Σχόλια

Όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2990/27.1.2014 και το νόμο 4399/2016.

Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-10-2013 ]

Αριθμ. 41766/26.9.2013 Καθορισμός των δικαιολογητικών και της διαδικασίας διοικητικού ελέγχου για την επανεξέταση ως προς την υπαγωγή, την ολοκλήρωση και την έναρξη παραγωγικής λειτουργίας των επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια έως και 100 KWp των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 241 του Ν. 4072/2012

(Καθορισμός των δικαιολογητικών και της διαδικασίας διοικητικού ελέγχου για την επανεξέταση ως προς την υπαγωγή, την ολοκλήρωση και την έναρξη παραγωγικής λειτουργίας των επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια έως και 100 KWp των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 241 του Ν. 4072/2012)

Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Αριθμ. 41766

(ΦΕΚ Β' 2589/15-10-2013)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου β (εδάφιο 2) της παραγράφου 5 «Ενισχυόμενες δαπάνες» του άρθρου 3 «Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια» του Ν. 3299/2004 «Κίνητρα ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική ανάπτυξη και την περιφερειακή σύγκλιση» (ΦΕΚ Α'/261).

2. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου α (εδάφιο 2) της περίπτωσης δ «Έναρξη υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων - Χαρακτήρας κινήτρου» της παραγράφου 5 «Προθεσμία ολοκλήρωσης Δυνατότητα παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης επένδυσης» του άρθρου 5 «Προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι για τη χορήγηση των ενισχύσεων» του Ν. 3299/2004 «Κίνητρα ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική ανάπτυξη και την περιφερειακή σύγκλιση».

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 241 του Ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα -Μεσίτες ακινήτων - Ρυθμίσεις θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'/86) όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 241 του Ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα -Μεσίτες ακινήτων - Ρυθμίσεις θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'/86) όπως τροποποιήθηκαν με την παράγραφο 12 του άρθρου 20 του Ν. 4146/2013 «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'/90).

5. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α'/98).

6. Το Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α'/141) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 118/2013. «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ Α'/141) - Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως.» (ΦΕΚ Α'/152).

7. Το Π.Δ. 178/2000, «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας» (ΦΕΚ Α'/165), όπως ισχύει.

8. Το Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α'/153).

9. Την με αριθμ. 27857/ΔΙ0Ε/547/26-06-2013 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Παναγιώτη Μηταράκη» (ΦΕΚ Β'/1653/2013),

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1:
Διαδικασία διοικητικού ελέγχου ως προς την υπαγωγή και την ολοκλήρωση

1. α. Οι φορείς των επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια έως και 100 KWp που υπάγονται στις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 241 του Ν. 4072/2012 και έχουν υποβάλει αίτημα επανεξέτασης έως τις 11-7-2012, υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ- Επ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε φυσική μορφή, αίτημα ελέγχου ολοκλήρωσης χωρίς να απαιτείται προηγούμενη έκδοση απόφασης υπαγωγής. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτημάτων επανεξέτασης κατά τα ανωτέρω ορίζεται η 28-02-2014.

(Το τελευταίο εδάφιο, τέθηκε όπως προστέθηκε με την απόφαση 2990/27.1.2014)

β. Η καταχώρηση του αιτήματος στο ΠΣΚΕ-Επ. αποτελεί προϋπόθεση για την εξέταση του αιτήματος.

2. Οι φορείς των επενδυτικών σχεδίων της περ. α. της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης οφείλουν επίσης να συνυποβάλλουν συμπληρωμένα σε φυσική μορφή και ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ-Επ.:

α. το Ειδικό Έντυπο Υπαγωγής - Ολοκλήρωσης του Παραρτήματος Ι της παρούσας απόφασης, της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα και

β. την Υπεύθυνη Δήλωση του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας απόφασης, της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα και στην οποία δηλώνονται η ακρίβεια, η ορθότητα και η πληρότητα των στοιχείων του εντύπου υπαγωγής - ολοκλήρωσης του Παραρτήματος Ι.

3. Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο περιέχει περισσότερες της μίας ενότητες (φωτοβολταϊκά πάρκα) το Ειδικό Έντυπο Υπαγωγής - Ολοκλήρωσης του Παραρτήματος Ι συμπληρώνεται ξεχωριστά για κάθε μία ενότητα (φωτοβολταϊκό πάρκο).

Άρθρο 2:
Έκδοση αποφάσεων υπαγωγής, ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας

1. α. Το Τμήμα Αξιολόγησης της Δ/νσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προβαίνει σε έλεγχο πιστοποίησης των δηλωθέντων με την υπεύθυνη δήλωση του φορέα και το ειδικό έντυπο υπαγωγής - ολοκλήρωσης και προβαίνει στην σύνταξη είτε (α) απόφασης υπαγωγής και ολοκλήρωσης σε μία πράξη, είτε (β) απόφασης απόρριψης της αίτησης υπαγωγής, εάν διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις. Οι αποφάσεις του προηγούμενου εδαφίου αναρτώνται στο ΠΣΚΕ-Επ. και κοινοποιούνται στο φορέα του επενδυτικού σχεδίου με αποστολή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δήλωσε κατά την εγγραφή του στο ΠΣΚΕ-Επ.

β. Εντός τριών μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης υπαγωγής και ολοκλήρωσης, ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου υποχρεούται επί ποινή ανάκλησης της απόφασης υπαγωγής και ολοκλήρωσης, να εισάγει στο ΠΣΚΕ-Επ. το σύνολο των δικαιολογητικών που ορίζονται από την Υ.Α. 20283/3.5.2012 (ΦΕΚ Β'/1518), όπως ισχύει.

2. α. Το κόστος του επενδυτικού σχεδίου προσδιορίζεται αθροιστικά από το κόστος σύνδεσης με το δίκτυο διανομής της ΔΕΗ και την αντικειμενική βάση με κριτήρια την περίοδο υλοποίησης, την ονομαστική ισχύ τους, το είδος του μηχανολογικού εξοπλισμού τους, καθώς και τα πρόσθετα χαρακτηριστικά τους που προσφέρει ο κάτωθι πίνακας:
   

 

ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ Φ/Β - ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΒΑΣΕΙΣ €/Wp)

ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ Φ-Β Trackers (€/Wp)

/

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Mono-poly

Thin

Mono-poly

Thin

Ευρωπαϊκά

Κινέζικα

Film

Ευρωπαϊκά

Κινέζικα

Film

2007

1ο

εξάμηνο

5,29

4,89

3,99

6,59

6,17

5,28

2ο εξάμηνο

 

 

 

 

 

 

 

4,87

4,50

3,67

6,06

5,68

4,86

2008

1ο

εξάμηνο

4,48

4,14

3,38

5,57

5,23

4,47

2ο εξάμηνο

 

 

 

 

 

 

 

4,26

3,86

3,23

5,3

4,91

4,28

2009

1ο

εξάμηνο

3,99

3,53

3,02

4,88

4,42

3,91

2ο εξάμηνο

 

 

 

 

 

 

 

3,52

3,01

2,63

4,40

3,91

3,53

2010

1ο

εξάμηνο

3,19

2,68

2,37

4,02

3,53

3,22

2ο εξάμηνο

 

 

 

 

 

 

 

2,91

2,63

2,13

3,61

3,34

2,85

2011

1ο

εξάμηνο

2,56

2,26

1,89

3,21

2,91

2,54

2ο εξάμηνο

 

 

 

 

 

 

 

2,32

2,04

1,71

2,90

2,63

2,30

2012

1ο

εξάμηνο

1,90

1,85

1,55

2,62

2,38

2,08β. Στο ανωτέρω κόστος προστίθεται, ανώτερο επιχορηγούμενο κόστος 0,50 ευρώ/Wp για λοιπές σταθερές δαπάνες (οικίσκο, χωματουργικά, περίφραξη, μεταφορές κ.λπ. επιλέξιμες δαπάνες).

γ. Το συνολικό διαμορφούμενο κόστος από τα ανωτέρω στοιχεία αυξάνεται κατά 25% για σταθμούς ισχύος μικρότερης των 20 KW.

δ. Ως περίοδος υλοποίησης καθορίζεται η περίοδος 18 μήνες πριν από την ημερομηνία ενεργοποίησης σύνδεσης με τη ΔΕΗ.

(Η παράγραφος 2, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την απόφαση 2990/27.1.2014)

Άρθρο 3:
Διαδικασία καταβολής επιχορήγησης

1. Εφόσον ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου έχει εισάγει στο ΠΣΚΕ-Επ. το σύνολο των δικαιολογητικών που ορίζονται από την Υ.Α. 20283/3.5.2012 (ΦΕΚ Β'/1518) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 1β του άρθρου 2 της παρούσης, υποβάλει αίτημα καταβολής του συνόλου της επιχορήγησης.

2. Ποσοστό που ανέρχεται τουλάχιστον στο 10% του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων που υπήχθησαν και ολοκληρώθηκαν κατά τις διατάξεις της παρούσας ελέγχονται εντός εξαετίας από την ημερομηνία της σχετικής απόφασης υπαγωγής και ολοκλήρωσης. Με απόφαση των Οργάνων της παρ. 4 του άρθρου 11 του Ν. 3908/2011 ορίζονται τα όργανα διοικητικού ή επιτόπιου ελέγχου.

(Οι λέξεις «εντός διετίας» αντικαταστάθηκαν από τις λέξεις «εντός εξαετίας» με την παράγραφο 11 του άρθρου 85 του ν. 4399/2016)

3. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου διαπιστωθούν αποκλίσεις και ανακριβείς δηλώσεις σε σχέση με όσα έχουν αναρτηθεί στο ΠΣΚΕ-Επ. από τους φορείς των επενδυτικών σχεδίων, πέραν των λοιπών συνεπειών, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3299/2004.

4. Με ευθύνη της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων, της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, θα ενημερώνονται οι φορείς για ζητήματα που άπτονται της εφαρμογής της παρούσας, μέσω ανακοίνωσης στον δικτυακό τόπο www.ependyseis.gr.

Άρθρο 4:

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την 1η Νοεμβρίου 2013.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2013

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο