Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-02-2005 ]

ΣτΕ 3452/2005 Και για τις αλλοδαπές επιχειρήσεις η μεταφορά ζημίας προς συμψηφισμό στα επόμενα οικονομικά έτη ενεργείται με βάση το νόμιμο τίτλο για τη ζημία αυτή, ο οποίος υπάρχει κατά το χρόνο της μεταφοράς. Τέτοιος τίτλος μπορεί να είναι είτε η φορολογική δήλωση είτε το φύλλο ελέγχου είτε δικαστική απόφαση. Λαμβάνεται υπόψη ο τελευταίος τίτλος που υπάρχει κατά την κρίση των οικονομικών αποτελεσμάτων του έτους της μεταφοράς. Δεκτή η αναίρεση (αναιρεί την αριθμ. 255/2001 ΔΕφΑθ). Ομοια η 3453/2005 ΣτΕ.

(Και για τις αλλοδαπές επιχειρήσεις η μεταφορά ζημίας προς συμψηφισμό στα επόμενα οικονομικά έτη ενεργείται με βάση το νόμιμο τίτλο για τη ζημία αυτή, ο οποίος υπάρχει κατά το χρόνο της μεταφοράς. Τέτοιος τίτλος μπορεί να είναι είτε η φορολογική δήλωση είτε το φύλλο ελέγχου είτε δικαστική απόφαση. Λαμβάνεται υπόψη ο τελευταίος τίτλος που υπάρχει κατά την κρίση των οικονομικών αποτελεσμάτων του έτους της μεταφοράς. Δεκτή η αναίρεση (αναιρεί την αριθμ. 255/2001 ΔΕφΑθ). Ομοια η 3453/2005 ΣτΕ. )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος


Και για τις αλλοδαπές επιχειρήσεις η μεταφορά ζημίας προς συμψηφισμό στα επόμενα οικονομικά έτη ενεργείται με βάση το νόμιμο τίτλο για τη ζημία αυτή, ο οποίος υπάρχει κατά το χρόνο της μεταφοράς. Τέτοιος τίτλος μπορεί να είναι είτε η φορολογική δήλωση είτε το φύλλο ελέγχου είτε δικαστική απόφαση. Λαμβάνεται υπόψη ο τελευταίος τίτλος που υπάρχει κατά την κρίση των οικονομικών αποτελεσμάτων του έτους της μεταφοράς. Δεκτή η αναίρεση (αναιρεί την αριθμ. 255/2001 ΔΕφΑθ). Ομοια η 3453/2005 ΣτΕ.


Αριθμός 3452/2005

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β΄

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 2 Φεβρουαρίου 2005, με την εξής σύνθεση : Φ. Στεργιόπουλος, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Β` Τμήματος, Α. Συγγούνα, Ι. Γράβαρης, Σύμβουλοι, Ι. Σύμπλης, Β. Μόσχου, Πάρεδροι. Γραμματέας η Μ. Μπερδεμπέ, Γραμματέας του Β? Τμήματος.

Για να δικάσει την από 4 Απριλίου 2003 αίτηση :

της εταιρείας με την επωνυμία ".....................", πρώην "............................", που εδρεύει στο Μιλάνο Ιταλίας, η οποία παρέστη με το δικηγόρο Αριστείδη Αγγελάκο (Α.Μ. 7533), που τον διόρισε με ειδικό πληρεξούσιο,

κατά του Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος παρέστη με τον ..............., Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Με την αίτηση αυτή η αναιρεσείουσα εταιρεία επιδιώκει να αναιρεθεί η υπ? αριθμ. 255/2001 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως του Εισηγητή, Παρέδρου Ι. Σύμπλη.

Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τον πληρεξούσιο της αναιρεσείουσας εταιρείας, ο οποίος ανέπτυξε και προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους αναιρέσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση και τον αντιπρόσωπο του Υπουργού, ο οποίος ζήτησε την απόρριψή της.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι

Α φ ο ύ μ ε λ έ τ η σ ε τ α σ χ ε τ ι κ ά έ γ γ ρ α φ α

Σ κ έ φ θ η κ ε κ α τ ά τ ο Ν ό μ ο

1. Επειδή γιά την άσκηση τής κρινομένης αιτήσεως έχει κατατεθεί το κατά νόμον παράβολο (920271, 920272, 920273/2003 σειράς Α` ειδικά γραμμάτια παραβόλου).

2. Επειδή με την αίτηση αυτή η αιτούσα εταιρεία, η οποία, όπως προκύπτει από το προσκομισθέν πληρεξούσιο έγγραφο τής 11.2.2004 (στην ιταλική γλώσσα, συνοδευόμενο από επίσημη μετάφραση), έχει ήδη μετονομασθεί σε "................... (σχετ. και πρακτικά έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της της 30.3.1995, που έχουν προσκομισθεί στο δικαστήριο - βλ. ΣτΕ 4078/1997) ζητεί, παραδεκτώς, την αναίρεση τής 255/2001 αποφάσεως τού Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με την οποία απορρίφθηκε έφεση τής αναιρεσειούσης εταιρείας κατά τής 2246/1995 αποφάσεως τού Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. Με την απόφαση αυτή, είχε γίνει εν μέρει δεκτή προσφυγή της κατά τού 34/1992 φύλλου ελέγχου φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 1990 τού Προϊσταμένου ΔΟΥ ΦΑΒΕ Αθηνών και είχαν προσδιορισθεί γιά το έτος αυτό τα αποτελέσματά της σε κέρδη 768.744 δραχμές, έναντι δηλωθείσης ζημίας 119.323.400 δραχμών και κερδών 794.542 δραχμών, που προσδιορίσθηκαν με την πράξη τής φορολογικής αρχής.

3. Επειδή, από τις διατάξεις των παρ. 1 του άρθρου 4 και 1 του άρθρου 11 του ν.δ. 3323/1955, της παρ. 7 του άρθρου 8 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 11 του ν.δ. 3843/1958, όπως οι διατάξεις αυτές ίσχυαν κατά την ένδικη χρήση, προκύπτει ότι και για τις αλλοδαπές επιχειρήσεις η μεταφορά ζημίας προς συμψηφισμό στα επόμενα οικονομικά έτη ενεργείται με βάση το νόμιμο τίτλο για τη ζημία αυτή, ο οποίος υπάρχει κατά το χρόνο της μεταφοράς (τον τίτλο, δηλαδή, που αφορά το έτος κατά το οποίο προέκυψε η ζημία), τέτοιος δε τίτλος μπορεί να είναι, ανάλογα με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η φορολογική υπόθεση, είτε η φορολογική δήλωση που έχει υποβληθεί και δεν έχει ελεγχθεί, είτε το φύλλο ελέγχου, είτε δικαστική απόφαση. Ειδικώτερα, δε, από τους τίτλους αυτούς ληπτέος κάθε φορά υπόψη είναι ο τελευταίος που υπάρχει κατά την κρίση των οικονομικών αποτελεσμάτων του έτους της μεταφοράς.

4. Επειδή, εν προκειμένω, όπως προκύπτει από την προσβαλλομένη απόφαση, η αναιρεσείουσα εταιρεία εδήλωσε γιά το οικονομικό έτος 1990 ζημία 119.323.400 δραχμών, μετά από συμψηφισμό μεταφερομένης ζημίας προηγουμένων ετών, ύψους 119.503.701 δραχμών, με καθαρά κέρδη χρήσεως 180.301 δραχμών. Το διοικητικό εφετείο, λαμβάνοντας υπ? όψιν ότι με την 253/2001 απόφασή του, είχαν προσδιορισθεί τα αποτελέσματα τής εταιρείας γιά το οικονομικό έτος 1989 σε καθαρά κέρδη 21.193.739 δραχμές, έκρινε ότι ορθώς η φορολογική αρχή και το διοικητικό πρωτοδικείο απέρριψαν, ως αβάσιμο, το αίτημα τής αναιρεσειούσης, περί προσδιορισμού τών αποτελεσμάτων της κατά την επίμαχη χρήση, μετά από συμψηφισμό με αυτά ζημίας προηγουμένων χρήσεων. Όμως, η πιό πάνω απόφαση τού διοικητικού εφετείου, που απετέλεσε την βάση τής απορρίψεως τού αιτήματος τής αναιρεσειούσης, περί συμψηφισμού μεταφερομένης ζημίας προηγουμένων χρήσεων, έχει ήδη αναιρεθεί με την 3451/2005 απόφαση τού Δικαστηρίου. Γιά τον λόγο αυτό, βασίμως προβαλλόμενο με την κρινόμενη αίτηση, πρέπει να αναιρεθεί η προσβαλλομένη απόφαση, κατά το σχετικό της κεφάλαιο, και η υπόθεση, η οποία δεν είναι εκκαθαρισμένη ως προς το πραγματικό, να παραπεμφθεί στο ίδιο δικαστήριο, γιά νέα κρίση.

Διά ταύτα

Δέχεται την αίτηση.
Αναιρεί εν μέρει την 255/2001 απόφαση τού Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, στο οποίο και παραπέμπει την υπόθεση, κατά το αιτιολογικό

Διατάσσει την απόδοση τού παραβόλου

Επιβάλλει στο αναιρεσίβλητο Ελληνικό Δημόσιο την δικαστική δαπάνη τής αναιρεσειούσης εταιρείας που ανέρχεται σε εννιακόσια είκοσι (920) ευρώ.

Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 7 Φεβρουαρίου 2005 και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση της 19ης Οκτωβρίου του ίδιου έτους.

Ο Πρόεδρος του Β` Τμήματος Η Γραμματέας του Β` Τμήματος

Φ. Στεργιόπουλος Μ. Μπερδεμπέ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο