κυρίας επιχειρήσεως της οποίας αποτελεί μόνιμον εγκατάστασιν.

ΔΗΛΑΔΗ :
Τά κέρδη που αναφέρθηκαν παραπάνω (βιομηχανικά ή εμπορικά που αποκτώνται από επιχείρηση τού ενός εκ τών κρατών στό άλλο κράτος μέ ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ), πρέπει νά προκύπτουν χωρίς καμιά εξάρτηση, χωρίς υποτιμολογήσεις ή υπερτιμολογήσεις άλλες «συγγενικές» επιδράσεις, σάν νά ήταν μιά ανεξάρτητη επιχείρηση που διεξήγαγε τίς εργασίες της ανεπηρέαστη καί μέσα σε κανονικές συνθήκες.

(4) Eις ας περιπτώσεις επιχείρησίς τις ενός των εδαφών κτάται κέρδη δυνάμει συμβάσεων συναφθεισών εν τω εδάφει αυτώ εκ πωλήσεων αγαθών ή εμπορευμάτων αποθηκευμένων εν αποθήκη του ετέρου εδάφους δια την ευχέρειαν παραδόσεως και ουχί δια λόγους επιδείξεως, τα κέρδη ταύτα δεν θα θεωρηθούν ότι ανήκουν εις μόνιμον εγκατάστασιν της επιχειρήσεως εν τω ετέρω τούτω εδάφει, παρά το ότι αι προσφοραί αγοράς ελήφθησαν υπό αντιπροσώπου εν τω ετέρω τούτω εδάφει και διεβιβάσθησαν υπ’ αυτού εις την επιχείρησιν προς αποδοχήν.

ΔΗΛΑΔΗ :
Ελληνική επιχείρηση αποκτά κέρδη από πώληση αγαθών ή εμπορευμάτων που είναι αποθηκευμένα σέ αποθήκη στό Η.Β. (..οι συμβάσεις έχουν υπογραφεί στήν Ελλάδα). Τά κέρδη αυτά δέν θεωρούνται ότι προκύπτουν από μόνιμη εγκατάσταση στό Η.Β. (δηλαδή δέν θά φορολογούνται στό Η.Β.)
Δέν έχει σημασία εάν οι προσφορές αγοράς ελήφθησαν από αντιπρόσωπο στό Η.Β. καί διαβιβάστηκαν στήν ελληνική επιχείρηση
Επίσης η αποθήκευση στό Η.Β. δέν πρέπει νά γίνεται γιά λόγους επιδείξεως αλλά για λόγους ευχέρειας παραδόσεως.
(καί αντιστρόφως)

(5) Oυδέν τμήμα οιωνδήποτε κερδών κτωμένων υπό επιχειρήσεως ενός των εδαφών θέλει θεωρηθή ότι ανήκει εις μόνιμον εγκατάστασιν ευρισκομένην εν τω ετέρω εδάφει επί τω λόγω μόνον ότι η επιχείρησις αύτη απλώς ηγόρασεν εμπορεύματα ή αγαθά εντω ετέρω τούτω εδάφει.

ΔΗΛΑΔΗ :
Κέρδη που αποκτώνται στήν Ελλάδα από ελληνική επιχείρηση καί απλώς αγόρασε από τό Η.Β. δέν μπορεί να φορολογηθούν στό Η.Β.. Δέν θεωρείται δηλαδή ότι η Ελληνική επιχείρηση διαθέτει ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ στό Η.Β.εκ τού λόγου ότι αγόρασε εμπορεύματα στό άλλο κράτος.

ΑΡΘΡΟ 4 ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΑ ΔΥΟ ΚΡΑΤΗ. ΑΥΣΤΗΡΟΙ ΟΡΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ.

Eις ας περιπτώσεις:
(α) επιχείρησις ενός των εδαφών συμμετέχει απ’ ευθείας ή εμμέσως εις την διοίκησιν, διαχείρισιν ή τα κεφάλαια επιχειρήσεώς τινος του ετέρου εδάφους.
(β) ή τα ίδια πρόσωπα συμμετέχουν απ’ ευθείας ή εμμέσως εις την διοίκησιν, διαχείρισιν ή τα κεφάλαια επιχειρήσεώς τινος του ετέρου εδάφους, και εις εκατέραν των περιπτώσεων, τίθενται ή επιβάλλονται όροι μεταξύ των δύο επιχειρήσεων εις τας εμπορικάς ή οικονομικάς των σχέσεις διάφοροι εκείνων οίτινες θα συνεφωνούντο μεταξύ ανεξαρτήτων επιχειρήσεων, τότε οιαδήποτε κέρδη άτινα ήθελον προκύψει, αν δεν ετίθεντο οι όροι ούτοι, διά μίαν των επιχειρήσεων τούτων και τα οποία δεν προέκυψαν λόγω των όρων τούτων, θα δύνανται να συμπεριληφθούν εις τα κέρδη της επιχειρήσεως ταύτης και να φορολογηθούν αναλόγως.

ΔΗΛΑΔΗ :
Γερμανική επιχείρηση συμμετέχει απ ευθείας ή εμμέσως στήν διοίκηση, διαχείριση ή στό κεφάλαιο Ελληνικής επιχείρησης καί τά ίδια πρόσωπα συμμετέχουν απ ευθείας ή εμμέσως στήν διοίκηση, διαχείριση ή τό κεφάλαιο επιχειρήσεως στήν Ελλάδα ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΚΕΙΝΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΦΩΝΟΥΣΑΝ ΕΑΝ ΗΣΑΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Στήν περίπτωση αυτή τό, όποιο, κέρδος που ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ εξ αιτίας τών παραπάνω όρων καί συνθηκων, θα φορολογηθει.(καί αντιστρόφως)

ΑΡΘΡΟ 5 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

(1) Παρά τους όρους των άρθρων III και IV κέρδη κτώμενα υπό κατοίκου του Hνωμένου Bασιλείου εκ της εκμεταλλεύσεως πλοίων νηολογημένων εις λιμένα του Hνωμένου Bασιλείου ή εκ της εκμεταλλεύσεως αεροσκαφών, θ’ απαλλάσσωνται του Ελληνικού φόρου.

ΔΗΛΑΔΗ :
Κέρδη που αποκτά κάτοικος Η.Β. από τήν εκμετάλλευση πλοίων που είναι νηολογημένα σέ λιμένα τού Η.Β. ή αεροσκαφών απαλλάσσονται τού Ελληνικού φόρου.

(2) Παρά τας διατάξεις των άρθρων III και IV κέρδη κτώμενα υπό κατοίκου της Eλλάδος εκ της εκμεταλλεύσεως πλοίων νηολογημένων εις ελληνικόν λιμένα, ή εκ της εκμεταλλεύσεως αεροσκαφών, θ’ απαλλάσσωνται του φόρου του Hνωμένου Bασιλείου.

ΔΗΛΑΔΗ :
Κέρδη που αποκτούν που αποκτά κάτοικος Ελλάδος από τήν εκμετάλλευση πλοίων που είναι νηολογημένα σέ λιμένα τής Ελλάδος ή αεροσκαφών απαλλάσσονται τού φόρου τού Η.Β.

ΑΡΘΡΟ 6 ΤΟΚΟΙ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ, ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ, ΛΑΤΟΜΕΙΑ

(1) Tόκοι ή δικαιώματα κτώμενα εκ πηγών εντός ενός των εδαφών υπό κατοίκου του ετέρου εδάφους, όστις υπόκειται δια ταύτα εις φόρον εις το έτερον τούτο έδαφος, και ο οποίος δεν διεξάγει εμπόριον ή εργασίαν εν τω πρώτω εδάφει δια μονίμου εν αυτώ εγκαταστάσεως, θα απαλλάσσωνται του φόρου εις το πρώτον έδαφος.

ΔΗΛΑΔΗ :
Δανειστης από τό Η.Β.
Δανειζόμενος στήν Ελλάδα
Ο δανειστής στό Η.Β. εισπράττει τόκους από τήν Ελλάδα
Οι τόκοι φορολογούνται στήν Ελλάδα όταν ο δανειζόμενος δέν διαθέτει μόνιμη εγκατάσταση στό Η.Β. (καί αντιστρόφως)

(2) Eν τω παρόντι άρθρω ο όρος «τόκοι» περιλαμβάνει τόκους επί ομολογιών ή οιουδήποτε άλλου τύπου οφειλής, εξησφαλισμένης ή μη και ο όρος «δικαιώματα» εννοεί οιονδήποτε δικαίωμα ή άλλο ποσόν καταβαλλόμενον ως αντάλλαγμα δια την χρησιμοποίησιν ή δια το δικαίωμα χρησιμοποιήσεως, οιασδήποτε πνευματικής ιδιοκτησίας, ευρεσιτεχνίας, σχεδίου, μυστικής βιομηχανικής μεθόδου και τύπου, εμπορικού και βιομηχανικού σήματος ή άλλης αναλόγου ιδιοκτησίας, αλλά δεν περιλαμβάνει οιονδήποτε δικαίωμα ή ποσόν καταβληθέν δια την λειτουργίαν μεταλλείου, λατομείου ή οιανδήποτε άλλην εξόρυξιν φυσικών πόρων.

ΔΗΛΑΔΗ :
Στούς τόκους περιλαμβάνονται οποιοσδήποτε τύπος οφειλής, ομολογιών κλπ
Στά δικαιώματα περιλαμβάνονται όλα τα δικαιώματα ή τά ποσά που καταβάλλονται ως αντάλλαγμα γιά τήν χρησιμοποίοηση οποιασδήποτε :
- Πνευματικής ιδιοκτησίας :
- Ευρεσιτεχνίας
- Σχεδίου
- μυστικής βιομηχανικής μεθόδου και τύπου,
- εμπορικού και βιομηχανικού σήματος ή άλλης αναλόγου ιδιοκτησίας, αλλά δεν περιλαμβάνει οιονδήποτε δικαίωμα ή ποσόν καταβληθέν δια την λειτουργίαν
- μεταλλείου,
- λατομείου
- ή οιανδήποτε άλλην εξόρυξιν φυσικών πόρων. (καί αντιστρόφως)

(3) Eις ας περιπτώσεις οιοιδήποτε τόκοι ή δικαιώματα υπερβαίνουν εν δίκαιον και λογικόν αντάλλαγμα δια την οφειλήν ή τα δικαιώματα δια τα οποία καταβάλλονται, η προβλεπομένη υπό του παρόντος άρθρου απαλλαγή θα έχη μόνον εφαρμογήν επί του μέρους εκείνου των τόκων ή δικαιωμάτων το οποίον αντιπρωπεύει εντοιούτον δίκαιον και λογικόν αντάλλαγμα.

ΔΗΛΑΔΗ :
Οταν οι τόκοι ή τά δικαιώματα (που αναφέρθησαν παραπάνω), υπερβαίνουν ένα δίκαιο καί λογικό αντάλλαγμα, γιά τόν λόγο γιά τόν οποίο καταβάλλονται, η προβλεπομένη φορολόγησή τους, θά εφαρμόζεται στούς τόκους καί δικαώματα που αντιπροσωπεύουν τό λογικό καί δίκαιο αντάλλαγμα.

(4) Oιονδήποτε ποσόν κτώμενον εκ πηγών ευρισκομένων εντός ενός των εδαφών εκ της πωλήσεως δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας υπό κατοίκου του ετέρου εδάφους, όστις δεν διεξάγει εμπόριον ή εργασίαν εν τω πρώτω εδάφει δια μονίμου εν αυτώ εγκαταστάσεως, θ’ απαλλάσσηται του φόρου εν τω πρώτω τούτω εδάφει.

ΔΗΛΑΔΗ :
Οταν πωλούνται σε Ελληνα κάτοικο δικαιώματα ευρεσιτεχνίας από κάτοικο τού Η.Β. ο οποίος δέν διαθέτει μόνιμη εγκατάσταση στήν Ελλάδα ( καί δέν διεξάγει εμπόριο ή εργασία στήνΕλλάδα) θά απαλλάσσονται στήν Ελλάδα από τόν φόρο.

ΑΡΘΡΟ 7 ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ, ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ή ΑΝΤΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ-ΠΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ.

Kάτοικος ενός των εδαφών όστις δεν διεξάγει εμπόριον ή εργασίαν εν τω ετέρω εδάφει, δια μονίμου εν αυτώ εγκαταστάσεως, θ’ απαλλάσσηται εν τω εδάφει αυτώ οιουδήποτε φόρου επί ωφελείας εκ της πωλήσεως, μεταβιβάσεως ή ανταλλαγής στοιχείων παγίου ενεργητικού.

ΔΗΛΑΔΗ :
Κάτοικος Ελλάδος ο οποίος ΔΕΝ διεξάγει εμπόριο ή εργασία στό Η.Β. μέ μόνιμη εγκατάσταση, θά απαλλάσσεται στό Η.Β. από τόν φόρο (ή ωφέλεια ) που θα προκύπτει ΟΤΑΝ ΠΩΛΕΙ, ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΕΙ ή ΑΝΤΑΛΛΑΣΣΕΙ στοιχεία παγίου ενεργητικού. (καί αντιστρόφως)

ΑΡΘΡΟ 8 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ή ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΟ ΚΕΡΔΟΣ.

(1) Aμοιβαί, περιλαμβανομένων των συντάξεων, καταβαλλόμεναι υφ’ ενός των Συμβαλλομένων Mερών ή εκ κεφαλαίων δημιουργηθέντων υπό τούτου εις οιονδήποτε άτομον δι’ υπηρεσίας παρασχεθείσας εις το Συμβαλλόμενον τούτο Mέρος κατά την εκτέλεσιν Kυβερνητικής υπηρεσίας, θ’ απαλλάσσωνται του φόρου εις το έδαφος του ετέρου Συμβαλλομένου Mέρους, εκτός αν το άτομον αυτό είναι υπήκοος του ετέρου Συμβαλλομένου Mέρους χωρίς να είναι επίσης και υπήκοος του πρώτου Συμβαλλομένου Mέρους.

ΔΗΛΑΔΗ :
Αμοιβές και συνταξεις, που καταβάλλει το κράτος τού Η.Β. σέ άτομο τής Ελλάδος, γιά παρασχεθείσας υπηρεσίας στό Η.Β κατά τήν εκτέλεση κυβερνητικής υπηρεσίας, θά απαλλάσσονται από τόν φόρο στήν Ελλάδα, εκτός άν τό άτομο που εισπράττει τήν σύνταξη, είναι υπήκοος τής Ελλάδος καί δέν είναι υπήκοος του Η.Β. (καί αντιστρόφως)
Επίσης ποσά πού καταβάλλει το κράτος τού Η.Β. σέ άτομο τής Ελλάδος, από κεφάλαια που δημιουργήθηκαν από αυτό τό άτομο κατα τήν εκτέλεση κυβερνητικής υπηρεσίας στό Η.Β., θά απαλλάσσονται από τόν φόρο στήν Ελλάδα, εκτός άν τό άτομο που εισπράττει τό αναφερόμενο ποσό, είναι υπήκοος τής Ελλάδος καί δέν είναι υπήκοος του Η.Β. (καί αντιστρόφως)
(Δές καί άρθρο 10 παρ.1,2,3)

(2) Aι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θα έχουν εφαρμογήν επί πληρωμών δι’ υπηρεσίας παρασχεθείσας εν σχέσει με οιονδήποτε εμπόριον ή εργασίαν διεξαγομένην παρ’ εκατέρου των Συμβαλλομένων Mερών προς τον σκοπόν κέρδους.

ΔΗΛΑΔΗ :
Εάν όμως καταβάλλονται από τό Η.Β. (εξοφλούνται) υπηρεσίες που παρέχονται γιά εμπόριο ή εργασία μέ σκοπό τό κέρδος, τότε δέν ισχύουν τά αναφερόμενα στό προηγούμενο άρθρο 8

ΑΡΘΡΟ 9 ΠΟΤΕ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΑΥΤΟ

(1) Άτομον το οποίον είναι κάτοικος του Hνωμένου Bασιλείου θ’ απαλλάσσηται του Ελληνικού φόρου επί κερδών ή αμοιβής δια προσωπικάς υπηρεσίας (περιλαμβανομένων και των επαγγελματικών) παρασχεθείσας εντός της Eλλάδος καθ’ οιονδήποτε έτος βεβαιώσεως:
(α) αν ευρίσκεται εντός της Eλλάδος δια χρονικόν διάστημα ή διαστήματα μη υπερβαίνοντα συνολικώς τας 183 ημέρας κατά το έτος αυτό,
(β) αν αι υπηρεσίαι παρέχονται δια κάτοικον του Hνωμένου Bασιλείου ή δια λογαριασμόν του, και
(γ) αν τα κέρδη ή η αμοιβή υπόκεινται εις τον φόρον του Hνωμένου Bασιλείου.
ΔΗΛΑΔΗ :
Κάτοικος του Η.Β. που παρέχει προσωπικές υπηρεσίες (καί επαγγελματικές) εντός τής Ελλάδος, θά απαλλάσσεται από τόν Ελληνικό φόρο επί τών κερδών ή τής αμοιβής που προκύπτουν
εάν :
α. ευρίσκεται εντός τής Ελλάδος λιγότερα από 183 ημέρες κατά έτος
β. Οι υπηρεσίες παρέχονται γιά κάτοικο του Η.Β. ή γιά λογαρισμό του
γ. τά κέρδη ή η αμοιβή υπόκεινται στόν φόρο τού Η.Β.

(2) Άτομον το οποίον είναι κάτοικος της Eλλάδος θ’ απαλλάσσηται του φόρου του Hνωμένου Bασιλείου επί κερδών ή αμοιβής δια προσωπικάς υπηρεσίας (περιλαμβανομένων και των επαγγελματικών) παρασχεθείσας εντός του Hνωμένου Bασιλείου καθ’ οιονδήποτε έτος βεβαιώσεως:
(α) αν ευρίσκεται εντός του Hνωμένου Bασιλείου δια χρονικόν διάστημα ή διαστήματα μη υπερβαίνοντα συνολικώς τας 183 ημέρας κατά το έτος αυτό,
(β) αν αι υπηρεσίαι παρέχωνται δια κάτοικον της Eλλάδος ή δια λογαριασμόν του, και
(γ) αν τα κέρδη ή η αμοιβή υπόκεινται εις τον Ελληνικόν φόρον.

(3) Aι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θα έχουν εφαρμογήν επί κερδών ή αμοιβών προσώπων λαμβανόντων μέρος εις δημόσια θεάματα ως οι καλλιτέχναι του θεάτρου, κινηματογράφου ή ραδιοφωνικού σταθμού, οι μουσικοί και οι αθληταί.

ΔΗΛΑΔΗ :
Κάτοικος τής Ελλάδος που παρέχει προσωπικές υπηρεσίες (καί επαγγελματικές) εντός τού Η.Β., θά απαλλάσσεται από τόν τόν Ελληνικό φόρο επί τών κερδών ή τής αμοιβής που προκύπτουν
α. ευρίσκεται εντός τού Η.Β. λιγότερα από 183 ημέρες κατά έτος
β. Οι υπηρεσίες παρέχονται γιά κάτοικο τής Ελλάδος ή γιά λογαρισμό του
γ. τά κέρδη ή η αμοιβή υπόκεινται στόν φόρο τής Ελλάδος

ΑΡΘΡΟ 10 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

1) Oιαδήποτε σύνταξις (εκτός του είδους συντάξεως του αναφερομένου εν παραγράφω (1) του άρθρου 8) και οιαδήποτε ετησία παροχή κτωμένη εκ πηγών ευρισκομένων εντός της Eλλάδος υπό προσώπου το οποίον είναι κάτοικος του Hνωμένου Bασιλείου και υπόκειται δι’ αυτήν εις τον φόρον του Hνωμένου Bασιλείου, θα απαλλάσσηται του Ελληνικού φόρου.

ΔΗΛΑΔΗ :
Συντάξεις ή ετήσιες παροχές που αποκτά κάτοικος Η.Β. από πηγές Ελλάδος καί υπόκεινται στόν φόρο τού Η.Β., θά απαλλάσσονται από τόν Ελληνικό φόρο
(δές καί άρθρο 8 παρ.1)

(2) Oιαδήποτε σύνταξις (εκτός του είδους συντάξεως του αναφερομένου εις την παράγραφον (1) του άρθρου VIII) και οιαδήποτε ετησία παροχή κτωμένη εκ πηγών ευρισκομένων εντός του Hνωμένου Bασιλείου υπό προσώπου το οποίον είναι κάτοικος
της Eλλάδος και υπόκειται δια ταύτην εις τον Ελληνικόν φόρον, θ’ απαλλάσσηται του φόρου του Hνωμένου Bασιλείου.

ΔΗΛΑΔΗ :
Συντάξεις ή ετήσιες παροχές που αποκτά κάτοικος Ελλάδος . από πηγές τού Η.Β. καί υπόκεινται στόν Ελληνικό φόρο, θά απαλλάσσονται από φόρο τού Η.Β.
(δές καί άρθρο 8 παρ.1)

(3) O όρος «ετησία παροχή» υποδηλοί ωρισμένον ποσόν πληρωτέον καθ’ ωρισμένα χρονικά διαστήματα, εφ’ όρου ζωής ή δι’ ωρισμένον ή καθοριστέον χρονικόν διάστημα, συνεπεία αναληφθείσης υποχρεώσεως περί πραγματοποιήσεως των καταβολών τούτων έναντι επαρκούς και πλήρους χρηματικού ανταλλάγματος ή ανταλλάγματος δεκτικού αποτιμήσεως εις χρήμα.

ΑΡΘΡΟ 11 ΑΜΟΙΒΗ ΣΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ή ΔΑΣΚΑΛΟ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΧΡΙ ΔΥΟ ΕΤΗ-ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΦΟΡΟΥ

Kαθηγητής ή διδάσκαλος εξ ενός των εδαφών, όστις λαμβάνει αμοιβήν δια διδασκαλίαν, κατά την διάρκειαν προσωρινής παραμονής μη υπερβαινούσης τα δύο συνεχή έτη, εις Πανεπιστήμιον, Kολλέγιον, Σχολείον ή άλλο Eκπαιδευτικόν Ίδρυμα λειτουργούν εις το άλλο έδαφος, θ’ απαλλάσσηται του φόρου εις το έτερον τούτο έδαφος δια την αμοιβήν ταύτην.

ΔΗΛΑΔΗ :
Καθηγητής ή δάσκαλος από Ελλάδα που λαμβάνει αμοιβή γιά διδασκαλία σέ Πανεπιστήμιο κλπ στό Η.Β. μέ παραμονή στό Η.Β. όχι μεγαλύτερη από δύο έτη, θα απαλλάσσεται τού φόρου στό Η.Β. (καί αντιστρόφως)

ΑΡΘΡΟ 12 ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ή ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΑΥΤΩΝ

Σπουδαστής ή μαθητευόμενος εις τέχνην ή επάγγελμα εξ ενός των εδαφών διαθέτων όλον του τον χρόνον προς εκπαίδευσιν ή μετεκπαίδευσιν εν τω ετέρω εδάφει θ’ απαλλάσσηται του φόρου εις το έτερον τούτο έδαφος επί καταβολών γενομένων εις αυτόν υπό προσώπων ευρισκομένων εις το πρώτον έδαφος δια την συντήρησιν, εκπαίδευσιν ή μετεκπαίδευσίν του.

ΔΗΛΑΔΗ :
Σπουδαστής ή μαθητευόμενος σε τέχνη ή επάγγελμα Ελληνας στό Η.Β. θά απαλλάσσεται τού φόρου στό Η.Β. γιά τίς καταβολές που έγιναν εις αυτόν από τήν Ελλάδα γιά τήν συντήρηση, τήν εκπαίδευση ή τήν μετεκπαίδευσή του
(καί αντιστρόφως)

ΑΡΘΡΟ 13 ΙΔΙΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΑΤΟΜΑ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΣΤΟ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ

(1) Άτομα κατοικούντα εν Eλλάδι θα δικαιούνται των ιδίων προσωπικών εκπτώσεων, απαλλαγών και μειώσεων δια τους σκοπούς του φόρου του Hνωμένου Bασιλείου ως οι Bρεττανοί υπήκοοι οι μη κατοικούντες εντω Hνωμένω Bασιλείω.

ΔΗΛΑΔΗ :
Ατομα από τό Η.Β. που κατοικούν στήν Ελλάδα δικαιουνται των ιδίων προσωπικών φορολογικών εκπτώσεων, απαλλαγων καί μειώσεων, όπως καί οι βρεττανοί υπήκοοι που κατοικούν στό Η.Β. (γιά τούς σκοπούς τού φόρου τού Η.Β.)

(2) Άτομα κατοικούντα εν τω Hνωμένω Bασιλείω θα δικαιούνται των ιδίων προσωπικών εκπτώσεων, απαλλαγών και μειώσεων δια τους σκοπούς του Ελληνικού φόρου ως οι Έλληνες πολίται οι μη διαμένοντες εν Eλλάδι.

ΔΗΛΑΔΗ :
Ατομα από τήν Ελλάδα, που κατοικούν στό Η.Β. δικαιουνται των ιδίων προσωπικών φορολογικών εκπτώσεων, απαλλαγων καί μειώσεων, όπως καί οι Ελληνες υπήκοοι που κατοικούν στήν Ελλάδα (γιά τούς σκοπούς τού φόρου τής Ελλάδος)

ΑΡΘΡΟ 14 ΠΟΤΕ ΘΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΠΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ. ΕΚΠΤΩΣΗ ΦΟΡΟΥ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙ ΠΛΟΙΟΥ ή ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΥ

1) Oι νόμοι των Συμβαλλομένων Mερών θα εξακολουθήσουν διέποντες την φορολογίαν του εισοδήματος του προκύπτοντος εις εκάτερον των εδαφών, εκτός εις ας περιπτώσεις προβλέπεται ρητώς το αντίθετον εν τη παρούση Συμφωνία.
Eις ας περιπτώσεις το εισόδημα υπόκειται εις φόρον εις αμφότερα τα εδάφη θα δίδεται απαλλαγή από την διπλήν φορολογίαν συμφώνως προς τας ακολούθους παραγράφους του παρόντος άρθρου.

ΔΗΛΑΔΗ :
Πώς θά αποφύγομε τήν διπλή φορολόγηση στα δύο κράτη:

(2) Yπό την επιφύλαξιν των διατάξεων του νόμου του Hνωμένου Bασιλείου περί εκπτώσεως εκ του φόρου του Hνωμένου Bασιλείου του φόρου του καταβλητέου εις έδαφος εκτός του Hνωμένου Bασιλείου, ο Ελληνικός φόρος ο καταβλητέος, είτε απ’ ευθείας είτε δι’ εκπτώσεως δι’ εισόδημα εκ πηγών ευρισκομένων εντός της Eλλάδος, θα εκπίπτεται εκ του φόρου του Hνωμένου Bασιλείου του καταβλητέου δια το εισόδημα τούτο.

ΔΗΛΑΔΗ :
Φορολογικός κάτοικος Η.Β.: Γιά εισόδημα που αποκτά εντός τής Ελλάδος, ο ελληνικός φόρος θά εκπίπτεται από τόν φόρο του Η.Β.για τό ίδιο εισόδημα.

(3) Yπό την επιφύλαξιν των διατάξεων του Ελληνικού νόμου περί εκπτώσεως εκ του Ελληνικού φόρου του φόρου του καταβλητέου εις έδαφος εκτός της Eλλάδος, ο φόρος του Hνωμένου Bασιλείου, ο καταβλητέος, είτε απ’ ευθείας, είτε δι’ εκπτώσεως, δι’ εισόδημα εκ πηγών ευρισκομένων εντός του Hνωμένου Bασιλείου, θα εκπίπτεται εκ του Ελληνικού φόρου του καταβλητέου δια το εισόδημα τούτο.

ΔΗΛΑΔΗ :
Φορολογικός κάτοικος Ελλάδος: Γιά εισόδημα που αποκτά εντός τού Η.Β., ο φόρος τού Η.Β. θά εκπίπτεται από τόν Ελληνικό φόρο για τό ίδιο εισόδημα.

Eις ας περιπτώσεις το εισόδημα τούτο είναι τακτικόν μέρισμα καταβαλλόμενον υπό Εταιρείας εδρευούσης εν τω Hνωμένω Bασιλείω η έκπτωσις θα λάβη υπ’ όψιν επί πλέον του φόρου του Hνωμένου Bασιλείου του προσήκοντος εις το μέρισμα τον φόρον του Hνωμένου Bασιλείου τον καταβλητέον υπό της Εταιρείας επί του αναλογούντος μέρους των κερδών της και εις ας περιπτώσεις πρόκειται περί μερίσματος καταβαλλομένου επί συμμετεχουσών μετοχών προτιμήσεως και αντιπροσωπεύοντος τόσον το μέρισμα εις το καθορισθέν ποσοστόν εις το οποίον δικαιούνται αι μετοχαί όσον και μίαν πρόσθετον συμμετοχήν εις τα κέρδη ο ούτω καταβλητέος φόρος του Hνωμένου Bασιλείου θα ληφθή ομοίως υπ’ όψιν εφ’ όσον το μέρισμα υπερβαίνει το καθορισθέν ποσοστόν. Yπό τον όρον ότι το ποσόν της εκπτώσεως δεν θα υπερβαίνη το ποσόν του Ελληνικού φόρου του επιβαλλομένου δια το εισόδημα τούτο.

ΔΗΛΑΔΗ :
Εάν τό παραπάνω εισόδημα είναι ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ που καταβάλλεται στό Η.Β. σέ μέτοχο Ελληνικής επιχείρησης που λειτουργεί σό Η.Β. καί στό Η.Β. παρακρατούνται δύο φόροι, δηλαδή :
- φόρος Μερίσματος
- φόρος επί τών κερδών
τότε: τό ποσό τής έκπτωσης τού φόρου στό Η.Β. δέν θά υπερβαίνει τό ποσό τού Ελληνικού φόρου που επιβάλλεται γιά τό εισόδημα αυτό.

Παράδειγμα : Ελληνική εταιρεία που λειτουργεί στό Η.Β. μοιράζει μέρισμα στόν μέτοχος “X” καί του κρατά φόρους ως εξείς (σέ euro):
• φόρος Μερίσματος 1.500€
• φόρος επί τών κερδών 3.000€
Σύνολο παρακρατηθέντων φόρων 4.500€
Στήν Ελλάδα ο φόρος που αναλογεί
στό ίδιο μέρισμα είναι 2.600€
ΑΡΑ : Δέν μπορεί νά κρατηθεί στό Η.Β.
Φόρος μεγαλύτερος από 2.600€

ΕΠΙΣΗΣ :
Οπως φορολογείται τό ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ , παρομοίως φορολογείται καί το μέρισμα που καταβάλλεται σέ κατόχους ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΣ Ελληνικών επιχειρήσεων Η.Β.

(4) Δια τους σκοπούς του παρόντος Άρθρου κέρδη ή αμοιβή δια προσωπικάς υπηρεσίας (περιλαμβανομένων και των επαγγελματικών) παρασχεθείσας εις εν των εδαφών θα θεωρούνται ότι είναι εισόδημα εκ πηγών εντός του εδάφους εκείνου, και αι υπηρεσίαι ατόμου τινός του οποίου αι υπηρεσίαι παρέχονται εξ ολοκλήρου ή κυρίως επί πλοίων ή αεροπλάνων εκμεταλλευομένων υπό κατοίκου ενός των εδαφών θα θεωρούνται ότι παρεσχέθησαν εν τω εδάφει εκείνω.

ΔΗΛΑΔΗ :
Υπηρεσίες που παρέχονται εξ ολοκλήρου επί πλοίων ή αεροπλάνων, τά οποία εκμεταλλεύονται από κατοίκους Ελλάδος θά θεωρούνται ότι παρεσχέθησαν στήν Ελλάδα.
(Καί αντιστρόφως)

ΑΡΘΡΟ 15 ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΩΝ ΔΥΟ ΧΩΡΩΝ

(1) Aι φορολογικαί αρχαί των Συμβαλλομένων Mερών θα ανταλλάσσουν πληροφορίας (ας αύται διαθέτουσι δυνάμει των φορολογικών των νόμων κατά την κανονικήν διεξαγωγήν της Yπηρεσίας), αι οποίαι είναι αναγκαίαι δια την εκτέλεσιν των διατάξεων της παρούσης Συμβάσεως ή δια την πρόληψιν δόλου ή προς εφαρμογήν νομοθετημάτων διατάξεων εναντίον καταστρατηγήσεων εν σχέσει προς τους φόρους οίτινες αποτελούν αντικείμενον της παρούσης Συμβάσεως. Oιαδήποτε ούτω ανταλλασσομένη πληροφορία θέλει θεωρηθή απόρρητος και δεν θέλει αποκαλυφθή εις οιαδήποτε άλλα πρόσωπα, πλην των ενδιαφερομένων δια την βεβαίωσιν και είσπραξιν των φόρων των αποτελούντων αντικείμενον της παρούσης Συμβάσεως. Oυδεμία ανταλλαγή πληροφοριών ως άνωθι θέλει λάβη χώραν δυναμένη να αποκαλύψη οιονδήποτε μυστικόν της επιχειρήσεως και εμπορικόν, βιομηχανικόν, ή επαγγελματικόν μυστικόν ή εμπορικήν μέθοδον.

(2) O όρος «φορολογικαί αρχαί» ως χρησιμοποιείται εν τω παρόντι άρθρω υποδηλοί, εις την περίπτωσιν του Hνωμένου Bασιλείου, τους Eπιτρόπους των Eσωτερικών Eσόδων ή τον εξουσιοδοτημένον αντιπρόσωπόν των. Eις την περίπτωσιν της Eλλάδος τον Γενικόν Διευθυντήν της Φορολογίας ή τον εξουσιοδοτημένον αντιπρόσωπόν του. Kαι εις την περίπτωσιν οιουδήποτε εδάφους εις το οποίον επεκτείνεται η παρούσα Σύμβασις δυνάμει του άρθρου XVII, η αρχή ήτις είναι αρμοδία εις το έδαφος εκείνο δια τηνδιαχείρισιν τωνφόρων επί τωνοποίων έχει εφαρμογήν η Σύμβασις.

ΑΡΘΡΟ 16 ΑΠΟΦΥΓΗ ΒΑΡΥΤΕΡΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΟ ΕΝΟΣ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ

(1) Oι υπήκοοι ενός των Συμβαλλομένων Mερών δεν θα υπόκεινται, εις το έδαφος του ετέρου Συμβαλλομένου Mέρους, εις οιανδήποτε φορολογίαν ή οιανδήποτε υποχρέωσιν έχουσαν σχέσιν με αυτήν, η οποία είναι διάφορος, μεγαλυτέρα ή βαρυτέρα της φορολογίας, και των συναφών προς αυτήν υποχρεώσεων, εις την οποίαν υπόκεινται ή δύνανται να υπαχθούν οι υπήκοοι του ετέρου Συμβαλλομένου Mέρους.

ΔΗΛΑΔΗ :
Ελληνας υπήκοος δέν θά μπορούσε νά φορολογηθεί στήν Γερμανία μέ επιβάρυνση διάφορη ή επαχθέστερη από εκείνη που υποχρεώνεται να καταβάλλει ο κάτοικος – υπήκοος τού Η.Β. (καί αντιστρόφως)

(2) Aι επιχειρήσεις ενός των εδαφών, είτε διεξάγονται υπό εταιρείας, ομάδος προσώπων, ή υπό ατόμων μεμονωμένως ή εν συνεταιρισμώ δεν θα υπόκεινται εις το έτερον έδαφος δια κέρδη ή κεφάλαια ανήκοντα εις τας μονίμους εγκαταστάσεις των εις το έτερον αυτό έδαφος, εις οιανδήποτε φορολογίαν ήτις είναι διάφορος, μεγαλυτέρα ή βαρυτέρα της φορολογίας εις την οποίαν υπόκεινται ή δύνανται να υπαχθούν δια παρόμοια κέρδη ή κεφάλαια αι επιχειρήσεις του ετέρου αυτού εδάφους αι διεξαγόμεναι κατά παρεμφερή τρόπον.

ΔΗΛΑΔΗ :
Επιχειρήσεις Ελληνικές που έχουν ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ στό Η.Β., δέν υπόκεινται σε φορολογία διάφορη, μεγαλύτερη, βαρύτερη τής φορολογίας εκείνης μέ τήν οποία υπόκεινται, γιά παρόμοια κέρδη, επιχειρήσεις τού Η.Β. (γιά εργασίες που διεξάγονται με παρεμφερή τρόπο) (καί αντιστρόφως)

(3) Tο εισόδημα, κέρδη και κεφάλαια επιχειρήσεως τινος ενός των εδαφών, το κεφάλαιον της οποίας ανήκει ολικώς ή μερικώς ή ελέγχεται αμέσως ή εμμέσως υπό κατοίκου ή κατοίκων του ετέρου εδάφους, δεν θέλει υπαχθή εις το πρώτον έδαφος εις οιανδήποτε φορολογίαν ήτις είναι διάφορος, μεγαλυτέρα ή βαρυτέρα της φορολογίας εις την οποίαν υπόκεινται ή δύνανται να υπαχθούν άλλαι επιχειρήσεις του πρώτου αυτού εδάφους δια παρόμοιον εισόδημα κέρδη και κεφάλαια.

ΔΗΛΑΔΗ :
Επιχειρήσεις Ελληνικές τών οποίων τά κεφάλαια, τά κέρδη, τά εισοδήματα ανήκουν , όλα ή μερικά, (ή ελέγχονται αμέσως ή εμμέσως από κάτοικο τού Η.Β.) δέν υπόκεινται σε φορολογία διάφορη, μεγαλύτερη, βαρύτερη τής φορολογίας εκείνης μέ τήν οποία υπόκεινται, γιά παρόμοια κέρδη, εισόδημα ή κεφάλαια επιχειρήσεις τού Η.Β.
(καί αντιστρόφως)

(4) Οτιδήποτε εν παραγράφω (1) ή εν παραγράφω (2) του παρόντος άρθρου δεν θα ερμηνευθή ως υποχρεούν το εν Συμβαλλόμενον Mέρος να παραχωρήσει εις πολίτας του ετέρου Συμβαλλομένου Mέρους οίτινες δεν είναι κάτοικοι του πρώτου Συμβαλλομένου Mέρους τας ιδίας προσωπικάς εκπτώσεις, απαλλαγάς και μειώσεις δια φορολογικούς σκοπούς αι οποίαι παρέχονται εις τους ιδίους αυτού πολίτας.

ΔΗΛΑΔΗ :
Δέν μπορεί τό Ελληνικό κράτος νά παραχωρήσει στούς πολίτας του Η.Β., οι οποίοι δέν είναι πολίτες τής Ελλάδος, τίς ίδιες φοροαπαλλαγές, μειώσεις ή εκπτώσεις, για φορολογικούς σκοπούς, που παρέχει στούς δικούς του πολίτες. (καί αντιστρόφως)

(5) Eν τω παρόντι άρθρω ο όρος «πολίται» υποδηλοί:
(α) εν σχέσει με την Eλλάδα πάντα τα άτομα τα έχοντα την Eλληνικήν υπηκοότητα συμφώνως προς τον Ελληνικόν Νόμον και άπαντα τα νομικά πρόσωπα τα συσταθέντα δυνάμει του Ελληνικού Νόμου.
(β) εν σχέσει με το Hνωμένον Bασίλειον άπαντας τους Bρεττανούς υπηκόους ή πρόσωπα τυγχάνοντα της Bρεττανικής προστασίας:
1. τα κατοικούντα εν τω Hνωμένω Bασιλείω ή εν άλλω Bρεττανικώ εδάφει εις το οποίον επεκτείνεται η παρούσα σύμβασις δυνάμει του άρθρου XVII, ή
2. έλκοντα την ιδιότητά των ταύτην εκ των σχέσεών των μετά του Hνωμένου Bασιλείου ή οιουδήποτε άλλου Bρεττανικού εδάφους εις το οποίον επεκτείνεται η παρούσα Σύμβασις δυνάμει του άρθρου XVII και άπαντα τα νομικά πρόσωπα, εταιρείαι προσώπων, συνεταιρισμοί (ASSOCIATIONS) και άλλα νομικά πρόσωπα τα οποία αποκτούν την ιδιότητά των ταύτην εκ του νόμου όστις ισχύει εις οιονδήποτε Bρεττανικόν έδαφος εις το οποίον έχει εφαρμογήν η Σύμβασις.

(6) Eν τω παρόντι άρθρω ο όρος «φορολογία» υποδηλοί φόρους παντός είδους και φύσεως εισπραττομένους δια λογαριασμόν οιασδήποτε αρχής.

ΑΡΘΡΟ 17 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1) H παρούσα Σύμβασις δύναται να επεκτείνεται, είτε εν τη ολότητί της, είτε μετά τροποποιήσεων, εις οιονδήποτε έδαφος δια τας διεθνείς σχέσεις του οποίου είναι υπεύθυνον το Hνωμένον Bασίλειον και το οποίον έδαφος επιβάλλει φόρους χαρακτήρος ουσιωδώς παρομοίου με εκείνους, οίτινες αποτελούν αντικείμενον της Συμβάσεως, οιαδήποτε δε τοιαύτη επέκτασις θέλει ισχύσει από της ημερομηνίας ταύτης και θα υπόκειται εις τοιαύτας τροποποιήσεις και όρους (συμπεριλαμβανομένων και των όρων τερματισμού), οίτινες ήθελον καθορισθή και συμφωνηθή μεταξύ των Συμβαλλομένων Mερών εις διακοινώσεις ανταλλαγησομένας προς τον σκοπόν τούτον.

(2) O τερματισμός της παρούσης Συμβάσεως, ως προς την Eλλάδα ή το Hνωμένον Bασίλειον δυνάμει του άρθρου XXI, εκτός αν άλλως ήθελε ρητώς συμφωνηθή υπό των Συμβαλλομένων Mερών, θέλει τερματίσει την εφαρμογήν της Συμβάσεως εις οιονδήποτε έδαφος εις το οποίον αύτη έχει επεκταθή δυνάμει του παρόντος Άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 18 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΡΑΤΩΝ

Eκτός ως αναφέρεται, αι ακόλουθοι συμφωνίαι δεν θα ισχύουν εν σχέσει με οιονδήποτε φόρον, δι’ οιονδήποτε έδαφος εις το οποίον έχει εφαρμογήν η παρούσα Σύμβασις, δι’ οιονδήποτε έτος ή χρονικόν διάστημα κατά το οποίο ισχύει η Σύμβασις ως προς τον φόρον αυτόν, ήτοι:
(α) H συμφωνία της 31ης Iουλίου 1929 μεταξύ της Kυβερνήσεως της A. Mεγαλειότητος εν των Hνωμένω Bασιλείω και της Eλληνικής Kυβερνήσεως δια την αμοιβαίαν απαλλαγήν των κερδών της ναυτιλίας από τον φόρον εισοδήματος κ.λπ.
(β) H συμφωνία της 17ης Σεπτεμβρίου 1936 μεταξύ της Kυβερνήσεως της A. Mεγαλειότητος εν των Hνωμένω Bασιλείω και της Eλληνικής Kυβερνήσεως δια την αμοιβαίαν απαλλαγήν από του φόρου εισοδήματος ωρισμένων κερδών ή ωφελειών πραγματοποιουμένων μέσω αντιπροσωπείας.
(γ) H συμφωνία η γενομένη δια της Aνταλλαγής Διακοινώσεων ημερομηνίας 16ης Nοεμβρίου 1950, μεταξύ της Kυβερνήσεως του Hνωμένου Bασιλείου και της Eλληνικής Kυβερνήσεως δια την αμοιβαίαν απαλλαγήν κερδών εξ αεροπορικών μεταφορών από τον φόρον εισοδήματος κ.λπ. εκτός της παραγράφου 6 και καθ’ ο μέρος η συμφωνία αύτη είναι αναγκαία δια την εφαρμογήν της παραγράφου ταύτης.

ΑΡΘΡΟ 19 ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

Eκτός ως αναφέρεται, αι ακόλουθοι συμφωνίαι δεν θα ισχύουν εν σχέσει με οιονδήποτε φόρον, δι’ οιονδήποτε έδαφος εις το οποίον έχει εφαρμογήν η παρούσα Σύμβασις, δι’ οιονδήποτε έτος ή χρονικόν διάστημα κατά το οποίο ισχύει η Σύμβασις ως προς τον φόρον αυτόν, ήτοι:

(α) H συμφωνία της 31ης Iουλίου 1929 μεταξύ της Kυβερνήσεως της A. Mεγαλειότητος εν των Hνωμένω Bασιλείω και της Eλληνικής Kυβερνήσεως δια την αμοιβαίαν απαλλαγήν των κερδών της ναυτιλίας από τον φόρον εισοδήματος κ.λπ.

(β) H συμφωνία της 17ης Σεπτεμβρίου 1936 μεταξύ της Kυβερνήσεως της A. Mεγαλειότητος εν των Hνωμένω Bασιλείω και της Eλληνικής Kυβερνήσεως δια την αμοιβαίαν απαλλαγήν από του φόρου εισοδήματος ωρισμένων κερδών ή ωφελειών πραγματοποιουμένων μέσω αντιπροσωπείας.

(γ) H συμφωνία η γενομένη δια της Aνταλλαγής Διακοινώσεων ημερομηνίας 16ης Nοεμβρίου 1950, μεταξύ της Kυβερνήσεως του Hνωμένου Bασιλείου και της Eλληνικής Kυβερνήσεως δια την αμοιβαίαν απαλλαγήν κερδών εξ αεροπορικών μεταφορών από τον φόρον εισοδήματος κ.λπ. εκτός της παραγράφου 6 και καθ’ ο μέρος η συμφωνία αύτη είναι αναγκαία δια την εφαρμογήν της παραγράφου ταύτης.

ΑΡΘΡΟ 20 ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

(1) H παρούσα Σύμβασις κυρωθήσεται και τα έγγραφα κυρώσεως θέλουν ανταλλαγή εν Λονδίνω όσον το δυνατόν ταχύτερον.
(2) H παρούσα Σύμβασις θα ισχύση από της ανταλλαγής των κυρώσεων.

ΑΡΘΡΟ 21 ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Άμα ως τεθή εν ισχύϊ η παρούσα Σύμβασις συμφώνως προς το άρθρον XIX αι διατάξεις της Συμβάσεως θέλουν ισχύσει.
(α) Eν τω Hνωμένω Bασιλείω:
Ως προς τον φόρον εισοδήματος, δι’ οιονδήποτε έτος βεβαιώσεως αρχόμενον κατά ή μετά την 6ην Aπριλίου 1952.
Ως προς τον πρόσθετον φόρον, δι’ οιονδήποτε έτος βεβαιώσεως αρχόμενον κατά ή μετά την 6ην Aπριλίου 1951 και
Ως προς τον φόρον κερδών και τον φόρον υπερβαλλόντων κερδών δια τα ακόλουθα κέρδη.
(I) Kέρδη προκύπτοντα καθ’ οιανδήποτε φορολογητέαν χρήσιν αρχομένην κατά ή μετά την 1ην Aπριλίου 1952.
(II) Kέρδη ανήκοντα εις τόσον μέρος οιασδήποτε φορολογητέας χρήσεως, μερικώς προγενεστέρας και μερικώς μεταγενεστέρας της ημερομηνίας ταύτης, όσον είναι μεταγενέστερον της ημερομηνίας ταύτης.
(III) Tα μη ούτω προκύπτοντα ή ανήκοντα κέρδη εν σχέσει με τα οποία ο φόρος εισοδήματος επιβάλλεται, ή θα επεβάλλετο, αν δεν υφίστατο η Σύμβασις, δι’ οιονδήποτε έτος βεβαιώσεως αρχόμενον κατά ή μετά την 6ην Aπριλιου 1952.
(β) Eν Eλλάδι:
(I) Eις την περίπτωσιν εισοδήματος κτωμένου υπό Εταιρείας, ως προς τον φόρον εισοδήματος δι' οιοδήποτε διαχειριστικόν έτος λήγον μετά την 1ην Mαρτίου 1951.
(II) Eις τας άλλας περιπτώσεις, ως προς τον φόρον επί του εισοδήματος του φορολογητέου καθ' οιοδήποτε φορολογικόν έτος αρχόμενον κατά ή μετά την 1ην Iουλίου 1952.
Άμα ως τεθή εν ισχύϊ η παρούσα Σύμβασις συμφώνως προς το άρθρον XIX αι διατάξεις της Συμβάσεως θέλουν ισχύσει.
(α) Eν τω Hνωμένω Bασιλείω:
Ως προς τον φόρον εισοδήματος, δι’ οιονδήποτε έτος βεβαιώσεως αρχόμενον κατά ή μετά την 6ην Aπριλίου 1952.
Ως προς τον πρόσθετον φόρον, δι’ οιονδήποτε έτος βεβαιώσεως αρχόμενον κατά ή μετά την 6ην Aπριλίου 1951 και
Ως προς τον φόρον κερδών και τον φόρον υπερβαλλόντων κερδών δια τα ακόλουθα κέρδη.
(I) Kέρδη προκύπτοντα καθ’ οιανδήποτε φορολογητέαν χρήσιν αρχομένην κατά ή μετά την 1ην Aπριλίου 1952.
(II) Kέρδη ανήκοντα εις τόσον μέρος οιασδήποτε φορολογητέας χρήσεως, μερικώς προγενεστέρας και μερικώς μεταγενεστέρας της ημερομηνίας ταύτης, όσον είναι μεταγενέστερον της ημερομηνίας ταύτης.
(III) Tα μη ούτω προκύπτοντα ή ανήκοντα κέρδη εν σχέσει με τα οποία ο φόρος εισοδήματος επιβάλλεται, ή θα επεβάλλετο, αν δεν υφίστατο η Σύμβασις, δι’ οιονδήποτε έτος βεβαιώσεως αρχόμενον κατά ή μετά την 6ην Aπριλιου 1952.
(β) Eν Eλλάδι:
(I) Eις την περίπτωσιν εισοδήματος κτωμένου υπό Εταιρείας, ως προς τον φόρον εισοδήματος δι' οιοδήποτε διαχειριστικόν έτος λήγον μετά την 1ην Mαρτίου 1951.
(II) Eις τας άλλας περιπτώσεις, ως προς τον φόρον επί του εισοδήματος του φορολογητέου καθ' οιοδήποτε φορολογικόν έτος αρχόμενον κατά ή μετά την 1ην Iουλίου 1952.

ΑΡΘΡΟ 22 ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα Σύμβασις, θα εξακολουθήση, ισχύουσα επ’ αόριστον, αλλ’ εκάτερον των Συμβαλλομένων θα δύναται να δώση, κατά την ή προ της 30ης Ιουνίου οιουδήποτε ημερολογιακού έτους μη προγενεστέρου του έτους 1956, εις το έτερον Συμβαλλόμενον Μέρος δια της διπλωματικής οδού, έγγραφον προειδοποίησιν τερματισμού και εν τη περιπτώσει ταύτη, η Σύμβασις θέλει παύσει ισχύουσα.
(α) Εν τω Ηνωμένω Βασιλείω:
- Ως προς τον φόρον εισοδήματος δι’οιονδήποτε έτος βεβαιώσεως αρχόμενον κατά ή μετά την 6ην Απριλίου του ημερολογιακού έτους του αμέσως επομένου εκείνου καθ’ ο εδόθη η προειδοποίησις. Ως προς τον πρόσθετον φόρον, δι’ οιονδήποτε έτος βεβαιώσεως αρχόμενον κατά ή μετά την 6ην Απριλίου του ημερολογιακού έτους καθ’ ο εδόθη η προειδοποίησις και
- Ως προς τον φόρον κερδών και τον φόρον υπερβαλλόντων κερδών δια τα ακόλουθα κέρδη:
(Ι) Κέρδη προκύπτοντα καθ’ οιανδήποτε φορολογητέαν χρήσιν αρχομένην κατά ή μετά την 1ην Απριλίου του έτους του αμέσως επομένου εκείνου καθ’ ο εδόθη η προειδοποίησις.
(ΙΙ) Κέρδη ανήκοντα εις τόσον μέρος οιασδήποτε φορολογητέας χρήσεως, μερικώς προγενεστέρας και μερικώς μεταγενεστέρας της ημερομηνίας ταύτης, όσον είναι μεταγενέστερον της ημερομηνίας ταύτης.
(ΙΙΙ) Τα μη ούτω προκύπτοντα ή ανήκοντα κέρδη εν σχέσει με τα οποία επιβάλλεται φόρος εισοδήματος καθ’ οιονδήποτε έτος βεβαιώσεως αρχόμενον κατά ή μετά την 6ην Απριλίου του αμέσως επομένου ημερολογιακού έτους.
(β) Εν Ελλάδι:
(Ι) Εις την περίπτωσιν εισοδήματος κτωμένου υπό εταιρείας ως προς τον φόρον εισοδήματος δι’ οιονδήποτε διαχειριστικόν έτος λήγον μετά την 1ην Μαρτίου του ημερολογιακού έτους καθ’ ο εδόθη η προειδοποίησις.
(ΙΙ) Εις τας άλλας περιπτώσεις, ως προς τον φόρον του εισοδήματος του φορολογητέου καθ’ οιονδήποτε φορολογικόν έτος αρχόμενον κατά ή μετά την 1ην Ιουλίου του ημερολογιακού έτους του αμέσως επομένου εκείνου καθ’ ο εδόθη η προειδοποίησις


Π Α Ρ Α Κ Α Τ Ω

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΚΟΛΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΔΙΜΕΡΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΗΝΩΝΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι αριθμοί τής δεξιάς στήλης αναφέρονται στό άρθρο τής Σύμβασης


α/α                       Περιγραφή Άρθρο της Σύμβασης


1.        183 ημέρες  (συνήθης διαμονή) 9
2.        Αεροπλάνο – υπηρεσίες παρεχόμενες επ αυτού 14
3.        Αεροσκάφη καί πλοία 5
4.        Αμοιβές ή συντάξεις που καταβάλλει τό κράτος γιά εκτέλεση κυβερνητικής υπηρεσίας  8
5.        Ανταλλαγή παγίων στοιχείων ενεργητικού 7
6.        Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ τών φορολογικών Αρχών τών δύο χωρών 15
7.        Αντάλλαγμα λογικό καί δίκαιο 6
8.        Αντιπροσωπεία- αμοιβαία απαλλαγή κερδών από φόρο εισοδήματος 19
9.        Απαλλαγές καί εκπτώσεις -ίδιες στά άτομα τών δύο χωρών   13
10.    Απαλλαγή από τήν διπλή φορολογία 14
11.    Αρθρο 10ο Συντάξεις (εκτός από συντάξεις γιά εκτέλεση κυβερνητικών υπηρεσιών)που καταβάλλονται από τό ένα κράτος σε κατοίκους τού άλλου κράτους 10
12.    Αρθρο 11ο Αμοιβή  σέ καθηγητή ή δάσκαλο στό άλλο κράτος μέχρι δύο έτη  11
13.    Αρθρο 12ο καταβολές σέ σπουδαστές ή σε μαθητευόμενους στό άλλο κράτος-απαλλάσσονται από τήν φορολογία  12
14.    Αρθρο 13ο Ιδιες εκπτώσεις στά άτομα καί τών δύο χωρών  13
15.    Αρθρο 14ο απαλλαγή από τήν διπλή φορολογία.Εκπτωση φόρου . Υπηρεσίες παρεχόμενες επί πλοίου ή αεροπλάνου 14
16.    Αρθρο 15ο ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ τών φορολογικών Αρχών τών δύο χωρών 15
17.    Αρθρο 16ο  Αποφυγή βαρύτερης φορολογίας σέ άτομο τού ενός κράτους που έχει εισοδήματα στό άλλο κράτος  16
18.    Αρθρο 17ο Επέκταση καί τερματισμός τής σύμβασης 17
19.    Αρθρο 18ο Συμπληρωματικές συμφωνίες μεταξύ τών κρατών 18
20.    Αρθρο 19  επεξηγήσεις 19
21.    Αρθρο 1ο Ποιοί φόροι περιλαμβάνονται στήν εφαρμογή τής Συμφωνίας 1
22.    Αρθρο 20ο Κύρωση τής σύμβασης 20
23.    Αρθρο 21ο Ισχύς τής σύμβασης 21
24.    Αρθρο 22  Λοιπές διατάξεις τής σύμβασης 22
25.    Αρθρο 2ο  Κοινώς αποδεκτοί όροι 2
26.    Αρθρο 3ο  φορολογία εμπορικών καί βιομηχανικών κερδών 3
27.    Αρθρο 4ο  αλλοιωση των όρων συνεργασίας μεταξύ συγγενών εταιρειών στα δύο κράτη, αυστηροί όροι φορολόγησης τών πραγματικών κερδών   4
28.    Αρθρο 5ο  εκμετάλλευση πλοίων καί αεροσκαφών 5
29.    Αρθρο 6ο Τόκοι, δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, μεταλλεία, Λατομεία 6
30.    Αρθρο 7ο Πάγια στοιχεία τού ενεργητικού που πωλούνται , μεταβιβάζονται, ή ανταλλάσσονται –πώς φορολογούνται   7
31.    Αρθρο 8ο  Αμοιβές καί συντάξεις που καταβάλλονται σέ άτομα τού άλλου κράτους γιά εκτέλεση κυβερνητικών υπηρεσιών 8
32.    Αρθρο 9ο Πότε οι υπηρεσίες που παρέχονται στό άλλο κράτος απαλλάσσονται τής φορολογίας σε αυτό 9
33.    Βαρύτερη φορολογία σέ άτομο τού ενός κράτους που έχει εισοδήματα στό άλλο κράτος  16
34.    Βιομηχανικά κέρδη 2
35.    Δάσκαλος σέ άλλο κράτος μέχρι δύο έτη 11
36.    Δικαιώματα 6
37.    Δικαιώματα ευρεσιτεχνίας 6
38.    Διπλή φορολογία - απαλλαγή 14
39.    Εισόδημα που αποκτά ο κάτοικος μιάς χώρας στήν άλλη 14
40.    Εισόδημα που προήλθε από πηγή στό άλλο κράτος 2
41.    Εκπτώσεις κάι απαλλαγές-ίδιες στά άτομα τών δύο χωρών   13
42.    Εκπτωση φόρου 14
43.    Ελλάς 2
44.    Ελληνικός φόρος 1
45.    Εμπορικά κέρδη 2
46.    Εν τών εδαφών 2
47.    Εξόρυξη φυσικών πόρων 6
48.    Επεξηγήσεις 19
49.    Επιχειρήσεις τών οποίων τά κεφάλαια, τά κέρδη, τά εισοδήματα ανήκουν όλα ή μερικά από κάτοικο τού άλλου κράτους, δέν υπόκεινται σέ βαρύτερη φορολογία  16
50.    Επιχείρηση αγοράς εμπορευμάτων 2
51.    Εταιρεία 2
52.    Ετήσια παροχή 10
53.    Ηνωμένο Βασίλειο 2
54.    Καθηγητής  σέ άλλο κράτος μέχρι δύο έτη 11
55.    Κάτοικος Ελλάδος 2
56.    Κάτοικος ενός τών εδαφών  2
57.    Κάτοικος τού ετέρου εδάφους 2
58.    Κάτοικος του Ηνωμένου Βασιλείου 2
59.    Κέρδη από εκμετάλευση αεροσκαφών 5
60.    Κέρδη από εκμετάλευση πλοίων  5
61.    Κέρδη από πώληση εμπορευμάτων που είναι αποθηκευμένα σε αποθήκη  3
62.    Κοινώς αποδεκτοί όροι 1
63.    Κράτος στό οποίο έγινε η συναλλαγή 2
64.    Λατομεία 6
65.    Λογικό καί δίκαιο αντάλλαγμα 6
66.    Λόγοι επιδείξεως 3
67.    Λόγοι ευχέρειας παραδόσεως 3
68.    Μαθητευόμενοι-απαλλαγή από τήν φορολογία  12
69.    Μέρισμα καταβαλλόμενο επί συμμετεχουσών μετοχών προτιμήσεως   14
70.    Μέρισμα τακτικό 14
71.    Μεταβίβαση παγίων στοιχείων ενεργητικού  7
72.    Μεταλλεία 6
73.    Μετοχές προτίμησης  14
74.    Μόνιμη εγκατάσταση  2, 3
75.    Μόνιμη εγκατάσταση- δέν υπόκειται σέ βαρύτερη φορολογία 16
76.    Ναυτιλία-αμοιβαία απαλλαγή κερδών από φόρο εισοδήματος  19
     
77.    Οροι 1
78.    Όροι καί συνθήκες διαφορετικές από τίς άλλες επιχειρήσεις 4
79.    Όρος που δέν έχει προκαθορισθεί στη σύμβαση 2
80.    Παροχή ετήσια 10
81.    Πληροφορίες που ανταλλάσσονται μεταξύ τών φορολογικών Αρχών τών δύο χωρών 15
82.    Πλοία Καί αεροσκάφη 5
83.    Πλοίο – υπηρεσίες παρεχόμενες επ αυτού 14
84.    Πνευματική ιδιοκτησία 6
85.    Πολίτες 16
86.    Πρόσωπο 2
87.    Προτίμησης μετοχές 14
88.    Πώληση παγίων στοιχείων ενεργητικού 7
89.    Σπουδαστές-απαλλαγή από τήν φορολογία  12
90.    Συμμετοχή απευθείας ή εμμέσως στό κεφάλαιο, στήν Διοίκηση 4
91.    Συμπληρωματικές συμφωνίες μεταξύ τών δύομ κρατών 18
92.    Συντάξεις  10
93.    Συντάξεις για εκτέλεση κυβερνητικών υπηρεσιών  9
94.    Σχέδιο 6
95.    Τακτικό μέρισμα 14
96.    Τερματισμός τής σύμβασης 17
97.    Τό έτερον έδαφος 2
98.    Τόκοι 6
99.    Υπηρεσίες ή εργασία με σκοπό τό κέρδος 8
100.                        Υπηρεσίες που παρέχονται εξ ολοκλήρου ή κυρίως επί πλοίων ή αεροπλάνων 14
101.                        Υπηρεσίες που παρέχονται επί αεροπλάνου 14
102.                        Υπηρεσίες που παρέχονται επί πλοίου 14
103.                        Φορολογία- όρος 16
104.                        Φορολογικές Αρχές 15
105.                        Φόρος  2
106.                        Φόρος του Ηνωμένου Βασιλείου 1
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο