Σχόλια

Βλέπε απόφαση ΔΕΦΚ Δ 5041025 ΕΞ 22.11.2013 "Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.31/13/3.06.2003 Α.Υ.Ο.Ο. (ΦΕΚ 816/B/23.06.2003) «Σύσταση και λειτουργία φορολογικών αποθηκών κοινοτικών οχημάτων»".

Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-06-2003 ]

Αριθ. Φ.31/13/3.6.2003 Σύσταση και λειτουργία φορολογικών αποθηκών κοινοτικών οχημάτων

(Σύσταση και λειτουργία φορολογικών αποθηκών κοινοτικών οχημάτων)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αριθ. Φ.31/13

(ΦΕΚ Β' 816/23-06-2003)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 120 και επόμενα του Ν.2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (ΦΕΚ 265/Α/ 22.1.2001) και ειδικότερα του άρθρου 134 αυτού σχετικά με τη σύσταση και λειτουργία φορολογικών αποθηκών οχημάτων.

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 134 του παραπάνω νόμου με τις οποίες, εξουσιοδοτείται ο Υπουργός των Οικονομικών να καθορίσει τους όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας των φορολογικών αποθηκών.

3. Τις διατάξεις της Τ.6507/8127/22.12.2000 ΑΥΟ « Καθιέρωση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων (Ο. Π .Σ.Τ.) και ειδικής διαδικασίας επαλήθευσης εμπορευμάτων και βεβαίωσης των αναλογουσών επιβαρύνσεων» (ΦΕΚ 1634/Β/29.12.2000).

4. Το Π.Δ. 203/2000 «Κατάργηση Δ/νσης Ελέγχου Τελωνειακών Αρχών και Σύσταση Ελεγκτικών υπηρεσιών Τελωνείων (Ε.Λ.Υ.Τ.) ( ΦΕΚ 163/Α/21.8.2000)

5. Την 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφ υπουργού Οικονομικών» (ΦΕΚ 1485/Β-)

6. Την ανάγκη αντικατάστασης της Φ. 1000/623/ 01.12.2000 Α.Υ.Ο (Φ.Ε.Κ. 1629/Β/29.12.2000) με σκοπό την καλύτερη λειτουργία του καθεστώτος των φορολογικών αποθηκών κοινοτικών οχημάτων και την προσαρμογή της στις διατάξεις του Ν. 2960/2001.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

ΑΡΘΡΟ 1
Αρμόδια αρχή χορήγησης άδειας

1. Η άδεια για τη σύσταση και τη λειτουργία φορολογικής αποθήκης κοινοτικών οχημάτων υπαγομένων σε τέλος ταξινόμησης παρέχεται από την τελωνειακή αρχή στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η αποθήκη, εφόσον αυτή είναι και καθ' ύλη αρμόδια. Εν τούτοις, εφόσον συντρέχει δικαιολογητικός λόγος, η άδεια αυτή μπορεί να παρέχεται και από άλλη τελωνειακή αρχή, μετά από σχετική έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομικών.

2. Προκειμένου για αποθήκη που βρίσκεται στη χωρική αρμοδιότητα των τελωνειακών αρχών που εδρεύουν στην περιοχή των νομαρχιών Πειραιά και Θεσσαλονίκης, η άδεια αυτή παρέχεται από τα τελωνεία ΣΤ' Πειραιά και Α' Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα.

3. Η κατά τα παραπάνω άδεια εκδίδεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος ΙΙ της παρούσας. Η άδεια εκδίδεται σε τέσσερα αντίτυπα, από τα οποία το πρώτο παραδίδεται στο δικαιούχο, το δεύτερο κατατίθεται στην τελωνειακή περιφέρεια, το τρίτο παραμένει στο τελωνείο έκδοσης (ελέγχου της αποθήκης) και το τέταρτο αποστέλλεται στην αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών. Η τελωνειακή αρχή καταχωρεί κατ' αύξοντα αριθμό τις εκδιδόμενες υπό αυτής άδειες, σε ειδικό βιβλίο καταχώρησης.

ΑΡΘΡΟ 2
Προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας

1. Για τη χορήγηση της υπό του προηγούμενου άρθρου άδειας, υποβάλλεται από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο σχετική αίτηση στην αρμόδια τελωνειακή αρχή, σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος Ι της παρούσας.
Στην αίτηση αυτή περιγράφονται λεπτομερώς:
• Η οικονομική δραστηριότητα και η εμπορική του ιδιότητα.
• Οι αποθηκευτικοί χώροι, οι οποίοι δύνανται να είναι είτε στεγασμένοι, είτε υπαίθριοι.
• Το είδος της προς έγκριση αποθήκης.
• Η κατηγορία των προς εναπόθεση οχημάτων.
• Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

2. Στην αίτηση επισυνάπτονται:
• Τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής στο οποίο αναγράφονται οι οδοί προσπέλασης.
• Τοπογραφικό διάγραμμα του προς έγκριση χώρου στο οποίο σημειώνονται οι είσοδοι και έξοδοι αυτών.
• Σχεδιάγραμμα περίφραξης για τους υπαίθριους χώρους.
• Έγκριση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για την επάρκεια και καταλληλότητα των πυροσβεστικών μέσων που διατίθενται για την πυρασφάλεια του χώρου.
• Τίτλος κυριότητας ή συμφωνητικό μίσθωσης ή παραχώρησης της νομής κ.λ.π. του ακινήτου.
• Λογιστικό σχέδιο παρακολούθησης των εναποθηκευμένων οχημάτων.

3. Οι χώροι αυτοί διασφαλίζονται ενιαίως με τοίχο ή άλλο κατάλληλο μεταλλικό περίφραγμα με τη μέριμνα και με δαπάνες του αποθηκευτή, ώστε να αποχωρίζονται πλήρως από τους λοιπούς ελεύθερους χώρους και να είναι ευχερής ανά πάσα στιγμή ο έλεγχος, είτε αυτός είναι λογιστικός, είτε φυσικός. Κατ' εξαίρεση σε περίπτωση λειτουργίας της φορολογικής αποθήκης σε ενιαίο χώρο με το χώρο έκθεσης, μπορεί να μην τοποθετείται διαχωριστικό περίφραγμα με την προϋπόθεση ότι τα υποκείμενα σε τέλος ταξινόμησης οχήματα θα παραμένουν πάντοτε στον οριοθετημένο χώρο της φορολογικής αποθήκης.

4. Ο αποθηκευτής υποχρεούται να λαμβάνει οποιοδήποτε πρόσθετο μέτρο κρίνεται αναγκαίο, που θα υποδείξει η αρμόδια τελωνειακή αρχή με σκοπό τη διευκόλυνση του έργου της επίβλεψης και ελέγχου για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου.

ΑΡΘΡΟ 3
Είδος αποθήκης - Χρόνος αποθήκευσης

1. Οι φορολογικές αποθήκες διακρίνονται σε:
α) Γενικές αποθήκες, εφόσον προορίζονται για εναποθήκευση οχημάτων περισσοτέρων του ενός αποθηκευτή. Δικαιούχος γενικής αποθήκης είναι, το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατέχει άδεια εγκεκριμένου αποθηκευτή κοινοτικών οχημάτων, στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί η άδεια λειτουργίας της αποθήκης.
β) Ατομικές αποθήκες, εφόσον προορίζονται για εναποθήκευση οχημάτων ενός μόνο αποθηκευτή.

(Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α', τέθηκε όπως προστέθηκε με την ΔΕΦΚ Δ 5041025 ΕΞ 22.11.2013)

2. Η ευθύνη για την εναποθήκευση βαρύνει τον αποθηκευτή και στις γενικές φορολογικές αποθήκες βαρύνει τον δικαιούχο της Γενικής Αποθήκης της περίπτωσης α) της παραγράφου 1 του παρόντος.
Η είσοδος των οχημάτων στις φορολογικές αποθήκες αναστέλλει την είσπραξη του τέλους ταξινόμησης και του οφειλόμενου φόρου προστιθέμενης αξίας, η δε διάρκεια παραμονής σ' αυτές είναι απεριόριστη.

(Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την ΔΕΦΚ Δ 5041025 ΕΞ 22.11.2013)

3. Η αρμόδια τελωνειακή αρχή, εφόσον κρίνει ότι δεν υφίσταται κίνδυνος καταστρατήγησης των συμφερόντων του Δημοσίου και ότι δεν δυσχεραίνονται οι σχετικοί έλεγχοι, δύναται να αναγνωρίσει ως φορολογική αποθήκη οχημάτων, χώρους οι οποίοι έχουν αναγνωρισθεί και ως αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης οχημάτων.
Στην περίπτωση αυτή, όσα από τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του προηγούμενου άρθρου, δικαιολογητικά, έχουν υποβληθεί για την έκδοση της άδειας αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης, δεν θα υποβάλλονται εκ νέου.

4. Στην φορολογική αποθήκη, εφ' όσον προβλέπεται από την Άδεια Φορολογικής Αποθήκης, μπορούν να παραμένουν τα καινούργια κοινοτικά
αυτοκίνητα οχήματα και μετά την καταβολή των αντίστοιχων φορολογικών επιβαρύνσεων από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή.
Προϋπόθεση για την έγκριση συναποθήκευσης αποτελεί η τοποθέτηση των αυτοκινήτων αυτών σε συγκεκριμένο χώρο της φορολογικής αποθήκης σε συνεννόηση με την Τελωνειακή Αρχή, με τρόπο τέτοιο που δεν καθιστά δυσχερείς τους σχετικούς ελέγχους και διευκολύνει τον διαχωρισμό των αυτοκινήτων αυτών από τα άλλα οχήματα που βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής του τέλους ταξινόμησης και Φ.Π.Α.
Σε περίπτωση μη τήρησης της παραπάνω προϋπόθεσης έγκρισης συναποθήκευσης από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή, η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή προβαίνει στην ανάκληση της σχετικής έγκρισης συναποθήκευσης.

ΑΡΘΡΟ 4
Είσοδος - Έξοδος οχημάτων στη φορολογική αποθήκη

1. Η είσοδος των οχημάτων στη φορολογική αποθήκη θα πραγματοποιείται πέραν των προβλεπομένων από τον Κ.Β.Σ. κατά περίπτωση, στοιχείων, είτε με την κάλυψη της προβλεπομένης από το άρθρο 129 του Ν. 2960/2001, δήλωσης άφιξης, είτε με την προβλεπομένη στην παρακάτω παράγραφο 4 περίπτωση γ' άδεια διακίνησης οχημάτων. Η δήλωση και η άδεια θα καταχωρούνται στα προβλεπόμενα από την περίπτωση β' του άρθρου 5 της αριθμ. Φ.32/14/ 0306-2003 Α.Υ.Ο ειδικά βιβλία και θα λαμβάνουν τον αντίστοιχο αύξοντα αριθμό.

2. Η αρμόδια τελωνειακή αρχή ενημερώνεται οπωσδήποτε:
α) Πριν την άφιξη μεταχειρισμένων ή μεμονωμένων καινούργιων οχημάτων, προκειμένου να παρίσταται με υπάλληλό της (ελεγκτή) κατά την εκφόρτωση και παραλαβή οχημάτων, ο οποίος προβαίνει στην πλήρη επαλήθευση των οχημάτων (κατηγορία οχήματος, μάρκα, τύπος, αριθμός πλαισίου, κινητήρα, κλπ) επί του σώματος των αντιτύπων 1 και 2 της Δήλωσης Άφιξης, προκειμένου δε περί επιβατικών αυτοκινήτων και αυτοκινήτων τύπου JEEP και στη συμπλήρωση πράξης, επαλήθευσης επί του απογραφικού δελτίου που συντάσσεται και κατατίθεται με ευθύνη του παραπάνω υπόχρεου.
β) Πριν την άφιξη παρτίδας πολλών καινούργιων αυτοκινήτων οχημάτων του αυτού τύπου, της ίδιας μάρκας που φέρουν τον ίδιο προαιρετικό εξοπλισμό. Στη περίπτωση αυτή κατατίθεται η σχετική ΔΑΟ (με πλήρεις ενδείξεις για την κατηγορία, μάρκα, τύπο, αριθμό πλαισίου και κινητήρα των οχημάτων)και συνημμένο απογραφικό δελτίο, στα οποία δηλώνεται, με ευθύνη του αποθηκευτή, το σύνολο του προαιρετικού εξοπλισμού των οχημάτων.
Τα εν λόγω οχήματα με έγκριση της αρμόδιας τελωνειακής αρχής εισέρχονται ελεύθερα στη φορολογική αποθήκη, χωρίς τη διενέργεια φυσικού ελέγχου(επαλήθευση) και χωρίς την παρουσία τελωνειακού υπαλλήλου. Φυσικός έλεγχος μπορεί να πραγματοποιείται κατά τη κρίση και κατ' επιλογή της αρμόδιας τελωνειακής αρχής οποτεδήποτε και σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη λειτουργία του Υποσυστήματος Λήψης Αποφάσεων (D.S.S.) του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων (Ο.Π.Σ.Τ) και μετά από διαδικασία ανάλυσης κινδύνου είτε δηλαδή κατά την είσοδο, είτε κατά τη διάρκεια παραμονής των οχημάτων στη φορολογική αποθήκη, είτε κατά την έξοδό τους από αυτή.
Στη περίπτωση κατά την οποία το Υποσύστημα Λήψης Αποφάσεων δεν μπορεί να εφαρμοστεί λόγω τεχνικών προβλημάτων κατά τη λειτουργία του ή λόγω μη εφαρμογής του σε συγκεκριμένη τελωνειακή αρχή τότε για την είσοδο των οχημάτων σε Φορολογική αποθήκη, απαιτείται φυσικός έλεγχος και επαλήθευση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο εδ.α της παρούσας παραγράφου.

3. Σε κάθε περίπτωση θα τηρείται από τη φορολογική αποθήκη ειδικό βιβλίο παρακολούθησης των εισερχομένων και εξερχομένων οχημάτων καινούργιων και μεταχειρισμένων, με όλα τα στοιχεία εξατομίκευσής τους (αριθμός δήλωσης άφιξης, κατηγορία οχήματος, μάρκα, τύπος, αριθμός πλαισίου και κινητήρα, κλπ). Αντί του βιβλίου είναι δυνατή η τήρηση ειδικών καρτελών ή ενδεχόμενα και άλλων προσφορότερων μηχανογραφικών εντύπων για την καλύτερη παρακολούθηση των οχημάτων.

4. Η έξοδος των οχημάτων από τη φορολογική αποθήκη, μπορεί να πραγματοποιείται:
α) Με θέση σε ανάλωση, η οποία θα γίνεται με τη διαδικασία και τα παραστατικά που προβλέπονται από το άρθρο 130 του Ν.2960/2001 και τις σχετικές διοικητικές πράξεις και η οποία ολοκληρώνεται με την καταβολή των οφειλομένων φορολογικών επιβαρύνσεων ή τη χορήγηση οριστικής απαλλαγής απ' αυτές, οπότε και πραγματοποιείται η έξοδος από το καθεστώς αναστολής. Παράλληλα γίνεται και ενημέρωση των σχετικών βιβλίων της αποθήκης.
β) Με εξαγωγή, η οποία θα γίνεται με τη διαδικασία και τα παραστατικά που προβλέπονται από τις ισχύουσες περί εξαγωγής, διατάξεις με ανάλογη ενημέρωση των σχετικών βιβλίων της αποθήκης.
γ) Με επαναποστολή σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ή με μεταφορά σε άλλη φορολογική αποθήκη του ίδιου ή άλλου εγκεκριμένου αποθηκευτή. Στις περιπτώσεις αυτές εκδίδεται από την τελωνειακή αρχή ελέγχου της φορολογικής αποθήκης του εγκεκριμένου αποθηκευτή - αποστολέα, άδεια διακίνησης οχημάτων, σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος III της πα-ρούσας. Η τελωνειακή αρχή καταχωρεί κατ' αύξοντα αριθμό τις εκδιδόμενες απ' αυτές άδειες, σε ειδικό βιβλίο.
Η άδεια διακίνησης των οχημάτων αποτελείται από τέσσερα αντίτυπα τα οποία ανάλογα με το σκοπό της διακίνησης θα χρησιμοποιούνται ως ακολούθως:
i) Όταν πρόκειται για μεταφορά από μία φορολογική αποθήκη του εσωτερικού σε άλλη.
• Το αντίτυπο Ν ο 1 θα κρατείται από το τελωνείο έκδοσης αυτής.
• Το αντίτυπο Νο 2 θα παραδίδεται στον εγκεκριμένο αποθηκευτή - αποστολέα, για πίστωση της φορολογικής του αποθήκης με αντίστοιχη ενημέρωση του βιβλίου αποθήκης και του ειδικού βιβλίου παρακολούθησης των εισερχομένων και εξερχόμενων οχημάτων.
• Τα αντίτυπα Νο 3 και Νο 4 στα οποία θα προσαρτάται οπωσδήποτε και φωτοαντίγραφο του ειδικού επαληθευτικού δελτίου, θα συνοδεύουν τα οχήματα μέχρι τη φορολογική αποθήκη του παραλήπτη, ο οποίος θα ενημερώνει έγκαιρα την τελωνειακή αρχή ελέγχου της αποθήκης του ώστε αυτή να προβεί στις απαραίτητες, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στη παραπάνω παράγραφο 2 α, ενέργειες. Μετά την ολοκλήρωση της επαλήθευσης η ίδια τελωνειακή αρχή θα καταχωρεί το αντίτυπο Νο 4 στο βιβλίο που καταχωρεί και τις δηλώσεις άφιξης οχημάτων, το δε αντίτυπο Νο 3 δεόντως συμπληρωμένο και θεωρημένο θα επιστρέφεται εντός δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας διακίνησης οχημάτων στο τελωνείο έκδοσης αυτής για την εξόφληση του αντιτύπου Νο 1 που παραμένει σε εκκρεμότητα. Φωτοαντίγραφο του αντιτύπου Νο 4 θα παραδίδει και στον εγκεκριμένο αποθηκευτή - παραλήπτη προκειμένου αυτός να χρεώσει την αποθήκη του με τα εισερχόμενα οχήματα και να ενημερώσει ανάλογα τα βιβλία του.
Σε περίπτωση που το τελωνείο έκδοσης της άδειας διακίνησης οχημάτων δεν έχει λάβει μέσα στην παραπάνω προθεσμία το θεωρημένο αντίτυπο Νο 3, θα προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την είσπραξη των οφειλομένων φορολογικών επιβαρύνσεων και την επιβολή ενδεχομένως και των προβλεπομένων κυρώσεων.
ii) Όταν πρόκειται για επαναποστολή σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), με κατάθεση ισόποσης των φορολογικών επιβαρύνσεων εγγυητικής επιστολής τράπεζας ή αξιόχρεης τρίτου προσώπου χρησιμοποιούνται μόνο τα τρία πρώτα αντίτυπα της άδειας διακίνησης οχημάτων από τα οποία τα Νο 1 και Νο 2, όπως αναφέρεται στην προηγούμενη περίπτωση (i). Το αντίτυπο Νο 3 θα συνοδεύει τα οχήματα μέχρι το σημείο εξόδου από τη χώρα μας και το τελωνείο εξόδου αφού διαπιστώσει την ταυτότητα των οχημάτων, θα πρέπει να πιστοποιεί επί του αντιτύπου αυτού, ότι τα συγκεκριμένα οχήματα εγκατέλειψαν πράγματι τη χώρα μας και να το επιστρέφει θεωρημένο στο τελωνείο που το εξέδωσε, εντός δεκαημέρου από την ημερομηνία εξόδου των οχημάτων, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά όσων ορίζονται στην παραπάνω περίπτωση (i).

5. Στις περιπτώσεις Τελωνειακών αρχών στη χωρική αρμοδιότητα των οποίων λειτουργούν φορολογικές αποθήκες κοινοτικών οχημάτων πλην όμως δεν έχουν αρμοδιότητα τελωνισμού μεταχειρισμένων αυτοκινήτων για τη θέση των αυτοκινήτων αυτών σε ανάλωση επιτρέπεται με αίτηση του εγκεκριμένου αποθηκευτή, η έξοδος από τη φορολογική αποθήκη με έκδοση Άδειας Διακίνησης Οχημάτων (Α.Δ.Ο.) για τη μετακίνηση τους στην πλησιέστερη Τελωνειακή αρχή με αρμοδιότητα τελωνισμού μεταχειρισμένων αυτοκινήτων με την τήρηση κατά τα λοιπά των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο 4.

6. Η θέση σε ανάλωση ή η κατ' άλλο τρόπο έξοδος των οχημάτων από τη φορολογική αποθήκη γίνεται κατά περίπτωση, είτε με βάση τα στοιχεία επαλήθευσής τους, είτε με βάση τα στοιχεία που δηλώθηκαν από τον υπόχρεο κατά το χρόνο που εισήλθαν στη φορολογική αποθήκη όπως αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο 2. Σε περίπτωση που ενώ έχει κατατεθεί σχετικό παραστατικό δεν πραγματοποιείται η έξοδος του οχήματος από τη φορολογική αποθήκη, εφόσον υπάρχει δικαιολογητικός λόγος μπορεί με έγκριση της τελωνειακής αρχής το παραστατικό αυτό να ακυρωθεί, καθώς και οι σχετικές εγγραφές στο βιβλίο αποθήκης.

ΑΡΘΡΟ 5
Προσωρινή έξοδος οχημάτων

1. Επιτρέπεται η προσωρινή έξοδος οχημάτων από τη φορολογική αποθήκη με σκοπό την:
α) Επίδειξή τους σε εκθέσεις που διοργανώνονται σε δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους στα πλαίσια διαφόρων εμπορικών, βιομηχανικών κ.λ.π εκδηλώσεων, εξαιρουμένων των εκθέσεων που διοργανώνουν επιτηδευματίες του είδους στα εμπορικά τους καταστήματα ή χώρους, για την πώληση των οχημάτων.
β) Δοκιμή τους (test drive)
γ) Εκτέλεση συνήθων εργασιών συντήρησης και επισκευής για τη διατήρησή τους σε καλή κατάσταση, εφ' όσον αυτό απαιτείται.
δ) Πραγματοποίηση διαφόρων εργασιών, σε φορτηγά ή βάσεις φορτηγών, όπως τοποθέτηση καρότσας ή ψυκτικού θαλάμου κλπ. ή τεχνικών ελέγχων σε επιχείρηση - συνεργείο της επιλογής του εγκεκριμένου αποθηκευτή, με τελικό σκοπό στη συνέχεια τα οχήματα αυτά να εξαχθούν σε τρίτη χώρα με την τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας και των σχετικών περί εξαγωγής διατάξεων.

2. Η αρμόδια για τον έλεγχο της φορολογικής αποθήκης, Τελωνειακή Αρχή, για την προσωρινή έξοδο οχήματος, ύστερα από αίτηση του εγκεκριμένου αποθηκευτή και κατάθεση ισόποσης των αναλογουσών στο όχημα φορολογικών επιβαρύνσεων τραπεζικής εγγυητικής επιστολής ή αξιόχρεης εγγύησης τρίτου προσώπου, χορηγεί άδεια προσωρινής εξόδου.
Η διάρκεια παραμονής του οχήματος εκτός της φορολογικής αποθήκης, δεν πρέπει να υπερβαίνει το χρονικό όριο που είναι απαραίτητο για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει για τα οχήματα:
α) της παρ. 1 εδ. α τις δέκα(10) ημέρες κατ' ανώτατο όριο από τη λήξη της έκθεσης β) της παρ. 1 εδ β και γ τις δεκαπέντε (15) ημέρες και γ) της παρ. 1 εδ.δ τις σαράντα πέντε (45) ημέρες συνολικά, με δυνατότητα χορήγησης δεκαπέντε (15) επιπλέον ημερών εφόσον αυτό δικαιολογείται από τις περιστάσεις.
Οι περιπτώσεις α' και β' της προηγουμένης παραγράφου 1 έχουν εφαρμογή για νέου τύπου οχήματα που παρουσιάζονται για πρώτη φορά στη χώρα στα πλαίσια της εμπορικής πολιτικής του ενδιαφερόμενου αποθηκευτή-εισαγωγέα και δεν μπορεί ο αριθμός τους να ξεπερνά το ένα τεμάχιο ανά τύπο οχήματος, για κάθε αποθηκευτή - αντιπρόσωπο.

3. Στην αίτηση για τη χορήγηση της Άδειας Προσωρινής Εξόδου, πρέπει να αναφέρονται:
α ) Η επωνυμία του εγκεκριμένου αποθηκευτή
β) Το είδος (κατηγορία, μάρκα, τύπο, αριθμό πλαισίου, κινητήρα, κλπ.) και ο αριθμός των οχημάτων
γ) Η φορολογική αποθήκη από την οποία θα εξαχθούν προσωρινά.
δ) ) Ο χώρος στον οποίο θα ευρίσκονται τα οχήματα κατά τη διάρκεια της προσωρινής εξόδου
ε) Ο σκοπός της προσωρινής εξόδου
στ) Η ΔΑΟ ή ΑΔΟ με την κατάθεση της οποίας τα εν λόγω οχήματα εισήλθαν στη φορολογική αποθήκη.
ζ) Η διάρκεια παραμονής εκτός της φορολογικής αποθήκης.

4. Τα εξερχόμενα προσωρινά της φορολογικής αποθήκης οχήματα, κατόπιν σχετικής έγκρισης της αρμόδιας τελωνειακής αρχής, εξακολουθούν να ευρίσκονται σε καθεστώς φορολογικής αποθήκης δηλ. σε καθεστώς αναστολής καταβολής του αναλογούντος τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α. και συνεπώς δεν επιτρέπεται η οποιαδήποτε χρήση και μετακίνησή τους κατά τη διάρκεια της προσωρινής εξόδου, πέρα από τα οριζόμενα στη σχετική άδεια της αρμόδιας τελωνειακής αρχής

ΑΡΘΡΟ 6
Εποπτεία και έλεγχος της φορολογικής αποθήκης

1. Η εποπτεία και ο έλεγχος της φορολογικής αποθήκης ασκείται από την τελωνειακή αρχή η οποία είναι αρμόδια για την έκδοση της άδειας λειτουργίας αυτής.
Τακτικός έλεγχος πραγματοποιείται τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο βάσει των τηρουμένων στοιχείων και βιβλίων του εγκεκριμένου αποθηκευτή και της τελωνειακής υπηρεσίας. Έκτακτος έλεγχος πραγματοποιείται οποτεδήποτε κατά την κρίση της αρμόδιας τελωνειακής αρχής καθώς και από τις κατά τόπο αρμόδιες ΕΛΥΤ. Ο έλεγχος αυτός διενεργείται στους χώρους αποθήκευσης (φυσικός έλεγχος) όσο και στα τηρούμενα από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή στοιχεία και βιβλία (λογιστικός έλεγχος). Μετά την πραγματοποίηση του ελέγχου συντάσσεται έκθεση ελέγχου με τα αποτελέσματα αυτού, που υπογράφεται από τους υπαλλήλους που διενήργησαν τον έλεγχο και τον αποθηκευτή. Αντίγραφο της έκθεσης κοινοποιείται στις τελωνειακές περιφέρειες, στη Διεύθυνση Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης του Υπουργείου Οικονομικών και τον εγκεκριμένο αποθηκευτή.

2. Επιτρέπεται η εγκατάσταση κλιμακίου της οικείας τελωνειακής αρχής, σε φορολογική αποθήκη.
Η εγκατάσταση αυτή του κλιμακίου γίνεται μετά από σχετική απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης, η οποία εκδίδεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου ή αυτοδίκαια.

ΑΡΘΡΟ 7
Απογραφή

Στο τέλος κάθε έτους ο εγκεκριμένος αποθηκευτής πραγματοποιεί απογραφή και συντάσσει σχετική κατάσταση, η οποία κοινοποιείται στην αρμόδια τελωνειακή αρχή και στη Διεύθυνση Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης του Υπουργείου Οικονομικών.
Η κατάσταση αυτή περιλαμβάνει τον αριθμό των αυτοκινήτων κατά κατηγορία (επιβατικά, τύπου jeep, ανοικτά φορτηγά, κλειστά φορτηγά, μοτοσικλέτες, λεωφορεία κλπ.) που εισήλθαν και εξήλθαν από τη φορολογική αποθήκη κατά τη διάρκεια του έτους και τον αριθμό αυτών που παραμένουν και μεταφέρονται στο επόμενο έτος.

ΑΡΘΡΟ 8
Ανάκληση Άδειας

1. Η άδεια σύστασης και λειτουργίας φορολογικής αποθήκης ανακαλείται από την τελωνειακή αρχή που την εξέδωσε, εφόσον διαπιστωθεί ότι η έκδοσή της βασίσθηκε σε αναληθή ή ανακριβή στοιχεία, άνευ των οποίων δεν θα εκδίδετο, ή εφόσον εξέλειπαν μερικά ή ολικά, οι προϋποθέσεις επί των οποίων βασίσθηκε η έκδοσή της.

2. Η κατά τα παραπάνω ανάκληση, επάγεται έννομα αποτελέσματα από την επόμενη της κοινοποίησής της.

3. Σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας, η τελωνειακή αρχή ελέγχου της φορολογικής αποθήκης, σε συνεργασία με την τελωνειακή περιφέρεια που εξέδωσε την άδεια του εγκεκριμένου αποθηκευτή, προέρχεται άμεσα στη βεβαίωση και είσπραξη των οφειλομένων κατά περίπτωση φορολογικών επιβαρύνσεων, με την κατάπτωση των σχετικών εγγυήσεων, εφαρμοζομένων εφόσον συντρέχει περίπτωση και των διατάξεων του άρθρου 137 του Ν.2960/2001.

ΑΡΘΡΟ 9
Παραβάσεις - Κυρώσεις

Κάθε παρέκκλιση των διατάξεων, των διατυπώσεων, των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας απόφασης, θεωρείται ως τελωνειακή παράβαση, η οποία υπό την επιφύλαξη των περί λαθρεμπορίας διατάξεων, τιμωρείται ως απλή τελωνειακή παράβαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2960/2001.

ΑΡΘΡΟ 10
Κατάργηση διατάξεων - Έναρξη ισχύος

1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η αρ. Φ. 1000/623/01.12.2000 Α.Υ.Ο (Φ.Ε.Κ. 1629/Β'/ 29.12.2000).

2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2003

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΟΣΤ. ΦΩΤΙΑΔΗΣ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο