Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-10-2013 ]

Κ.Υ.Α. αριθμ. 33398/Δ1.7632/14.10.2013 Κατάργηση της υπ’ αριθμ. 29914/Δ1.6859/13−09−2013 απόφασης καθορισμού πρόσθετου ειδικού κριτηρίου αποτίμησης προσόντων κατ’ εφαρμογή της περ. ΣΤ της παρ. 2 του άρθρου 90 του Ν. 4172/2013 (167 Α΄)

(Κατάργηση της υπ’ αριθμ. 29914/Δ1.6859/13−09−2013 απόφασης καθορισμού πρόσθετου ειδικού κριτηρίου αποτίμησης προσόντων κατ’ εφαρμογή της περ. ΣΤ της παρ. 2 του άρθρου 90 του Ν. 4172/2013 (167 Α΄))

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. 33398/Δ1.7632

(ΦΕΚ Β' 2759/30-10-2013)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της περ. ΣΤ της παρ. 2 του άρθρου 90 του νόμου 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2013 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167 Α΄).

2. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ.2 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2013 (222 Α΄) «Έγκριση μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής …2013−2016», όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 90 και 91 του Ν. 4172/2013 (167 Α΄).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (98 Α΄).

4. Την αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/2/οικ.21634/2.8.2013 (2194 Β΄) απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής των υπαλλήλων που τίθενται σε διαθεσιμότητα, των κριτηρίων επιλογής και κατάταξής τους, τον τρόπο μοριοδότησής τους και ρύθμιση ζητημάτων λειτουργίας του Τριμελούς Συμβουλίου του άρθρου 5 παρ. 3 του Ν. 4024/2011 και των Τριμελών Ειδικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων».

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 368/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

6. Τις διατάξεις του ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, Ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις».

7. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 136/1999 «Οργάνωση των Υπηρεσιών του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.

8. Την αριθμ. 29914/Δ1.6859/13.9.2013 (ΦΕΚ 2308/Β/16−09−2013) απόφαση καθορισμού πρόσθετου ειδικού κριτηρίου αποτίμησης προσόντων κατ’ εφαρμογή της περ. ΣΤ της παρ. 2 του άρθρου 90 του Ν. 4172/2013 (167 Α΄),

αποφασίζουμε:

Καταργείται η αριθμ. 29914/Δ1.6859/13.9.2013 (ΦΕΚ 2308/Β/16−09−2013) απόφαση καθορισμού πρόσθετου ειδικού κριτηρίου αποτίμησης προσόντων κατ’ εφαρμογή της περ. ΣΤ της παρ. 2 του άρθρου 90 του Ν. 4172/2013 (167 Α΄).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο