Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-11-2013 ]

Αρ. πρωτ.: Δ17α/01/242/ΦΝ 433.β/4.11.2013 Τροποποιήσεις νομοθετικού πλαισίου με το Ν. 4199/2013 (ΦΕΚ Α΄ 216)

(Τροποποιήσεις νομοθετικού πλαισίου με το Ν. 4199/2013 (ΦΕΚ Α΄ 216))

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 4-11-2013
Αρ. Πρωτ. Δ17α/01/242/ΦΝ 433.β

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ (Δ17)
Τμήμα : α΄

Ταχ. Δ/νση : Χαρ. Τρικούπη 182
Ταχ. Κώδ. : 101 78 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :
Τηλέφωνο : 210 64 28 969
FAX : 213 15 23 572
ΑΔΑ:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 32

Θέμα: Τροποποιήσεις νομοθετικού πλαισίου με το Ν. 4199/2013 (ΦΕΚ Α΄ 216)

Σάς πληροφορούμε ότι δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α΄ 216/11.10.2013) ο νόμος 4199/2013 «Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών-Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις».

Στο νόμο αυτό περιέχονται άρθρα με τα οποία επιφέρονται αλλαγές και τροποποιήσεις σε ορισμένες διατάξεις της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας Κατασκευής Δημόσιων Έργων (Κ.Δ.Ε.), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α΄ 116), καθώς και του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 42).

Ειδικότερα:

Με το άρθρο 107 τροποποιούνται διατάξεις του άρθρου 99 «Τύπος κατάταξης των εργοληπτικών επιχειρήσεων στο Μ.Ε.ΕΠ.» και του άρθρου 100 «Τάξεις και κατηγορίες του Μ.Ε.ΕΠ.» της Κ.Δ.Ε.

Η Δ/νση Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελμάτων (Δ15) της Γ.Γ.Δ.Ε. θα εκδώσει εγκύκλιο για ζητήματα εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων.

Με το άρθρο 108 αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 39 του ν. 3316/2005 και στη σύνθεση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Μητρώου (Γ.Ε.Μ.) μετέχει πλέον ένα μέλος - αντί δύο - από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) και ένα μέλος από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

Με το άρθρο 109 «Συμπληρωματικές συμβάσεις μελετών» ρυθμίζονται οι περιπτώσεις συμβάσεων εκπόνησης μελετών που έχουν ήδη ανατεθεί σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρθρου 7 σε συνδυασμό με την παράγραφο 5 στοιχείο δ΄ του άρθρου 5 του ν. 3316/2005 και ήδη εκτελούνται κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Στις συμβάσεις αυτές, σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση τεκμαίρεται ότι πληρούται η προϋπόθεση υπό στοιχείο β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του ν. 3316/2005, ότι δηλαδή συντρέχει περίσταση που δεν μπορούσε να προβλεφθεί κατά τη σύναψη της αρχικής σύμβασης.

Στο άρθρο 110 προβλέπεται η έκδοση κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για τη δημοσιονομική τακτοποίηση των πληρωμών ασφαλτικών εργασιών, που εκτελέστηκαν απολογιστικά το διάστημα από 2.7.2008 μέχρι και 19.3.2013. Η απόφαση αυτή είναι σε στάδιο επεξεργασίας.

Στο άρθρο 111 προβλέπεται ότι τα μηχανήματα έργων που έχουν εισαχθεί ή κατασκευαστεί στην Ελληνική επικράτεια μέχρι τις 25.6.2010 και για τα οποία δεν έχει εκδοθεί απόφαση έγκρισης τύπου μέχρι την παραπάνω ημερομηνία, δύνανται να λάβουν έγκριση τύπου με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ίσχυαν κατά την ημερομηνία εισαγωγής ή κατασκευής τους. Η αρμόδια Διεύθυνση Ηλεκτρομηχανολογικών Εφαρμογών και Μηχανικού Εξοπλισμού (Δ13) θα εκδώσει σχετική διευκρινιστική εγκύκλιο.

Με το άρθρο 113 επεκτείνεται η ρύθμιση της παραγράφου 15 του άρθρου 25 του ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α΄ 267) και στις εν εξελίξει συμβάσεις, στις οποίες έχει καταβληθεί ήδη προκαταβολή και έχει κατατεθεί η σχετική εγγύηση. Στις περιπτώσεις αυτές η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφεται στο μέτρο που καλύπτεται από την εγγύηση καλής εκτέλεσης.

Της εγκυκλίου αυτής να λάβουν γνώση όλοι οι αρμόδιοι υπάλληλοι για την εφαρμογή της και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Δ.Ε. (www.ggde.gr), καθώς και στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του Προγράμματος «Διαύγεια» για ενημέρωση παντός ενδιαφερομένου.


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο