Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-04-2006 ]

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. αρ. 173/2006 Δεν έχει παραγραφεί το δικαίωμα του Δημοσίου για βεβαίωση φόρου εισοδήματος των οικονομικών ετών 1990 έως 1992, στην περίπτωση που η δήλωση φορολογίας εισοδήματος υποβλήθηκε εκπρόθεσμα το έτος 1994 και εκκαθαρίστηκε το έτος 2003

(Δεν έχει παραγραφεί το δικαίωμα του Δημοσίου για βεβαίωση φόρου εισοδήματος των οικονομικών ετών 1990 έως 1992, στην περίπτωση που η δήλωση φορολογίας εισοδήματος υποβλήθηκε εκπρόθεσμα το έτος 1994 και εκκαθαρίστηκε το έτος 2003)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΕΙΔΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Αριθμός Γνωμοδότησης: 173/2006

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (Τμήμα Β')

Συνεδρίαση της 4-4-2006

Σύνθεση:
Πρόεδρος: Χρήστος Τσεκούρας, Αντιπρόεδρος ΝΣΚ
Μέλη: Αλέξανδρος Τζεφεράκος, Νικόλαος Κατσίμπας, Σπύρος Δελλαπόρτας, Κων/νος Καποτάς, Πέτρος Τριανταφυλλίδης, Ηλίας Ψώνης, Χρυσαφούλα Αυγερινού, Νομικοί Σύμβουλοι.
Εισηγητής: Σπ.Δελλαπόρτας, Νομικός Σύμβουλος ΝΣΚ

Αριθμ.Ερωτήματος: Α.Π. 1039629/748/Α0012/13-4-2005 της Δ/νσης Φορολογίας Εισοδήματος (Δ-12) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

Περίληψη Ερωτήματος: Αν έχει παραγραφεί το δικαίωμα του δημοσίου για βεβαίωση φόρου εισοδήματος των οικονομικών ετών 1990 έως 1992, στην περίπτωση που η δήλωση φορολογίας εισοδήματος υποβλήθηκε εκπρόθεσμα το έτος 1994 και εκκαθαρίστηκε το έτος 2003.

Σχετικά με το παραπάνω ερώτημα, το Β' Τμήμα του Ν.Σ.Κ γνωμοδότησε, ομόφωνα, ως εξής:

Οι διατάξεις των παρ. 1 και 4 του άρθρου 68 του Ν.Δ. 3323/1955, όπως ίσχυσαν από το οικονομικό έτος 1990 και εντεύθεν, μετά την αντικατάστασή τους από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 17 του Ν. 1828/1989 (ΦΕΚ Α'. 2/3-1-1989), όριζαν:
«1. Η κοινοποίηση φύλλου ελέγχου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 52, δεν μπορεί να γίνει μετά την πάροδο δεκαετίας από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο λήγει η προθεσμία για την επίδοση της δήλωσης το δικαίωμα του δημοσίου για επιβολή του φόρου παραγράφεται μετά την πάροδο της δεκαετίας.
2. Εξαιρετικά η βεβαίωση του φόρου μπορεί να γίνει και μετά την πάροδο δεκαετίας, αν...... 3........ 4. Όταν δεν υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος ή δήλωση απόδοσης παρακρατούμενων φόρων ή δήλωση αποτελεσμάτων από ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, περιορισμένης ευθύνης εταιρίες, κοινοπραξίες, κοινωνίες και αστικές εταιρίες κερδοσκοπικού χαρακτήρα το δικαίωμα του Δημοσίου για να κοινοποιήσει το φύλλο ελέγχου ή την πράξη προσδιορισμού αποτελεσμάτων παραγράφεται με την πάροδο προθεσμίας 15 ετών από τη λήξη της προθεσμίας για την επίδοση της δήλωσης».

Με την παρ.2 του άρθρου 13 του Ν.2065/1992 η διάταξη της παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.Δ. 3325/1955 αντικαταστάθηκε ως εξής:
«1. Η κοινοποίηση φύλλου ελέγχου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 52, δεν μπορεί να γίνει μετά την πάροδο πενταετίας από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο λήγει η προθεσμία για την επίδοση της δήλωσης. Το δικαίωμα του δημοσίου για επιβολή του φόρου παραγράφεται μετά την πάροδο της πενταετίας.»

Με την ίδια διάταξη της παρ.2 του άρθρου 13 του Ν.2065/1992, η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 68 του Ν.Δ. 3323/1955, όπως αυτό είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 17 του Ν.1828/1989 (αρχική διάταξη το άρθρο 44 του Ν.820/1978), αριθμήθηκε ως παράγραφος 5 και στη συνέχεια αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου, ως εξής:

«5. Αν δεν υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος ή δήλωση απόδοσης παρακρατουμένων φόρων ή δήλωση επιβολής φόρου του άρθρου 16α, το δικαίωμα του δημοσίου να κοινοποιήσει το φύλλο ελέγχου ή την πράξη καταλογισμού φόρου του άρθρου 16α παραγράφεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ετών από τη λήξη της προθεσμίας για την επίδοση της δήλωσης».

Οι ανωτέρω διατάξεις των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 68 του Ν.Δ. 3323/1955, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 17 παρ.1 του Ν.1828/1989 και στη συνέχεια αριθμήθηκαν και τροποποιήθηκαν με το άρθρο 13 παρ.2 και 4 του Ν.2065/1992, συμπεριλήφθηκαν ως άρθρο 84 παρ.1 και 5 στον ισχύοντα Κώδικα φορολογίας Εισοδήματος, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν.2238/1994».

Δυνάμει δε του άρθρου δεύτερου περ. ζ' του Ν. 2238/1994, η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 84 παρ.1 και 5 του Κ.Φ.Ε. αρχίζει από τότε που άρχισε η ισχύς τους, όπως αυτές αναφέρονται στο νομοθέτημα που κωδικοποιείται δηλαδή, κατ' αρχάς, εφαρμόζονται σε υποθέσεις του οικονομικού έτους 1993 και μετά (άρθρ.13 παρ.5 και άρθρ.77 περ.στ' Ν.2065/1992).


Επακολούθησε, όμως, η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 35 του Ν. 2648/1998 με την οποία ορίσθηκε:
«1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 13 του Ν. 2065/1992 (ΦΕΚ. 113 Α') αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 αυτού του άρθρου εφαρμόζονται σε υποθέσεις των Οικονομικών ετών 1996 και μετά, για τις οποίες η προθεσμία υποβολής δηλώσεων αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 1996 και μετά».

Κατά συνέπεια, η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 13 του Ν. 2065/1992 (άρθρ. 84 παρ.1 του ισχύοντος Κ.Φ.Εισοδήματος), που καθιέρωσε πενταετή παραγραφή των δικαιωμάτων του δημοσίου για την κοινοποίηση φύλλων ελέγχου και πράξεων επιβολής του φόρου, εφαρμόζεται σε υποθέσεις των οικονομικών ετών 1996 (χρήση 1995) και μετά ενώ για υποθέσεις των χρήσεων 1989 έως και 1994 (οικονομικών ετών 1990 έως 1995) ισχύει η δεκαετής προθεσμία παραγραφής του άρθρου 68 Ν.Δ. 3323/1955, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρ. 17 παρ. 1 του Ν. 1828/1989, η οποία αρχίζει από το τέλος του αντίστοιχου οικονομικού έτους 1990 έως και 1995. Σε κάθε περίπτωση, όμως, μετά την ισχύ του άρθρου 44 του Ν. 820/1978, που προστέθηκε ως παρ.4 στο άρθρο 68 του Ν.Δ. 3323/1955 με το άρθρο 17 παρ.1 του Ν. 1828/1989, αν η δήλωση φορολογίας εισοδήματος ή η δήλωση απόδοσης παρακρατούμενων φόρων ή αποτελεσμάτων Ο.Ε. κλπ. δεν υποβληθεί μέσα στη νόμιμη προθεσμία, αρχίζει από τη λήξη της προθεσμίας αυτής η προβλεπόμενη δεκαπενταετής παραγραφή και το γεγονός αυτό δεν αναιρείται από τυχόν μεταγενέστερη υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης, αφού κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις (παραβ. Γνωμ. Ν.Σ.Κ. 217/2003). Δηλαδή, κατά την εφαρμογή της διάταξης της παρ.4 του άρθρου 68 του Ν.Δ. 5323/1955 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 του Ν.1828/1989 (ήδη άρθρο 84 παρ. 5 Ν.2238/1994) η υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης ισούται με τη μη υποβολή δήλωσης.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 2892/2001:
«1.Προθεσμίες παραγραφής που λήγουν στις 31-12-2001, ημερομηνία μετά την οποία παραγράφεται το δικαίωμα του δημοσίου για την κοινοποίηση φύλλων ελέγχου επιβολής φόρων, τελών και εισφορών, παρατείνονται για ένα (1) έτος από τη λήξη τους....... ». Δυνάμει της διάταξης αυτής, οι προθεσμίες παραγραφής του οικονομικού έτους 1996, που έληγαν στις 31-12-2001, παρατάθηκαν μέχρι 31-12-2002.

Ακολούθησε η διάταξη της παρ. 19 του άρθρου 19 του Ν. 3091/2002, με την οποία ορίσθηκε:
«Οι προθεσμίες παραγραφής του δικαιώματος του δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων επιβολής φόρων, τελών και εισφορών, οι οποίες λήγουν την 31η Δεκεμβρίου των ετών 2002, 2004 και 2005, λήγουν, αντί των ημερομηνιών αυτών, την 31η Δεκεμβρίου 2003. Η διάταξη του προηγουμένου εδαφίου δεν ισχύει για δηλώσεις που αφορούν εισοδήματα που αποκτήθηκαν ή πράξεις οικονομικής δραστηριότητας που πραγματοποιήθηκαν από 1-1-1998 και μετά, για δηλώσεις......... ».

Με τη διάταξη του άρθρου 22 του Ν.3212/2003 ορίσθηκε:
«1. Οι προθεσμίες παραγραφής που λήγουν στις 31.12.2003, ημερομηνία μετά την οποία παραγράφεται το δικαίωμα του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου επιβολής φόρων, τελών, εισφορών και προστίμων, παρατείνονται μέχρι 27.2.2004».

Τέλος, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 10 του άρθρου 5 του Ν.3296/2004 παρατάθηκε, μέχρι 31-12-2005, η προθεσμία παραγραφής των υποθέσεων του οικονομικού έτους 1999 (χρήση 1998), καθώς και των υποθέσεων προηγούμενων ετών για τις οποίες έχει παραταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.3091/2002 και του άρθρου 22 του Ν.3312/2003.

Με βάση όλα τα προεκτεθέντα, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που προβλέπουν οι παραπάνω διατάξεις, ο χρόνος παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για την κοινοποίηση φύλλων ελέγχου φορολογίας εισοδήματος είναι:
α) Για υποθέσεις της χρήσης 1989 δεκαετής και συμπληρώθηκε στις 31-12-2002
β) Για υποθέσεις των χρήσεων 1990 έως και 1994 δεκαετής, άρχισε από το τέλος του αντίστοιχου οικονομικού έτους 1991 έως και 1995 και συμπληρώθηκε στις 31-12-2005.
γ) Ο χρόνος παραγραφής των χρήσεων 1995,1996,1997,1998 και 1999 είναι πενταετής, άρχισε από το τέλος του αντίστοιχου οικονομικού έτους 1996, 1997, 1998, 1999 και 2000 και συμπληρώθηκε, ομοίως, στις 31-12-2005.
δ) Ο χρόνος παραγραφής των επόμενων χρήσεων (2000 και μετά) είναι πενταετής και αρχίζει από το τέλος του αντίστοιχου οικονομικού έτους (2001 και μετά),
ε) Επί μη υποβολής δηλώσεως ο χρόνος παραγραφής είναι 15 έτη για όλες τις παραπάνω χρήσεις και αρχίζει από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή της δήλωσης.

II. Στην περίπτωση του συγκεκριμένου ερωτήματος, ο φορολογούμενος υπέβαλε το έτος 1994 στην αρμόδια Δ.Ο.Υ εκπρόθεσμες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για τα οικονομικά έτη 1990 έως 1992 και η Δ.Ο.Υ. προέβη στην εκκαθάριση των δηλώσεων και βεβαίωσε τους οφειλόμενους φόρους το Νοέμβριου του έτους 2003, δηλαδή πριν από την συμπλήρωση της δεκαπενταετούς παραγραφής. Για τις δηλώσεις δε των οικονομικών ετών 1991 και 1992 δεν είχε συμπληρωθεί, το Νοέμβριο 2003, ούτε η δεκαετής παραγραφή που προβλέπουν οι εφαρμοζόμενες για τα οικονομικά αυτά έτη διατάξεις, η οποία παρατάθηκε μέχρι 31-12-2005.

III. Κατόπιν όλων αυτών, η απάντηση στο προκείμενο ερώτημα είναι ότι το Νοέμβριο του έτους 2003 δεν είχε παραγραφεί το δικαίωμα του Δημοσίου για την επιβολή φόρου εισοδήματος των οικονομικών ετών 1990 - 1992, με βάση δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβλήθηκαν εκπρόθεσμα το έτος 1994.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Αθήνα, 6-4-2006

Ο Πρόεδρος του Β' Τμήματος
Χρ. Τσεκούρας
Αντιπρόεδρος Ν.Σ.Κ.

Ο Εισηγητής
Σπύρος Δελλαπόρτας
Νομικός Σύμβουλος του Κράτους


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο