Σχόλια

Όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση Δ6Α 1042928 ΕΞ 10.3.2014.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-11-2013 ]

Αριθ. Δ6Α 1166403 ΕΞ 31.10.2013 Μεταφορά αρμοδιοτήτων, οργανικών θέσεων, προσωπικού και αναγκαίων πόρων του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων

(Μεταφορά αρμοδιοτήτων, οργανικών θέσεων, προσωπικού και αναγκαίων πόρων του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθ. Δ6Α 1166403 ΕΞ 2013

(ΦΕΚ Β' 2775/31-10-2013)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. - Τις διατάξεις:

α) Των υποπεριπτώσεων β' και γ' της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε' του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α'222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», όπως προστέθηκε με την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Β1 της παραγράφου Β' του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α'107) « Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013».

β) Της υποπαραγράφου γ' της παραγράφου 8 του άρθρου 34 του ν. 4141/2013 (Α' 81), όπως χαρακτηρίστηκε με τις διατάξεις της περίπτωσης 8 της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ' του ν. 4152/2013 (Α' 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013».

γ) της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 2469/1997 (Α'38) «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις».

δ) των π.δ. 284/1988 (Α' 128 και 165) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» και 551/1988 (Α' 259) «Οργανισμός Νομαρχιών (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών)», όπως ισχύουν.

ε) των π.δ. 185/2009 (Α' 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας- Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» και 189/2009 (Α' 221) «Καθορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

στ) του άρθρου 30 του ν. 3296/2004 (Α' 253) «Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις», όπως αυτές ισχύουν.

ζ) του π.δ. 85/2005 (Α' 122) «Οργάνωση της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε.) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 88 του ν. 3842/2010 (Α' 58) «Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 6 του ν. 3943/2011 (Α 66) « Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών».

η) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το «άρθρο πρώτο» του π.δ. 63/2005 (Α'98 ) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

θ) Την αριθμ. Δ6Α 1066361 ΕΞ 25.4.2012 (ΦΕΚ Β'1363) απόφαση συγκρότηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, όπως ισχύει.

2. - Την αριθ. ΥΠΟΙΚ 07927ΕΞ/24-9-2012 (Β'2574) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη».

3. - Την ανάγκη εφαρμογής και υλοποίησης των διατάξεων των υποπεριπτώσεων β' και γ' της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε' του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α' 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», όπως προστέθηκε με την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Β1 της παραγράφου Β' του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α'107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013», καθώς και τις υπηρεσιακές ανάγκες του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος και της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων ενόψει των ανωτέρω διατάξεων και της κατανομής αρμοδιοτήτων που προβλέπεται σε αυτές, όπως επίσης της μέχρι τώρα ειδίκευσης και της φύσης των καθηκόντων του προσωπικού του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.

4. - Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

1. - Οι αρμοδιότητες προληπτικού ελέγχου εφαρμογής της φορολογικής νομοθεσίας και προσωρινού φορολογικού ελέγχου, ιδίως στους παρακρατούμενους και επιρριπτόμενους φόρους, με έμφαση στο Φ.Π.Α., καθώς και ο έλεγχος εφαρμογής των διατάξεων της τελωνειακής νομοθεσίας, όπως προβλέπονται στην περίπτωση β' της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 3296/2004 (Α' 253), συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού και των πόρων που είναι αναγκαίοι για την άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων, μεταβιβάζονται στις 31 Οκτωβρίου 2013 στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών.

2. - Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στην παράγραφο 1, οι αρμόδιες υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε. μπορούν να προβαίνουν σε ελέγχους των μεταφορικών μέσων, καταστημάτων, αποθηκών και άλλων χώρων, όπου βρίσκονται αγαθά, ανεξάρτητα από τον φορέα εκμετάλλευσής τους και του τελωνειακού καθεστώτος, υπό το οποίο τελούν, όπως, επίσης σε κατασχέσεις βιβλίων, εγγράφων, αγαθών, μέσων μεταφοράς και άλλων στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων και ηλεκτρονικών μέσων αποθήκευσης και μεταφοράς δεδομένων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις περιπτώσεις α' και δ' της παρ. 5 του άρθρου 30 του ν. 3296/2004. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου σε καμία περίπτωση δεν αποστερεί το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) από τις παραπάνω εξουσίες, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων που αυτό διατηρεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υποπερίπτωση γ' της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε' του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α' 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», όπως προστέθηκε με την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Β1 της παραγράφου Β' του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013 (Α'107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/12, 4093/2012 και 4127/2013».

3. - Εάν, κατά την διάρκεια ελέγχου που διενεργείται από το Σ.Δ.Ο.Ε., κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, προκύψουν πληροφορίες φορολογικού ή τελωνειακού ενδιαφέροντος, διαβιβάζονται με πληροφοριακό δελτίο στην Γ.ΓΔ.Ε. προς αξιολόγηση. Εφόσον κατά την ολοκλήρωση του ελέγχου από το Σ.Δ.Ο.Ε. προκύπτει παράβαση της φορολογικής ή τελωνειακής νομοθεσίας, η έκθεση ελέγχου διαβιβάζεται στην Γ.ΓΔ.Ε., για περαιτέρω ενέργειες, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

4. - Ο έλεγχος των υποθέσεων για τις οποίες έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου, μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2013, ολοκληρώνεται από το Σ.Δ.Ο.Ε., ανεξαρτήτως του αν πρόκειται για τις αρμοδιότητες της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 2
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1. Από τις 31 Οκτωβρίου 2013, οι κατωτέρω οργανικές θέσεις προσωπικού μεταφέρονται από την Κεντρική Υπηρεσία και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) στην Κεντρική Υπηρεσία και στις Ειδικές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες και Περιφερειακές Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) και καθορίζονται ως οργανικές θέσεις αυτής, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ως εξής:


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΚΛΑΔΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ

ΠΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

 

54

 

ΤΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

 

14

130

ΔΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

 

62

 

ΠΕ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

 

18

 

ΤΕ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

 

10

43

ΔΕ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

 

15

 

ΤΕ

ΠΛΟΙΩΝ ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 3 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 3

6

 

ΔΕ

ΠΛΟΙΩΝ ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΝΑΥΤΕΣ 3

3

9

ΠΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Η/Υ (SOFTWARE)

1

2

ΤΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE)

1

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ Η/Υ

1

 

ΔΕ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

 

2

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ (ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ)

1

ΔΕ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ

ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

4

4

ΥΕ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

 

2

2

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

 

1922. Οι οργανικές θέσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου προστίθενται στις οργανικές θέσεις της περίπτωσης I της υποπαραγράφου Β' της παραγράφου 1 της υπ' αριθ. Δ6Α 1117082 ΕΞ2013/23.7.2013 (Β' 1779) απόφασής μας.

(Ο πίνακας της παραγράφου 1 και η παράγραφος 2, τέθηκαν όπως αντικαταστάθηκαν με την Δ6Α 1042928 ΕΞ 10.3.2014)


3. Οι οργανικές θέσεις προσωπικού του Σ.Δ.Ο.Ε., ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα μειώνονται κατά αντίστοιχο αριθμό και θα ανακαθοριστούν ανά οργανική μονάδα με άλλη απόφασή μας.

Άρθρο 3
ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) μεταφέρεται από το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από τις 31 Οκτωβρίου 2013, το κατωτέρω προσωπικό, το οποίο καταλαμβάνει οργανικές θέσεις της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.), ως εξής:

 

Α/Α

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟ

ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

ΚΑΤΗ­ΓΟΡΙΑ

ΚΛΑΔΟΣ

1

ΚΡΗΤΗΣ

ΑΛΕΞΑΚΗ ΑΓΑΠΗ

407593

ΔΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

2

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

348441

ΔΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

3

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΣΟΛΩΜΩΝ

316026

ΔΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

4

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

437079

ΔΕ

ΠΛΟΙΩΝ ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ

5

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

262261

ΔΕ

ΠΛΟΙΩΝ ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ

6

ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔ-ΘΡΑΚΗΣ

ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

110189

ΔΕ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

 

7

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΑΡΟΣ ΝΕΟΚΛΗΣ

244624

ΔΕ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

8

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΒΟΥΛΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

444471

ΔΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

9

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

258947

ΔΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

10

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

380972

ΔΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

11

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΓΙΟΒΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ

290387

ΔΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

12

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΚΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

259051

ΔΕ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

13

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΟΥΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

263426

ΔΕ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ (ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ)

14

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

110726

ΔΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

15

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΑΦΑΛΟΥΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

300327

ΔΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

16

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΑΦΕΤΖΕΛΛΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ

290700

ΔΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

17

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΑΨΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

300541

ΔΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

18

ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔ-ΘΡΑΚΗΣ

ΚΟΛΚΟΥΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

316497

ΔΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

19

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΟΛΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

364497

ΔΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

20

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΟΡΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

403469

ΔΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

21

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

165464

ΔΕ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

22

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

262089

ΔΕ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

23

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΥΡΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

288845

ΔΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

24

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΥΡΙΤΣΗ ΑΡΤΕΜΙΣ

291088

ΔΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

25

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

311126

ΔΕ

ΤΕΧΝΙΚΟΥ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

26

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΩΣΤΑ ΣΟΦΙΑ

275818

ΔΕ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

27

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΛΙΒΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ

311696

ΔΕ

ΤΕΧΝΙΚΟΥ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

28

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΛΟΥΤΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

398347

ΔΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

29

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΜΑΛΕΒΙΤΗΣ ΑΝΤ

164228

ΔΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

30

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΗΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

149633

ΔΕ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

31

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΜΗΧΑΝΙΤΣΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

292359

ΔΕ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

32

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

304352

ΔΕ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

33

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΜΠΑΛΛΑ ΕΛΕΝΗ

362343

ΔΕ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜ­ΜΑΤΙΣΤΩΝ Η/Υ

34

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΜΠΑΜΠΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

287219

ΔΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

35

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΠΟΤΟΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

366989

ΔΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

36

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΠΟΥΚΟΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ

295097

ΔΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

 

37

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

305136

ΔΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

38

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΤΕΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

322115

ΔΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

39

ΕΔΕΥΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛ

247882

ΔΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

40

ΕΔΕΥΑ

ΠΑΝΟΥ - ΚΟΥΡΝΟΥΤΑ ΕΥΘΥΜΙΑ

311654

ΔΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

41

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

258319

ΔΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

42

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΑΠΑΡΩΔΗ ΙΩΑΝΝΑ

105577

ΔΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

43

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

293548

ΔΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

44

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΑΝΟΥ ΖΩΗ

113902

ΔΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

45

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΙΤΣΙΛΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

293092

ΔΕ

ΤΕΧΝΙΚΟΥ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

46

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ

387167

ΔΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

47

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΡΗΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

257782

ΔΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

48

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΑΚΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

293639

ΔΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

49

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΑΡΑΓΙΑ ΞΑΝΘΙΠΠΗ

274548

ΔΕ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

50

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΣΙΩΖΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

319137

ΔΕ

ΤΕΧΝΙΚΟΥ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

51

ΚΡΗΤΗΣ

ΣΠΑΝΑΚΗ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ

297242

ΔΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

52

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΠΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

380691

ΔΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

53

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΠΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

364869

ΔΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

54

ΚΡΗΤΗΣ

ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ

392688

ΔΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

55

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

400044

ΔΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

56

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΤΑΜΒΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

340422

ΔΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

57

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΑΤΣΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

298331

ΔΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

58

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΖΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

289033

ΔΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

59

ΕΔΕΥΑ

ΤΖΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

302034

ΔΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

60

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΣΕΠΕΛΗ-ΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ

261560

ΔΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

61

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΣΙΜΠΑΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

293894

ΔΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

62

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΣΙΡΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ

285577

ΔΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

63

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

379198

ΔΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

64

ΚΡΗΤΗΣ

ΤΣΟΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

381533

ΔΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

65

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΥΡΙΤΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

310433

ΔΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

66

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

300939

ΔΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

67

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔ- ΘΡΑΚΗΣ

ΦΑΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

381962

ΔΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

68

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΦΩΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

131250

ΔΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

69

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΧΑΛΔΕΖΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ

274563

ΔΕ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

70

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ

252577

ΔΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

71

ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔ-ΘΡΑΚΗΣ

ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

259473

ΔΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

 

72

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

397687

ΔΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

73

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΧΡΥΣΑΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

290395

ΔΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

74

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ

329680

ΠΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

75

ΕΔΕΥΘ

ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

443937

ΠΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ/ΕΙΔΙΚΟ­ΤΗΤΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Η/Υ (SOFTWARE)

76

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΝΤΩΝΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

291922

ΠΕ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

77

ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔ-ΘΡΑΚΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

284083

ΠΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

78

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΓΚΑΤΖΙΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

355735

ΠΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

79

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΔΑΜΤΣΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

274704

ΠΕ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

80

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΟΥΡΟΥΜΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

441717

ΠΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

81

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΖΑΡΚΟΓΙΑΝΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

306498

ΠΕ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

82

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ

250852

ΠΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

83

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

360305

ΠΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

84

ΕΔΕΥΑ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΕΥΑΓ

250118

ΠΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

85

ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔ-ΘΡΑΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΟΥ ΖΩΗ

365254

ΠΕ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

86

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

471938

ΠΕ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

87

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΑΛΠΑΤΣΑΝΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

402123

ΠΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

88

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

099242

ΠΕ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

89

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΑΡΑΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

170431

ΠΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

90

ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔ-ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΣΑΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

447953

ΠΕ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

91

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΑΤΣΕΝΟΥ ΖΩΗ

246298

ΠΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

92

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΟΝΤΙΟΣ

273243

ΠΕ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

93

ΕΔΕΥΑ

ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓ

349910

ΠΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

94

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΚΥΠΡΙΩΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

400242

ΠΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

95

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

282921

ΠΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

96

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΑΡΝΕΛΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

258848

ΠΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

97

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ

420232

ΠΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

98

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΟΥΤΑΦΤΣΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ

405951

ΠΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

99

ΕΔΕΥΑ

ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

348979

ΠΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

100

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΠΕΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

365239

ΠΕ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

101

ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔ-ΘΡΑΚΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

405456

ΠΕ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

102

ΚΡΗΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

105981

ΠΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

 

103

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ

113654

ΠΕ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

104

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΞΗΝΤΑΒΕΛΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓ

302455

ΠΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

105

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΛΗΑΜΠΕΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

255497

ΠΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

106

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ

334706

ΠΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

107

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

441642

ΠΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

108

ΕΔΕΥΘ

ΓΙΑΝΤΣΙΟΥ ΘΩΜΑΣ

354001

ΠΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

109

ΕΔΕΥΑ

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝ

406058

ΠΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

110

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

419317

ΠΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

111

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΤΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

283960

ΠΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

112

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

322875

ΠΕ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

113

ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔ-ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ

358747

ΠΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

114

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΡΟΥΒΑ ΜΑΡΙΑ

463026

ΠΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

115

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΑΡΑΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

351791

ΠΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

116

ΚΡΗΤΗΣ

ΣΑΡΡΗ ΕΙΡΗΝΗ

283481

ΠΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

117

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΣΔΟΥΚΟΥ ΕΛΕΝΗ

389304

ΠΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

118

ΕΔΕΥΘ

ΣΙΩΠΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

397331

ΠΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

119

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΚΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

149047

ΠΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

120

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΣΟΦΙΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

356493

ΠΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

121

ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔ-ΘΡΑΚΗΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΟΥΛΑ

358093

ΠΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

122

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΤΕΦΑΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

318006

ΠΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

123

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΣΤΡΑΤΟΣ ΘΩΜΑΣ

358812

ΠΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

124

ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔ-ΘΡΑΚΗΣ

ΤΑΥΛΑΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

350017

ΠΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

125

ΕΔΕΥΑ

ΤΖΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛ

313957

ΠΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

126

ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔ-ΘΡΑΚΗΣ

ΤΖΟΥΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

361345

ΠΕ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

127

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΟΥΡΝΑΒΙΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

308064

ΠΕ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

128

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

356204

ΠΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

129

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΣΙΟΥΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

407742

ΠΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

130

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

330134

ΠΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

131

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΤΥΧΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

343244

ΠΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

132

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΦΟΥΦΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

406264

ΠΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

133

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

338392

ΠΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

134

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

284471

ΠΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

135

ΚΡΗΤΗΣ

ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

174946

ΠΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

136

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

264846

ΠΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

 

137

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ

350470

ΠΕ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

138

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΧΑΤΖΗΚΩΤΣΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

429001

ΠΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

139

ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔ-ΘΡΑΚΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

437020

ΠΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

140

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

328799

ΤΕ

ΠΛΟΙΩΝ ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΕ­ΜΠΟΡΙΟΥ

141

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΡΑΧΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

304576

ΤΕ

ΠΛΟΙΩΝ ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΕ­ΜΠΟΡΙΟΥ

142

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΓΑΛΑΤΣΙΔΑΣ ΒΑΙΟΣ

262998

ΤΕ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

143

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΑΤΣΟΥΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ

356410

ΤΕ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

144

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

256891

ΤΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

145

ΕΔΕΥΘ

ΕΡΜΕΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

294959

ΤΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

146

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΜΠΑΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

304618

ΤΕ

ΠΛΟΙΩΝ ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΕ­ΜΠΟΡΙΟΥ

147

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΤΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

352914

ΤΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

148

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

393538

ΤΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

149

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΑΡΑΜΗΤΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

254342

ΤΕ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

150

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΟΛΕΤΣΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

298646

ΤΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

151

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΟΤΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

389031

ΤΕ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

152

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΩΤΣΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

378455

ΤΕ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

153

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΛΑΜΠΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ

258301

ΤΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

154

ΕΔΕΥΘ

ΜΙΧΑΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ

362632

ΤΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ/ΕΙΔΙΚΟ­ΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE)

155

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΜΠΑΜΠΟΥ ΑΘΗΝΑ

434092

ΤΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

156

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΠΟΥΖΙΚΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

304600

ΤΕ

ΠΛΟΙΩΝ ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ

157

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΤΕΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

312421

ΤΕ

ΠΛΟΙΩΝ ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ

158

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ

249417

ΤΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

159

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

439067

ΤΕ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

160

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΑΤΣΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

435339

ΤΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

161

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΚΟΥΛΑΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

328716

ΤΕ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

162

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΠΥΡΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

353557

ΤΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

163

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ

445064

ΤΕ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

164

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΑΓΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓ

359307

ΤΕ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

165

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

305219

ΤΕ

ΠΛΟΙΩΝ ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ

166

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

308049

ΤΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

167

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΦΙΩΤΑΚΗ ΝΙΚΗ

356592

ΤΕ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

168

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

152264

ΥΕ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ(Το άρθρο 3, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την Δ6Α 1042928 ΕΞ 10.3.2014)

Άρθρο 4
ΠΟΡΟΙ

Στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) μεταφέρονται από το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από τις 31 Οκτωβρίου 2013, οι κατωτέρω αναγκαίοι πόροι, ως εξής:

 

 

 

 

VAN

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΚΕΔΑΚ FORD TRANZIT

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ)

KENTΡ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ

3

CITROEN

ΚΥ 7670

KY 6757 KY 6769

ΕΔΕΥΑ

4

OPEL VECTRA OPEL VECTRA HYUNDAI ELANTRA SKODA OCTAVIA

ΚΥ 5999

ΚΥ 6000

ΚΥ 6203 ΚΥ 8221

 

ΕΔΕΥΘ

1

FIAT BRAVA

ΚΥ 5946

 

ΑΤΤΙΚΗ

12

HYUNDAI ELANTRA HYUNDAI ELANTRA HYUNDAI ELANTRA HYUNDAI ELANTRA HYUNDAI ELANTRA HYUNDAI ELANTRA HYUNDAI ELANTRA ALFA ROMEO SKODA FABIA SKODA FABIA

KY 6196

KY 6197

KY 6198

KY 6199

KY 6200

KY 6201

KY 6202

KY 6282

KY 7985

KY 7970

KY 6754 KY 6774

ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

10

VW GOLF FIAT BRAVA SEAT CORDOBA RENAULT LAGUNA HYUNDAI ELANDRA HYUNDAI ELANDRA HYUNDAI ELANDRA V.W GOLF FORD MONDEO

ΚΥ 791

ΚΥ 782

ΚΥ 796

KY 8570

KY 8526

KY 8525

KY 8528

KY 8550

KY 8503

KY 6777

ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

3

SKODA FABIA HYUNDAI ELANDRA

KY 8197

KY 8356

KY 6768

ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. - ΘΡΑΚΗ

7

FIAT BRAVA FIAT STILO NISSAN ALMERA

OPEL ASTRA SKODA OCTAVIA SKODA FABIA

ΚΥ 4891

ΚΥ 4938

ΚΥ 4933

ΚΥ 8667

KY 8740

KY 8801

KY 6756

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

4

SKODA OCTAVIA SKODA OCTAVIA B.M.W.

ΚΥ 9230

ΚΥ 9233

ΚΥ 9205

KY 6776

ΗΠΕΙΡΟΥ

7

FIAT BRAVA FIAT BRAVA FIAT MAREA NISSAN SUNNY FIAT BRAVA B.M.W

KY 9055

KY 9056

KY 9053

KY 7035

KY 9058 KY 9089

KY 6727

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

2

OPEL VECTRA SKODA OCTAVIA

KY 5995

KY 9884

 

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

3

FORD FIESTA FORD MONDEO FIAT MAREA

KY 1794

KY 8462

KY 1800

 

ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ

4

NISSAN ALMERA

FORD FOCUS HYUNDAI MATRIX

KY 6628

KY 227

KY 6731

KY 6755

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

9

NISSAN SUNNY NISSAN SUNNY NISSAN SUNNY HYUNDAI ELANDRA NISSAN PRIMERA HONDA CIVIC SKODA FABIA SKODA FABIA

KY 1236

KY 1237

KY 1238

KY 7126

KY 9555

KY 9553

KY 8253

KY 8255

KY 6753

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

4

FIAT BRAVA NISSAN SUNNY SKODA OCTAVIA SKODA FABIA

KY 8615

KY 9749

KY 9746

KY 9747

 

ΝΟΤ. ΑΙΓΑΙΟΥ

6

SKODA FABIA FIAT MAREA NISSAN SUNNY NISSAN SUNNY SUZUKI VITARA TOYOTA COROLLA

KY 8887

KY 1440

KY 1435

KY 1436

KY 8852

KY 8870

 

ΚΡΗΤΗ

3

HYUNDAI ELANDRA HYUNDAI ELANDRA

KY 452

KY 453

KY 6772

ΣΥΝΟΛΟ

82

 

70

122. α) Το σκάφος «ΕΡΜΗΣ»: Α/Λ 01
β) Το σκάφος «ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ»: Α/Λ 02

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο