Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-10-1998 ]

ΠΟΛ.1244/12.10.1998 Καθορισμός υποβαλλόμενων δικαιολογητικών για την παροχή έγκρισης προς έκπτωση αποζημιώσεων ή δικαιωμάτων από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων

(Καθορισμός υποβαλλόμενων δικαιολογητικών για την παροχή έγκρισης προς έκπτωση αποζημιώσεων ή δικαιωμάτων από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Aθήνα 12 Οκτωβρίου 1998
Αρ. Πρωτ. : 1114161/10943/Β'0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (12η)
ΤΜΗΜΑ : Β'

ΠΟΛ. : 1244

ΘΕΜΑ : "Καθορισμός υποβαλλόμενων δικαιολογητικών για τη παροχή έγκρισης προς έκπτωση αποζημιώσεων ή δικαιωμάτων από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων".

Σχετικά με το θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Με την υπ' αριθ. 1071870/10664/Β0012/απόφαση του Υπουργού Οικονομικών έχουν ορισθεί, μεταξύ άλλων, τα δικαιολογητικά που απαιτείται να υποβάλουν οι επιχειρήσεις για να εγκριθεί η έκπτωση από τα
ακαθάριστα έσοδα των δαπανών της περ. ι' και της περ. ιη' της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν.2238/1994 (σχετική αίτηση, μαζί με όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες του Παραρτήματος 1 ή 2, κατά περίπτωση), καθώς και η προθεσμία υποβολής τους.

2. Προκειμένου να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις και η Επιτροπή, στην οποία υποβάλλονται τα εν λόγω δικαιολογητικά, με την παρούσα γίνονται δεκτά τα εξής:

Οι επιχειρήσεις που έχουν ήδη υποβάλει δικαιολογητικά για τη χρήση 1998 (οικονομικό έτος 1999), για τις δαπάνες της περ. ι' της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν.2238/1994 και πρόκειται να υποβάλουν και για τη χρήση 1999 (οικονομικό έτος 2000), δύνανται, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας [το αργότερο δύο (2) πλήρεις ημερολογιακούς μήνες πριν από την έναρξη αυτής της διαχειριστικής χρήσης], να υποβάλουν τη σχετική αίτηση με τα στοιχεία και τις πληροφορίες μόνο που ορίζονται από τις παρ. 1, 2 (μόνο τον ισολογισμό), 4, 5 και 6 του Κεφαλαίου
Α' του Παραρτήματος 1 (σε έξι δεμένα αντίτυπα στην ελληνική γλώσσα) και με την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία και οι πληροφορίες των Κεφαλαίων Β' και Γ' του Παραρτήματος 1 δεν έχουν μεταβληθεί, σε σχέση με αυτά που υπέβαλαν για τη χρήση 1998 και ότι η μη μεταβολή αυτή θα δηλώνεται υπεύθυνα στην υποβαλλόμενη αίτηση.

3. Tέλος, τονίζεται ότι οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις δεν υποχρεούνται να υποβάλουν στην αρμόδια Επιτροπή τη σύμβαση, την οποία έχουν συνάψει για τα δικαιώματα ή τις αποζημιώσεις της περ. ι' της παρ. 1 του άρθρου 31 του
Ν.2238/1994, αλλά απλώς να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με το σε τι συνίστανται και για ποιο λόγο καταβάλλονται τα εν λόγω δικαιώματα ή αποζημιώσεις (σχετική η παρ. 1 του Κεφαλαίου Γ' του Παραρτήματος 1).ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο