Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-11-2013 ]

Αρ. πρωτ.: Δ13 ΦΜΑΠ 1176013 ΕΞ 15.11.2013 Υπόχρεος σε δήλωση Φ.Α.Π. για μισθωμένο ακίνητο

(Υπόχρεος σε δήλωση Φ.Α.Π. για μισθωμένο ακίνητο)

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Αθήνα, 15/11/2013
Αρ. Πρωτ: Δ13 ΦΜΑΠ 1176013 ΕΞ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π.

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 8
Ταχ. Κώδ.:101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:2103375880
FAX:2103375834
e-mail:[email protected]

ΘΕΜΑ: Υπόχρεος σε δήλωση ΦΑΠ για μισθωμένο ακίνητο.

Σε απάντηση εγγράφου σας σχετικά με το ανωτέρω θέμα σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

Με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν.3842/2010 (58Α'), από το έτος 2010 και για κάθε επόμενο, επιβάλλεται φόρος στην ακίνητη περιουσία που βρίσκεται στην Ελλάδα και ανήκει σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους. Η κυριότητα πάνω σε ακίνητο, σύμφωνα με το άρθρο 1001 του αστικού κώδικα, εκτείνεται στο χώρο πάνω και κάτω από το έδαφος. Συνεπώς, υπόχρεος για δήλωση ακινήτου, για το οποίο έχει συναφθεί σύμβαση μίσθωσης, και για καταβολή του φόρου είναι ο κύριος του ακινήτου, δηλαδή ο εκμισθωτής και όχι ο μισθωτής.

Κατόπιν των ανωτέρω, εφόσον (μισθώτρια) εταιρεία έχει περιλάβει στη δήλωση ΦΑΠ μισθωμένο ακίνητο, βάσει της ΠΟΛ.1225/24.12.2012 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, δύναται, αν πρόκειται για δήλωση ΦΑΠ έτους 2013, να προβεί σε υποβολή ανακλητικής δήλωσης στον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ για την αποδοχή της οποίας θα εκδοθεί από αυτόν σχετική απόφαση. Εφόσον η δήλωση γίνει αποδεκτή, θα διενεργηθεί νέα εκκαθάριση του φόρου σε εύλογο χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση που η δήλωση δεν γίνει αποδεκτή, ο προϊστάμενος οφείλει να το γνωστοποιήσει στη μισθώτρια επί αποδείξει, η οποία κατόπιν μπορεί να προσφύγει ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου κατά της απορριπτικής απόφασης, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στο άρθρο 66 του ν.2717/1999, όπως ισχύει. 

Αν πρόκειται για δήλωση ΦΑΠ ετών 2011 και 2012, η μισθώτρια δύναται να προβεί σε υποβολή ανακλητικής δήλωσης, την οποία ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ υποχρεούται να απορρίψει λόγω υποβολής αυτής μετά την πάροδο του οικείου έτους, και στη συνέχεια μπορεί να προσφύγει κατά τις απορριπτικής απόφασης σύμφωνα με τα ανωτέρω.


Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Μαρία Η. Μενούνου


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο