Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-11-2013 ]

Αρ. πρωτ.: Δ17Γ 5039835 ΕΞ 11.11.2013 Κοινοποίηση Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 530/2013 της Επιτροπής της 10ης Ιουνίου 2013 για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα

(Κοινοποίηση Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 530/2013 της Επιτροπής της 10ης Ιουνίου 2013 για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2013
Αρ. Πρωτ.: Δ17Γ 5039835 ΕΞ2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ 17Η ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ Γ ΄

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
101 84 Αθήνα
Πληροφορίες : Αγγελική Καρανικόλα
Τηλέφωνο : 210 69 87 513
FAX : 210 69 87 489
Email : [email protected]

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 530/2013 της Επιτροπής της 10ης Ιουνίου 2013 για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα.

ΣΧΕΤ. : (1) Η αριθ. Τ8324/2314/Α0019/14-12-1992 Δ.Υ.Ο (Περί κοινοποίησης του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα).
(2) Η αριθ. Δ17Γ5006821ΕΞ2011/14.2.2011 Δ.Υ.Ο (Κοινοποίηση του ΚΑΝ (ΕΕ) αριθ. 1063/2010, για την τροποποίηση του ΚΑΝ (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93, σχετικά με την εφαρμογή νέων κανόνων καταγωγής για προϊόντα καταγωγής αναπτυσσόμενων χωρών τα οποία εισάγονται στην Κοινότητα στο πλαίσιο του Συστήματος Γενικευμένων Προτιμήσεων).
(3) Η αριθ. Δ17Γ 5002426 ΕΞ 18.1.2013 Δ.Υ.Ο (Κοινοποίηση του ΚΑΝ (ΕΕ) αριθ. 978/2012 για την εφαρμογή του Συστήματος Γενικευμένων Δασμολογικών Προτιμήσεων από 1-1-2014 και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 732/2008).

Α. Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή, τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 530/2013 της Επιτροπής της 10ης Ιουνίου 2013, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L 159/11.6.2013), και αφορά στην τροποποίηση του ΚΑΝ (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του ΚΑΝ (ΕΟΚ) 2913/92 του Συμβουλίου, περί θεσπίσεως του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα. Ειδικότερα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με τον ΚΑΝ (ΕΕ) αριθ. 978/2012, ο οποίος σας κοινοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. (3) σχετική Δ.Υ.Ο, προβλέπονται οι νέες δασμολογικές προτιμήσεις που εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2014, στο πλαίσιο εφαρμογής του Συστήματος Γενικευμένων Δασμολογικών Προτιμήσεων (ΣΓΠ).

Σύμφωνα με τον ανωτέρω Κανονισμό, για να επωφεληθούν τα προϊόντα καταγωγής τρίτων χωρών της δασμολογικής προτίμησης που παρέχεται από αυτόν, πρέπει να κατάγονται από δικαιούχο χώρα του ΣΓΠ.

Στον ΚΑΝ (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ΚΑΝ (ΕΕ) αριθ. 1063/2010 της Επιτροπής [βλ.(2) σχετική Δ.Υ.Ο] καθορίζονται οι κανόνες καταγωγής που αφορούν τον ορισμό της έννοιας των προϊόντων καταγωγής, οι διαδικασίες και οι μέθοδοι διοικητικής συνεργασίας αναφορικά με το ΣΓΠ (σχετικές διατάξεις του ΚΑΝ. (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93: Μέρος Ι, Τίτλος IV, Κεφάλαιο 2, Τμήμα 1, άρθρα 66-97κγ, Παραρτήματα 13α,13β,13γ,13δ,16,17,18).

Οι αλλαγές που θεσπίστηκαν με τον ΚΑΝ (ΕΕ) αριθ. 978/2012 αφορούν, μεταξύ άλλων, τις δικαιούχες χώρες του ΣΓΠ και κατά συνέπεια επηρεάζουν ορισμένες από τις διατάξεις του ΚΑΝ (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93, οι οποίες τροποποιούνται αναλόγως.

Κατόπιν των ανωτέρω, επί του κοινοποιούμενου κανονισμού, σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

- Η περιφερειακή σώρευση εφαρμόζεται μεταξύ χωρών της ίδιας περιφερειακής ομάδας μόνο εφόσον κατά το χρόνο εξαγωγής των προϊόντων στην ΕΕ, οι εν λόγω χώρες είναι δικαιούχες του ΣΓΠ.

- Όταν μια χώρα ή έδαφος αφαιρεθεί από τον κατάλογο των δικαιούχων χωρών του ΣΓΠ, ορισμένες από τις υποχρεώσεις τους, ιδίως όσον αφορά τη διοικητική συνεργασία, εξακολουθούν να ισχύουν για τρία έτη από την ημερομηνία κατά την οποία αφαιρέθηκαν από τον εν λόγω κατάλογο, προκειμένου να είναι εφικτός ο εκ των υστέρων έλεγχος των πιστοποιητικών καταγωγής για τα προϊόντα που έχουν εξαχθεί από την εν λόγω χώρα ή έδαφος.

- Όταν μια χώρα ή έδαφος γίνεται δεκτή ή εκ νέου δεκτή ως δικαιούχος χώρα, τα προϊόντα καταγωγής αυτής της χώρας ή εδάφους επωφελούνται από το ΣΓΠ, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εξαχθεί από τη δικαιούχο χώρα ή έδαφος την ημερομηνία ή μετά την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 97ιθ του ΚΑΝ (ΕΟΚ) 2454/93 [ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ (σειρά C)] .

- Στο Παράρτημα 13α του ΚΑΝ (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 (Εισαγωγικές σημειώσεις και πίνακας των εργασιών επεξεργασίας ή μεταποίησης που προσδίδουν το χαρακτήρα καταγωγής), περιλαμβάνονται κανόνες καταγωγής για όλα τα προϊόντα. Το γεγονός ότι ένα προϊόν εμπεριέχεται στο εν λόγω Παράρτημα, δεν σημαίνει ότι καλύπτεται αναγκαστικά από το ΣΓΠ. Ο κατάλογος των προϊόντων που καλύπτονται από το ΣΓΠ και οι εξαιρέσεις που ισχύουν για ορισμένες δικαιούχες χώρες ορίζονται στον ΚΑΝ (ΕΕ) αριθ. 978/2012 και στις τροποποιήσεις αυτού, για την περίοδο από 1.1.2014 έως 31.12.2023.

- Η Δήλωση Τιμολογίου μπορεί να συνταχθεί από κάθε εξαγωγέα που δραστηριοποιείται σε δικαιούχο χώρα για κάθε αποστολή αποτελούμενη από ένα ή περισσότερα δέματα που περιέχουν καταγόμενα προϊόντα των οποίων η συνολική αξία δεν υπερβαίνει τις € 6.000 και υπό την προϋπόθεση ότι εφαρμόζονται οι διατάξεις για τη διοικητική συνεργασία.

Με το άρθρο 1 του κοινοποιούμενου Κανονισμού, ο ΚΑΝ (ΕΟΚ)αριθ. 2454/93 τροποποιείται στα άρθρα 66,67,70,71,75,86,88,97ια,97ιγ,97ιθ καθώς και στα παραρτήματα 13α και 13β. Οι πραγματοποιούμενες τροποποιήσεις περιγράφονται αναλυτικά στο κείμενο του κοινοποιούμενου Κανονισμού.

Ο κοινοποιούμενος Κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (11.6.2013) και εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2014.

Β. Οι επαγγελματικοί ή συνδικαλιστικοί φορείς προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα με τα συνημμένα της, παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για τη σχετική ενημέρωση των μελών τους.Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ α.α
ΜΑΡΙΑ ΛΥΡΑΚΗ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο