Σχόλια

Όπως τροποποιήθηκε με την Δ6Α 1110169 ΕΞ 30.7.2012 και με την Δ6Α 1166353 ΕΞ 31.10.2013.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-04-2010 ]

Αριθμ. 1048013 ΕΞ 15.4.2010 Συγκρότηση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων (Α', Β', Γ' και υπαλλήλων του κλάδου Οικονομικών Επιθεωρητών) του Υπουργείου Οικονομικών

(Συγκρότηση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων (Α', Β', Γ' και υπαλλήλων του κλάδου Οικονομικών Επιθεωρητών) του Υπουργείου Οικονομικών)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθμ. 1048013 ΕΞ 2010

(ΦΕΚ Β' 473/19-04-2010)

(Διορθώσεις σφαλμάτων ΦΕΚ Β' 531/27-04-2010)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου πέμπτου, (Μεταβατικές διατάξεις) παρ. 4 του Ν. 3839/2010 (Α΄ 51) «Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια − Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π) και λοιπές διατάξεις».

β) Των άρθρων 159−162 του Ν.3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α΄ 26), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο δεύτερο του Ν. 3839/2010 (Α΄ 51) «Σύστημα εκλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια − Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Εκλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις», για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από τις ως άνω διατάξεις.

γ) Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45).

δ) Της παραγράφου Β4 του άρθρου 40 του Ν. 1884/1990 «Διαρρυθμίσεις στην έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 81).

ε) Της 1036923/431/Α0006/7.4.1999 απόφασής μας, περί σύστασης, συγκρότησης πρωτοβάθμιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων (Α΄, Β΄, Γ΄, Ε΄, ΣΤ΄ και υπαλλήλων του κλάδου Οικονομικών Επιθεωρητών) του Υπουργείου Οικονομικών (Β΄359), όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 1044132/537/Α0006/4.5.99(Β’697), 1095447/1282/Α0006/13.10.1999 (Β΄ 1925), 1069072/908/Α0006/16.7.2201 (Β΄ 963), 1047067/861/Α0006/ 3.6.2002 (Β΄ 704), 1059502/1102/Α0006/15.7.2002 (Β΄ 932) και 1058312/722/Α0006/16.8.2004 (Β΄ 278) όμοιες αποφάσεις μας.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Συγκροτούμε στο Υπουργείο Οικονομικών τα Α', Β', Γ' και υπαλλήλων του κλάδου Οικονομικών Επιθεωρητών πενταμελή Υπηρεσιακά Συμβούλια, τα οποία αποτελούνται από τους εξής:

(Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την Δ6Α 1110169 ΕΞ 30.7.2012)

α) Τρεις (3) υπαλλήλους, οι οποίοι λαμβάνονται μεταξύ των δέκα (10) υπαλλήλων που έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης, υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και υπηρετούν στην έδρα του ή στο νομό Αττικής.

Ένα (1) τουλάχιστον από τα τακτικά μέλη είναι διαφορετικού φύλου από τα λοιπά, εφόσον υπάρχει κι έχει τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Αν δεν επαρκούν οι υπάλληλοι με τις προϋποθέσεις αυτές, ο αριθμός συμπληρώνεται από υπαλλήλους με τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων Προϊσταμένου Τμήματος, με την προϋπόθεση να ανήκουν σε κλάδο του οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται ότι μπορεί να προΐστανται Διεύθυνσης.

β) Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων, με βαθμό τουλάχιστον Γ', των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ.

(Οι περιπτώσεις α' και β', τέθηκαν όπως αντικαταστάθηκαν με την Δ6Α 1110169 ΕΞ 30.7.2012)

2. Τα υπό στοιχεία α' μέλη της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και τοποθετούνται ως Προϊστάμενοι Διεύθυνσης μέχρι την επιλογή των Προϊσταμένων Δ/νσεων από τα Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων (ΣΕΠ).

(Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την Δ6Α 1110169 ΕΞ 30.7.2012)

Τα ανωτέρω Υπηρεσιακά Συμβούλια λειτουργούν με ελλιπή σύνθεση, χωρίς αναπληρωματικά μέλη, μέχρι την επιλογή Προϊσταμένων Διευθύνσεων από τα ίδια Υπηρεσιακά Συμβούλια, οπότε ορίζονται και τα αναπληρωματικά τους μέλη.

3. Με την απόφαση ορισμού μελών κάθε Υπηρεσιακού Συμβουλίου, ορίζεται ο Πρόεδρος από τα υπό στοιχείο α' μέλη της παρ. 1 της απόφασης αυτής και με την απόφαση ορισμού των αναπληρωματικών μελών αυτού ορίζεται και ο αναπληρωτής του Προέδρου.

(Η παράγραφος 3, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την Δ6Α 1110169 ΕΞ 30.7.2012)

Στην περίπτωση που προεδρεύει ο αναπληρωτής του Προέδρου θα συμμετέχει ως τακτικό μέλος ο αναπληρωτής του προεδρεύοντος.

4. Τα αιρετά μέλη των Υπηρεσιακών Συμβουλίων εξακολουθούν να ασκούν τις αρμοδιότητές τους μέχρι τη λήξη της θητείας τους. Αν λυθεί η υπαλληλική σχέση τακτικού αιρετού μέλους Υπηρεσιακού Συμβουλίου, τακτικό μέλος ορίζεται ο επόμενος στη σειρά εκλογής για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της θητείας.

5. Ως εισηγητής κάθε Υπηρεσιακού Συμβουλίου ορίζεται ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκτός αν είναι και μέλος αυτού, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο του Τμήματος της ίδιας Διεύθυνσης, το οποίο είναι αρμόδιο για τον χειρισμό των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης προσωπικού, που συζητούνται κάθε φορά στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο.

6. Χρέη γραμματέα των Υπηρεσιακών Συμβουλίων εκτελούν υπάλληλοι, με βαθμό τουλάχιστον Δ', που ορίζονται με τον αναπληρωτή τους με την απόφαση ορισμού των μελών.

(Οι παράγραφοι 5 και 6, τέθηκαν όπως αντικαταστάθηκαν με την Δ6Α 1110169 ΕΞ 30.7.2012)
(Η παράγραφος 5, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την Δ6Α 1166353 ΕΞ 31.10.2013)

7. Όταν τα Υπηρεσιακά Συμβούλια κρίνουν θέματα προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αντί των δύο αιρετών εκπροσώπων των μόνιμων υπαλλήλων μετέχουν δύο αιρετοί εκπρόσωποι του προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

8. Η θητεία των μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων διαρκεί έως τη συγκρότηση των Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.) και των Υπηρεσιακών Συμβουλίων που προβλέπονται στα άρθρα 158 και 159 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο δεύτερο του Ν. 3839/2010 (Α΄ 51).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Απριλίου 2010

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο