Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-12-2013 ]

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. αρ. 344/2013 Κατάσχεση εις χείρας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ως τρίτου), κατά εταιρίας παροχής ιατρικών υπηρεσιών

(Κατάσχεση εις χείρας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ως τρίτου), κατά εταιρίας παροχής ιατρικών υπηρεσιών)

Κατηγορία: Λοιπά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Αριθμός Γνωμοδοτήσεως 344/2013

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Τμήμα ΣΤ'

Συνεδρίαση της 15ης Οκτωβρίου 2013

Σύνθεση:
Πρόεδρος : Πέτρος Τριανταφυλλίδης Αντιπρόεδρος ΝΣΚ,
Μέλη: Ιωάννης Διονυσόπουλος , Νικόλαος Μουδάτσος, Παρασκευάς Βαρελάς, Σπυρίδων Παπαγιαννόπουλος, Ανδρέας Ανδρουλιδάκης, Βασιλική Τύρου, Κουήν -Τακουή Χουρμουζιάν, Νικόλαος Δασκαλαντωνάκης και Αγγελική Καστανά, Νομικοί Σύμβουλοι του Κράτους.
Εισηγήτρια: Στελιανή Κουστουμπάρδη, Πάρεδρος ΝΣΚ.
Αριθμός Ερωτήματος: Γ31/343/4-9-2013 έγγραφο του Υποδιοικητή του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομοτεχνικών Υπηρεσιών, Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Γενικού Λογιστηρίου.
Περίληψη Ερωτήματος: Ερωτάται,εάν είναι νόμιμη η άρνηση της αρμόδιας Υπηρεσίας να προβεί στην εκτέλεση του με ημερομηνία 16-7-2013 κατασχετηρίου εγγράφου της εταιρείας «............." κατά της εταιρείας «.................» στα χέρια τρίτος ήτοι του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), επικαλούμενη τις προϋποθέσεις που θέτει η Κ.Υ.Α 18579/19.2.2013 ως προς την προσκόμιση των πιστωτικών τιμολογίων για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΕΟΠΥΥ.
Εισηγήτρια: Στελιανή Κουστουμπάρδη - Πάρεδρος ΝΣΚ.

Επί του ανωτέρω ερωτήματος το Στ Τμήμα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους γνωμοδότησε ομοφώνως ως ακολούθως:

I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Στο ως άνω ερώτημα εκτίθενται τα ακόλουθα:

1. Η εταιρία με την επωνυμία «....................» ,υπήρξε εταιρία συμβεβλημένη με το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (τώρα με τον ΕΟΠΠΥ), για την παροχή υπηρεσιών ιατρικής φροντίδας σε ασθενείς ασφαλισμένους μας. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΕΟΠΥΥ (για λογαριασμό του οποίου καλείται να καταβάλει το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), από λογαριασμούς εξετάσεων ή νοσηλίων των ασφαλισμένων του Ιδρύματος μέχρι την 31-12-2011 προς την ως άνω εταιρία ανέρχονται στο ποσό των 2.359.225,79 ΕΥΡΩ συνολικά.

Η εταιρία με την επωνυμία «................» έχει απαιτήσεις από την εταιρία του θέματος για ποσό που ανέρχεται σε 625.830,25 ΕΥΡΩ. Η δεύτερη εκ των αναφερομένων εταιριών, προκειμένου να εισπράξει την απαίτησή της προσέφυγε στην Δικαιοσύνη και κίνησε διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της πρώτης, για απαιτήσεις που έχει αυτή κατά του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Η επισπεύδουσα εταιρία προέβη νομότυπα στις αναγκαίες κοινοποιήσεις, ενώ το κατασχετήριο έγγραφο βρίσκεται στο φάκελο που τηρείται στην αρμόδια Υπηρεσία (Περ/κο Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αθηνών).

2. Οι εκπρόσωποι της επισπεύδουσας εταιρίας απευθύνθηκαν στο αρμόδιο υποκατάστημα προκειμένου να εισπράξουν την απαίτησή τους δυνάμει του κατασχετηρίου εγγράφου. Τα στελέχη του υποκαταστήματος προκειμένου να προβούν στην εξόφληση της απαίτησης εκ της κατασχέσεως, ως τρίτου, αντέταξαν την προϋπόθεση (προσκόμιση πιστωτικών τιμολογίων) που θέτει η υπ'αριθμόν 18579/19.2.2013 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 427 τ. β' 25/02/2013) που εκδόθηκε κατ εξουσιοδότηση του νόμου 4163/2013 περί καθορισμού ποσοστού έκπτωσης για τις οφειλές του ΕΟΠΠΥ προς τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, που ορίζει ότι:

«Το ποσοστό έκπτωσης που αφορά τις υπολειπόμενες όφειλες, προ ΦΠΑ του ΕΟΠΠΥ προς τους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας καθορίζεται ως ακολούθως:
(1) ...........................
(2) Ιδιωτικές Κλινικές Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Μ.Χ.Α, για δαπάνες νοσηλείας ποσοστό έκπτωσης 8%, ενώ στο τέλος η απόφαση ορίζει ότι:


Οι ανωτέρω οφειλές εξοφλούνται εφόσον:
Α) παρασχεθεί η παραπάνω κατά περίπτωση αναφερόμενη έκπτωση εκ μέρους του δικαιούχου-παρόχου, με την προσκόμιση στον ΕΟΠΥΥ, πιστωτικού τιμολογίου, και
Β) υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του δικαιούχου-παρόχου, στην οποία ρητά αναφέρεται ότι αποδέχεται τη ρύθμιση αυτή και παραιτείται από οποιαδήποτε άλλη αξίωση συμπεριλαμβανομένων και των τόκων υπερημερίας.


Με βάση (κυρίως ) τη μη πλήρωση της πρώτης προϋπόθεσης, η αρμόδια υπηρεσία αρνήθηκε να προβεί στην εκτέλεση του κατασχετηρίου εγγράφου.

3. Οι εκπρόσωποι της επισπεύδουσας εταιρίας ισχυρίστηκαν ότι εσφαλμένα το αρμόδιο υποκατάστημα δεν προέβη στην εκτέλεση του κατασχετηρίου εγγράφου, με την (κύρια) αιτιολογία ότι οι ως άνω προϋποθέσεις αφορούν την εξόφληση της απαίτησης και όχι τη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης που αποτελεί χωριστή διαδικασία.

Η Υπηρεσία μας αντίθετα ισχυρίστηκε ότι η διαδικασία εξόφλησης που περιγράφεται από την ως άνω Κ.Υ.Α, είναι διαδικασία που ορίζει ο νόμος και ως εκ τούτου, είναι απαραίτητη η πλήρωση των ως άνω προϋποθέσεων, ενώ συγχρόνως επικαλέστηκε και λόγους τήρησης των κανόνων του δημοσίου λογιστικού.

Η εταιρία .................... ΑΕ εδώ και αρκετό καιρό δεν έχει συμπράξει με τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία για την είσπραξη των απαιτήσεών της, πολλοί εκ των δανειστών της επισπεύδουν εναντίον της ενέργειες αναγκαστικής εκτέλεσης, ενώ η εταιρία είναι και συγχρόνως οφειλέτης προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για ποσό 1.416.462 ΕΥΡΩ.Επειδή εξάλλου, εκπρόσωποι της καθης εταιρίας δεν φέρεται να έχουν επικοινωνήσει με την αρμόδια υπηρεσία του ΙΚΑ έως τώρα, εκ της λογικής συνάγεται, ότι δύσκολα θα προσέλθουν και θα συμπράξουν για την εκατέρωθεν εκκαθάριση των απαιτήσεων.

4. Τέλος, αναφέρουμε ότι με το υπ 'αριθμόν πρωτοκόλλου 27000/31-07-2013 έγγραφο της Νομικής Διεύθυνσης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Γραφείο Νομικού Συμβούλου) προς το Περιφερειακό Υποκ/μα ΙΚΑ -ΕΤΑΜ Αθηνών διαβιβάστηκε φωτοαντίγραφο της υπ'αριθμόν 50265/2013 Δήλωσης Τρίτου, που κατατέθηκε στο Ειρηνοδικείο Αθηνών, έπειτα από το 15/07/2013 κατασχετήριο, που κοινοποίησε στην Υπηρεσία μας (ως τρίτο), η εταιρία με την επωνυμία .............. ΑΕ, κατά της καθής, και παρακαλεί για ενέργειες του υποκαταστήματος σε σχέση με την παρακράτηση και την απόδοση στην κατάσχουσα του οφειλόμενου ποσού (625.830,25 ΕΥΡΩ) για το οποίο επιβλήθηκε κατάσχεση.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται εάν είναι νόμιμη η άρνηση της αρμόδιας υπηρεσίας να προβεί στην εκτέλεση του κατασχετηρίου εγγράφου επικαλούμενη τις προϋποθέσεις που θέτει η Κ.Υ.Α ως προς την προσκόμιση των πιστωτικών τιμολογίων για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΕΟΠΥΥ.

II. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

1. Καταρχάς, το άρθρο 17 παρ. 1 και 2 του ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31 Α') όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 72 παρ. 2 του ν. 3984/2011 (ΦΕΚ 150 Α') και με το άρθρο 13 παρ. 11 του ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41 Α') ορίζει ότι:
1. Συνιστάται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (εφεξής Ε. Ο. Π. Υ. Υ. η Οργανισμός ), το οποίο τελεί υπό την εποπτεία των Υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικών Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με έδρα την Αθήνα . Η έναρξη λειτουργίας του Οργανισμού ορίζεται έξι μήνες μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.
2. Στον Ε. Ο. Π. Υ. Υ μεταφέρονται και εντάσσονται ως υπηρεσίες, αρμοδιότητες και προσωπικό ο Κλάδος Υγείας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων -Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) με τις μονάδες υγείας του, το κέντρο διάγνωσης ιατρικής της εργασίας του ΙΚΑ με το σύνολο του εξοπλισμού του, οι Κλάδοι Υγείας του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) και του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγγελματιών (ΟΑΕΕ), ο Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (ΟΠΑΔ) , όπως διαμορφώθηκε με τις διατάξεις του ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 58), ως προς τις παροχές σε είδος.

Επίσης το άρθρο 29 του ιδίου νόμου ορίζει ότι:

1. Ο ΕΟΠΥΥ αποτελεί καθολικό διάδοχο των εντασσόμενων φορέων και υπεισέρχεται στα δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτών ..........
3. Οι συμβάσεις των εντασσομένων φορέων εξακολουθούν να ισχύουν έναντι του ΕΟΠΥΥ.

Η παρ. 6 του άρθρου 33 του ν. 3918/2011 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 72 του ν. 3984/2011 ορίζει ότι:

«6. Από την έναρξη λειτουργίας του Ε. Ο.Π. Υ. Υ και μέχρι την έγκριση του πρώτου προϋπολογισμού, οι δαπάνες εκτελούνται, από τις πιστώσεις των εγκεκριμένων προϋπολογισμών των εντασσόμενων φορέων και κλάδων, σε ποσοστό που θα καθορισθεί με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης».

Σύμφωνα με το άρθρο 33 του ιδίου νόμου (μεταβατικές διατάξεις) ορίζεται ότι:

«παρ. 9 Εκκρεμείς δίκες, που αφορούν διαφορές ή υποθέσεις των εντασσομένων φορέων συνεχίζονται από τον ΕΟΠΥΥ, χωρίς να επέρχεται διακοπή δίκης. Δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται ισχύουν έναντι του ΕΟΠΥΥ....

Τέλος σύμφωνα με το άρθρο 82: (έναρξη ισχύος). Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευαή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ..........."

Στη συνέχεια ο νόμος 4163/2013 του οποίου η ισχύς αρχίζει από τη δημοσίευαή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (28-6-2013) στο άρθρο δεύτερο ορίζει ότι:

2. Α1. Η παράγραφος 1α του άρθρου 34 του ν. 4038/2012 (Α' 14) αντικαθίσταται ως εξής:

«1.α. Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση να χρηματοδοτήσει τον Ε.Ο.Π. Υ. Υ μέχρι του ποσού του ενός δισεκατομμυρίου πεντακοσίων εκατομμυρίων ευρώ για την κάλυψη μέρους των υφισταμένων κατά την 31-12-2011 οφειλών του Οργανισμού προς τα φαρμακεία, λοιπούς συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας (ιατρούς, κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, εργαστήρια κλπ.), φαρμακευτικές εταιρείες, προμηθευτές υγειονομικού και λοιπού υλικού κλπ...».

Από τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4038/2012, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4132/2013, προβλέπονται τα εξής:

«1. Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση να χρηματοδοτήσει τον ΕΟΠΥΥ μέχρι του ποσού του ενός δισεκατομμυρίου πεντακοσίων εκατομμυρίων ευρώ για την κάλυψη μέρους των υφιστάμενων κατά την 31-12-2011 οφειλών του Οργανισμού προς τα φαρμακεία και λοιπούς συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας (ιατρούς, κλινικές, διαγνωστικά κέντρα και εργαστήρια κλπ.) β. Ως υφιστάμενες οφειλές νοούνται εκείνες για τις οποίες έχουν εκδοθεί τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση παραστατικά στοιχεία μέχρι τις 31-12-2011.

Περαιτέρω η υπ αριθμ. 18579/19.2.2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 427 Β'), που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του ν. 4163/2013 περί καθορισμού ποσοστού έκπτωσης, για τις οφειλές του ΕΟΠΥΥ προς συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας ορίζει ότι:

Το ποσοστό έκπτωσης που αφορά στις υπολειπόμενες οφειλές, προ ΦΠΑ, του Ε. Ο.Π. Υ. Υ προς τους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών, υγείας καθορίζεται ως ακολούθως:
2. Οι ιδιωτικές Κλινικές, Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης, Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης, για δαπάνες νοσηλείας ποσοστό έκπτωσης 8%.
Οι ανωτέρω οφειλές εξοφλούνται εφόσον:
α) παρασχεθεί η παραπάνω κατά περίπτωση αναφερόμενη έκπτωση εκ μέρους του δικαιούχου -παρόχου ,με την προσκόμιση στον Ε.Ο.Π. Υ. Υ πιστωτικού τιμολογίου και
β) υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του δικαιούχου -παρόχου, στην οποία ρητά αναφέρεται ότι αποδέχεται τη ρύθμιση αυτή και παραιτείται από οποιαδήποτε άλλη αξίωση συμπεριλαμβανομένων και των τόκων υπερημερίας.

ΙΙΙ. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ - ΑΝΑΛΥΣΗ - ΥΠΑΓΩΓΗ.

Από τις ανωτέρω διατάξεις, ερμηνευόμενες σύμφωνα με το γράμμα, το πνεύμα και το σκοπό του νόμου συνάγονται τα ακόλουθα:

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 17 του Ν. 3918/2011, συστάθηκε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ) με την επωνυμία Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ) ,το οποίο τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης». Στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ μεταφέρθηκαν και εντάχθηκαν ως υπηρεσίες, αρμοδιότητες και προσωπικό ο Κλάδος Υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με τις μονάδες υγείας του, το κέντρο διάγνωσης ιατρικής εργασίας του ΙΚΑ, με το σύνολο του εξοπλισμού κλπ.

Με την επίσης ρητή διατύπωση του άρθρου 29, του ιδίου νόμου, ο Ε.Ο.Π Υ.Υ ορίζεται ως καθολικός διάδοχος των εντασσομένων φορέων και υπεισέρχεται στα δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτών, μάλιστα με την παρ. 3 του ως άνω άρθρου ορίζεται, ότι οι συμβάσεις των εντασσόμενων φορέων εξακολουθούν να ισχύουν έναντι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Τέλος στο άρθρ. 33 παρ. 9 και πάλι ρητά ορίζεται ότι εκκρεμείς δίκες των εντασσόμενων φορέων, συνεχίζονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., δικαστικές δε αποφάσεις που εκδίδονται (σε βάρος των ανωτέρω) ισχύουν έναντι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Επομένως, το ΙΚΑ -ΕΤΑΜ δεν αποτελεί πλέον τον τρίτο φορέα στα χέρια του οποίου δύναται να επιβληθεί η με ημερομηνία 16-7-2013 κατάσχεση, διότι από το 2011 συστάθηκε ο ΕΟΠΥΥ στον οποίο μεταφέρθηκε ο κλάδος Υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και αποτελεί καθολικό διάδοχο του υπεισερχόμενος στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτού. Κατά συνέπεια η οφειλή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προς την εταιρεία «..................» προερχόμενη από λογαριασμούς, εξετάσεων και νοσηλειών των ασφαλισμένων του Ιδρύματος των ετών 2008 έως και 2011, συνολικού ποσού 2.359.225,79 ευρώ σύμφωνα με το υπ'αριθμ. 3778/2012 έγγραφο του Υποκ/τος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αθηνών αποτελεί οφειλή του ΕΟΠΥΥ.

Ενόψει των ανωτέρω, η υπ'αριθμ. 50265/24-7-2013 συνταχθείσα ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών αντιφατική δήλωση τρίτου, υπό τον όρο του νομίμου της κατασχέσεως, με την οποία το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γνωστοποίησε ότι οφείλει να αποδώσει στην εταιρεία «................................» το ποσό των 2.359.225,79 ευρώ, ενώ αμέσως πριν στην ίδια δήλωση ρητώς μνημονεύεται ότι το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δεν αποτελεί πλέον τον Τρίτο Φορέα στα χέρια του οποίου να δύναται να επιβληθεί η ανωτέρω κατάσχεση, είναι δήλωση τρίτου υπό όρο και εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί ως καταφατική δήλωση τρίτου, δεδομένου ότι αναφέρει με σαφήνεια ότι η ανωτέρω οφειλή του Ιδρύματος μεταφέρθηκε στον ΕΟΠΥΥ σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 3918/2011 και ν.4163/2013.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο ΕΟΠΠΥ από την έναρξη λειτουργίας του (6 μήνες από την δημοσίευση του ν. 3918/2011, δηλαδή την 1-12-2011) ως ΝΠΔΔ απορρόφησε διοικητικά, οργανωτικά, οικονομικά και δικονομικά τους εντασσόμενους φορείς, οι οποίοι πλέον παύουν να υφίστανται, όπως είναι και ο κλάδος υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Επομένως, είναι προφανής η βούληση και ο σκοπός του νομοθέτη να αποκόψει τον ομφάλιο λώρο του δικαιοπαρόχου του ΕΟΠΥΥ στον κλάδο υγείας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, κατά κύριο λόγο με τις αφετήριες διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 1 και του άρθρου 29 του Νόμου 3918/2011, τις οποίες εξειδίκευσε επιγενομένως διαχρονικά για την υλοποίηση τους, ώστε να καταστεί ομαλή η διαδοχή, αρχικώς με το άρθρο 72 του ν. 3984/2011 αφού έθεσε ως ανώτατο χρονικό όριο για την εκτέλεση των δαπανών από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, και λοιπούς εντασσόμενους φορείς και κλάδους την έγκριση του πρώτου προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ , η οποία έχει πλέον παρέλθει και στη συνέχεια με τον επακολουθήσαντα νόμο 4163/2013 (άρθρο δεύτερο αυτού), διευκρινίστηκε ότι το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση να χρηματοδοτήσει τον ΕΟΠΥΥ για να καλύψει μέρος των οφειλών του ΕΟΠΥΥ μέχρι την 31-12-2011.

Ως εκ τούτου, με δεδομένο ότι οι επίμαχες οφειλές, κατά τα προεκτεθέντα, ανάγονται στα έτη 2008 έως και 2011, χρηματοδοτούμενος φορέας για να καλύψει τις οφειλές αυτές είναι πλέον ο ΕΟΠΥΥ, καθώς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έχει πλέον αποξενωθεί.

IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Κατόπιν των ανωτέρω,κατά την ομόφωνη γνώμη του Τμήματος, στο τιθέμενο ερώτημα προσήκει η απάντηση ότι η αρμόδια υπηρεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ορθά και νόμιμα αρνείται να προβεί στην εκτέλεση του από 15-7-2013 κατασχετηρίου εγγράφου της εταιρείας «......................» επικαλούμενη τις προϋποθέσεις που θέτει η υπ'αριθμ. 18579/19.2.2013 ΚΥΑ, διότι η καταβολή των επιδικασθέντων ποσών θα εκτελεσθεί σε βάρος των πιστώσεων του ΕΟΠΥΥ.


ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΣΚ

Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ
ΣΤΕΛΙΑΝΗ ΚΟΥΣΤΟΥΜΠΑΡΔΗ
ΠΑΡΕΔΡΟΣ ΝΣΚΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο