Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-06-1998 ]

ΠΟΛ.1198/30.6.1998 Τροποποιήσεις των πινάκων τιμών των υπ αριθ. 1099504/204/Γ0013/1.10.1997 (ΦΕΚ 921/Β/1997) και 1133393/342/Γ0013/23.12.1997 (ΦΕΚ 1152/Β/29.12.1997) αποφάσεων του Υπουργείου Οικονομικών

(Τροποποιήσεις των πινάκων τιμών των υπ αριθ. 1099504/204/Γ0013/1.10.1997 (ΦΕΚ 921/Β/1997) και 1133393/342/Γ0013/23.12.1997 (ΦΕΚ 1152/Β/29.12.1997) αποφάσεων του Υπουργείου Οικονομικών )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 30 Ιουνίου 1998
Αρ. Πρωτ. 1078198/23454/Δ.Τ.Υ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Γ'
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΕΘΝ. ΚΛΗΡ/ΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ'

ΠΟΛ.: 1198

ΘΕΜΑ : Τροποποιήσεις των πινάκων τιμών των υπ' αριθ. 1099504/204/Γ0013/ 1.10.97 (ΦΕΚ 921/Β/97) & 1133393/342/Γ0013/23.12.97 (ΦΕΚ 1152/Β/29.12.97) αποφάσεων του Υπ. Οικονομικών.

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν.1249/1982 (ΦΕΚ 43/Α') και του άρθρου 14 του Ν.1473/1984 (ΦΕΚ 127/Α').
2. Τις υπ' αριθ. 1099504/204/Γ0013/1.10.1997 (ΦΕΚ 921/Β'/1997) και 1133393/342/Γ0013/23.12.1997 (ΦΕΚ 1152/Β'/1997) αποφάσεις.
3. Την υπ' αριθ. 1067780/82/Γ0013/9.6.1994 (ΦΕΚ 549/Β'/15.7.1994) απόφασή μας, όπως ισχύει, με την οποία τροποποιούνται, βελτιώνονται και κωδικοποιούνται οι διατάξεις, που αφορούν τη φορολογητέα αξία μεταβιβαζομένων με οποιαδήποτε αιτία ακινήτων εντός σχεδίου, κατά το Αντικειμενικό Σύστημα.
4. Την υπ' αριθ. 1107147/1239/0006Α/4.10.1996 (ΦΕΚ 922/Β'/1996) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών, με την οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
5. Τις εισηγήσεις των αρμοδίων Επιτροπών του άρθρου 41 του Ν.1249/1982, που περιλαμβάνονται τα πορίσματά τους.
6. Το γεγονός ότι δεν δημιουργείται δαπάνη για τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

1. Τροποποιούμε τους πίνακες τιμών των υπ' αριθ. 1099504/204/Γ0013/1.10.1997 (ΦΕΚ 921/Β'/1997) και 1133393/342/Γ0013/23.12.1997 (ΦΕΚ 1152/Β'/1997) αποφάσεών μας και ορίζουμε:

Α. Στο Δήμο Δομοκού (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας)
Σ.Ο. = 0,30 για όλες τις ζώνες, αντί του Σ.Ο. = 1,00 για όλες τις ζώνες, που είχε ορισθεί.

Β. Στο Δήμο Μακρακώμης (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας)
Σ.Ο. = 0,60 για όλες τις ζώνες, αντί του Σ.Ο. = 1,00 για όλες τις ζώνες, που είχε ορισθεί.

Γ. Στο Δήμο Σπερχειάδας (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας)
Σ.Ο. = 0,60 για όλες τις ζώνες, αντί του Σ.Ο. = 1,00 για όλες τις ζώνες, που είχε ορισθεί.

Δ. Στο Δήμο Ακράτας (Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας)
Δα) Στη Γ' ζώνη Σ.Ο. = 0,80 αντί του Σ.Ο. = 1,00 που είχε ορισθεί.
Δβ) Στη Δ' ζώνη Σ.Ο. = 0,55 αντί του Σ.Ο. = 1,00 που είχε ορισθεί.
Δγ) Στη Ε' ζώνη Σ.Ο. = 0,55 αντί του Σ.Ο. = 1,00 που είχε ορισθεί.

Ε. Στο Δήμο Κυπαρισσίας (Περιφέρεια Πελοποννήσου)

Ε1. Στη Γ' και Δ' ζώνη (Ροντάκι - Μέμι) οικισμός προ 1923.

α) Για οικόπεδα μέχρι και 4.000 τ.μ. Σ.Ο. = 0,30
αντί του Σ.Ο. = 0,80 που είχε ορισθεί.

β) Για οικόπεδα μεγαλύτερα από 4.000 τ.μ. Σ.Ο. = 0,25
αντί του Σ.Ο. = 0,80 που είχε ορισθεί.

Ε2. Στη Ε' ζώνη (Ανω Πόλη) οικισμός προ 1923.

α) Για οικόπεδα μέχρι και 2.000 τ.μ. Σ.Ο. = 0,40
αντί του Σ.Ο. = 0,80 που είχε ορισθεί.

β) Για οικόπεδα μεγαλύτερα από 2.000 τ.μ. μέχρι και 4.000 τ.μ. Σ.Ο. 0,35
αντί του Σ.Ο. = 0,80 που είχε ορισθεί.

γ) Για οικόπεδα μεγαλύτερα από 4.000 τ.μ. Σ.Ο. = 0,30
αντί του Σ.Ο. = 0,60 που είχε ορισθεί.

Ε3. Στη ΣΤ' ζώνη (Μύλοι) οικισμός προ 1923.

α) Για οικόπεδα μέχρι και 4.000 τ.μ. Σ.Ο. = 0,30
αντί του Σ.Ο. = 0,60 που είχε ορισθεί.

β) Για οικόπεδα μεγαλύτερα από 4.000 τ.μ. Σ.Ο. = 0,25
αντί του Σ.Ο. = 0,60 που είχε ορισθεί.

Ε4. Στη Ζ' ζώνη (Μπλεμενιάνοι) οικισμός κάτω των 2.000 κατοίκων, αντί του οικισμού προ 1923 που είχε ορισθεί.

α) Για οικόπεδα μέχρι και 1.200 τ.μ. Σ.Ο. = 0,20
αντί του Σ.Ο. = 0,60 που είχε ορισθεί.

β) Για οικόπεδα μεγαλύτερα από 1.200 τ.μ. μέχρι και 1.800 τ.μ. Σ.Ο. = 0,15
αντί του Σ.Ο. = 0,60 που είχε ορισθεί.

γ) Για οικόπεδα μεγαλύτερα από 1.800 τ.μ. Σ.Ο. = 0,10
αντί του Σ.Ο. = 0,60 που είχε ορισθεί.

2. Η απόφαση αυτή θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα ισχύσει από τη δημοσίευσή της (ΦΕΚ 721/Β'/15.7.1998).ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο