Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-07-1998 ]

ΠΟΛ.1212/31.7.1998 Το κέρδος ή η ωφέλεια που προκύπτει από την πώληση γενικά μετοχών, μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή 20%

(Το κέρδος ή η ωφέλεια που προκύπτει από την πώληση γενικά μετοχών, μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή 20% )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 31 Ιουλίου 1998
Αρ. Πρωτ.:1090468/11158ΠΕ/Β0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 12η
ΤΜΗΜΑ Β'

ΠΟΛ.: 1212

ΘΕΜΑ: Το κέρδος ή η ωφέλεια που προκύπτει από την πώληση γενικά μετοχών, μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο Αθηνών, φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή 20%.

Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα που έχουν τεθεί στην Υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπερ. ββ' της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν.2238/1994, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με την παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν.2459/1997, φορολογείται αυτοτελώς λογιζόμενο ως εισόδημα, με συντελεστή 20%, κάθε κέρδος ή ωφέλεια που προέρχεται από τη μεταβίβαση μετοχών
μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, εταιρικών μερίδων ή μεριδίων, καθώς και ποσοστών συμμετοχής σε κοινωνία αστικού δικαίου, που ασκεί επιχείρηση ή επάγγελμα ή σε κοινοπραξία της παρ. 2 του άρθρου 2 του ΚΒΣ.
Ο δικαιούχος του κέρδους ή της ωφέλειας επιβαρύνεται με τον οικείο φόρο και καταβάλλει αυτόν εφάπαξ με την υποβολή δήλωσης στην αρμόδια ΔΟΥ της περιφέρειας όπου βρίσκεται η έδρα της ΑΕ, της οποίας μεταβιβάζονται οι μετοχές, πριν από τη μεταβίβαση αυτή.

2. Στις πιο πάνω διατάξεις αναφέρονται όλες γενικά οι ΑΕ, των οποίων οι μετοχές δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Κατά συνέπεια, οι συγκεκριμένες διατάξεις καταλαμβάνουν και την υπεραξία που προκύπτει από την πώληση μετοχών αλλοδαπών ΑΕ, εισηγμένων ή μη σε αλλοδαπά Χρηματιστήρια. Αντίθετα, δεν υπάγεται στην αυτοτελή φορολόγηση, που προβλέπεται από τις πιο πάνω διατάξεις, η υπεραξία που προκύπτει από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η οποία ως γνωστόν απαλλάσσεται της φορολογίας με βάση τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν.2238/1994.

3. Με την υπ' αριθ. 1047166/10364/ΠΟΛ.1142/1997 ερμηνευτική εγκύκλιο του Ν.2459/1997 είχε γίνει δεκτό ότι με συντελεστή 20% φορολογείται το κέρδος ή η ωφέλεια που προκύπτει από τη μεταβίβαση μετοχών ημεδαπών ΑΕ, μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Η θέση αυτή βασίστηκε στο γεγονός ότι, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν.2238/1994, όπως αυτές ίσχυαν πριν από την αντικατάστασή τους με το Ν.2459/1997, από τη φορολογία εισοδήματος απαλλάσσετο η υπεραξία που προέκυπτε από την πώληση μετοχών μόνο ημεδαπών ΑΕ, καθόσον με τις εν λόγω διατάξεις είχαν
κωδικοποιηθεί στη φορολογία εισοδήματος οι διατάξεις του άρθρου 10 του Α.Ν.148/1967, που ως γνωστόν απέβλεπαν στην ανάπτυξη της ελληνικής κεφαλαιαγοράς.
Τα ανωτέρω είχαν ως αποτέλεσμα την υπαγωγή σε φορολογία με τις γενικές διατάξεις της υπεραξίας, που ενδεχόμενα αποκτούσε κάτοικος Ελλάδος από την πώληση μετοχών αλλοδαπών ΑΕ.

4. Σε πολλές περιπτώσεις, κάτοικοι Ελλάδος αποκτούν εισόδημα (κέρδος) από την πώληση μετοχών αλλοδαπών ΑΕ.
Ειδικότερα, πολυεθνικές εταιρίες που έχουν ιδρύσει στην Ελλάδα θυγατρική εταιρία, παρέχουν το δικαίωμα στους Ελληνες εργαζομένους να αποκτήσουν μετοχές - εισηγμένες σε αλλοδαπό Χρηματιστήριο - της μητρικής ή άλλης εταιρίας του Ομίλου, σε τιμή μικρότερη της χρηματιστηριακής. Αποτέλεσμα των ενεργειών αυτών είναι η απόκτηση εισοδήματος (κέρδους) από μέρους των εργαζομένων - κατοίκων Ελλάδος - κατά την πώληση μέσω του αλλοδαπού Χρηματιστηρίου - των συγκεκριμένων μετοχών. Δηλαδή, στην περίπτωση αυτή, κάτοικοι Ελλάδος αποκτούν εισόδημα από την πώληση μετοχών αλλοδαπών ΑΕ μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών και,
κατά συνέπεια, εμπίπτει στις διατάξεις της υποπερ. ββ' της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν.2238/1994.

5. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω και δεδομένης της στενής ερμηνείας των φορολογικών διατάξεων, συνάγεται ότι το εισόδημα που αποκτά κάτοικος Ελλάδος από την πώληση μετοχών αλλοδαπών ΑΕ, εισηγμένων ή μη σε αλλοδαπό Χρηματιστήριο, φορολογείται αυτοτελώς με 20%, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπερ. β' της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν.2238/1994. Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία δικαιούχος του εν λόγω εισοδήματος είναι Νομικό Πρόσωπο από τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 101 του Ν.2238/1994, θα έχουν περαιτέρω εφαρμογή οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 106 του ίδιου νόμου, για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματός τους.
Τέλος, επειδή η εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν.2238/1994, σχετικά με την απόδοση του οφειλόμενου φόρου 20%, καθίσταται δυσχερής, της δυσχέρειας οφειλόμενης στο γεγονός ότι η μεταβίβαση μετοχών αλλοδαπής εταιρίας εξαρτάται από το εσωτερικό δίκαιο της χώρας στην οποία εδρεύει η ΑΕ, γίνεται δεκτό με την παρούσα ότι, στις πιο πάνω περιπτώσεις, ο δικαιούχος του εισοδήματος, Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο που έχει την κατοικία ή την έδρα στην Ελλάδα, θα αποδίδει τον οφειλόμενο φόρο 20% στη ΔΟΥ στην οποία υπάγεται μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα από αυτόν εντός του οποίου πώλησε τις μετοχές της αλλοδαπής εταιρίας, κατ' αναλογία των οριζομένων από την παρ. 3 του άρθρου 60 του Ν.2238/1994.

6. Από την έκδοση της παρούσας κάθε άλλη διαταγή με αντίθετο περιεχόμενο παύει να ισχύει.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο