Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-07-1998 ]

ΠΟΛ.1214/31.7.1998 Τροποποίηση της υπ αριθ. 1067780/82/Γ0013/9.6.1994 (ΦΕΚ 549/Β) απόφασης

(Τροποποίηση της υπ αριθ. 1067780/82/Γ0013/9.6.1994 (ΦΕΚ 549/Β) απόφασης)

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Αθήνα 31 Ιουλίου 1998
Αρ.Πρωτ.: 1091123/24045/1533

(ΦΕΚ 851/Β'/12.8.1998)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ.ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΕΘΝ.ΚΛΗΡ/ΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ'

ΠΟΛ.: 1214

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση απόφασης αρ. 1067780/82/Γ0013/9.6.1994 (ΦΕΚ 549 Β').

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν.1249/1982 (ΦΕΚ 43/Α') και του άρθρου 14 του Ν.1473/1984 (ΦΕΚ 127/Α'), όπως ισχύουν.
2. Τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής ή τμήματος αυτής, όπως συνθήκες περιβάλλοντος και θέας, εξυπηρέτηση (υποδομή, συγκοινωνία κ.λπ.), εμπορικότητα δρόμων, πολεοδομικές ρυθμίσεις (συντελεστής δόμησης οικοπέδου
κ.λπ.).
3. Τις ιδιαιτερότητες των ακινήτων, όπως ιδία χρήση (οικόπεδο, διαμέρισμα, κατάστημα, αποθήκη, βιομηχανικό κτίριο κ.λπ.), πρόσοψη (σε αίθριο, σε πλατεία κ.λπ.), όροφος, επιφάνεια, παλαιότητα κτιρίου, συνιδιοκτησία, ειδικές συνθήκες (σεισμός, πλημμύρα, πυρκαγιά, απαλλοτρίωση κ.λπ.), δέσμευση (διατηρητέο κτίριο, αρχαιολογική έρευνα κ.λπ.).
4. Την ανάγκη εφαρμογής, κατά τη μεταβίβαση ακινήτων, των σχετικών με το αντικειμενικό σύστημα διατάξεων ενιαίως.
5. Την υπ' αριθ. 1067780/82/Γ0013/9.6.1994 (ΦΕΚ 549/Β') ΑΥΟ, όπως ισχύει.
6. Την από 17.6.1998 εισήγηση της Επιτροπής του άρθρου 41 του Ν.1249/1982 Νομού Αττικής.
7. Την υπ' αριθ. 1107147/1239/0006Α/4.10.1996 (ΦΕΚ 922/Β'/1996) απόφαση των Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών, με την οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
8. Το γεγονός ότι δεν δημιουργείται δαπάνη για τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την υπ' αριθ. 1067780/82/Γ0013/9.6.1994 (ΦΕΚ 549/Β') ΑΥΟ, όπως ισχύει και ορίζουμε τα ακόλουθα:

1. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 5 προστίθενται τα εξής:

"Οταν ακάλυπτο οικόπεδο βρίσκεται σε οικισμό προϋφιστάμενο του έτους 1923 ή πληθυσμού κάτω των 2.000 κατοίκων και έχει εμβαδόν μεγαλύτερο από το διπλάσιο του κατά κανόνα άρτιου οικοπέδου της περιοχής του, απαιτείται βεβαίωση της αρμόδιας Πολεοδομικής Υπηρεσίας ή του Δήμου ή της Κοινότητας ότι δεν μπορεί να
κατατμηθεί σε μικρότερα άρτια οικόπεδα. Τότε, ως ΣΑΟ λαμβάνεται αυτός που αντιστοιχεί στη συνολική επιφάνεια του οικοπέδου. Σε περίπτωση που δεν προσκομισθεί η παραπάνω βεβαίωση, τότε ως ΣΑΟ λαμβάνεται αυτός που αντιστοιχεί στην ελάχιστη επιφάνεια του κατά κανόνα άρτιου οικοπέδου της περιοχής.
Αν προσκομισθεί βεβαίωση της αρμόδιας Πολεοδομικής Υπηρεσίας ή του Δήμου ή της Κοινότητας ότι μπορεί το οικόπεδο να κατατμηθεί σε μικρότερα άρτια οικόπεδα και ποιες είναι οι επιφάνειές τους, τότε ως ΣΑΟ λαμβάνεται ο μέσος όρος των ΣΑΟ που αντιστοιχούν στις επιφάνειες των επί μέρους άρτιων οικοπέδων, στα οποία μπορεί να κατατμηθεί η συνολική επιφάνεια του οικοπέδου".

2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 5 αναδιατυπώνεται και συμπληρώνεται ως εξής:

"Για ορισμένες κατηγορίες οικοπέδων που βρίσκονται εντός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923 ή πληθυσμού κάτω των 2.000 κατοίκων, δεν λαμβάνεται ως συντελεστής οικοπέδου (ΣΟ) αυτός που αναγράφεται στους πίνακες τιμών ανά ζώνη, αλλά αυτός που προκύπτει με την εφαρμογή συγκεκριμένου τύπου, σύμφωνα με τα παρακάτω:

α) Σε οικισμούς προϋφιστάμενους του έτους 1923

Για οικόπεδα με κατοικία και λοιπές χρήσεις, πλην αυτών για τις οποίες ορίζεται ειδικός ΣΑΟ ή ακάλυπτα οικόπεδα με επιφάνεια μεγαλύτερη των 500 τ.μ. και με επιτρεπόμενη μέση δομήσιμη επιφάνεια ίση με αυτή των οικοπέδων επιφανείας 500 τ.μ. ή με αυτή των οικοπέδων με επιφάνεια πάνω από 2.000 τ.μ., ως ΣΟ λαμβάνεται αυτός που προκύπτει από τον τύπο:
ΣΟ τελ. = [1+(Ε.οικ-500) Χ 0,40/500] Χ ΣΟ
όπου Ε.οικ. τίθεται η επιφάνεια του οικοπέδου σε τετραγωνικά μέτρα ή η ελάχιστη επιφάνεια του κατά κανόνα αρτίου οικοπέδου της περιοχής τους, όταν πρόκειται για οικόπεδα που μπορούν να κατατμηθούν σε μικρότερα άρτια οικόπεδα.

β) Σε οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων

Για οικόπεδα με κατοικία και λοιπές χρήσεις, πλην αυτών για τις οποίες ορίζεται ειδικούς ΣΑΟ ή ακάλυπτα οικόπεδα με επιφάνεια μεγαλύτερη των 550 τ.μ. και με επιτρεπόμενη μέση δομήσιμη επιφάνεια ίση με αυτή των οικοπέδων επιφανείας 550 τ.μ., ως ΣΟ λαμβάνεται αυτός που προκύπτει από τον τύπο:
ΣΟ τελ. = [1+(Ε.οικ-550) Χ 0,40/550] Χ ΣΟ
όπου Ε.οικ. τίθεται η επιφάνεια του οικοπέδου σε τετραγωνικά μέτρα ή η ελάχιστη επιφάνεια του κατά κανόνα αρτίου οικοπέδου της περιοχής τους, όταν πρόκειται για οικόπεδα που μπορούν να κατατμηθούν σε μικρότερα άρτια οικόπεδα.

3. Η απόφαση αυτή θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα ισχύσει από τη δημοσίευσή της.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο