Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-11-2013 ]

Αριθμ. Φ. 11321/οικ. 31102/1870/31.10.2013 Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον

(Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αριθμ. Φ. 11321/οικ. 31102/1870

(ΦΕΚ Β' 2906/18-11-2013)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 16, παρ. 1, του ν. 3846/2010 (Φ.Ε.Κ. Α' 66).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. Α' 98).

3. Τις διατάξεις του π.δ. 213/1992 (Φ.Ε.Κ. Α' 102) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 1, του π.δ. 189/2009 (Φ.Ε.Κ. Α' 221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» και του άρθρου 4, του π.δ. 85/2012 (Φ.Ε.Κ. Α' 141) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 88/2012 (Φ.Ε.Κ. Α' 143) «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Φ.Ε.Κ. Α' 141)».

5. Τις διατάξεις του π.δ. 86/2012 (Φ.Ε.Κ. Α' 141) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Την απόφαση της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής, που προβλέπεται από το άρθρο 7 του ν. 3863/2010 (Φ.Ε.Κ. Α' 115), όπως ισχύει, η οποία λήφθηκε κατά την 5η Συνεδρίασή της, την 18.09.2013.

7. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη δαπάνη σε βάρος των προϋπολογισμών των ασφαλιστικών οργανισμών αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, λόγω της πιστοποίησης της αναπηρίας των ασφαλισμένων επ' αόριστον στις κατωτέρω παθήσεις, δεν μπορεί να προσδιοριστεί, διότι εξαρτάται από τον αριθμό των ασφαλισμένων, στους οποίους θα πιστοποιηθούν οι συγκεκριμένες παθήσεις,

αποφασίζουμε:

Οι παθήσεις, για τις οποίες, η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16, παρ. 1, του ν. 3846/2010, πέραν αυτών που ήδη προσδιορίζονται με τις διατάξεις αυτές, είναι αυτές που περιέχονται στον ακόλουθο Πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΕΠ' ΑΟΡΙΣΤΟΝ

Α/Α

ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Σελ. Αναφοράς Ε.Π.Π.Π.Α.

ΕΠΙΠΕΔΟ βαρύτητας/

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 

Αιματολογικές παθήσεις

 

 

1.

Αιμοσφαιρινοπάθειες Μεσογειακή αναιμία ή θαλασσαιμία ομόζυγη (νόσος Cooley) Δρεπανοκυτταρική αναιμία ομόζυγος με Π.Α. 67% και άνω

σελ 23318 §1 σελ 23318 §1.1

σελ 23318 §1.2

>2 εισαγωγές σε νοσοκομείο/ έτος Νέκρωση κεφαλής μηριαίου

 

Παθήσεις αναπνευστι­κού συστήματος

 

 

2.

Σοβαρού βαθμού πνευμονική ίνωση με ΠΑ 67% και άνω

σελ 23345

 

3.

Σαρκοείδωση πνευμόνων ακτινολογικού σταδίου IV με ΠΑ 67% και άνω

σελ 23348

3ο επίπεδο Ι ή ΙΙ Ro Θώρακος Σπιρομέτρηση Αέρια Αίματος Γεν. Αί­ματος (Htc)

4.

Πνευμονική υπέρταση- πνευμονική καρ­δία 3ου επιπέδου

σελ 23350

5.

Ολική πνευμονεκτομή για καλοήθεις (13) ή κακοήθεις (12) παθή­σεις

σελ 23356

 

 

Παθήσεις κυκλοφορι­κού συστήματος

 

 

6.

Καρδιακή ανεπάρκεια κατηγορία IV κατά NYHA με ΠΑ 80% και άνω

σελ 23377 §12

Το ποσοστό καθορίζεται από την υποκείμενη νόσο

7.

Μεταμόσχευση καρδίας ή καρδίας/ πνευ­μόνων

σελ 23377 §13

 

 

Παθήσεις πεπτικού συστήματος

 

 

8.

Μεταμόσχευση ήπατος

σελ. 23391

 

 

Μεταβολικές παθήσεις

 

 

9.

Νόσος Gaucher, με ΠΑ 67% και άνω

 

Τύπος ΙΙΙ

 

Δερματολογικά νοσήματα

 

 

10.

Μελαγχρωματική ξηροδερμία

σελ 23406 §Q82.1

 

11.

Συγγενής πομφολυγώδης επιδερμόλυση

σελ 23406 §Q81

 

 

Ψυχικές διαταραχές

 

 

12.

Κατηγορίες ανοιών (Alzheimer, Pick κλπ.) με ΠΑ 67% και άνω

σελ 23413 §1

 

13.

Νοητική υστέρηση

σελ 23416 §8

 

14.

Γενετικά σύνδρομα του χρωμοσώματος

 

 

15.

Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (αυτισμός, σύνδρομο Rett, σύνδρομο Asperger)

σελ 23417

 

 

Νοσήματα του νευρι­κού συστήματος

 

 

16.

Προχωρημένο στάδιο νόσου του Parkinson

σελ 23419 §2.1

 

17.

ν. Huntington με ΠΑ 67% και άνω

σελ 23419 §2.2

 

18.

Νωτιοπαρεγκεφαλιδικά νοσήματα

σελ 23420 §3.3

 

19.

Πλάγια μυατροφική σκλήρυνση

σελ 23420 §3.4

 

20.

Εγκατεστημένη ημιπληγία-ημιπάρεση όταν έχουν παρέλθει δύο έτη από την εγκατάστασή της και δεν αναμένεται πλέον βελτίωση, ανεξαρτή­τως της αιτίας

σελ 23421 §4.3

 

21.

Τετραπληγία/ τετραπάρεση και παραπληγία/ παραπάρεση, διπληγία όταν έχουν παρέλθει δύο έτη από την εγκατάστασή τους και δεν αναμέ­νεται πλέον βελτίωση, ανεξαρτήτως της αιτίας.

σελ.23422 §4.5

Παράλυση ή πάρεση όλων των άκρων --> χαλαρά ή σπαστική μη ανατρέψιμη Παράλυση ή πάρεση των κάτω άκρων --> Χαλα­ρά ή σπαστική συνοδευόμενη από ορθοκυστικές διαταραχές, μη αναστρέψιμη

22.

Διαταραχές ΠΝΣ- κρανιακά νεύρα: Όταν πρόκειται για εγκατεστημένες παραλύσεις (όπως ανωτέρω)

σελ 23424 §5

 

23.

Μυικές δυστροφίες και μυοτονικές νόσοι με ΠΑ 67% και άνω.

σελ 23428 §7.2

 

 

Ορθοπεδικές παθή­σεις

 

 

24.

Ακρωτηριασμοί και φωκομελίες άνω άκρων

σελ 23431 §3.1

 

25.

Παραλύσεις/ διατομές νεύρων άνω άκρων μετά την ολοκλήρωση των προσπαθειών αποκατάστασης (συρραφές, τενοντομεταθέσεις, απεγκλωβι­σμοί κλπ επεμβάσεις) και την πάροδο 2 ετών από την εγκατάστασή τους.

σελ 23434­23435 §3.4

 

26.

Ακρωτηριασμοί και φωκομελίες κάτω άκρων

σελ 23435 §4.1

 

27.

Παραλύσεις/ διατομές νεύρων κάτω άκρων (όπως και για τα άνω άκρα)

σελ 23435 §4.4

 

28.

Αρθρογρύπωση

σελ.23440

Νευρομυϊκό Σύν­δρομο

 

Παθήσεις ώτων-ρινός- λάρυγγα

 

 

29.

Αλαλία εκ κωφώσεως

σελ 23444

 

30

Κωφά - βαρήκοα άτο­μα με μη αναστρέψιμη πάθηση

 

 

31.

Γλωσσεκτομή

σελ 23451

 

32.

Δυσκινησία γλώσσας (σε μόνιμη βλάβη υπογλωσσίου νεύρου)

σελ 23451

 

33.

Παράλυση γλωσσοφαρυγγικού νεύρου

σελ 23451

 

34.

Ολική λαρυγγεκτομή, μόνιμη τραχειοστομία

σελ 23452 και 23455

 

 

Χειρουργικές παθήσεις

 

 

35.

Μόνιμη νηστιδοστομία ή ειλεοστομία

σελ 23460 §1.4.6 και §7

 

36.

Μόνιμη ειλεοστομία ή κολοστομία

σελ 23460 §1.5

 

 

Χειρουργικές παθήσεις ουροποιογεννη­τικού

 

 

37.

Μερική ή ριζική πεεκτομή με ή χωρίς ουρηθροστομία

σελ 23476

 

 

Παθήσεις οφθαλμών

 

 

38.

Μείωση της οπτικής οξύτητας ή διαταραχές των οπτικών πεδίων που δεν επι­δέχονται θεραπευτική αντιμετώπιση

σελ 23478 -79

Αναφέρεται η αιτία Βεβαίωση ιατρού ότι είναι «ΜΗ ΙΑΣΙΜΗ»

39.

Αχρωματοψία- δυσχρωματοψία

σελ 23480

 

 

Νεφρολογικές παθήσεις

 

 

40

ΧΝΑΤΣ υπό εξωνεφρική αιμοκάθαρση

σελ 23486 §6

Στάδιο 5ο

41.

Μεταμόσχευση νεφρού

σελ 23486 §7

 

42.

Κυστική ίνωση ή ινοκυστική νόσος επι­πέδου 2

σελ.23487

 

 

Ογκολογικές παθήσεις

 

 

43.

Κακόηθες νεόπλασμα τελικού σταδίου με απομακρυσμένες μεταστάσεις

 

Οι μεταστάσεις θα πρέπει να αποδεικνύονται με αντικειμενική εξέτασηΗ απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΑΓΡΟΤΕΣ
Up
Close
Close
Κλείσιμο