Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-12-1999 ]

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2792/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Δεκεμβρίου 1999 για καθορισμό των λεπτομερών κανόνων και ρυθμίσεων σχετικά με την κοινοτική διαρθρωτική βοήθεια στον τομέα της αλιείας

(ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Δεκεμβρίου 1999 για καθορισμό των λεπτομερών κανόνων και ρυθμίσεων σχετικά με την κοινοτική διαρθρωτική βοήθεια στον τομέα της αλιείας)

Κατηγορία: Επενδύσεις - αναπτυξιακά κίνητρα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2792/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Δεκεμβρίου 1999 για καθορισμό των λεπτομερών κανόνων και ρυθμίσεων σχετικά με την κοινοτική διαρθρωτική βοήθεια στον τομέα της αλιείας

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως τα άρθρα 36 και 37,

την πρόταση της Επιτροπής(1),

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(2),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συμβουλίου, της 21ης Ιουνίου 1999, περί γενικών διατάξεων των διαρθρωτικών ταμείων(4), ορίζει τους γενικούς στόχους και τα καθήκοντα των διαρθρωτικών ταμείων και του χρηματοδοτικού μέσου προσανατολισμού της αλιείας, ("ΧΜΠΑ"), την οργάνωσή τους, τις μεθόδους παρέμβασης, τον προγραμματισμό και τη γενική οργάνωση της συνδρομής των ταμείων καθώς και τις γενικές χρηματοδοτικές διατάξεις·

(2) ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3760/92 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1992, για τη θέσπιση κοινοτικού καθεστώτος για την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια(5), καθορίζει τους στόχους και τους γενικούς κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής επιβάλλεται, ιδιαίτερα, να ρυθμιστεί η εξέλιξη του κοινοτικού αλιευτικού στόλου κατ' εφαρμογή των αποφάσεων που καλείται να λάβει το Συμβούλιο στα πλαίσια του άρθρου 11 εναπόκειται στην Επιτροπή να μετατρέψει τις αποφάσεις αυτές σε συγκεκριμένα μέτρα στο επίπεδο κάθε κράτους μέλους· πρέπει επίσης να τηρηθεί ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1993, για τη θέσπιση καθεστώτος ελέγχου που εφαρμόζεται στην κοινή αλιευτική πολιτική(6)·

(3) ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1263/1999 του Συμβουλίου, της 21ης Ιουνίου 1999, σχετικά με το χρηματοδοτικό μέσο προσανατολισμού της αλιείας(7), καθορίζει τον συγκεκριμένο σκοπό των διαρθρωτικών ενεργειών στον τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 1 του εν λόγω κανονισμού· στα πλαίσια του άρθρου 4, το Συμβούλιο πρέπει να αποφασίσει, το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 1999, τους όρους και τις προϋποθέσεις συμβολής του ΧΜΠΑ στην αναδιάρθρωση του τομέα προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι η αναδιάρθρωση αυτή θα επιτύχει τους στόχους που έχουν ορισθεί·

(4) θα πρέπει να καθορισθούν οι διατάξεις σχετικά με τον προγραμματισμό·

(5) τα πολυετή προγράμματα προσανατολισμού για τους αλιευτικούς στόλους, τα οποία εγκρίθηκαν για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 1997 έως 31 Δεκεμβρίου 2001, παραμένουν σε ισχύ μέχρι τη λήξη τους· θα πρέπει να προβλεφθούν οι κατάλληλες διατάξεις για την περίοδο που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2002·

(6) θα πρέπει να καθοριστούν οι διατάξεις παρακολούθησης και θέσης σε εφαρμογή των πολυετών προγραμμάτων προσανατολισμού, ιδίως όσον αφορά τον μηχανισμό εγγραφών και διαγραφών από τον αλιευτικό στόλο καθώς και τη ρυθμιστική πλαισίωση των κρατικών ενισχύσεων για την ανανέωση του στόλου, τον εκσυγχρονισμό των σκαφών και την ίδρυση κοινών επιχειρήσεων·

(7) η παράκτια αλιεία περιορισμένης κλίμακας απολαύει ειδικού καθεστώτος από απόψεως στόχων προσαρμογής της αλιευτικής προσπάθειας· πρέπει η ιδιαιτερότητα αυτή να λάβει τη μορφή συγκεκριμένων μέτρων στον παρόντα κανονισμό·

(8) είναι αναγκαία κοινωνικοοικονομικά συνοδευτικά μέτρα προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αναδιάρθρωση των αλιευτικών στόλων·

(9) θα πρέπει να καθοριστούν οι λεπτομέρειες χορήγησης ενισχύσεων για την προστασία και ανάπτυξη των υδάτινων πόρων, για την υδατοκαλλιέργεια, για τον εξοπλισμό αλιευτικών λιμένων, για τη μεταποίηση, για την εμπορία, για την αλιεία στα εσωτερικά ύδατα, καθώς και για την προώθηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας·

(10) είναι σκόπιμο να περιληφθούν στις διαρθρωτικές παρεμβάσεις ορισμένα μέτρα διαρθρωτικού χαρακτήρα προς όφελος των οργανώσεων παραγωγών, τα οποία εφαρμόζονται επί του παρόντος δυνάμει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3759/92 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 1992, περί κοινής οργάνωσης αγοράς στον τομέα των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας(8)· η προσθήκη αυτή δεν θα πρέπει να θέσει σε κίνδυνο τον κανονιστικό ρόλο των οργανώσεων παραγωγών, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3759/92· επίσης, είναι σκόπιμο να περιληφθούν και άλλα μέτρα συλλογικού ενδιαφέροντος που τίθενται σε εφαρμογή από τους επαγγελματίες·

(11) θα πρέπει να καθοριστούν λεπτομερείς κανόνες για τη χορήγηση αποζημιώσεων και χρηματοδοτικών αντισταθμίσεων στους αλιείς και στους ιδιοκτήτες σκαφών σε περίπτωση προσωρινής παύσης της δραστηριότητας ή τεχνικών περιορισμών που επιβάλλονται σε ορισμένα είδη εξοπλισμού σκαφών ή σε αλιευτικές τεχνικές·

(12) τα προγράμματα πρέπει να προβλέπουν τα αναγκαία μέσα για την εκτέλεση καινοτόμων μέτρων και τεχνικής βοήθειας·

(13) η μόνιμη ισορροπία μεταξύ των υδρόβιων πόρων και της εκμετάλλευσής τους και γενικότερα η λήψη υπόψη της περιβαλλοντικής διάστασης αποτελούν για τον τομέα της αλιείας ζωτικής σημασίας θέματα πρέπει, συνεπώς, να προβλεφθούν, για το σκοπό αυτό, ενδεδειγμένα μέτρα τόσο για τα στοιχεία που αποτελούν την τροφική αλυσίδα όσο και για την υδατοκαλλιέργεια και την αλιευτική βιομηχανία μεταποίησης·

(14) στην περίπτωση που τα προβλεπόμενα μέτρα δεν περιορίζονται στη χορήγηση κοινοτικής συνδρομής, είναι σκόπιμο ιδίως να ρυθμιστούν τα καθεστώτα κρατικών ενισχύσεων του τομέα, υπό την επιφύλαξη των άρθρων 87 έως 89 της συνθήκης και να ενσωματωθεί κατά συνεκτικό τρόπο ο προγραμματισμός της αναδιάρθρωσης των κοινοτικών αλιευτικών στόλων στο πλαίσιο του συνόλου της διαρθρωτικής βοήθειας·

(15) τα απαιτούμενα μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να θεσπισθούν σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή(9)·

(16) θα πρέπει να καταργηθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2468/98 του Συμβουλίου, της 3ης Νοεμβρίου 1998, περί καθορισμού των κριτηρίων και όρων των κοινοτικών παρεμβάσεων διαρθρωτικού χαρακτήρα στον τομέα της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και της μεταποίησης και εμπορίας των προϊόντων τους(10) καθώς και άλλες διατάξεις· συγχρόνως, για το σκοπό της ορθής εκτέλεσης των ενισχύσεων, ενεργειών και σχεδίων που εγκρίθηκαν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1999, θα πρέπει οι καταργηθείσες διατάξεις να παραμείνουν σε ισχύ για το σκοπό αυτό,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στόχοι

1. Ο παρών κανονισμός παρέχει ένα πλαίσιο για το σύνολο των διαρθρωτικών μέτρων που εφαρμόζονται στον τομέα της αλιείας, στην επικράτεια κράτους μέλους, χωρίς να θίγονται οι περιφερειακές ιδιαιτερότητες, με σκοπό την επίτευξη των στόχων του άρθρου 1 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1263/1999 και των στόχων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, ιδίως δε της διατήρησης και της μακρόχρονης βιωσιμότητας των πόρων.

2. Η διαρθρωτική πολιτική σε αυτόν τον τομέα αποσκοπεί στον προσανατολισμό και στη διευκόλυνση της αναδιάρθρωσής του. Η αναδιάρθρωση περιλαμβάνει ενέργειες και μέτρα με διαρκή αντίκτυπο που συμβάλλουν στην εκπλήρωση των στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1263/1999.

Άρθρο 2

Μέσα

Το χρηματοδοτικό μέσο προσανατολισμού της αλιείας, αποκαλούμενο εφεξής "ΧΜΠΑ", μπορεί, υπό τους όρους που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό, να παράσχει συνδρομή στα μέτρα που καθορίζονται στους τίτλους ΙΙ, ΙΙΙ και IV, εντός των πεδίων που καλύπτει η κοινή αλιευτική πολιτική, όπως καθορίζεται από το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3760/92.

ΤΙΤΛΟΣ Ι

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Άρθρο 3

Κοινές διατάξεις

1. Ο προγραμματισμός, ο οποίος προσδιορίζεται στο άρθρο 9, στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, είναι σύμφωνος προς τους στόχους της κοινής αλιευτικής πολιτικής καθώς και προς τις διατάξεις των πολυετών προγραμμάτων προσανατολισμού για τους αλιευτικούς στόλους που αναφέρονται στο άρθρο 4 του παρόντος κανονισμού. Για το σκοπό αυτό, μπορεί να επανεξετάζεται σε περίπτωση ανάγκης και, ιδίως, κατά τη λήξη κάθε περιόδου εφαρμογής των πολυετών προγραμμάτων προγραμματισμού.

Ο προγραμματισμός καλύπτει το σύνολο των τομέων που αναφέρονται στους τίτλους ΙΙ, ΙΙΙ και IV.

2. Ο προγραμματισμός των μέτρων που χρηματοδοτούνται εν μέρει από το ΧΜΠΑ στις περιοχές του στόχου αριθ. 1, γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1263/1999.

Ο προγραμματισμός των μέτρων που χρηματοδοτούνται εν μέρει από το ΧΜΠΑ, εκτός των περιοχών του στόχου αριθ. 1, γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1263/1999. Εφαρμόζονται το άρθρο 14 το άρθρο 15 παράγραφος 2, το άρθρο 15 παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο, το άρθρο 15 παράγραφοι 5, 6, και 7, και το άρθρο 19 παράγραφοι 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999.

3. Τα σχέδια, τα οποία προσδιορίζονται στο άρθρο 9, στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, πρέπει να καταδεικνύουν ότι, οι κρατικές ενισχύσεις είναι αναγκαίες για την επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων, και, ιδίως ότι, χωρίς κρατικές ενισχύσεις, δεν θα ήταν δυνατό να ανανεωθούν ή να εκσυγχρονισθούν οι αφορώμενοι αλιευτικοί στόλοι και ότι τα προβλεπόμενα μέτρα δεν θίγουν τη μακροπρόθεσμη ισορροπία των αλιευτικών πόρων.

Το περιεχόμενο των σχεδίων καθορίζεται στο παράρτημα Ι.

4. Για το υπόλοιπο της περιόδου προγραμματισμού που δεν καλύπτεται ακόμη από εγκεκριμένο από την Επιτροπή πολυετές πρόγραμμα προσανατολισμού, τα στοιχεία προγραμματισμού είναι απλώς ενδεικτικά αυτά τα στοιχεία προσδιορίζονται από τα κράτη μέλη κατά την έγκριση του νέου πολυετούς προγράμματος προσανατολισμού, σύμφωνα με τους στόχους του.

Άρθρο 4

Πολυετή προγράμματα προσανατολισμού για τους αλιευτικούς στόλους

1. Το Συμβούλιο, κατ' εφαρμογή του άρθρου 11 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3760/92, καθορίζει τους στόχους και τα μέτρα για την αναδιάρθρωση του τομέα της αλιείας. Με βάση αυτή την απόφαση του Συμβουλίου, η Επιτροπή, ενεργώντας σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 23 παράγραφος 2, εγκρίνει τα πολυετή προγράμματα προσανατολισμού για κάθε κράτος μέλος.

2. Με την απόφαση της Επιτροπής που αναφέρεται στην παράγραφο 1, καθορίζεται ιδίως ένα σύνολο στόχων που συνοδεύονται από μία σειρά μέτρων τα οποία είναι αναγκαία για την υλοποίησή τους και καθιστούν δυνατή τη διαχείριση της αλιευτικής προσπάθειας σε μία συνολική και μακροπρόθεσμη προοπτική.

3. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή, πριν από την 1η Μαΐου 2001 το αργότερο, τις πληροφορίες που προσδιορίζονται στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού, οι οποίες προορίζονται για την επεξεργασία των επόμενων πολυετών προγραμμάτων προσανατολισμού.

Άρθρο 5

Παρακολούθηση των πολυετών προγραμμάτων προσανατολισμού

1. Για την παρακολούθηση της εφαρμογής των πολυετών προγραμμάτων προσανατολισμού, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν ετησίως στην Επιτροπή, πριν από την 1η Μαΐου, έγγραφο ανακεφαλαίωσης για την πρόοδο του οικείου πολυετούς προγράμματος προσανατολισμού. Εντός τριών μηνών μετά τη λήξη της προθεσμίας αυτής, η Επιτροπή διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ετήσια έκθεση για την εκτέλεση των πολυετών προγραμμάτων προσανατολισμού που αφορούν το σύνολο της Κοινότητας.

2. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή τις πληροφορίες σχετικά με τα εξωτερικά χαρακτηριστικά των αλιευτικών σκαφών και την παρακολούθηση των αλιευτικών προσπαθειών ανά τμήμα του στόλου και ανά τύπο αλιείας, ιδίως όσον αφορά την εξέλιξη των αντίστοιχων αλιευτικών ικανοτήτων και δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 2090/98 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 1998, σχετικά με το κοινοτικό μητρώο αλιευτικών σκαφών(11), και αριθ. 2091/98 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 1998, σχετικά με τη διάκριση κατά τμήματα του κοινοτικού αλιευτικού στόλου και την κοινοτική αλιευτική προσπάθεια στο πλαίσιο των πολυετών προγραμμάτων προσανατολισμού(12).

3. Με δική της πρωτοβουλία, ή κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, ή δυνάμει των διατάξεων που προβλέπονται από τα πολυετή προγράμματα προσανατολισμού, η Επιτροπή μπορεί να επανεξετάσει και να προσαρμόσει οιοδήποτε πολυετές πρόγραμμα προσανατολισμού, σεβόμενη την απόφαση του Συμβουλίου που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1.

4. Η Επιτροπή αποφασίζει για τις προσαρμογές που προβλέπονται στην παράγραφο 3, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 23 παράγραφος 2.

5. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις διατάξεις του άρθρου 24 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΤΟΛΟΥΣ

Άρθρο 6

Ανανέωση του στόλου και εκσυγχρονισμός των αλιευτικών σκαφών

1. Η ανανέωση του στόλου και ο εκσυγχρονισμός των αλιευτικών σκαφών οργανώνονται σύμφωνα με τον παρόντα τίτλο.

Κάθε κράτος μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή προς έγκριση, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 23 παράγραφος 2, μόνιμες ρυθμίσεις για την παρακολούθηση της ανανέωσης και του εκσυγχρονισμού του στόλου. Στα πλαίσια αυτών των ρυθμίσεων, τα κράτη μέλη πρέπει να αποδεικνύουν ότι, η διαχείριση των εγγραφών στον στόλο και των διαγραφών από αυτόν γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε η αλιευτική ικανότητα δεν υπερβαίνει τους ετήσιους στόχους που ορίζει το πολυετές πρόγραμμα προσανατολισμού, τόσο το γενικό στόχο όσο και το στόχο που έχει τεθεί για τα οικεία τμήματα, ή ενδεχομένως, ότι η αλιευτική ικανότητα μειώνεται προοδευτικά με σκοπό να επιτύχει αυτούς τους στόχους.

Οι ρυθμίσεις αυτές λαμβάνουν ιδίως υπόψη ότι, η αλιευτική ικανότητα, πλην εκείνης των σκαφών συνολικού μήκους κάτω των 12 μέτρων εκτός από τις τράτες, που αποσύρθηκε με κρατική ενίσχυση, δεν μπορεί να αντικαθίσταται.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να υποβάλλουν αίτημα σαφούς και ποσοτικά προσδιορισμένης αύξησης των στόχων αλιευτικής ικανότητας για μέτρα που αποσκοπούν στη βελτίωση της ασφάλειας, της ναυσιπλοΐας, της υγιεινής, της ποιότητας του προϊόντος και των συνθηκών εργασίας, υπό τον όρο ότι τα εν λόγω μέτρα δεν συνεπάγονται αύξηση του βαθμού εκμετάλλευσης των οικείων πόρων.

Κάθε τέτοιο αίτημα εξετάζεται από την Επιτροπή και εγκρίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 23 παράγραφος 2. Η διαχείριση οιασδήποτε αύξησης της ικανότητας γίνεται από τα κράτη μέλη βάσει των μονίμων ρυθμίσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1.

Άρθρο 7

Προσαρμογή της αλιευτικής προσπάθειας

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα κατάλληλα μέτρα προσαρμογής της αλιευτικής προσπάθειας για την επίτευξη των στόχων των πολυετών προγραμμάτων προσανατολισμού που αναφέρονται στο άρθρο 4.

Εφόσον απαιτείται, αυτό επιτυγχάνεται με την οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων των σκαφών ή με τον περιορισμό τους, ή με συνδυασμό των δύο μέτρων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του παραρτήματος ΙΙΙ.

2. Τα μέτρα οριστικής παύσης των αλιευτικών δραστηριοτήτων των σκαφών μπορούν να αφορούν μόνο σκάφη δέκα ετών και πάνω.

3. Η οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων των σκαφών, μπορεί να επιτευχθεί με τους ακόλουθους τρόπους:

α) Διάλυση του σκάφους·

β) οριστική μεταφορά του σκάφους σε τρίτη χώρα, μεταξύ άλλων στα πλαίσια κοινής επιχείρησης κατά την έννοια του άρθρου 8, κατόπιν συμφωνίας με τις αρμόδιες αρχές της σχετικής τρίτης χώρας, εφόσον πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια:

i) υπάρχουν κατάλληλες εγγυήσεις ότι δεν πρόκειται να υπάρξει παράβαση του διεθνούς δικαίου, ιδίως σε ό,τι αφορά τη διατήρηση και διαχείριση των θαλάσσιων πόρων ή άλλους στόχους της κοινής αλιευτικής πολιτικής καθώς και τις συνθήκες εργασίας των αλιέων,

ii) η τρίτη χώρα στην οποία πρόκειται να μεταφερθεί το σκάφος δεν είναι χώρα υποψήφια για προσχώρηση,

iii) η μεταφορά έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της αλιευτικής προσπάθειας στους πόρους των οποίων γινόταν προηγουμένως εκμετάλλευση από το μεταφερόμενο σκάφος· ωστόσο, το κριτήριο αυτό δεν ισχύει όταν το μεταφερόμενο σκάφος έχει χάσει αλιευτικές δυνατότητες δυνάμει συμφωνίας με την Κοινότητα ή δυνάμει άλλης συμφωνίας·

γ) οριστική μεταπήδηση του σκάφους σε άλλους σκοπούς, διαφορετικούς από την αλιεία.

4. Η ικανότητα των σκαφών, πλην των σκαφών συνολικού μήκους κάτω των 12 μέτρων εκτός από τις τράτες που επιτρέπεται να αντικαθίστανται χωρίς κρατική ενίσχυση, που υπόκεινται σε μέτρο για την οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων κατά την έννοια των παραγράφων 2 και 3, δεν μπορεί να αντικατασταθεί κατά κανένα τρόπο.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, ακυρώνονται όλες οι άδειες αλιείας των αποσυρόμενων σκαφών και ότι οι αποσύρσεις σκαφών κοινοποιούνται στο μητρώο αλιευτικών σκαφών της Κοινότητας. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν επίσης ότι τα σκάφη που μεταφέρονται σε τρίτες χώρες και δηλώνονται ως διαγραφέντα από το μητρώο αποκλείονται οριστικά από την αλιεία στα κοινοτικά ύδατα.

5. Οι κρατικές ενισχύσεις οριστικής παύσης των δραστηριοτήτων που καταβάλλονται στους δικαιούχους δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα εξής ποσά:

α) Πριμοδοτήσεις διάλυσης

i) σκάφη δέκα έως δεκαπέντε ετών: βλέπε κλίμακες των πινάκων 1 και 2 του παραρτήματος IV,

ii) σκάφη μεταξύ 16 και 29 ετών: οι κλίμακες των πινάκων 1 και 2 μειώνονται κατά 1,5 % ανά έτος άνω των δεκαπέντε ετών,

iii) σκάφη 30 ετών ή παλαιότερα: οι κλίμακες των πινάκων 1 και 2 μειώνονται κατά 22,5 %·

β) πριμοδοτήσεις οριστικής μεταφοράς στο πλαίσιο κοινής επιχείρησης: τα ποσά που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 3. Ωστόσο, δεν μπορεί να δοθεί καμία κρατική ενίσχυση για το σκοπό αυτό για σκάφη χωρητικότητας κατώτερης των 20 ΚΟΧ ή των 22 GT, ή ηλικίας 30 ετών ή παλαιότερων·

γ) πριμοδοτήσεις για άλλες περιπτώσεις οριστικής μεταφοράς σε τρίτη χώρα: τα μέγιστα ποσά πριμοδοτήσεων για διάλυση που αναφέρονται στο σημείο α), μειωμένα κατά 50 %. Ωστόσο, δεν μπορεί να δοθεί καμία κρατική ενίσχυση για το σκοπό αυτό για σκάφη χωρητικότητας κατώτερης των 20 ΚΟΧ ή των 22 GT, ή ηλικίας 30 ετών ή παλαιότερων, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 6·

δ) πριμοδοτήσεις για άλλες περιπτώσεις οριστικής παύσης της αλιευτικής δραστηριότητας: τα μέγιστα ποσά πριμοδοτήσεων για διάλυση που αναφέρονται στο στοιχείο α), μειωμένα κατά 50 %. Ωστόσο, δεν μπορεί να δοθεί καμία κρατική ενίσχυση για το σκοπό αυτό για σκάφη χωρητικότητας κατώτερης των 20 ΚΟΧ ή των 22 GT, εκτός εάν συντρέχουν οι όροι που προβλέπονται στην παράγραφο 6.

6. Παρά την παράγραφο 5 στοιχεία γ) και δ), όταν το σκάφος εντάσσεται οριστικά στον τομέα της διαφύλαξης της ιστορικής κληρονομιάς στο έδαφος κράτους μέλους, ή σε δραστηριότητες αλιευτικής έρευνας ή εκπαίδευσης από δημόσιους οργανισμούς ή ημικρατικούς φορείς κράτους μέλους, ή ακόμη, στον τομέα του ελέγχου των αλιευτικών δραστηριοτήτων, ιδίως από τρίτη χώρα, η κρατική ενίσχυση χορηγείται υπό τους όρους που προβλέπονται στην παράγραφο 5 στοιχείο α).

7. Με την επιφύλαξη του άρθρου 16, τα μέτρα περιορισμού των αλιευτικών δραστηριοτήτων μπορούν να περιλαμβάνουν περιορισμούς ημερών αλιείας ή παραμονής στη θάλασσα που επιτρέπονται για καθορισμένες περιόδους. Για τα μέτρα αυτά, δεν χορηγούνται κρατικές ενισχύσεις.

Άρθρο 8

Κοινές επιχειρήσεις

1. Τα κράτη μέλη δύνανται να λαμβάνουν μέτρα για την προώθηση της δημιουργίας κοινών επιχειρήσεων.

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ως "κοινή επιχείρηση" νοείται εμπορική επιχείρηση με έναν ή περισσότερους εταίρους, υπηκόους της τρίτης χώρας στην οποία είναι νηολογημένο το σκάφος.

2. Εκτός από τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 7 και στο παράρτημα ΙΙΙ για την χορήγηση πριμοδότησης οριστικής μεταφοράς, εφαρμόζονται οι εξής όροι:

α) ίδρυση και καταχώρηση εμπορικής επιχείρησης, σύμφωνα με τη νομοθεσία της τρίτης χώρας, ή συμμετοχή στο εταιρικό κεφάλαιο επιχείρησης που έχει ήδη καταχωρηθεί, η οποία έχει ως αντικείμενο εμπορική δραστηριότητα στον τομέα της αλιείας στα ύδατα που υπάγονται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία τρίτης χώρας. Η συμμετοχή του κοινοτικού εταίρου πρέπει να είναι σημαντική και, κατά γενικό κανόνα, το μερίδιό του να ανέρχεται μεταξύ του 25 % και 75 % του εταιρικού κεφαλαίου·

β) μεταβίβαση της κυριότητας του οριστικά μεταφερομένου σκάφους στην κοινή επιχείρηση στην τρίτη χώρα. Κατά τη διάρκεια πενταετούς περιόδου, το σκάφος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αλιευτικές δραστηριότητες διαφορετικές από εκείνες που επιτρέπονται από τις αρμόδιες αρχές της τρίτης χώρας, ούτε από άλλους πλοιοκτήτες.

3. Οι πριμοδοτήσεις για την ίδρυση κοινών επιχειρήσεων δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 80 % του μέγιστου ποσού της πριμοδότησης διάλυσης που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 5 στοιχείο α).

Οι πριμοδοτήσεις δεν είναι δυνατόν να σωρευθούν με τις πριμοδοτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 5, στοιχεία α), γ) και δ).

4. Η αρχή διαχείρισης καταβάλλει το 80 % του ποσού της πριμοδότησης στον αιτούντα κατά τον χρόνο της μεταφοράς του σκάφους στην κοινή επιχείρηση, αφού ο αιτών προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία κατάθεσης τραπεζικής εγγύησης για ποσό ίσο προς το 20 % της πριμοδότησης.

5. Ο αιτών υποβάλλει στην αρχή διαχείρισης, κάθε έτος και επί πέντε διαδοχικά έτη από την ημερομηνία ίδρυσης της κοινής επιχείρησης ή της συμμετοχής του κοινοτικού εταίρου στο εταιρικό κεφάλαιο της επιχείρησης, έκθεση σχετικά με την εκτέλεση του σχεδίου δραστηριότητας, περιλαμβάνουσα στοιχεία σχετικά με τα αλιεύματα και τις αγορές των αλιευτικών προϊόντων, ιδίως δε προϊόντων που εκφορτώνονται στην Κοινότητα ή εξάγονται προς αυτή, η οποία συνοδεύεται από τα σχετικά έγγραφα καθώς και από τον ισολογισμό και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Η αρχή διαχείρισης διαβιβάζει την έκθεση στην Επιτροπή για ενημέρωση.

Το υπόλοιπο της πριμοδότησης καταβάλλεται στον αιτούντα μετά από δύο έτη δραστηριότητας και την παραλαβή των δύο πρώτων εκθέσεων.

6. Η εγγύηση αποδεσμεύεται, εφόσον πληρούνται όλοι οι όροι, κατά τη στιγμή της έγκρισης της πέμπτης έκθεσης.

7. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου θεσπίζονται, εφόσον χρειάζεται, από την Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 23 παράγραφος 2.

Άρθρο 9

Κρατικές ενισχύσεις για την ανανέωση του στόλου και τον εκσυγχρονισμό των αλιευτικών σκαφών

1. Με την επιφύλαξη των όρων που προβλέπονται από το άρθρο 3 παράγραφος 3, δεύτερο εδάφιο, οι κρατικές ενισχύσεις για την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό του στόλου, χορηγούνται μόνον υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις, καθώς και εκείνες που παρατίθενται στο άρθρο 6 και στο παράρτημα ΙΙΙ, και υπό τον όρο ότι τηρούνται οι συνολικοί ετήσιοι στόχοι του πολυετούς προγράμματος προσανατολισμού:

α) κατά την τήρηση των ετήσιων στόχων των οικείων τμημάτων, τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίζουν ότι, κατά την περίοδο προγραμματισμού 2000-2006, η προσθήκη νέας αλιευτικής ικανότητας με κρατική ενίσχυση αντισταθμίζεται από την απόσυρση αλιευτικής ικανότητας χωρίς κρατική ενίσχυση τουλάχιστον ίσης προς τη νέα αλιευτική ικανότητα που προστίθεται στα οικεία τμήματα, λαμβανομένης εν συνόλω, τόσο από άποψη χωρητικότητας όσο και από άποψη ισχύος·

β) ως τις 31 Δεκεμβρίου 2001, εάν οι ετήσιοι στόχοι των οικείων τμημάτων δεν έχουν ακόμη τηρηθεί, τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίζουν ότι, κατά την περίοδο 2000-2001, η προσθήκη νέας αλιευτικής ικανότητας με κρατική ενίσχυση αντισταθμίζεται από την απόσυρση αλιευτικής ικανότητας χωρίς κρατική ενίσχυση τουλάχιστον κατά 30 % μεγαλύτερης από τη νέα αλιευτική ικανότητα που προστίθεται στα οικεία τμήματα, λαμβανομένης εν συνόλω, τόσο από άποψη χωρητικότητας όσο και από άποψη ισχύος. Η αποσυρόμενη ικανότητα δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί από καμία αλλη ικανότητα εκτός της νέας ικανότητας που προστίθεται με κρατική ενίσχυση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το παρόν σημείο·

γ) κρατική ενίσχυση είναι δυνατόν να χορηγείται και για τον εξοπλισμό ή τον εκσυγχρονισμό των σκαφών εφόσον δεν συνεπάγεται αλιευτική ικανότητα από άποψη χωρητικότητας ή ισχύος.

Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με τη διαδικασία του άρθρου 37 της συνθήκης, αποφασίζει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2001 σχετικά με τις ενδεχομένως απαιτούμενες προσαρμογές που θα πρέπει να ισχύσουν από 1ης Ιανουαρίου 2002 για τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου.

2. Τα αποτελέσματα των χορηγούμενων κρατικών ενισχύσεων λαμβάνονται υπόψη κατά τη σύνταξη της ετήσιας έκθεσης εφαρμογής που προβλέπει το άρθρο 21.

3. Οι δείκτες σχετικά με τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων για την ανανέωση του στόλου και τον εκσυγχρονισμό των αλιευτικών σκαφών που περιλαμβάνονται στα σχέδια, όπως προβλέπεται στο παράρτημα Ι, σημείο 2, στοιχείο δ), πρέπει να καταρτίζονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

4. Οι δαπάνες οι επιλέξιμες για κρατικές ενισχύσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, δεν μπορούν να υπερβούν τα εξής ποσά:

α) ναυπήγηση αλιευτικών σκαφών: διπλάσιο των κλιμάκων του πίνακα 1 του παραρτήματος IV·

β) εκσυγχρονισμός αλιευτικών σκαφών, συμπεριλαμβανομένου, ενδεχομένως, του κόστους επανακαταμέτρησης της χωρητικότητας σύμφωνα με το παράρτημα Ι της σύμβασης του 1969 για την καταμέτρηση της χωρητικότητας(13): κλίμακες του πίνακα 1 του παραρτήματος IV.

Άρθρο 10

Κοινές διατάξεις σχετικά με τους αλιευτικούς στόλους

1. Είναι δυνατό να επιτρέπεται η χορήγηση κρατικής ενίσχυσης για την ανανέωση του στόλου και τον εκσυγχρονισμό των σκαφών μόνο εφόσον, εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, το κράτος μέλος:

α) έχει διαβιβάσει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 5·

β) έχει συμμορφωθεί προς τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2930/86 του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 1986, για τον καθορισμό των χαρακτηριστικών των αλιευτικών σκαφών(14)·

γ) έχει θέσει σε εφαρμογή τις ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 και

δ) έχει συμμορφωθεί με τους σφαιρικούς ετησίους στόχους, που ορίζονται από τα πολυετή προγράμματα προσανατολισμού.

2. Εάν δεν τηρούνται οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1, στοιχείο α) έως δ), η Επιτροπή μπορεί να προσαρμόσει τους στόχους ως προς την ικανότητα που περιλαμβάνονται στο πολυετές πρόγραμμα προσανατολισμού, υπό το πρίσμα των πληροφοριών που διαθέτει σχετικώς, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 23 παράγραφος 2.

3. Οι ακόλουθες διατάξεις εφαρμόζονται για την σώρευση κρατικών ενισχύσεων στον αλιευτικό στόλο:

α) οι ενισχύσεις για τον εκσυγχρονισμό σκαφών δεν είναι επιλέξιμες κατά τη διάρκεια των πέντε ετών μετά τη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης για την ναυπήγηση του σχετικού σκάφους,

β) οι πριμοδοτήσεις για την οριστική απόσυρση κατά την έννοια του άρθρου 7 παράγραφος 5 και οι πριμοδοτήσεις για την ίδρυση κοινών επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 8, δεν είναι σωρεύσιμες με άλλη κοινοτική ενίσχυση που χορηγείται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού ή των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2908/83(15), (ΕΟΚ) αριθ. 4028/86(16), και (ΕΚ) αριθ. 2468/98. Οι πριμοδοτήσεις αυτές μειώνονται:

i) κατά ένα μέρος του ποσού που εισπράχθηκε προηγουμένως σε περίπτωση ενίσχυσης για εκσυγχρονισμό ή/και πριμοδότησης για προσωρινή ένωση επιχειρήσεων· το μέρος αυτό υπολογίζεται pro rata temporis της πενταετούς περιόδου που προηγείται της οριστικής απόσυρσης ή της ίδρυσης κοινής επιχείρησης,

ii) κατά το σύνολο του ποσού που εισπράχθηκε προηγουμένως σε περίπτωση ενισχύσεων για την προσωρινή παύση των δραστηριοτήτων κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού και δυνάμει του άρθρου 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2468/98, οι οποίες καταβάλλονται εντός του έτους που προηγείται της οριστικής απόσυρσης ή της ίδρυσης κοινής επιχείρησης.

4. Τυχόν ενίσχυση για ναυπήγηση ή εκσυγχρονισμό δυνάμει του παρόντος κανονισμού, επιστρέφεται pro rata temporis, όταν το σχετικό σκάφος διαγράφεται από το μητρώο αλιευτικών σκαφών της Κοινότητας, εντός δέκα ετών από τη ναυπήγησή του, ή εντός πέντε ετών από τις εργασίες εκσυγχρονισμού του.

Άρθρο 11

Παράκτια αλιεία περιορισμένης κλίμακας

1. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, με τον όρο "παράκτια αλιεία περιορισμένης κλίμακας" νοείται η αλιεία που ασκείται από σκάφη ολικού μήκους κατώτερου των 12 μέτρων.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν συμπληρωματικά μέτρα, όπως προβλέπεται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, για τη βελτίωση των όρων άσκησης της παράκτιας αλιείας περιορισμένης κλίμακας, υπό τους όρους που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.

3. Στην περίπτωση κατά την οποία μία ομάδα ιδιοκτητών σκαφών ή οικογενειών αλιέων της παράκτιας αλιείας περιορισμένης κλίμακας εφαρμόζει συνεταιριστικά ένα ολοκληρωμένο συλλογικό σχέδιο για την ανάπτυξη ή τον εκσυγχρονισμό αυτής της αλιευτικής δραστηριότητας, μπορεί να χορηγείται στους συμμετέχοντες συνολική κατ' αποκοπή πριμοδότηση, η οποία χρηματοδοτείται εν μέρει από το ΧΜΠΑ,

4. Τα ακόλουθα σχέδια, μεταξύ άλλων, μπορούν να θεωρούνται ως ολοκληρωμένα συλλογικά σχέδια για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου:

- εξοπλισμός για την ασφάλεια επί του σκάφους και βελτίωση των συνθηκών υγιεινής και εργασίας,

- τεχνολογικές καινοτομίες (περισσότερο επιλεκτικές αλιευτικές τεχνικές),

- οργάνωση της παραγωγικής αλυσίδας και της αλυσίδας επεξεργασίας και διάθεσης στην αγορά (προώθηση και προστιθέμενη αξία των προϊόντων),

- επαγγελματικός αναπροσανατολισμός ή κατάρτιση.

5. Το κατ' αποκοπήν ποσό πριμοδότησης δεν υπερβαίνει τα 150000 ευρώ ανά ολοκληρωμένο συλλογικό σχέδιο. Η αρχή διαχείρισης καθορίζει το ποσό της πριμοδότησης που καταβάλλεται στην πραγματικότητα καθώς και την κατανομή του μεταξύ των δικαιούχων, ανάλογα με το μέγεθος του σχεδίου και τη χρηματοδοτική συμβολή κάθε συμμετέχοντας.

Άρθρο 12

Μέτρα κοινωνικοοικονομικού χαρακτήρα

1. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως "αλιεύς" νοείται κάθε πρόσωπο που ασκεί την κύρια επαγγελματική δραστηριότητά του επί ενός θαλάσσιου μη παροπλισμένου αλιευτικού σκάφους.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν κοινωνικοοικονομικά μέτρα υπέρ των αλιέων που συνδέονται με τα μέτρα αναδιάρθρωσης του κοινοτικού τομέα της αλιείας, κατά την έννοια του άρθρου 11 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3760/92.

3. Η χρηματοδοτική συνδρομή του ΧΜΠΑ μπορεί να χορηγείται μόνο για τα ακόλουθα μέτρα:

α) μερική χρηματοδότηση εθνικών καθεστώτων ενίσχυσης για την πρόωρη συνταξιοδότηση αλιέων, εφόσον πληρούνται οι κάτωθι όροι:

i) η ηλικία των δικαιούχων του μέτρου, κατά τον χρόνο της εξόδου τους σε πρόωρη συνταξιοδότηση, δεν απέχει περισσότερο από δέκα έτη από την νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης κατά την έννοια της ισχύουσας νομοθεσίας στο κράτος μέλος, ή οι δικαιούχοι έχουν ηλικία τουλάχιστον 55 ετών,

ii) οι δικαιούχοι έχουν ασκήσει επί δέκα τουλάχιστον έτη το επάγγελμα του αλιέα.

Εντούτοις, οι εισφορές στο κανονικό καθεστώς συνταξιοδότησης των αλιέων κατά τη διάρκεια της περιόδου πρόωρης συνταξιοδότησης, δεν είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συνδρομή του ΧΜΠΑ.

Σε κάθε κράτος μέλος και για το σύνολο της περιόδου προγραμματισμού, ο αριθμός των δικαιούχων δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό των θέσεων απασχόλησης που καταργούνται στα αλιευτικά σκάφη λόγω οριστικής παύσης των αλιευτικών δραστηριοτήτων κατά την έννοια του άρθρου 7·

β) χορήγηση ατομικών αντισταθμιστικών πληρωμών στους αλιείς που μπορούν να αποδείξουν ότι έχουν ασκήσει επί δώδεκα τουλάχιστον μήνες το επάγγελμα του αλιέα, βάσει ενός επιλέξιμου κόστους που περιορίζεται σε 10000 ευρώ για κάθε δικαιούχο και εφόσον το αλιευτικό σκάφος, επί του οποίου ήταν ναυτολογημένοι οι δικαιούχοι του μέτρου, αποτελεί αντικείμενο οριστικής παύσης των αλιευτικών δραστηριοτήτων κατά την έννοια του άρθρου 7·

γ) χορήγηση μη ανανεώσιμων ατομικών αντισταθμιστικών πληρωμών στους αλιείς που έχουν ασκήσει επί πέντε τουλάχιστον έτη το επάγγελμα του αλιέα, ενόψει του επαγγελματικού επαναπροσανατολισμού ή της διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων τους, εκτός του επαγγέλματος της θαλάσσιας αλιείας, στο πλαίσιο ατομικού ή συλλογικού κοινωνικού σχεδίου, με βάση ένα επιλέξιμο κόστος που περιορίζεται σε 50000 ευρώ για κάθε δικαιούχο η αρχή διαχείρισης διαμορφώνει το ποσό ανάλογα με το μέγεθος του σχεδίου επαγγελματικού επαναπροσανατολισμού και διαφοροποίησης καθώς και της χρηματοδοτικής συμμετοχής του δικαιούχου·

δ) χορήγηση ατομικών πριμοδοτήσεων σε αλιείς κάτω των 35 ετών που αποδεικνύουν ότι έχουν εργασθεί ως αλιείς τουλάχιστον επί πενταετία ή που μπορούν να αποδείξουν ισοδύναμη επαγγελματική εκπαίδευση και οι οποίοι αποκτούν για πρώτη φορά πλήρη ή μερική κυριότητα του αλιευτικού σκάφους, εφόσον πληρούνται οι κάτωθι όροι:

i) το αλιευτικό σκάφος πρέπει να έχει συνολικό μήκος μεταξύ 7 και 24 μέτρων: κατά τη στιγμή της απόκτησης της κυριότητάς του, πρέπει να είναι ηλικίας μεταξύ 10 και 20 ετών, να μην είναι παροπλισμένο και να έχει νηολογηθεί στο μητρώο αλιευτικών σκαφών της Κοινότητας,

ii) η μεταφορά κυριότητας να μην πραγματοποιείται εντός της ιδίας οικογενείας μέχρι δευτέρου βαθμού συγγενείας.

Η αρχή διαχείρισης ορίζει το ποσό κάθε ατομικής πριμοδότησης, ιδίως βάσει του μεγέθους και της ηλικίας του σκάφους καθώς και των οικονομικών όρων της απόκτησης (κόστος της απόκτησης κυριότητας: ύψος και όροι του τραπεζικού δανείου, τριτεγγύηση, εφόσον υπάρχει, ή/και άλλες χρηματοδοτικές μηχανοτεχνικές ευκολίες).

Η αρχή διαχείρισης ορίζει, επίσης, τους λοιπούς όρους και τα κριτήρια της απόκτησης.

Σε κάθε περίπτωση, το ποσό της πριμοδότησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10 % του κόστους απόκτησης της κυριότητας ή το ποσό των 50000 ευρώ.

4. Η αρχή διαχείρισης προβαίνει στις αναγκαίες ρυθμίσεις, ιδίως μέσω κατάλληλων μηχανισμών ελέγχου, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι:

α) οι δικαιούχοι του μέτρου που αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχείο α), εγκαταλείπουν οριστικά το επάγγελμα του αλιέα·

β) ο ίδιος ο αλιέας δεν μπορεί να καρπούται τα οφέλη περισσοτέρων του ενός εκ των μέτρων που αναφέρονται στην παράγραφο 3·

γ) η αντιστάθμιση που αναφέρεται στην παράγραφο 3 στοιχείο β) επιστρέφεται pro rata temporis στην περίπτωση κατά την οποία ο δικαιούχος αρχίζει εκ νέου την άσκηση του αλιευτικού επαγγέλματος εντός προθεσμίας μικρότερης του έτους μετά την καταβολή σε αυτόν της αντιστάθμισης·

δ) η αντιστάθμιση που αναφέρεται στην παράγραφο 3 στοιχείο γ) επιστρέφεται pro rata temporis στην περίπτωση κατά την οποία ο δικαιούχος αρχίζει εκ νέου την άσκηση του αλιευτικού επαγγέλματος, εντός προθεσμίας μικρότερης από πέντε έτη μετά την καταβολή σε αυτόν της αντιστάθμισης·

ε) οι δικαιούχοι του μέτρου που αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχείο γ), ασκούν πράγματι μία νέα δραστηριότητα·

στ) η πριμοδότηση που αναφέρεται στην παράγραφο 3 στοιχείο δ) επιστρέφεται pro rata temporis στην περίπτωση κατά την οποία η κτηθείσα από τον δικαιούχο κυριότητα μεταβιβάζεται ή εάν το σκάφος αποσυρθεί οριστικά από αλιευτικές δραστηριότητες, σύμφωνα με το άρθρο 7, εντός περιόδου μικρότερης των πέντε ετών μετά την καταβολή της πριμοδότησης.

5. Όλες οι ρυθμίσεις, μέθοδοι υπολογισμού, κριτήρια και άλλοι κανόνες που η αρχή διαχείρισης θεσπίζει για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, περιγράφονται στα συμπληρώματα του προγράμματος που προβλέπονται από το άρθρο 18 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999.

6. Τα κράτη μέλη δύνανται να θεσπίζουν για τους αλιείς συνοδευτικά κοινωνικά μέτρα χρηματοδοτούμενα σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου να διευκολυνθεί η προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων στα πλαίσια σχεδίων για την προστασία των υδάτινων πόρων.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΥΔΑΤΑ

Άρθρο 13

Πεδίο εφαρμογής

1. Τα κράτη μέλη μπορούν, υπό τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ, να λαμβάνουν μέτρα για την ενθάρρυνση υλικών επενδύσεων στους εξής τομείς:

α) σταθερά ή κινητά στοιχεία για την προστασία και ανάπτυξη των υδάτινων πόρων, εκτός της ανασύστασης αποθεμάτων·

β) υδατοκαλλιέργεια·

γ) εξοπλισμός αλιευτικών λιμένων·

δ) μεταποίηση και εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας·

ε) αλιεία στα εσωτερικά ύδατα.

2. Η χρηματοδοτική συνδρομή του ΧΜΠΑ μπορεί να χορηγείται μόνο στα σχέδια που:

α) συμβάλλουν σε διαρκή οικονομικά οφέλη της προβλεπόμενης διαρθρωτικής βελτίωσης·

β) προσφέρουν επαρκείς εγγυήσεις τεχνικής και οικονομικής βιωσιμότητας·

γ) αποφεύγουν τις δυσμενείς επιπτώσεις, ιδίως τον κίνδυνο δημιουργίας πλεονασματικών ικανοτήτων παραγωγής.

ΤΙΤΛΟΣ IV

ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ

Άρθρο 14

Μέτρα για την έρευνα και προώθηση νέων αγορών

1. Τα κράτη μέλη μπορούν, υπό τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ, να λαμβάνουν μέτρα υπέρ ενεργειών συλλογικού χαρακτήρα για την έρευνα και προώθηση νέων αγορών για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, που περιλαμβάνουν ιδίως:

α) ενέργειες πιστοποίησης της ποιότητας, σήμανσης προϊόντων, εξορθολογισμού των ονομασιών και τυποποίησης των προϊόντων·

β) εκστρατείες προώθησης, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προορίζονται για την αξιοποίηση της ποιότητας·

γ) έρευνες για την αντίδραση των καταναλωτών και της αγοράς·

δ) οργάνωση και συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις και επιδείξεις·

ε) οργάνωση αποστολών μελετών ή εμπορικών αποστολών·

στ) μελέτες της αγοράς και δειγματοληπτικές έρευνες, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται εκείνες που αφορούν τις προοπτικές εμπορίας κοινοτικών προϊόντων σε τρίτες χώρες·

ζ) εκστρατείες για τη βελτίωση των όρων εμπορίας·

η) συμβουλές και ενισχύσεις στην πώληση καθώς και προσφορά υπηρεσιών στους εμπόρους χονδρικής και λιανικής και στις οργανώσεις παραγωγών.

2. Δίνεται προτεραιότητα σε επενδύσεις οι οποίες:

α) αποσκοπούν να ενθαρρύνουν τη πώληση ειδών που πλεονάζουν ή αποτελούν αντικείμενο υποεκμετάλλευσης·

β) πραγματοποιούνται από οργανώσεις που έχουν λάβει επίσημη αναγνώριση κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3759/92·

γ) εφαρμόζονται από κοινού από αρκετές οργανώσεις παραγωγών ή από άλλες οργανώσεις του τομέα οι οποίες αναγνωρίζονται από τις εθνικές αρχές·

δ) θέτουν σε εφαρμογή μια πολιτική ποιότητας των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας·

ε) αποσκοπούν στην προώθηση προϊόντων που προκύπτουν με τη χρήση μεθόδων που σέβονται το περιβάλλον.

3. Τα μέτρα δεν πρέπει να έχουν ως βάση εμπορικά σήματα και δεν πρέπει να αναφέρονται σε μία ιδιαίτερη χώρα ή γεωγραφική περιοχή εκτός από τις ιδιαίτερες περιπτώσεις στις οποίες χορηγείται επίσημη αναγνώριση προέλευσης σε μία καθορισμένη γεωγραφική ζώνη για ένα προϊόν ή για μία μέθοδο παρασκευής δυνάμει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 του Συμβουλίου, της 14ης Ιουλίου 1992, σχετικά με την προστασία γεωγραφικών ενδείξεων ή ονομασιών προέλευσης γεωργικών προϊόντων και τροφίμων(17). Η εν λόγω αναφορά επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο μετά την ημερομηνία εγγραφής της ονομασίας στο μητρώο που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92.

Άρθρο 15

Ενέργειες των επαγγελματιών του κλάδου

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να ενθαρρύνουν τη σύσταση και τη διευκόλυνση της λειτουργίας οργανώσεων παραγωγών που αναγνωρίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3759/92:

α) ενίσχυση μπορεί να χορηγηθεί στις οργανώσεις παραγωγών που ιδρύονται μετά την 1η Ιανουαρίου 2000, κατά τη διάρκεια τριών ετών μετά την ημερομηνία αναγνώρισης. Η ενίσχυση αυτή για το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο έτος πρέπει να ευρίσκεται εντός των ακόλουθων ορίων:

i) του 3 %, 2 % και 1 % αντίστοιχα της αξίας των προϊόντων που διατέθηκαν στο εμπόριο από την οργάνωση παραγωγών,

ii) του 60 %, 40 % και 20 % αντίστοιχα των εξόδων διαχείρισης της οργάνωσης παραγωγών·

β) με την επιφύλαξη των ενισχύσεων που αναφέρονται στο στοιχείο α), μπορεί να χορηγηθεί ενίσχυση στις οργανώσεις παραγωγών που έχουν λάβει την ειδική αναγνώριση που αναφέρεται στο άρθρο 7α παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3759/92, κατά τη διάρκεια των τριών ετών που ακολουθούν την ημερομηνία της ειδικής αναγνώρισης, προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή του σχεδίου βελτίωσης της ποιότητας. Το ποσό της ενίσχυσης αυτής, για το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο έτος δεν υπερβαίνει το 60 %, 50 % και 40 % αντίστοιχα των εξόδων που δαπανήθηκαν από την οργάνωση παραγωγών για την εκτέλεση του σχεδίου·

γ) οι ενισχύσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) καταβάλλονται στους τελικούς δικαιούχους εντός του επόμενου έτους από εκείνο για το οποίο χορηγήθηκε η ενίσχυση, και το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2008.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να ενθαρρύνουν βραχυπρόθεσμες ενέργειες συλλογικού ενδιαφέροντος, οι οποίες υπερβαίνουν κανονικά το πεδίο των ενεργειών των ιδιωτικών επιχειρήσεων, που τίθενται σε εφαρμογή με την ενεργό συμμετοχή των ίδιων των επαγγελματιών του κλάδου ή από οργανώσεις που ενεργούν εξ ονόματος των παραγωγών ή από άλλες οργανώσεις που έχουν αναγνωρισθεί από την αρχή διαχείρισης, και συμβάλλουν στην υλοποίηση των στόχων της κοινής αλιευτικής πολιτικής.

3. Οι επιλέξιμες ενέργειες αφορούν ιδίως τα εξής θέματα:

α) διαχείριση και έλεγχο των όρων πρόσβασης σε ορισμένες ζώνες αλιείας και διαχείριση των ποσοστώσεων·

β) διαχείριση της αλιευτικής προσπάθειας·

γ) προώθηση αλιευτικών εργαλείων ή μεθόδων που έχουν αναγνωριστεί από την αρμόδια αρχή διαχείρισης ως οι πλέον επιλεκτικές·

δ) προώθηση τεχνικών μέτρων διατήρησης των αλιευτικών πόρων·

ε) προώθηση μέτρων που βελτιώνουν τις συνθήκες εργασίας και υγιεινής των προϊόντων, επί του σκάφους και στην ξηρά·

στ) συλλογικούς εξοπλισμούς υδατοκαλλιέργειας, αναδιάρθρωση ή διευθέτηση των χώρων υδατοκαλλιέργειας, συλλογική επεξεργασία των αποβλήτων που προέρχονται από υδατοκαλλιέργειες·

ζ) εξάλειψη των παθολογικών κινδύνων εκτροφής ιχθύων ή των παρασίτων στις λεκάνες απορροής ή στα παράκτια οικοσυστήματα·

η) συλλογή βασικών δεδομένων ή/και επεξεργασία υποδειγμάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης σχετικά με τον τομέα της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας με σκοπό την κατάρτιση σχεδίων ολοκληρωμένης διαχείρισης των παράκτιων ζωνών·

θ) οργάνωση ηλεκτρονικού εμπορίου και άλλων τεχνολογιών πληροφόρησης με σκοπό τη διάδοση τεχνικών και εμπορικών πληροφοριών·

ι) δημιουργία φυτωρίων επιχειρήσεων στον τομέα ή/και πόλων συγκέντρωσης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας·

ια) πρόσβαση στην επιμόρφωση, ιδίως την επιμόρφωση σχετικά με την ποιότητα, την οργάνωση και την μεταφορά της τεχνογνωσίας τόσο επί των αλιευτικών σκαφών όσο και στην ξηρά·

ιβ) επινόηση και θέση σε εφαρμογή συστημάτων βελτίωσης και ελέγχου της ποιότητας, ανιχνευσιμότητας, υγειονομικών όρων, στατιστικών οργάνων και επίπτωσης στο περιβάλλον·

ιγ) δημιουργία προστιθέμενης αξίας στα προϊόντα (μεταξύ άλλων μέσω πειραματισμών, καινοτομίας, προσθήκης αξίας στα παραπροϊόντα και υποπροϊόντα)·

ιδ) βελτίωση των γνώσεων και της διαφάνειας κατά την παραγωγή και στην αγορά.

Οι δαπάνες που ανήκουν στην κανονική διαδικασία παραγωγής των επιχειρήσεων, δεν είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο της παρούσας παραγράφου.

4. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου θεσπίζονται από την Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 2.

Άρθρο 16

Προσωρινή διακοπή δραστηριοτήτων και άλλες χρηματοδοτικές αντισταθμίσεις

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν αντιστάθμιση στους αλιείς και τους ιδιοκτήτες σκαφών κατόπιν προσωρινής παύσης των δραστηριοτήτων, στις εξής περιστάσεις:

α) σε περίπτωση μη προβλέψιμου γεγονότος που προκύπτει από βιολογικά κυρίως αίτια· η μέγιστη διάρκεια χορήγησης αντιστάθμισης ανέρχεται σε δύο μήνες ανά έτος ή σε έξι μήνες για ολόκληρη την περίοδο 2000-2006. Η αρχή διαχείρισης διαβιβάζει εκ των προτέρων στην Επιτροπή τα κατάλληλα επιστημονικά δικαιολογητικά στοιχεία·

β) σε περίπτωση που η αλιευτική συμφωνία δεν ανανεωθεί ή ανασταλεί, για τους κοινοτικούς στόλους που εξαρτώνται από τη συμφωνία αυτή η μέγιστη διάρκεια χορήγησης αντιστάθμισης ανέρχεται σε έξι μήνες· μπορεί να παρατείνεται κατά έξι μήνες εφόσον τεθεί σε εφαρμογή σχέδιο μετατροπής του συγκεκριμένου στόλου, το οποίο να έχει εγκριθεί από την Επιτροπή·

γ) σε περίπτωση θέσης σε εφαρμογή σχεδίου αποκατάστασης αλιευτικού πόρου που απειλείται από εξάντληση, το οποίο αποφασίστηκε από την Επιτροπή ή ένα από τα κράτη μέλη η μέγιστη διάρκεια χορήγησης αντιστάθμισης ανέρχεται σε δύο έτη και μπορεί να παρατείνεται κατά ένα έτος. Είναι επίσης δυνατό να δίδεται αντιστάθμιση, με τους ίδιους περιορισμούς όσον αφορά τη διάρκεια, στη μεταποιητική βιομηχανία, όταν αυτή εξαρτάται, σε ό,τι αφορά τον εφοδιασμό της, από πόρο που καλύπτεται από σχέδιο αποκατάστασης και όταν οι εισαγωγές δεν μπορούν να αντισταθμίσουν το μειωμένο εφοδιασμό. Πριν από τη θέση σε εφαρμογή του σχεδίου αποκατάστασης, η αρχή διαχείρισης διαβιβάζει τα κατάλληλα επιστημονικά και οικονομικά δικαιολογητικά στοιχεία στην Επιτροπή. Η Επιτροπή ζητεί χωρίς καθυστέρηση τη γνώμη της επιτροπής που προβλέπεται στο άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3760/92.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν χρηματοδοτική αντιστάθμιση στους αλιείς και στους ιδιοκτήτες σκαφών, σε περίπτωση τεχνικής απαγόρευσης ορισμένων αλιευτικών εργαλείων ή μεθόδων που απορρέουν από απόφαση του Συμβουλίου η διάρκεια καταβολής της εν λόγω ενίσχυσης, η οποία προορίζεται για την κάλυψη της τεχνικής προσαρμογής, περιορίζεται σε έξι μήνες.

3. Η χρηματοδοτική συνδρομή του ΧΜΠΑ στα μέτρα που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, ανά κράτος μέλος και για το σύνολο της περιόδου 2000-2006, δεν μπορεί να υπερβαίνει το υψηλότερο των εξής δύο κατώτατων ορίων 1 εκατομμύριο ευρώ ή το 4 % της κοινοτικής χρηματοδοτικής συνδρομής που παρέχεται στον τομέα στο οικείο κράτος μέλος.

Η αρχή διαχείρισης καθορίζει το ποσό των προβλεπόμενων στις παραγράφους 1 και 2 αντισταθμίσεων, οι οποίες πρέπει να καταβάλλονται σε μεμονωμένες περιπτώσεις, λαμβάνοντας υπόψη κατάλληλες παραμέτρους, όπως επί παραδείγματι την προκύψασα πραγματική βλάβη, το μέγεθος των προσπαθειών μετατροπής, την έκταση του σχεδίου αποκατάστασης, τις προσπάθειες τεχνικής προσαρμογής.

4. Δεν μπορεί να γίνει σε καμία περίπτωση επίκληση των μέτρων που λαμβάνονται κατ' εφαρμογήν του παρόντος άρθρου ως συμβολή στην υλοποίηση των στόχων του πολυετούς προγράμματος προσανατολισμού που αναφέρεται στο άρθρο 5, ούτε να αιτιολογηθούν από περιοδική εποχιακή αναστολή δραστηριοτήτων, που έχει σχέση με την συνήθη διαχείριση της αλιείας.

Άρθρο 17

Καινοτόμα μέτρα και τεχνική βοήθεια

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν στα σχέδια που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 και ορίζονται στο άρθρο 9 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/99, τα αναγκαία μέσα για την εκτέλεση μελετών, προτύπων πειραματικών έργων, έργων επίδειξης, μέτρων επαγγελματικής κατάρτισης, τεχνικής βοήθειας, ανταλλαγής εμπειρίας και δημοσιότητας που συνδέονται με την κατάρτιση, τη θέση σε εφαρμογή, την παρακολούθηση, την αξιολόγηση ή την προσαρμογή επιχειρησιακών προγραμμάτων και των ενιαίων εγγράφων προγραμματισμού.

2. "Πρότυπο πειραματικό έργο" είναι ένα έργο που πραγματοποιείται από έναν επιχειρηματία, έναν επιστημονικό ή τεχνικό οργανισμό ή άλλον αρμόδιο φορέα, το οποίο αποσκοπεί στην δοκιμασία, υπό συνθήκες παραπλήσιες με τις πραγματικές συνθήκες της βιομηχανίας, της τεχνικής αξιοπιστίας ή/και οικονομικής βιωσιμότητας μιας καινοτόμου τεχνολογίας, με σκοπό την απόκτηση και την μετέπειτα διάδοση τεχνικών ή/και οικονομικών γνώσεων σχετικά με την τεχνολογία που αποτελεί αντικείμενο της δοκιμασίας. Το πρότυπο πειραματικό έργο περιλαμβάνει πάντοτε επιστημονική παρακολούθηση επαρκούς έντασης και διάρκειας προκειμένου να προκύψουν ουσιαστικά αποτελέσματα· αποτελεί υποχρεωτικά αντικείμενο επιστημονικών εκθέσεων που διαβιβάζονται στην αρχή διαχείρισης. Η εν λόγω αρχή τις διαβιβάζει αμέσως στην Επιτροπή για ενημέρωση.

Τα σχέδια πειραματικής αλιείας είναι επιλέξιμα ως πρότυπα πειραματικά έργα εφόσον στοχεύουν στη διατήρηση των αλιευτικών πόρων και προβλέπουν τη θέση σε εφαρμογή περισσότερο επιλεκτικών μεθόδων.

3. Τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1, μπορούν ιδίως να αφορούν τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 2 και 3, εφόσον τίθενται σε εφαρμογή κατόπιν πρωτοβουλίας δημόσιων οργανισμών ή ημικρατικών φορέων ή άλλων οργανισμών που έχουν ορισθεί για το σκοπό αυτό από την αρχή διαχείρισης.

Μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν τη ναυπήγηση ή τη μετασκευή σκαφών, εφόσον τα σκάφη αυτά προορίζονται αποκλειστικά για δραστηριότητες αλιευτικής έρευνας και κατάρτισης, που εκτελούνται από δημόσιους οργανισμούς ή ημικρατικούς φορείς, υπό τη σημαία ενός κράτους μέλους.

4. Εξάλλου, τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1, μπορούν να περιλαμβάνουν την προαγωγή της ισότητας όσον αφορά την απασχόληση μεταξύ ανδρών και γυναικών που εργάζονται στον τομέα.

ΤΙΤΛΟΣ V

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 18

Συμμόρφωση προς τους όρους που διέπουν την παρέμβαση

Η αρχή διαχείρισης εξασφαλίζει την τήρηση των ιδιαίτερων όρων που διέπουν την παρέμβαση που προσδιορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ.

Ελέγχει επίσης την τεχνική ικανότητα των δικαιούχων και την οικονομική βιωσιμότητα των επιχειρήσεων πριν από τη χορήγηση των ενισχύσεων.

Άρθρο 19

Κοινοποίηση καθεστώτων ενίσχυσης

1. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τα καθεστώτα ενίσχυσης που προβλέπονται στα σχέδια που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 και ορίζονται στο άρθρο 9 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, σύμφωνα με τα άρθρα 87 έως 89 της συνθήκης.

2. Εντός του πεδίου εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν συμπληρωματικά μέτρα ενίσχυσης, τα οποία υπόκεινται σε όρους ή κανόνες διαφορετικούς από εκείνους που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό ή που αφορούν ποσό που υπερβαίνει τα μέγιστα ποσά που προβλέπονται στο παράρτημα IV, εφόσον είναι σύμφωνα με τα άρθρα 87 έως 89 της συνθήκης.

Άρθρο 20

Νομισματική μετατροπή

Για τα κράτη μέλη που δεν συμμετέχουν στη ζώνη ευρώ, τα ποσά σε ευρώ που καθορίζονται από τον παρόντα κανονισμό, μετατρέπονται σε εθνικό νόμισμα βάσει της ισοτιμίας που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σειρά C.

Η μετατροπή πραγματοποιείται βάσει της ισοτιμίας που ισχύει την 1η Ιανουαρίου του έτους της απόφασης του κράτους μέλους, σχετικά με την χορήγηση πριμοδοτήσεων ή ενισχύσεων.

Άρθρο 21

Κανόνες εφαρμογής

Η μορφή των καταστάσεων δαπανών καθώς και των ετήσιων εκθέσεων εκτέλεσης, θεσπίζεται από την Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 2.

Άρθρο 22

Διαδικασία επιτροπής

Τα απαιτούμενα μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού όσον αφορά τα θέματα που εμπίπτουν στα άρθρα 4, 5, 6, 8, 10, 15 και 21, θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία της διαχειριστικής επιτροπής, που αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 2.

Άρθρο 23

Επιτροπές

1. Η Επιτροπή επικουρείται:

α) για τους σκοπούς της εφαρμογής των άρθρων 8, 15 και 21 από την επιτροπή διαρθρώσεων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, η οποία έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 51 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 και

β) για τους σκοπούς της εφαρμογής των άρθρων 4, 5, 6 και 10 από την επιτροπή για την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια, η οποία έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3760/92.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4, παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, ορίζεται σε ένα μήνα.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της.

Άρθρο 24

Μεταβατικές διατάξεις

Καταργούνται από την 1η Ιανουαρίου 2000:

- ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2468/98,

- το άρθρο 7 παράγραφοι 1, 2 και 3 και το άρθρο 7β του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3759/92,

- ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3140/82(18).

Ωστόσο, οι καταργούμενες διατάξεις συνεχίζουν να εφαρμόζονται για τις ενισχύσεις, ενέργειες και σχέδια που εγκρίθηκαν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1999.

Οι αναφορές στους καταργηθέντες κανονισμούς και άρθρα θεωρούνται ως αναφορές στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 25

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 17 Δεκεμβρίου 1999.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

K. HEMILÄ

(1) ΕΕ C 16 της 21.1.1999, σ. 12.

(2) ΕΕ C 279 της 1.10.1999, σ. 325.

(3) ΕΕ C 209 της 22.7.1999, σ. 10.

(4) ΕΕ L 161 της 26.6.1999, σ. 1.

(5) ΕΕ L 389 της 31.12.1992, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1181/98 (ΕΕ L 164 της 9.6.1998, σ. 1).

(6) ΕΕ L 261 της 20.10.1993, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2846/98 (ΕΕ L 358 της 31.12.1998, σ. 5).

(7) ΕΕ L 161 της 26.6.1999, σ. 54.

(8) ΕΕ L 388 της 31.12.1992, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3318/94 (ΕΕ L 350 της 31.12.1994, σ. 15).

(9) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

(10) ΕΕ L 312 της 20.11.1998, σ. 19.

(11) ΕΕ L 266 της 1.10.1998, σ. 27.

(12) ΕΕ L 266 της 1.10.1998, σ. 36.

(13) Διεθνής σύμβαση για την καταμέτρηση της χωρητικότητας των πλοίων, η οποία καταρτίστηκε στο Λονδίνο το 1969, υπό την αιγίδα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ).

(14) ΕΕ L 274 της 25.9.1986, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3259/94 (ΕΕ L 339 της 29.12.1994, σ. 11).

(15) Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2908/83 του Συμβουλίου, της 4ης Οκτωβρίου 1983, για την κοινή δράση αναδιάρθρωσης, εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης του τομέα της αλιείας και ανάπτυξης της υδατοκαλλιέργειας (ΕΕ L 290 της 22.10.1983, σ. 1)· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3733/85 (ΕΕ L 361 της 31.12.1985, σ. 78).

(16) Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 4028/86 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1986, σχετικά με κοινοτικές δράσεις για τη βελτίωση και την προσαρμογή των διαρθρώσεων του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (ΕΕ L 376 της 31.12.1986, σ. 7)· κανονισμός που τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3946/92 (ΕΕ L 401 της 31.12.1992, σ. 1).

(17) ΕΕ L 208 της 27.7.1992, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1068/97 (ΕΕ L 156 της 13.6.1997, σ. 10).

(18) Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3140/82 του Συμβουλίου, της 22ας Νοεμβρίου 1982, περί χορηγήσεως και χρηματοδοτήσεως ενισχύσεων που παρέχονται από τα κράτη μέλη στις οργανώσεις παραγωγών στον τομέα των προϊόντων αλιείας (ΕΕ L 331 της 26.11.1982, σ. 7).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

1. Ποσοτική περιγραφή της ισχύουσας κατάστασης για κάθε ένα από τους τομείς που αναφέρεται στους τίλους ΙΙ, ΙΙΙ και IV

α) πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα·

β) συνοπτικός απολογισμός των ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν και επιπτώσεις των χρηματοδοτικών πόρων που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ετών·

γ) ανάγκες του τομέα, ιδίως όσον αφορά τους περιορισμούς του πολυετούς προγράμματος προσανατολισμού των αλιευτικών στόλων.

2. Στρατηγική αναδιάρθρωσης του τομέα

α) αποτελέσματα των διαβουλεύσεων και μέτρα προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν οι αρμόδιες αρχές και οργανισμοί καθώς και οι κοινωνικοοικονομικοί εταίροι στα κατάλληλα επίπεδα·

β) στόχοι:

i) γενικοί στόχοι στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής,

ii) προτεραιότητες,

iii) ειδικοί στόχοι σε κάθε τομέα παρέμβασης, υπολογισμένοι ποσοτικά, εφόσον είναι δυνατόν.

γ) προσκόμιση αποδείξεων ότι οι κρατικές ενισχύσεις είναι αναγκαίες για την επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων· μέτρα που λήφθηκαν για την αποφυγή των δυσμενών επιπτώσεων, ιδίως από απόψεως δημιουργίας πλεονασματικής αλιευτικής ικανότητας·

δ) όσον αφορά τον αλιευτικό στόλο:

i) δείκτες εξέλιξης του στόλου σε σχέση με τους στόχους του πολυετούς προγράμματος προσανατολισμού,

ii) αλιευτικές τεχνικές και αλιευτικά εργαλεία που πρέπει να ευνοηθούν σε περίπτωση ανακατανομής των αλιευτικών δραστηριοτήτων·

ε) αναμενόμενη επίπτωση (από απόψεως θέσεων απασχόλησης, παραγωγής κ.τλ.).

3. Μέσα για την επίτευξη των στόχων:

α) προβλεπόμενα μέτρα (νομικά, χρηματοδοτικά ή άλλα) σε κάθε τομέα, προκειμένου να τεθούν σε εφαρμογή τα σχέδια, ιδίως τα καθεστώτα ενίσχυσης·

β) ενδεικτικός χρηματοδοτικός πίνακας που αφορά το σύνολο της περιόδου προγραμματισμού, στον οποίο απαριθμούνται οι προβλεπόμενοι περιφερειακοί, εθνικοί, κοινοτικοί ή άλλοι πόροι που αντιστοιχούν σε κάθε τομέα·

γ) ανάγκες από απόψεως μελετών, πρότυπων πειραματικών έργων και έργων επίδειξης, ενεργειών επιμόρφωσης, τεχνικής βοήθειας και δημοσιότητας που συνδέονται με την κατάρτιση, την εφαρμογή, την παρακολούθηση, την αξιολόγηση ή την προσαρμογή των σχετικών μέτρων.

4. Εφαρμογή:

α) αρμόδια αρχή διαχείρισης διορισμένη από το κράτος μέλος·

β) μέτρα που λαμβάνονται για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής και επαρκούς εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένων μέτρων στον τομέα της παρακολούθησης και αξιολόγησης· ορισμός των ποσοτικών δεικτών.

γ) διατάξεις σχετικά με τους ελέγχους, τις κυρώσεις και τα μέτρα δημοσιότητας·

δ) όσον αφορά τον αλιευτικό στόλο:

i) μέθοδοι που προβλέπονται για την παρακολούθηση της εξέλιξης των αλιευτικών πόρων, ιδίως των ευαίσθητων αλιευτικών πόρων,

ii) για τα αδρανή αλιευτικά εργαλεία, μέτρα παρακολούθησης της αλιευτικής προσπάθειας, συμπεριλαμβανομένης της εξέλιξης του αριθμού και των διαστάσεων των αλιευτικών εργαλείων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΠΠΠ) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΣΤΟΛΟ

1. Ενημέρωση της περιγραφής της κατάστασης που προβλέπεται στο παράρτημα Ι

Η ενημέρωση αυτή συνίσταται στην περιγραφή της κατάστασης των τύπων αλιείας, του αλιευτικού στόλου και των αντίστοιχων θέσεων απασχόλησης από την ημερομηνία υποβολής των εγγράφων προγραμματισμού που αναφέρονται στο άρθρο 3.

2. Αποτελέσματα του προηγούμενου προγράμματος

α) Έως την 1η Μαΐου 2001, τα κράτη μέλη επισημαίνουν και σχολιάζουν την πρόοδο που επιτεύχθηκε και τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για την επίτευξη των στόχων που καθορίστηκαν για το πρόγραμμα 1997-2001.

β) Ανάλυση των γενικών διοικητικών και κοινωνικοοικονομικών όρων της εφαρμογής του, και ιδιαιτέρως, κατά περίπτωση, των όρων που αφορούν την εφαρμογή των μέτρων μείωσης της αλιευτικής δραστηριότητας.

γ) Προσδιορισμός και σχολιασμός, ανά τμήμα του στόλου, των κοινοτικών, εθνικών και περιφερειακών χρηματοδοτικών μέσων που χρησιμοποιήθηκαν για την επίτευξη των διαπιστωθέντων αποτελεσμάτων.

3. Νέοι προσανατολισμοί

Με βάση τα στοιχεία των απαντήσεων που δόθηκαν στα σημεία 1 και 2, αναφέρατε τους προσανατολισμούς που θα ήταν επιθυμητό να δοθούν στα διάφορα τμήματα του στόλου για τα επόμενα ΠΠΠ, ιδίως στο πλαίσιο των εξής δύο ενεργειών:

α) Ανανέωση του αλιευτικού στόλου: κριτήρια εισόδου και εξόδου από τον στόλο ανά τμήμα και σχετικά χρηματοδοτικά μέσα. Νομικές ή διοικητικές διατάξεις που επιτρέπουν στο κράτος μέλος να παρακολουθεί την είσοδο και την έξοδο σκαφών από το στόλο του. Μέτρα που έχουν ληφθεί από το κράτος μέλος ανά τμήμα του στόλου, τα οποία εξασφαλίζουν ότι οι κρατικές ενισχύσεις που χορηγήθηκαν για την ανανέωση του στόλου και την προσαρμογή της αλιευτικής προσπάθειας δεν έχουν αντίθετες επιπτώσεις όσον αφορά την επιδίωξη των στόχων του προγράμματος.

β) Προσαρμογή της αλιευτικής προσπάθειας: επιθυμητή εξέλιξη, μέχρι τη λήξη του επόμενου ΠΠΠ, της αλιευτικής προσπάθειας ανά τμήμα, εκφρασμένη σε σχέση με τους στόχους που καθορίστηκαν ανά τμήμα για την 31η Δεκεμβρίου 2001. Σχετικές νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις. Καθεστώτα διαχείρισης της αλιευτικής δραστηριότητας. Μέγεθος των διοικητικών και χρηματοδοτικών πόρων που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη των νέων στόχων που καθορίστηκαν κατά τον τρόπο αυτό.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

1. Εφαρμογή των πολυετών προγραμμάτων προσανατολισμού (τίτλος ΙΙ)

1.0. Ηλικία των σκαφών

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, η ηλικία ενός σκάφους είναι ακέραιος αριθμός που ορίζεται ως η διαφορά μεταξύ του έτους της απόφασης της αρχής διαχείρισης για τη χορήγηση πριμοδότησης ή ενίσχυσης και του έτους ναυπήγησης του σκάφους (ή, εφόσον αυτό δεν είναι γνωστό, του έτους έναρξης των πλόων).

1.1. Οριστική απόσυρση (άρθρο 7 παράγραφος 3)

α) Η οριστική απόσυρση μπορεί να αφορά μόνον σκάφη με εβδομήντα πέντε τουλάχιστον ημέρες αλιευτικής δραστηριότητας στη θάλασσα σε κάθε μία από τις δύο δωδεκάμηνες περιόδους που προηγούνται της ημερομηνίας της αίτησης οριστικής απόσυρσης, ή ακόμη, κατά περίπτωση, αλιευτική δραστηριότητα τουλάχιστον κατά το 80 % του αριθμού ημερών στη θάλασσα που επιτρέπεται από την ισχύουσα εθνική νομοθεσία για το σχετικό σκάφος.

Στη Βαλτική Θάλασσα, ο αριθμός των εβδομήντα πέντε ημερών μειώνεται σε:

- 60 ημέρες για τα σκάφη που είναι νηολογημένα στους λιμένες που ευρίσκονται βορείως των 59ο30' Β,

- 40 ημέρες για τα σκάφη που είναι νηολογημένα στους λιμένες που ευρίσκονται βορείως των 59ο30' Β και αλιεύουν σολομό.

β) Πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

i) πριν την οριστική απόσυρση, το σκάφος πρέπει να εγγραφεί στο μητρώο του αλιευτικού στόλου της Κοινότητας,

ii) κατά τη στιγμή της απόφασης χορήγησης της πριμοδότησης, το σκάφος πρέπει να τελεί εν ενεργεία,

iii) μετά την οριστική απόσυρση, η αλιευτική άδεια πρέπει να καταργείται και το σκάφος να δηλώνεται μονίμως ως διαγραφέν από το μητρώο του αλιευτικού στόλου της Κοινότητας,

iv) σε περίπτωση οριστικής μεταφοράς προς τρίτη χώρα, το σκάφος πρέπει να εγγραφεί χωρίς καθυστέρηση στο νηολόγιο της τρίτης χώρας και απαγορεύεται οριστικώς η επιστροφή του στα κοινοτικά ύδατα.

γ) Σε περίπτωση απώλειας του σκάφους μεταξύ της ημερομηνίας της απόφασης χορήγησης της πριμοδότησης και της πραγματικής ημερομηνίας της οριστικής απόσυρσης, η αρχή διαχείρισης διενεργεί χρηματοδοτική διόρθωση για το ποσό της αποζημίωσης που καταβλήθηκε από την ασφάλεια.

δ) Σκάφος που μεταφέρεται σε τρίτη χώρα για την αντικατάσταση απολεσθέντος σκάφους που ανήκει σε κοινή επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 8, δεν μπορεί να δικαιούται κρατικών ενισχύσεων κατά την έννοια του άρθρου 7.

1.2. Κοινές επιχειρήσεις (άρθρο 8)

α) Εκτός των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την οριστική μεταφορά ενός σκάφους προς τρίτη χώρα κατά την έννοια του άρθρου 7 παράγραφος 3, στοιχείο β) και του σημείου 1.1 του παρόντος παραρτήματος, τα σκάφη που μεταφέρονται στα πλαίσια κοινών επιχειρήσεων πρέπει να πληρούν τους εξής όρους:

i) να τελούν εν ενεργεία, τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας, υπό σημαία κράτους μέλους της Κοινότητας:

- στα κοινοτικά ύδατα,

- ή/και στα ύδατα τρίτης χώρας, στο πλαίσιο είτε αλιευτικής συμφωνίας με την Κοινότητα είτε άλλης συμφωνίας,

- ή/και στα διεθνή ύδατα όπου η αλιεία διέπεται από διεθνή σύμβαση,

ii) εντός προθεσμίας έξι μηνών από την ημερομηνία της απόφασης χορήγησης της πριμοδότησης, να έχουν εξοπλιστεί με τεχνικά μέσα που τους επιτρέπουν να δραστηριοποιούνται στα ύδατα της τρίτης χώρας, υπό τους όρους που προσδιορίζονται στην άδεια αλιείας που εκδόθηκε από τις αρχές της τρίτης χώρας να πληρούν τις κοινοτικές προδιαγραφές όσον αφορά την ασφάλεια και να διαθέτουν επαρκή ασφάλιση, όπως ορίζεται από την αρμόδια αρχή διαχείρισης το τυχόν κόστος που συνδέεται με τον σχετικό εξοπλισμό, δεν είναι επιλέξιμο για κοινοτική ενίσχυση.

β) Κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης της πριμοδότησης για κοινές επιχειρήσεις, ο δικαιούχος πρέπει να υποβάλει στην αρμόδια αρχή διαχείρισης τις ακόλουθες πληροφορίες:

i) περιγραφή του σκάφους, που να περιλαμβάνει ιδίως τον εσωτερικό αριθμό, τον αριθμό νηολογίου, τη χωρητικότητα και την ιπποδύναμη καθώς και το έτος έναρξης πλόων,

ii) κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας: υπηρεσία και δραστηριότητα του σκάφους (και όροι άσκησης της δραστηριότητας)· ένδειξη των αλιευτικών ζωνών (κοινοτικά ύδατα/άλλα ύδατα)· ενδεχόμενες ενισχύσεις που λήφθηκαν κατά το παρελθόν σε κοινοτικό, εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο,

iii) αποδείξεις σχετικά με την οικονομική βιωσιμότητα του σχεδίου, που περιλαμβάνουν ιδίως:

- χρηματοδοτικό σχέδιο που προσδιορίζει ιδίως τις εισφορές των διαφόρων μετόχων σε χρήμα ή σε είδος· επίπεδο συμμετοχής των κοινοτικών εταίρων/των εταίρων της τρίτης χώρας· αναλογία της πριμοδότησης που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 5, στοιχείο β), που πρόκειται να επενδυθεί σε χρήμα στο κεφάλαιο της κοινής επιχείρησης,

- σχέδιο δραστηριότητας για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών, στο οποίο να προσδιορίζονται ιδίως οι προβλέψεις όσον αφορά τις αλιευτικές ζώνες, τις ζώνες εκφόρτωσης και τον τελικό προορισμό των αλιευμάτων,

iv) αντίγραφο του ασφαλιστικού συμβολαίου.

γ) Πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθοι όροι από το δικαιούχο κατά την διάρκεια πενταετούς περιόδου από τη μεταβίβαση της κυριότητας του σκάφους στην κοινή επιχείρηση:

i) οποιαδήποτε μεταβολή των όρων εκμετάλλευσης του σκάφους (ιδίως αλλαγή εταίρου, τροποποίηση του εταιρικού κεφαλαίου της κοινής επιχείρησης, αλλαγή σημαίας, αλλαγή αλιευτικής ζώνης) βάσει των όρων που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 2, υπόκειται στην προηγούμενη άδεια της αρχής διαχείρισης,

ii) απολεσθέν σκάφος λόγω ναυαγίου πρέπει να αντικατασταθεί με ισοδύναμο σκάφος, εντός προθεσμίας ενός έτους από το ναυάγιο.

δ) Εάν δεν πληρούνται οι όροι που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης για πριμοδότηση για κοινές επιχειρήσεις, η κρατική ενίσχυση περιορίζεται στην πριμοδότηση για οριστική μεταφορά που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 5, στοιχείο γ).

ε) Με την επιφύλαξη του άρθρου 29 παράγραφος 4 και του άρθρου 38 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, η αρχή διαχείρισης πραγματοποιεί χρηματοδοτική διόρθωση της διαφοράς μεταξύ της πριμοδότησης για κοινές επιχειρήσεις και της πριμοδότησης για την οριστική μεταφορά του ίδιου σκάφους (καλούμενη στο εξής "διαφορά"), στις εξής περιπτώσεις:

i) εάν ο δικαιούχος ανακοινώσει στην αρχή διαχείρισης μεταβολή των όρων εκμετάλλευσης, η οποία έχει ως συνέπεια τη μη τήρηση των όρων που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης πώλησης του σκάφους, της μεταφοράς της συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο από τον κοινοτικό εταίρο ή αποχώρησης του κοινοτικού εφοπλιστή από την κοινή επιχείρηση, η χρηματοδοτική διόρθωση ισούται με μέρος του ποσού της διαφοράς· το μέρος αυτό υπολογίζεται pro rata temporis της περιόδου των πέντε ετών,

ii) εάν διαπιστωθεί, μετά από έλεγχο, ότι δεν πληρούνται οι όροι που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού και στο στοιχείο γ) της παρούσας παραγράφου, χρηματοδοτική διόρθωση ισούται προς τη διαφορά,

iii) σε περίπτωση μη υποβολής από τον δικαιούχο των εκθέσεων δραστηριότητας που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 5 του παρόντος κανονισμού μετά την προειδοποιητική προθεσμία που όρισε η αρχή διαχείρισης στο δικαιούχο, η χρηματοδοτική διόρθωση ισούται με μέρος του ποσού της διαφοράς το μέρος αυτό υπολογίζεται pro rata temporis της περιόδου των πέντε ετών,

iv) σε περίπτωση απώλειας και μη αντικατάστασης του σκάφους, η χρηματοδοτική διόρθωση ισούται με μέρος του ποσού της διαφοράς το μέρος αυτό υπολογίζεται pro rata temporis της περιόδου των πέντε ετών.

1.3. Ανανέωση του στόλου (άρθρα 6 και 9)

α) Τα σκάφη πρέπει να είναι κατασκευασμένα κατά τρόπο ώστε να πληρούν τους κανονισμούς και τις οδηγίες περί υγιεινής, ασφάλειας, υγείας, ποιότητας των προϊόντων και συνθηκών εργασίας καθώς και τις κοινοτικές διατάξεις σχετικά με τη μέτρηση των σκαφών και τον έλεγχο των αλιευτικών δραστηριοτήτων.

β) Τα σκάφη εντάσσονται στο κατάλληλο τμήμα του κοινοτικού μητρώου του στόλου.

γ) Με την επιφύλαξη των άρθρων 7 και 8 και του άρθρου 12 παράγραφος 3, στοιχείο δ), η μεταβίβαση της κυριότητας ενός αλιευτικού σκάφους, δεν παρέχει δικαίωμα κοινοτικής ενίσχυσης.

1.4. Εκσυγχρονισμός των σκαφών (άρθρα 6 και 9)

α) Τα σκάφη πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο αλιευτικών σκαφών της Κοινότητας. Οι αλλαγές των χαρακτηριστικών των σκαφών πρέπει να κοινοποιούνται στο μητρώο αυτό και τα σκάφη, όταν εκσυγχρονίζονται, πρέπει να μετρώνται σύμφωνα με τις κοινοτικές διατάξεις.

β) Οι επενδύσεις θα πρέπει να αφορούν:

i) τον εξορθολογισμό των αλιευτικών δραστηριοτήτων, ιδίως με τη χρησιμοποίηση περισσότερο επιλεκτικών αλιευτικών τεχνολογιών και μεθόδων επί του σκάφους, προκειμένου να αποφεύγονται τα ανεπιθύμητα παρεμπίπτοντα αλιεύματα,

ή/και

ii) τη βελτίωση της ποιότητας των αλιευόμενων και συντηρούμενων επί του σκάφους προϊόντων, τη χρήση καλύτερων μεθόδων αλιείας και συντήρησης των αλιευμάτων και την εφαρμογή των νομικών και κανονιστικών υγειονομικών διατάξεων,

ή/και

iii) τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και ασφάλειας.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 16 παράγραφος 2, η αντικατάσταση αλιευτικών εργαλείων δεν θεωρείται ως επιλέξιμη δαπάνη.

2. Επενδύσεις στους τομείς που αναφέρονται στο τίτλο ΙΙΙ

2.0. Γενικές διατάξεις

α) Τα σχέδια επενδύσεων στις επιχειρήσεις μπορούν να αφορούν υλικές επενδύσεις που προορίζονται για την παραγωγή και τη διαχείριση (κατασκευή, επέκταση, εξοπλισμός και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων).

β) Είναι επιλέξιμες για ενίσχυση, οι υλικές επενδύσεις που προορίζονται για τη βελτίωση των συνθηκών υγιεινής ή της υγείας των ανθρώπων ή των ζώων, για τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων ή για τη μείωση της περιβαλλοντικής ρύπανσης και, κατά περίπτωση, για την αύξηση της ίδιας της παραγωγής.

γ) Η μεταβίβαση της κυριότητας επιχειρήσεως, δεν παρέχει δικαίωμα κοινοτικής ενίσχυσης.

2.1. Προστασία και ανάπτυξη των υδάτινων πόρων

Οι δαπάνες που είναι επιλέξιμες για συνδρομή του ΧΜΠΑ, μπορούν να αφορούν μόνο την εγκατάσταση μόνιμων ή κινητών στοιχείων για την προστασία και ανάπτυξη των υδάτινων πόρων και για την επιστημονική παρακολούθηση των έργων. Τα έργα αυτά πρέπει:

α) να παρουσιάζουν συλλογικό ενδιαφέρον·

β) να πραγματοποιούνται από δημόσιους οργανισμούς ή ημιδημόσιους φορείς, αναγνωρισμένες επαγγελματικές οργανώσεις ή άλλους οργανισμούς που έχουν οριστεί για το σκοπό αυτό από την αρχή διαχείρισης·

γ) να μην έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

Κάθε έργο πρέπει να συνοδεύεται από επιστημονική παρακολούθηση επί πέντε τουλάχιστον έτη, η οποία αφορά ιδίως την αξιολόγηση και τον έλεγχο της εξέλιξης των θαλάσσιων πόρων των σχετικών υδάτων. Η αρχή διαχείρισης διαβιβάζει κάθε έτος στην Επιτροπή, για λόγους ενημέρωσης, τις εκθέσεις επιστημονικής παρακολούθησης.

2.2. Υδατοκαλλιέργεια

α) Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, με τον όρο "υδατοκαλλιέργεια" νοείται η εκτροφή ή η καλλιέργεια υδρόβιων οργανισμών με τη χρήση τεχνικών με σκοπό την αύξηση, πέραν των φυσικών ικανοτήτων του περιβάλλοντος, της προστασίας των εν λόγω οργανισμών· οι οργανισμοί αυτοί παραμένουν, καθ' όλη την διάρκεια εκτροφής ή καλλιέργειάς τους και μέχρι και την συγκομιδή τους, στην ιδιοκτησία φυσικού ή νομικού προσώπου.

β) Οι κύριοι των έργων εντατικής ιχθυοκαλλιέργειας διαβιβάζουν στην αρχή διαχείρισης, μαζί με την αίτησή τους όσον αφορά την κρατική ενίσχυση, τις πληροφορίες που προβλέπονται στο παράρτημα IV της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ(1). Η αρχή διαχείρισης καθορίζει εάν το έργο πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο αξιολόγησης σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 10 της εν λόγω οδηγίας. Εφόσον χορηγείται κρατική ενίσχυση, οι δαπάνες σχετικά με την συλλογή των πληροφοριών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και των ενδεχόμενων δαπανών αξιολόγησης, είναι επιλέξιμες για συνδρομή του ΧΜΠΑ.

γ) Είναι επιλέξιμες οι επενδύσεις που αφορούν έργα εγκατάστασης ή βελτίωσης της κυκλοφορίας του ύδατος εντός των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας και επί των βοηθητικών σκαφών.

δ) Παρά το παράρτημα IV παράγραφος 2, πίνακας 3, ομάδα 3, όταν οι επενδύσεις αφορούν την χρήση τεχνικών που μειώνουν σημαντικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, η συμμετοχή των ιδιωτών δικαιούχων (Γ), μπορεί να περιοριστεί στο 30 % των επιλέξιμων δαπανών στις περιφέρειες του στόχου αριθ. 1 και στο 50 % στις άλλες περιφέρειες αντί του 40 % και του 60 %, αντίστοιχα.

2.3. Εξοπλισμός των αλιευτικών λιμένων

Δίδεται προτεραιότητα στις επενδύσεις συλλογικού ενδιαφέροντος για τους αλιείς που χρησιμοποιούν τον λιμένα και συνεισφέρουν στην γενική ανάπτυξη του λιμένα και στη βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρονται στους αλιείς. Οι επενδύσεις αφορούν ιδίως εγκαταστάσεις και εξοπλισμούς που έχουν ως σκοπό:

α) τη βελτίωση των συνθηκών εκφόρτωσης, επεξεργασίας και αποθήκευσης των προϊόντων αλιείας στα λιμάνια·

β) τη στήριξη της δραστηριότητας των αλιευτικών σκαφών (ανεφοδιασμός σε καύσιμα και πάγο, τροφοδοσία νερού, συντήρηση και επισκευή των αλιευτικών σκαφών)·

γ) τη διευθέτηση των αποβάθρων με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών ασφαλείας κατά την φόρτωση και εκφόρτωση των προϊόντων.

2.4. Μεταποίηση και εμπορία

α) Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ως "μεταποίηση και εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας" νοείται το σύνολο των πράξεων, συμπεριλαμβανομένης της διακίνησης, επεξεργασίας, παραγωγής και διανομής μεταξύ του χρόνου εκφόρτωσης ή συγκομιδής και του σταδίου του τελικού προϊόντος.

β) Δεν είναι επιλέξιμες για ενίσχυση οι επενδύσεις που αφορούν:

i) τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν και να μεταποιηθούν για σκοπούς διαφορετικούς από την ανθρώπινη κατανάλωση, εκτός εάν πρόκειται για επενδύσεις που προορίζονται αποκλειστικά για την επεξεργασία, μεταποίηση και εμπορία απορριμμάτων των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας,

ii) το λιανικό εμπόριο.

γ) Παρά το παράρτημα IV παράγραφος 2, πίνακας 3, ομάδα 3, όταν οι επενδύσεις αφορούν την χρήση διευκολύνσεων ή τεχνικών που μειώνουν σημαντικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, η συμμετοχή των ιδιωτών δικαιούχων (Γ) μπορεί να περιοριστεί στο 30 % των επιλέξιμων δαπανών στις περιφέρειες του στόχου αριθ. 1 και στο 50 % στις άλλες περιφέρειες, αντί του 40 % και του 60 % αντίστοιχα.

2.5. Αλιεία στα εσωτερικά ύδατα

α) Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ως "αλιεία στα εσωτερικά ύδατα" νοείται η αλιεία που ασκείται για εμπορικούς σκοπούς από σκάφη τα οποία λειτουργούν αποκλειστικά στα εσωτερικά ύδατα της επικράτειας των κρατών μελών και τα οποία δεν υπόκεινται στις διατάξεις του τίτλου ΙΙ.

β) Όταν η επένδυση αφορά τη ναυπήγηση σκάφους για αλιεία στα εσωτερικά ύδατα, εφαρμόζεται το παράρτημα ΙΙΙ, σημείο 1.3, στοιχείο α).

γ) Όταν η επένδυση αφορά τον εκσυγχρονισμό σκάφους για αλιεία στα εσωτερικά ύδατα εφαρμόζεται το παράρτημα ΙΙΙ, σημείο 1.4, στοιχείο β).

δ) Οι επενδύσεις δεν είναι επιλέξιμες για ενίσχυση εάν είναι πιθανόν να θέσουν σε κίνδυνο την ισορροπία μεταξύ του μεγέθους του στόλου και των αντίστοιχων διαθέσιμων αλιευτικών πόρων.

ε) Οι πριμοδοτήσεις για τη διάλυση σκαφών για αλιεία στα εσωτερικά ύδατα, δεν είναι επιλέξιμες για ενίσχυση.

στ) Η αρχή διαχείρισης λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για να εξασφαλίσει ότι τα σκάφη που λαμβάνουν οικονομική συνδρομή από το ΧΜΠΑ δυνάμει του άρθρου 13, εξακολουθούν να λειτουργούν αποκλειστικά στα εσωτερικά ύδατα.

3. Μέτρα για την έρευνα και προώθηση νέων αγορών (άρθρο 14)

α) Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν ιδίως:

i) τις δαπάνες των διαφημιστικών πρακτορείων και άλλων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών που αφορούν την κατάρτιση και την υλοποίηση των ενεργειών προώθησης,

ii) τις αγορές ή ενοικιάσεις χώρων ενημέρωσης, τη δημιουργία διαφημιστικών μηνυμάτων ή σημάτων για τη διάρκεια των ενεργειών προώθησης,

iii) τις δαπάνες έκδοσης του υλικού, του εξωτερικού προσωπικού, των χώρων και των οχημάτων που απαιτούνται για τις ενέργειες.

β) Οι λειτουργικές δαπάνες του δικαιούχου (προσωπικό, εξοπλισμός, οχήματα, κ.λπ.) δεν είναι επιλέξιμες.

(1) Οδηγία 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 1985, σχετικά με την αξιολόγηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημόσιων και ιδιωτικών έργων για το περιβάλλον (ΕΕ L 175 της 5.7.1985 σ. 40)· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 97/11/ΕΚ (ΕΕ L 73 της 14.3.1997, σ. 5).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

1. Κλίμακες σχετικά με τη βοήθεια για τους αλιευτικούς στόλους (τίτλος ΙΙ)

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Από την 1η Ιανουαρίου 2000, για τα σκάφη άνω των 24 μέτρων μεταξύ των καθέτων, και από 1ης Ιανουαρίου 2004, για όλα τα σκάφη, εφαρμόζεται μόνον ο πίνακας 1.

2. Ποσοστά χρηματοδοτικής συμμετοχής

Για όλες τις ενέργειες που αναφέρονται στους τίτλους ΙΙ, ΙΙΙ και IV, τα όρια κοινοτικής χρηματοδοτικής συμμετοχής (Α), του συνόλου των δημόσιων χρηματοδοτικών συμμετοχών (εθνικών, περιφερειακών και άλλων) του οικείου κράτους μέλους (Β) και, ενδεχομένως, της χρηματοδοτικής συμμετοχής των ιδιωτών δικαιούχων (Γ), υπόκεινται στους εξής όρους που εκφράζονται σε ποσοστό επιλέξιμων δαπανών:

Ομάδα 1:

Πριμοδοτήσεις οριστικής παύσης της δραστηριότητας (άρθρο 7), πριμοδοτήσεις για την ίδρυση κοινών επιχειρήσεων (άρθρο 8), παράκτια αλιεία περιορισμένης κλίμακας (άρθρο 11), μέτρα κοινωνικοοικονομικού χαρακτήρα (άρθρο 12), προστασία και ανάπτυξη των υδάτινων πόρων [άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχείο α)], εξοπλισμός των αλιευτικών λιμένων χωρίς χρηματοδοτική συμμετοχή των ιδιωτών δικαιούχων [άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχείο γ)], μέτρα για την έρευνα και προώθηση νέων αγορών χωρίς τη χρηματοδοτική συμμετοχή ιδιωτών δικαιούχων (άρθρο 14), ενέργειες που τίθενται σε εφαρμογή από επαγγελματίες του κλάδου χωρίς τη χρηματοδοτική συμμετοχή ιδιωτών δικαιούχων (άρθρο 15), πριμοδοτήσεις προσωρινής παύσης της δραστηριότητας και άλλες χρηματοδοτικές αντισταθμίσεις (άρθρο 16), καινοτόμα μέτρα και τεχνική βοήθεια, συμπεριλαμβανομένων των πρότυπων πειραματικών έργων που εκτελούνται από δημόσιους φορείς (άρθρο 17).

Ομάδα 2:

Ανανέωση του στόλου και εκσυγχρονισμός αλιευτικών σκαφών (άρθρο 9).

Ομάδα 3:

Υδατοκαλλιέργεια [άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχείο β)], εξοπλισμός αλιευτικών λιμένων με τη χρηματοδοτική συμμετοχή ιδιωτών δικαιούχων [άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχείο γ)], μεταποίηση και εμπορία [άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχείο δ)], αλιεία στα εσωτερικά ύδατα [άρθρο 13 παράγραφος 1, στοιχείο ε)], μέτρα για την έρευνα και προώθηση νέων αγορών με τη χρηματοδοτική συμμετοχή ιδιωτών δικαιούχων (άρθρο 14), ενέργειες που τίθενται σε εφαρμογή από επαγγελματίες του κλάδου με τη χρηματοδοτική συμμετοχή ιδιωτών δικαιούχων (άρθρο 15 παράγραφος 2).

Ομάδα 4:

Πρότυπα πειραματικά έργα εκτός εκείνων που εκτελούνται από δημόσιους φορείς (άρθρο 17).

Όσον αφορά τις ενέργειες για την προστασία και την ανάπτυξη των υδάτινων πόρων [άρθρο 13 παράγραφος 1, στοιχείο α)], τον εξοπλισμό αλιευτικών λιμένων [άρθρο 13 παράγραφος 1, στοιχείο γ)], τα μέτρα για την έρευνα και την ανάπτυξη νέων αγορών (άρθρο 14) και τις ενέργειες που τίθενται σε εφαρμογή από τους επαγγελματίες του κλάδου (άρθρο 15), η αρχή διαχείρισης καθορίζει εάν υπάγονται στην ομάδα 1 ή στην ομάδα 3, βάσει ιδίως των εξής κριτηρίων:

- συλλογικό έναντι ατομικού συμφέροντος,

- συλλογικό έναντι ατομικού δικαιούχου (οργάνωση παραγωγών, οργανώσεις που εκπροσωπούν τον κλάδο),

- δημόσια πρόσβαση στα αποτελέσματα της ενέργειας έναντι ιδιωτικής κυριότητας και ελέγχου,

- χρηματοδοτική συμμετοχή συλλογικών φορέων, ιδρυμάτων ερευνών.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Στην περίπτωση επενδύσεων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 96/280/ΕΚ της Επιτροπής(1), τα ποσοστά (Α) των ομάδων 2 και 3 μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο προσαύξησης για μορφές χρηματοδότησης εκτός της άμεσης ενίσχυσης, εφόσον η προσαύξηση αυτή δεν υπερβαίνει το 10 % του συνολικού επιλέξιμου κόστους. Η συμμετοχή του ιδιώτη δικαιούχου μειώνεται αναλόγως.

(1) Σύσταση 96/280/ΕΚ της Επιτροπής, της 3ης Απριλίου 1996, σχετικά με τον ορισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 107 της 30.4.1996, σ. 4).

---------------

Διορθωτικό απόφασης

Σελίδα 27, παράρτημα IV σημείο 1 πίνακας 1 στήλη EUR, έναντι της κατηγορίας "300 < 500":

αντί:

2000/GT + 382000

διάβαζε:

2200/GT + 382000.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο