Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-11-2013 ]

Ε.Ε.Ε.Π. αριθμ. ΠΡΠ 364108 1113/31.10.2013 Ορισμός του τύπου και του περιεχομένου των δηλώσεων, βεβαιώσεων και εγγράφων του άρθρου 32 της με αριθμό Τ/6736/2003 (Β΄2910), όπως τροποποιήθηκε με την 73/2/10−10−2013 (Β 2654) απόφασης της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων

(Ορισμός του τύπου και του περιεχομένου των δηλώσεων, βεβαιώσεων και εγγράφων του άρθρου 32 της με αριθμό Τ/6736/2003 (Β΄2910), όπως τροποποιήθηκε με την 73/2/10−10−2013 (Β 2654) απόφασης της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. ΠΡΠ3641081113

(ΦΕΚ Β' 2946/21-11-2013)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

α) τις διατάξεις των άρθρων 16 έως και 23 του ν. 3229/2004 (Α 38) και των άρθρων 25 έως και 54 του ν. 4002/2011 (Α 180), όπως αυτές συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των παραγράφων 10 έως και 26 του άρθρου 7 του ν. 4038/2012 (Α 14), τις διατάξεις των άρθρων 22 έως και 24 του ν. 4141/2013 (Α 81), τις διατάξεις του άρθρου 92 του ν. 4182/2013 (Α 185) και συμπληρωματικά τις διατάξεις του ν. 3051/2002 (Α 220), όπως ισχύει,

β) τις διατάξεις του ν. 2206/1994 (Α 62),

γ) τη με αριθμό 55906/1673/20.12.2011 (τεύχος υπαλλήλων ειδικών θέσεων και οργάνων διοίκησης 444) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με τίτλο «Συγκρότησης της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)»,

δ) τη με αριθμό 56660/1679/20.12.2011 (Β 2910) κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού, με τίτλο «Πιστοποίηση έναρξης λειτουργίας της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)»,

ε) τη με αριθμό Τ/6736/2003 (Β 929) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με τίτλο, «Κανονισμός Διοικητικού Ελέγχου και Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο» όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμό 73/2/10.10.2013 (Β 2654) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο «Τροποποίηση της με αριθμό Τ/6736/2003 (Β 929) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με τον τίτλο «Κανονισμός Διοικητικού Ελέγχου και Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο».

στ) Το γεγονός ότι η παρούσα δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ε.Ε.Ε.Π.,

ζ) τις ανάγκες της Υπηρεσίας,

αποφασίζουμε:

Ορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο των δηλώσεων, βεβαιώσεων και εγγράφων του άρθρου 32 της απόφασης του σημείου ε του προοιμίου της παρούσας, σε σχέση με τη διαδικασία των αποκλειομένων παικτών, ως εξής:

(Βλέπε συνημμένο αρχείο)

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ημερομηνία από την οποία παύει η ισχύς κάθε προηγούμενης απόφασης που ρυθμίζει τα ίδια θέματα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2013

Ο Πρόεδρος
ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο