Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-12-2013 ]

Αρ. πρωτ.: ΔΕΦΚΔ 5042442 ΕΞ 10.12.2013 Κοινοποίηση των αριθμ.πρωτ. ΔΕΦΚΔ 5041025 ΕΞ2013/22.11.2013 και αριθμ.πρωτ. ΔΕΦΚΔ 5041026 ΕΞ2013/22.11.2013 Α.Υ.Ο. – Τροποποίηση των διατάξεων σχετικά με τις εγγυήσεις στις Γενικές Φορολογικές Αποθήκες Κοινοτικών Οχημάτων - Κοινοποίηση της αρ. ΔΕΦΚΔ 5041027 ΕΞ2013/22.11.2013 Α.Υ.Ο. «Καθιέρωση νέου εντύπου «Δήλωσης Άφιξης Οχήματος από χώρα της Ε.Ε.»

(Κοινοποίηση των αριθμ.πρωτ. ΔΕΦΚΔ 5041025 ΕΞ2013/22.11.2013 και αριθμ.πρωτ. ΔΕΦΚΔ 5041026 ΕΞ2013/22.11.2013 Α.Υ.Ο. – Τροποποίηση των διατάξεων σχετικά με τις εγγυήσεις στις Γενικές Φορολογικές Αποθήκες Κοινοτικών Οχημάτων - Κοινοποίηση της αρ. ΔΕΦΚΔ 5041027 ΕΞ2013/22.11.2013 Α.Υ.Ο. «Καθιέρωση νέου εντύπου «Δήλωσης Άφιξης Οχήματος από χώρα της Ε.Ε.»)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2013
Αρ.Πρωτ.: ΔΕΦΚΔ5042442ΕΞ2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ Ε .Φ.Κ. - ΤΜΗΜΑ Δ΄

Ταχ. Δ/νση : Καρ.Σερβίας 10
Ταχ.Κώδικας : Τ.Κ. 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:Κ.Γαλαζούλα- Αικ.Μελανίτου
Τηλέφωνο:210.69.87.406
FAX:210.69.87.408
E-mail : [email protected]

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των αριθμ.πρωτ. ΔΕΦΚΔ 5041025 ΕΞ2013/22.11.2013 και αριθμ.πρωτ. ΔΕΦΚΔ 5041026 ΕΞ2013/22.11.2013 Α.Υ.Ο. – Τροποποίηση των διατάξεων σχετικά με τις εγγυήσεις στις Γενικές Φορολογικές Αποθήκες Κοινοτικών Οχημάτων - Κοινοποίηση της αρ. ΔΕΦΚΔ 5041027 ΕΞ2013/22.11.2013 Α.Υ.Ο. «Καθιέρωση νέου εντύπου «Δήλωσης Άφιξης Οχήματος από χώρα της Ε.Ε.»

Α. Φορολογικές Αποθήκες – Εγκεκριμένος Αποθηκευτής Κοινοτικών Οχημάτων

Κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή,

α. την αρ.πρωτ ΔΕΦΚ Δ 5041025 ΕΞ 22.11.2013 Α.Υ.Ο. «Τροποποίηση της αρ.πρωτ. Φ.31/13/3.6.2003 Α.Υ.Ο.Ο.(ΦΕΚ 816/B/23.06.2003) “Σύσταση και λειτουργία φορολογικών αποθηκών κοινοτικών οχημάτων” » η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στις 2.12.2013 στο ΦΕΚ 3058, Τεύχος Β και

β. την αρ.πρωτ. ΔΕΦΚ Δ 5041026 ΕΞ 22.11.2013 Α.Υ.Ο. «Τροποποίηση της αρ.πρωτ. Φ.32/14/3.6.2003 Α.Υ.Ο.Ο.(ΦΕΚ 816/Β/23.06.2003) “Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή κοινοτικών οχημάτων”» η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στις 4.12.2013 στο ΦΕΚ 3085, Τεύχος Β και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Όσον αφορά στην τροποποίηση της αρ.πρωτ. Φ.31/13/3.6.2003 Α.Υ.Ο.Ο. «Σύσταση και λειτουργία φορολογικών αποθηκών κοινοτικών οχημάτων»

Με την τροποποίηση του άρθρου 3 (παρ.1 περ. α, παρ.2), δίδεται η έννοια του Δικαιούχου στις Γενικές Φορολογικές Αποθήκες, ο οποίος είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατέχει άδεια εγκεκριμένου αποθηκευτή κοινοτικών οχημάτων, στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί ή άδεια λειτουργίας της αποθήκης και επιπλέον ορίζεται ως υπεύθυνος για την εναποθήκευση των οχημάτων στις αποθήκες αυτές.

Επίσης, τα υποδείγματα των Παραρτημάτων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ αντικαθίστανται με νέα υποδείγματα, τα οποία φέρουν νέα πεδία συμπλήρωσης, όπως π.χ. στα έντυπα της Αίτησης και της Άδειας Φορολογικής Αποθήκης Οχημάτων τα πεδία «Είδος Αποθήκης» → Γενική ή Ατομική, «Εγγυήσεις» → Είδος, Αριθμός Εγγύησης κ.λ.π.. ή στο έντυπο της Α.Δ.Ο. τα πεδία «Αριθμός Δ.Α.Ο.», «Αποδεικτικά Μεταφοράς», «Καινούργιο», «Μεταχειρισμένο» κ.λ.π.

2. Όσον αφορά στην τροποποίηση της αρ.πρωτ. Φ.32/14/3.6.2003 Α.Υ.Ο.Ο. «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή κοινοτικών οχημάτων»

Με την τροποποίηση του άρθρου 2 περ. ε, του άρθρου 4 με την προσθήκη της παρ.7 και του άρθρου 5 με την προσθήκη της περ. δ), ορίζεται ότι, στις Γενικές Φορολογικές Αποθήκες, οι εγγυήσεις παρέχονται από τον κατά τα ανωτέρω Δικαιούχο, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 όχι μόνο ανά φορολογική αποθήκη, αλλά και ανά εγκεκριμένο αποθηκευτή.

Επιπλέον, τα υποδείγματα των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ, αντικαθίστανται με νέα υποδείγματα, τα οποία φέρουν νέα πεδία συμπλήρωσης όπως Αριθμός Εγγύησης, Αριθμός Παραστατικού Εγγύησης κ.λ.π..

Β. Δήλωση Άφιξης Οχήματος (Δ.Α.Ο)

Κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή, την αρ.πρωτ. ΔΕΦΚ Δ 5041027 ΕΞ 22.11.2013 Α.Υ.Ο. που δημοσιεύθηκε στις 4.12.2013 στο ΦΕΚ 3085 Τεύχος Β της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, με την οποία καθιερώνεται νέο έντυπο Δήλωσης Άφιξης Οχήματος και καταργείται η αρ.πρωτ.Φ.1002/625/14.12.2005 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 1606/Β) μετά του συνημμένου επί αυτής εντύπου και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Στα πλαίσια υλοποίησης του νέου πληροφοριακού συστήματος Τελωνειακών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ICISnet, σχεδιάστηκε νέο έντυπο με τίτλο «Δήλωση Άφιξης Οχήματος από χώρα της Ε.Ε», το οποίο φέρει επιπλέον πεδία συμπλήρωσης. Σημειώνεται επίσης ότι, με την εν λόγω Α.Υ.Ο. και όπως ήδη επισημάνθηκε στη αριθμ.πρωτ. ΔΕΦΚ 5041345 ΕΞ2013/28.11.2013 Ε.Δ.Υ.Ο. παρέχεται η δυνατότητα υποβολής της Δ.Α.Ο. χωρίς να συμπληρώνεται η ημερομηνία, σε προγενέστερο της άφιξης των οχημάτων χρόνο προκειμένου να γνωστοποιηθεί στην αρμόδια τελωνειακή αρχή η αναμενόμενη άφιξη των αυτοκινήτων οχημάτων.Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Ε. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο