Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-12-2013 ]

Αριθ. ΔΕΦΚ Δ 5041029 ΕΞ 22.11.2013 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Φ.812/338/1.07.2008 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 1380/Β) «Σύσταση και λειτουργία φορολογικών αποθηκών ισοπροπυλικής αλκοόλης που παράγεται εγχωρίως, ή μεταφέρεται από τα λοιπά κράτη−μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

(Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Φ.812/338/1.07.2008 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 1380/Β) «Σύσταση και λειτουργία φορολογικών αποθηκών ισοπροπυλικής αλκοόλης που παράγεται εγχωρίως, ή μεταφέρεται από τα λοιπά κράτη−μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης»)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2013
Αριθ. ΔΕΦΚ Δ 5041029 ΕΞ2013

(ΦΕΚ Β' 3057/02-12-2013)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ. - ΤΜΗΜΑ Δ΄

Ταχ. Δ/νση : Καρ.Σερβίας 10
Ταχ.Κώδικας : Τ.Κ. 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:Αικ.Μελανίτου
Τηλέφωνο:210.69.87.406
FAX:210.69.87.408
E-mail : [email protected]

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Φ.812/338/1.07.2008 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 1380/Β) «Σύσταση και λειτουργία φορολογικών αποθηκών ισοπροπυλικής αλκοόλης που παράγεται εγχωρίως, ή μεταφέρεται από τα λοιπά κράτη−μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 81 του ν.2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», με τις οποίες η εγχωρίως παραγόμενη ή η προερχόμενη από τα λοιπά κράτη−μέλη της Ε.Ε. ισοπροπυλική αλκοόλη της δ.κ. 29.05. της Συνδυασμένης Ονοματολογία δύναται να τίθεται σε καθεστώς φορολογικής αποθήκης με αναστολή του Ε.Φ.Κ. και του Φ.Π.Α. και με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών για τον καθορισμό των όρων και διατυπώσεων για τη σύσταση και λειτουργία φορολογικών αποθηκών ισοπροπυλικής αλκοόλης.

2. Την ανάγκη αντικατάστασης των υποδειγμάτων των Παραστημάτων Ι και ΙΙ της υπ’ αριθ. Φ.812/338/1.7.2008 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 1380/Β) «Σύσταση και λειτουργία φορολογικών αποθηκών ισοπροπυλικής αλκοόλης που παράγεται εγχωρίως ή μεταφέρεται από τα λοιπά κράτη−μέλη της Ε.Ε.» στο πλαίσιο λειτουργίας του νέου πληροφοριακού συστήματος Τελωνειακών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ICISNET.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90, παράγραφος 2, του Κώδικα Νομοθεσίας, για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22.04.2005).

4. Τα Προεδρικά Διατάγματα 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α/7.10.2009) «περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών» και 189/09 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α/5.11.2009).

5. Την υπ’ αριθ. 07927/19.09.2012 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 2574/Β) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη».

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Τροποποιούμε την υπ’ αριθ. Φ.812/338/1.7.2008 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 1380/Β) «Σύσταση και λειτουργία φορολογικών αποθηκών ισοπροπυλικής αλκοόλης που παράγεται εγχωρίως, η μεταφέρεται από τα λοιπά κράτη−μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης» ως ακολούθως:

Τα υποδείγματα των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ της υπ’ αριθ. Φ.812/338/1.7.2008 Α.Υ.Ο.(ΦΕΚ 1380/Β), αντικαθίστανται με τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ της παρούσας.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ. ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο