Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-11-2013 ]

Κ.Υ.Α. αριθ. πρωτ.: 2/73377/0022/5.8.2013 Τροποποίηση της υπ’αρ. οικ. 2/13917/0022/17-2-2012 (ΦΕΚ 414 Β΄) K.Y.A. για τον καθορισμό αποδοχών του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. και των αναπληρωτών εκπαιδευτικών

(Τροποποίηση της υπ’αρ. οικ. 2/13917/0022/17-2-2012 (ΦΕΚ 414 Β΄) K.Y.A. για τον καθορισμό αποδοχών του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. και των αναπληρωτών εκπαιδευτικών)

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Αθήνα, 5/8/2013
Αριθ.Πρωτ.: 2/73377/0022
Σχετ.2/35423/0022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:22η ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 37
101 65 – Αθήνα
Πληροφορίες: Ε.Κολοβελώνη
Τηλέφωνο: 210 33 38 237
Fax: 210 33 38 208

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της υπ’αρ. οικ. 2/13917/0022/17-2-2012 (ΦΕΚ 414 Β΄) K.Y.A. για τον καθορισμό αποδοχών του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. και των αναπληρωτών εκπαιδευτικών».

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Ο ΑΝ.ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 2 του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ Α΄ 226).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

3. Την υπ’αρ. οικ. 2/13917/0022/17.2.2012 (ΦΕΚ 414 Β΄) K.Y.A. για τον καθορισμό αποδοχών του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. και των αναπληρωτών εκπαιδευτικών».

4. Την με αριθμ. Υ48/9-7-2012 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ Β΄2105).

5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους 272.000€ περίπου για το έτος 2013 και 679.000€ περίπου για κάθε ένα από τα επόμενα έτη , σε βάρος του Ε.Φ. 210 – Κ.Α.Ε.0344 του Προϋπολογισμού του Υπ.Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

6.Τις διατάξεις του ΠΔ 65/2011 (ΦΕΚ 147 Α΄) «Διάσπαση του Υπ.Εσωτερικών ….Ν.Γενιάς».

7. Τις διατάξεις του ΠΔ 119/2013 «Διορισμός του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών… και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 153 Α’) και του ΠΔ 116/2013 «Αποδοχή παραίτησης Υπουργών» (ΦΕΚ 151 Α’).

αποφασίζουμε:

Στο τέλος της παρ. 3 του διατακτικού της αριθμ. 2/13917/0022/17.2.2012 (ΦΕΚ 414 Β’) κυα προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Ειδικότερα για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς εφαρμόζονται και οι διατάξεις του άρθρου 18 του ν.4024/2011

Η παρούσα ισχύει από 1.9.2013 και εφεξής.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 2/13917/0022/17.2.2012 (ΦΕΚ Β’) κ.υ.α.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος Διεκ/σης α.α.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο