Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-11-2013 ]

Κ.Υ.Α. αριθ. πρωτ.: 48274/1.11.2013 Καθορισμός του ποσού της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της φορολογικής απαλλαγής για την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων της τεχνολογικής ανάπτυξης, της περιφερειακής συνοχής, των μεγάλων επενδυτικών σχεδίων, της επιχειρηματικότητας των νέων και της συνέργειας και της δικτύωσης των νόμων 3908/2011,όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα για το έτος 2013

(Καθορισμός του ποσού της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της φορολογικής απαλλαγής για την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων της τεχνολογικής ανάπτυξης, της περιφερειακής συνοχής, των μεγάλων επενδυτικών σχεδίων, της επιχειρηματικότητας των νέων και της συνέργειας και της δικτύωσης των νόμων 3908/2011,όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα για το έτος 2013)

Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Αθήνα 1-11-2013
Α.Π.: 48274

(ΦΕΚ Β' 2908/18-11-2013)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ταχ. Κώδικας : 10563 Αθήνα
Τηλ. : 210 3332321
Φαξ : 210 3332264

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Θέμα : Καθορισμός του ποσού της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της φορολογικής απαλλαγής για την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων της τεχνολογικής ανάπτυξης, της περιφερειακής συνοχής, των μεγάλων επενδυτικών σχεδίων, της επιχειρηματικότητας των νέων και της συνέργειας και της δικτύωσης των νόμων 3908/2011,όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα για το έτος 2013.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 7 παρ. 1 και 3, 13 παρ. 2 περ. α, παρ. 3 περ. α, παρ. 5 περ. β και 16 παρ. 20 του ν. 3908/2011 «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή» (Α- 8).

2. Τα άρθρα 19 παρ.2, παρ3 του ν.4146/2013 «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις»

3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α-98).

4. Το Π.Δ. 178/2000 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας» (Α-165).

5. Το Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141 A’ 21-6-2012) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 118/2013 «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (Α΄ 141) – Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως.» (Α΄ 152) και Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153 Α’/25-06-2013) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194 Α’/22-11-2010)

7. Την υπ΄ αριθμ. 27857/ΔΙΟΕ/547 απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Παναγιώτη Μηταράκη».

8. Την αριθ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β- 2105).

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, το ύψος της οποίας αναφέρεται στο άρθρο 4 της παρούσας, η οποία θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕ 024/2 έργο 2013ΣΕ02420000 Τομέας Βιομηχανίας – Βιοτεχνίας ).

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Ά ρ θ ρ ο 1
Ποσό επιχορήγησης και επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης των γενικών επενδυτικών σχεδίων

1. Το ποσό της επιχορήγησης και της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης κατά την πρώτη εξαμηνιαία περίοδο του έτους 2013 καθορίζεται σε εκατό εκατομμύρια ευρώ (100.000.000 €) για την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων της κατηγορίας Τεχνολογικής Ανάπτυξης, σε διακόσια εκατομμύρια ευρώ (200.000.000 €) για την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων της κατηγορίας Περιφερειακής Συνοχής και σε τριακόσια εκατομμύρια ευρώ (300.000.000 €) για την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων της κατηγορίας Γενικής Επιχειρηματικότητας.

2. Το ποσό της επιχορήγησης και της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης κατά τη δεύτερη εξαμηνιαία περίοδο του έτους 2013 καθορίζεται σε εκατό εκατομμύρια ευρώ (100.000.000 €) για την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων της κατηγορίας Περιφερειακής Συνοχής και σε διακόσια εκατομμύρια ευρώ (200.000.000 €) για την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων της κατηγορίας Γενικής Επιχειρηματικότητας.

3. Τα ποσά της παραγράφου 1 που δεν θα απορροφηθούν κατά την πρώτη εξαμηνιαία περίοδο μεταφέρονται στη δεύτερη εξαμηνιαία περίοδο.

Ά ρ θ ρ ο 2
Ποσό φορολογικής απαλλαγής

Το συνολικό ποσό της φορολογικής απαλλαγής που προκύπτει από τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του ν. 3908/2011 για την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων του εν λόγω νόμου ανέρχεται για το έτος 2013 σε ένα δισεκατομμύριο επτακόσια εκατομμύρια ευρώ (1.700.000.000 €), εκ των οποίων τα επτακόσια εκατομμύρια ευρώ (700.000.000 €) καθορίζονται για την ενίσχυση των μεγάλων επενδυτικών σχεδίων του άρθρου 13 παρ. 1 περ. β' του ν. 3908/2011.

Ά ρ θ ρ ο 3
Ποσό επιχορήγησης και επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης των ειδικών επενδυτικών σχεδίων

Το συνολικό ποσό επιχορήγησης και επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης κατά το έτος 2013 για την ενίσχυση των ειδικών επενδυτικών σχεδίων:

α. της Επιχειρηματικότητας των Νέων του άρθρου 13 παρ. 1 περ. α του ν. 3908/2011 καθορίζεται σε πενήντα εκατομμύρια ευρώ (50.000.000 €).

β. της Συνέργειας και Δικτύωσης του άρθρου 13 παρ. 1 περ. δ ν. 3908/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το άρθρο 22 του ν.4146/2013 καθορίζεται σε πενήντα εκατομμύρια ευρώ (50.000.000 €).

Ά ρ θ ρ ο  4
Επιβάρυνση κρατικού προϋπολογισμού

1. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης εκτιμάται ότι για το έτος 2013 θα προκύψει δαπάνη πενήντα (50) εκατομμυρίων ευρώ εις βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕ 024/2 έργο 2013ΣΕ02420000 Τομέας Βιομηχανίας – Βιοτεχνίας) και δεν θα προκύψει απώλεια φορολογικών εσόδων.

2. Για τα επόμενα τέσσερα οικονομικά έτη από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης εκτιμάται ότι θα προκύψει δαπάνη εκατό (100) εκατομμυρίων ευρώ για το πρώτο έτος, εκατόν πενήντα (150) εκατομμυρίων ευρώ για το δεύτερο έτος, εκατό (100) εκατομμυρίων ευρώ για το τρίτο έτος και εκατό (100) εκατομμυρίων ευρώ για το τέταρτο έτος σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων. Για τα έτη αυτά δεν θα προκύψει απώλεια φορολογικών εσόδων κατά το πρώτο έτος, ενώ θα προκύψει απώλεια φορολογικών εσόδων ύψους εκατό (100), διακοσίων (200) και τριακοσίων (300) εκατομμυρίων ευρώ, αντιστοίχως, για τα επόμενα τρία έτη.

Ά ρ θ ρ ο 5
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο