Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-04-2010 ]

Aριθμ. 3007792/4065/23.4.2010 Συγκρότηση Ε΄ Υπηρεσιακού Συμβουλίου

(Συγκρότηση Ε΄ Υπηρεσιακού Συμβουλίου)

Κατηγορία: Λοιπά

Aριθμ. 3007792/4065

(ΦΕΚ Β' 275/03-05-2010)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου πέμπτου (Μεταβατικές διατάξεις), παρ. 4 του Ν. 3839/2010 (Α΄/51) «Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια − Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις».

β) Των άρθρων 159−162 του Ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ν.Π.Δ.Δ» (Α΄ 26) όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο δεύτερο του Ν. 3839/2010 (Α΄ 51) «Σύστημα επιλογής προισταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια − Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προισταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π) και λοιπές διατάξεις» για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται απο τις ως άνω διατάξεις.

γ) Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄/45).

δ) Της παραγράφου Β4 του άρθρου 40 του Ν. 1884/1990 «Διαρρυθμίσεις στην έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» (Α΄/ 81).

ε) Της 1036923/431/Α0006/7.4.1999 απόφασης περί σύστασης, συγκρότησης πρωτοβάθμιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων (Α΄, Β΄, Γ΄, Ε΄, ΣΤ΄ και υπαλλήλων του κλάδου Οικονομικών Επιθεωρητών) του Υπουργείου Οικονομικών (Β΄ 359).

στ) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98) και με το οποίο κωδικοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (Α΄ 137), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και όπως έχει τροποποιηθεί.

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Συγκροτούμε στο Υπουργείο Οικονομικών, το Ε’ πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τους εξής:

α) Τρεις (3) μόνιμους υπαλλήλους, με βαθμό Α΄, οι οποίοι λαμβάνονται μεταξύ των δέκα (10) υπαλλήλων που έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης, υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και υπηρετούν στην έδρα του ή στο νομό Αττικής. Αν δεν επαρκούν οι υπάλληλοι με τις προϋποθέσεις αυτές, ο αριθμός συμπληρώνεται από υπαλλήλους με τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων Προϊσταμένου Τμήματος, με την προϋπόθεση να ανήκουν σε κλάδο του οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται ότι μπορεί να προΐστανται Διεύθυνσης. Ένα, τουλάχιστον, από τα τακτικά μέλη θα είναι διαφορετικού φύλου από τα λοιπά, εφόσον υπάρχει και έχει τις νόμιμες προϋποθέσεις.

β) Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων με βαθμό Α΄.

2. Τα υπό στοιχείο Α΄ μέλη της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και τοποθετούνται ως Προϊστάμενοι Διεύθυνσης μέχρι την επιλογή των Προϊσταμένων Δ/νσεων από τα Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.) και πάντως όχι πέραν του ενός (1) έτους από την τοποθέτησή τους.

Το ανωτέρω Υπηρεσιακό Συμβούλιο λειτουργεί με ελλιπή σύνθεση, χωρίς αναπληρωματικά μέλη, μέχρι την επιλογή Προϊσταμένων Διευθύνσεων από το ίδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, οπότε ορίζονται και τα αναπληρωματικά μέλη.

3. Με την απόφαση ορισμού μελών κάθε Υπηρεσιακού Συμβουλίου, ορίζεται ο Πρόεδρος από τα υπό στοιχείο Α΄ μέλη της παρ. 1 της απόφασης αυτής και με την απόφαση ορισμού των αναπληρωματικών μελών αυτού ορίζεται και ο αναπληρωτής του Προέδρου.

Στην περίπτωση που προεδρεύει ο αναπληρωτής του Προέδρου θα συμμετέχει ως τακτικό μέλος ο αναπληρωτής του προεδρεύοντος.

4. Τα αιρετά μέλη των Υπηρεσιακών Συμβουλίων εξακολουθούν να ασκούν τις αρμοδιότητες τους μέχρι τη λήξη της θητείας τους. Αν λυθεί η υπαλληλική σχέση τακτικού αιρετού μέλους Υπηρεσιακού Συμβουλίου, τακτικό μέλος ορίζεται ο επόμενος στη σειρά εκλογής για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της θητείας.

5. Ως εισηγητής του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ορίζεται ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Προσωπικού και Τεχνικής Υποστήριξης, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκτός αν είναι και μέλος αυτού, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο του Τμήματος της ίδιας Διεύθυνσης, το οποίο είναι αρμόδιο για το χειρισμό των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης προσωπικού, που συζητούνται κάθε φορά στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο.

Ειδικά κατά την εξέταση πειθαρχικών υποθέσεων, ως εισηγητής με δικαίωμα ψήφου, ορίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου 133 του Ν. 3528/2007, ένα από τα μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

6. Χρέη γραμματέα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου εκτελεί υπάλληλος με βαθμό τουλάχιστον Β΄, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του με την απόφαση ορισμού των μελών.

7. Όταν το Υπηρεσιακό Συμβούλιο κρίνει θέματα προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αντί των δύο αιρετών εκπροσώπων των μόνιμων υπαλλήλων μετέχουν δύο αιρετοί εκπρόσωποι του προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

8. Η θητεία των μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου διαρκεί έως τη συγκρότηση των Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.) και των Υπηρεσιακών Συμβουλίων που προβλέπονται στα άρθρα 158 και 159 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο δεύτερο του Ν. 3839/2010 (Α΄/51).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Απριλίου 2010

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓEΩΡΓIΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο