Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-11-2011 ]

Αριθ. πρωτ.: Δ12Β/1158371/ΕΞ18.11.2011 Φορολογική μεταχείριση τριγωνικών συναλλαγών όταν μεσολαβεί εταιρία με έδρα στην Κύπρο

(Φορολογική μεταχείριση τριγωνικών συναλλαγών όταν μεσολαβεί εταιρία με έδρα στην Κύπρο)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2011
Αριθ. πρωτ.: 1158371/Δ12Β/ΕΞ2011

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12)
ΤΜΗΜΑ Β'
 
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 210-3375312
ΦΑΞ: 210-3375001

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση τριγωνικών συναλλαγών όταν μεσολαβεί εταιρία με έδρα στην Κύπρο.

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της περ. γ' της παρ. 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε, οι οποίες προστέθηκαν με την περ. β' της παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 3842/2010, η αξία των πρώτων και βοηθητικών υλών που χρησιμοποιήθηκαν καθώς και των άλλων εμπορεύσιμων αγαθών, στην οποία περιλαμβάνονται και οι ειδικές δαπάνες επεξεργασίας, αποθήκευσης, μεταφοράς, ασφάλειας κλπ., εν αναγνωρίζονται όταν καταβάλλονται ή οφείλονται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα της οποίας η δραστηριότητα στη συγκεκριμένη συναλλαγή εξαντλήθηκε στην τιμολόγησή της και η παράδοση των αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών διενεργήθηκε από τρίτο πρόσωπο.

2. Όπως έχει γίνει δεκτό με την Δ12Β/1098722/ΕΞ2010/26.7.2010 διαταγή μας, οι διατάξεις της περ. β' της παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 3842/2010 δεν αναφέρονται στις τριγωνικές συναλλαγές που πραγματοποιούν εντός της χώρας μας ημεδαπές επιχειρήσεις (π.χ. φασόν), αλλά μόνο σε αυτές που μεσολαβεί εταιρία με έδρα σε κράτη μη συνεργάσιμα ή με προνομιακό φορολογικό καθεστώς, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 5 Α του Κ.Φ.Ε.

3. Eπίσης, με την ΠΟΛ.1225/26.10.2011 εγκύκλιό μας έχει γίνει δεκτό, ότι η Κύπρος θεωρείται κράτος με προνομιακό φορολογικό καθεστώς, καθόσον ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων της Κύπρου (10%) είναι κατώτερος του 14,4% (24% χ 60%) για τη χρήση 2010 ή του 12% (20% χ 60%) για τη χρήση 2011 και μετά, χωρίς να υπολογίζεται σε αυτόν η έκτακτη αμυντική εισφορά 15% που επιβάλλεται κάθε χρόνο στους τόκους και στα μερίσματα που λαμβάνει εταιρία φορολογικός κάτοικος Κύπρου, ως μη συμπεριλαμβανόμενη ρητά στο πεδίο εφαρμογής της Σύμβασης αποφυγής Διπλής Φορολογίας (Σ.Α.Δ.Φ) που έχει υπογραφεί μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου.

4. Εξάλλου, με βάση τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 51Β του Κ.Φ.Ε., οι δαπάνες για την αγορά αγαθών ή τη λήψη υπηρεσιών που καταβάλλονται ή οφείλονται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, που είναι κάτοικος ή έχει την έδρα του σε κράτος μη συνεργάσιμο, δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων ή το φορολογητέο εισόδημα του φυσικού προσώπoυ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος (φορολογούμενος) αποδείξει ότι οι δαπάνες αυτές αφορούν πραγματικές και συνήθεις συναλλαγές και δεν έχουν ως αποτέλεσμα την μεταφορά κερδών ή εισοδημάτων ή κεφαλαίου με σκοπό τη φοροαποφυγή ή φοροδιαφυγή (μαχητό τεκμήριο).

Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται, σύμφωνα με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου, και όταν καταβάλλονται ή οφείλονται ποσά προς φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, που είναι κάτοικος ή έχει την έδρα του σε κράτος που υπόκειται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς.

5. Από τα ανωτέρω προκύπτει, ότι οι διατάξεις της περ. γ' της παρ. 1 του άρθρου 31 Κ.Φ.Ε., ως ειδικότερες, κατισχύουν των διατάξεων του άρθρου 51 Β. Κατά συνέπεια, επίκληση του μαχητού τεκμηρίου δεν μπορεί να γίνει σε κάθε περίπτωση που πραγματοποιείται δαπάνη αγοράς αγαθών από εταιρία με έδρα σε κράτος μη συνεργάσιμο ή με προνομιακό φορολογικό καθεστώς, αλλά μόνον όταν τα αγαθά παραδίδονται από την εταιρία αυτή, η οποία και τιμολογεί τη συγκεκριμένη συναλλαγή (απευθείας αγορά). Όταν τα αγαθά παραδίδονται από άλλη εταιρία από αυτή που τα τιμολογεί (τριγωνική συναλλαγή), έχουν εφαρμογή οι ειδικότερες διατάξεις της περ γ' της παρ. 1 του άρθρου 31 Κ.Φ.Ε., στις οποίες δεν γίνεται καμία αναφορά στο μαχητό τεκμήριο.

6. Mετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω προκύπτει, ότι όταν ελληνική επιχείρηση αγοράζει προϊόντα από γερμανική εταιρία, τα οποία όμως τιμολογούνται από επιχείρηση της Κύπρου, η δαπάνη αγοράς των προϊόντων αυτών δεν αναγνωρίζεται για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της ελληνικής επιχείρησης, με βάση τις διατάξεις της περ. γ' της παρ. 1 του άρθρου 31 Κ.Φ.Ε., καθόσον πρόκειται για τριγωνική συναλλαγή στην οποία μεσολαβεί εταιρία με έδρα σε κράτος με προνομιακό - φορολογικό καθεστώς.

Επίσης, η ελληνική επιχείρηση δεν μπορεί να αποδείξει ότι η δαπάνη αυτή αφορά σε πραγματικές και συνήθεις συναλλαγές και δεν έχει ως απoτέλεσμα τη μεταφορά κερδών ή εισοδημάτων ή κεφαλαίου με σκοπό τη φοροαποφυγή ή φοροδιαφυγή, προκειμένου να αναγνωρισθεί για έκπτωση (μαχητό τεκμήριο), ως μη προβλεπόμενη η δυνατότητα αυτή από το νόμο.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο