Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-05-2013 ]

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 699 ΕΞ 20.5.2013 Λογιστικός χειρισμός ειδικής έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης του ν.4093/2012

(Λογιστικός χειρισμός ειδικής έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης του ν.4093/2012)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 20 Μαΐου 2013
Αριθμ. Πρωτ.: 699 ΕΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΛΤΕ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ και ΕΛΕΓΧΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ.  
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
(ΣΛΟΤ)

Ταχ. Δ/νση: Βουλής 7, 5ος όροφος
Ταχ. Κώδικας: 105 62 - Αθήνα Τηλέφωνο: 210 3242.648
Fax:    210 3234.141
Ιστοσελίδα: www.elte.org.gr
  
ΘΕΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΟΥ Ν. 4093/2012

ΕΡΩΤΗΜΑ


Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου 326-327 ΕΞ 28.03.2013 απάντηση του ΣΛΟΤ, η έκτακτη ειδική εισφορά αλληλεγγύης του Ν. 4093/2012 βαρύνει τα αποτελέσματα χρήσης. Επίσης σύμφωνα με το Ν. 4110/2013 η έκτακτη ειδική εισφορά αλληλεγγύης του Ν. 4093/2012 εκπίπτει ισόποσα σε μια πενταετία. Ερωτάται αν η έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης καταχωρείται σε υπολογαριασμό του 63 «Φόροι- Τέλη» και στο τέλος της χρήσης το 20% να μεταφερθεί στο λογαριασμό 80.00 «Γενική Εκμετάλλευση» και το υπόλοιπο 80% που θα εκπέσει τα επόμενα 4 χρόνια σε Μεταβατικό Λογαριασμό του 36.00 «Έξοδα Επομένων Χρήσεων» ή στο λογαριασμό 16.19 «Έξοδα Πολυετούς Απόσβεσης» και αν παρακολουθείται στο Μητρώο Παγίων με τη διενέργεια των σχετικών αποσβέσεων κάθε έτος.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η έκτακτη ειδική εισφορά αλληλεγγύης του Ν. 4093/2012, μπορεί να καταχωρηθεί στο λογαριασμό 63 «Φόροι- Τέλη», βαρύνει στο σύνολο της (από λογιστικής απόψεως) τα αποτελέσματα της χρήσεως που αφορά και η φορολογική της τακτοποίηση γίνεται μέσω της φορολογικής δήλωσης. Για παράδειγμα, έστω αποτέλεσα (κέρδος) προ εισφοράς του Ν. 4093/2012 ευρώ 95, έκτακτη εισφορά του Ν. 4093/2012 ευρώ 270 και λοιπά μη εκπιπτόμενα φορολογικά έξοδα που περιλαμβάνονται στο αποτέλεσμα των 95, ευρώ 33. Το αποτέλεσμα και η δήλωση φόρου εισοδήματος θα έχουν ως εξής:

Προσδιορισυός λογιστικού αποτελέσματος

Λογιστικό αποτέλεσμα προ εισφοράς Ν. 4093/2012                          95
Εισφορά Ν. 4093/2012                                                              (270)
Λογιστικό αποτέλεσμα προ φόρου εισοδήματος/(ζημία) χρήσεως    (175)

Προσδιορισμός Φόρου εισοδήματος

Ζημία χρήσεως                                                                        (175)
Μη εκπιπτόμενα έξοδα                                                                 33
Μη εκπιπτόμενη εισφορά Ν. 4093/2012, (270/5*4)                        216
Φορολογητέο αποτέλεσμα                                                            74

Φόρος εισοδήματος (74*20%)                                                   14,8

Σε κάθε μία από τις επόμενες 4 χρήσεις, θα αφαιρείται από το φορολογητέο εισόδημα το ποσό των 54 ευρώ (270/5=54) ετησίως.Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο