Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-12-2013 ]

Αρ. πρωτ.: 53173/29.11.2013 Χορήγηση προκαταβολής επιχορήγησης μέσω εγγυητικών επιστολών στο πλαίσιο των νόμων 3299/2004 και 3908/2011

(Χορήγηση προκαταβολής επιχορήγησης μέσω εγγυητικών επιστολών στο πλαίσιο των νόμων 3299/2004 και 3908/2011)

Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Αθήνα, 29 -11-2013
Αρ. Πρωτ.: 53173

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων    
Δ/νση Έγκρισης και Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων    
Τμήμα Ελέγχου και Εκταμιεύσεων       

Ταχ. Δ/νση:Νίκης 5-7, 101 80 Αθήνα       
Πληροφορίες: Γρ. Προϊσταμένου Γεν. Δ/νσης    
Τηλέφωνο: 210 333 2820

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ : Χορήγηση προκαταβολής επιχορήγησης μέσω εγγυητικών επιστολών στο πλαίσιο των νόμων 3299/2004 και 3908/2011

Σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4146/2013 (Α΄ 90) «Παρέχεται η δυνατότητα προκαταβολής ποσοστού έως και 100% της επιχορήγησης που προβλέπεται στη σχετική απόφαση υπαγωγής της επένδυσης, με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής, προσαυξημένης κατά 10% από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το δικαίωμα αυτό. Οι εγγυητικές επιστολές, αν δεν είναι διατυπωμένες στην ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. Η ανωτέρω προκαταβολή αποτελεί μέρος ή σύνολο της εγκριθείσας επιχορήγησης».

Η έκδοση εγγυητικής επιστολής προς χρήση της στο πλαίσιο της ανωτέρω διάταξης αποτελεί παροχή πίστωσης στην Ελλάδα, για την οποία απαιτείται σχετική άδεια. Επισημαίνεται ότι άδεια προς έκδοση εγγυητικών επιστολών δεν έχουν όλα τα εποπτευόμενα από την Τράπεζα της Ελλάδας ιδρύματα, αλλά μόνο τα πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και τα χρηματοδοτικά ιδρύματα στα οποία έχει δοθεί σχετική άδεια.

Εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα και δη χρηματοδοτικά ιδρύματα επισημαίνεται ότι θα πρέπει να ελέγχεται η συμμόρφωση προς τους όρους των αρ. 18 και 20 του ν.3601/2007. Ενδεικτικά μεταξύ των άλλων προϋποθέσεων, θα πρέπει να ελέγχεται αν έχει γίνει η δέουσα γνωστοποίηση στην Τράπεζα της Ελλάδας (αν πρόκειται για ιδρύματα εδρεύοντα στην Ε.Ε. ή τον Ε.Ο.Χ.). Κατ’ ελάχιστον, είναι σκόπιμη η διασταύρωση των στοιχείων του φορέα έκδοσης της προσκομιζόμενης εγγυητικής επιστολής με τα στοιχεία των φορέων που περιλαμβάνονται στους πίνακες των εποπτευόμενων από την Τράπεζα της Ελλάδας ιδρυμάτων, που δημοσιεύονται στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Supervision/SupervisedInstitutions/default.aspx
 
Επιπρόσθετα θα πρέπει να τηρείται η προβλεπόμενη διαδικασία  των παρακάτω σχετικών εγκυκλίων:

1. η υπ΄αριθμ.26022/08-07-2012 εγκύκλιος του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με θέμα: «Οδηγίες ελέγχου γνησιότητας εγγυητικών επιστολών και αποδέσμευσης τους (άρθρο 8 παρ.1 περ.αiii του ν.3299/2004)».

2. η υπ΄αρ. 27004/19.6.2013 εγκύκλιος του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα: «Παροχή οδηγιών για την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων……»

3. η υπ΄αρ. 18571/26.4.2013 εγκύκλιος του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα: «Παροχή οδηγιών για την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων……»

Σε κάθε περίπτωση, για λόγους διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος και των διενεργούμενων πληρωμών, θα πρέπει να επιδεικνύεται ιδιαίτερη επιμέλεια ως προς την αποδοχή εγγυητικών επιστολών από ιδρύματα της αλλοδαπής.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.
                                   

Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΚΩ/ΝΟΣ ΚΟΥΚΟΛΙΑΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο