Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-11-2013 ]

Αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0000182 ΕΞ 2013/Β. 2408/25.11.2013 Προσδιορισμός του ύψους των εισφορών των πιστωτικών ιδρυμάτων που συμμετέχουν στο Σκέλος Εξυγίανσης του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ)

(Προσδιορισμός του ύψους των εισφορών των πιστωτικών ιδρυμάτων που συμμετέχουν στο Σκέλος Εξυγίανσης του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ))

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π.0000182ΕΞ2013 /Β. 2408

(ΦΕΚ Β' 3014/27-11-2013)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3746/2009 «Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄27/16−02−2009), και ειδικότερα της παραγράφου 2 του άρθρου 13Α, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 7 του Ν. 4021/2011 (ΦΕΚ Α΄ 218/03−10−2011).

2. Την υπ’ αριθμ. 9249/9−10−2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ενεργοποίηση του Σκέλους Εξυγίανσης του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων» (ΦΕΚ Β΄ 2246/9−10−2011).

3. Την υπ’ αριθμ. 382/27−9−2013 εισήγηση του Υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

4. Τη δυνατότητα έναρξης καταβολής των εισφορών από τα πιστωτικά ιδρύματα προς το Σκέλος Εξυγίανσης του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), καθόσον έχει ολοκληρωθεί η ανακεφαλαιοποίησή τους, και την ανάγκη αποπληρωμής της πίστωσης υπό μορφή δανείου, που έχει παρασχεθεί από το Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων προς το Σκέλος Εξυγίανσης, εντός δεκαπέντε (15) ετών από τη δημοσίευση της υπό στοιχείο 2 απόφασης Υπουργού Οικονομικών.

5. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Ορίζουμε τον συντελεστή εισφοράς των πιστωτικών ιδρυμάτων που συμμετέχουν στο Σκέλος Εξυγίανσης του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων σε ποσοστό 0,09% επί του μέσου όρου του ύψους του συνόλου του παθητικού του μηνός Ιουνίου κάθε έτους, με βάση την κατάταξή τους σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 στοιχείο (β) (ii) του Ν. 3746/2009, με εξαίρεση τα στοιχεία των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων που αναφέρονται στα Τμήματα Α1, Α2, Β1 και Β2 του Κεφαλαίου Ι της ΠΔ/ΤΕ 2630/2010 (ΦΕΚ Β΄ 1714), καθώς και τις εγγυημένες καταθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 9 του ίδιου νόμου.

2. Τα υπόχρεα πιστωτικά ιδρύματα καταβάλλουν την ανωτέρω εισφορά σύμφωνα με τις διατάξεις του πέμπτου και έκτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 13Α του ν. 3746/2009.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο