Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-07-1998 ]

ΠΟΛ.1196/9.7.1998 Διαδικασίες απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) σε οφειλέτες του Δημοσίου

(Διαδικασίες απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) σε οφειλέτες του Δημοσίου )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα, 9 Ιουλίου 1998
Αριθ. Πρωτ.: 1082463/3361/ΔΜ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η.Π 02/07/1998/ΑΧ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α΄
2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΠΡ. ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ (Δ16)
ΤΜΗΜΑ Α΄

ΠΟΛ 1196

ΘΕΜΑ: Διαδικασίες απόδοσης Α.Φ.Μ. σε οφειλέτες του Δημοσίου.

1. Με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 3 της υπ' αριθ. 1027411/842/ΔΜ/26.2.1998 (ΦΕΚ 193/Β'/1998) ΑΥΟ, ορίζεται ότι στους τίτλους είσπραξης (χρηματικούς καταλόγους) αναγράφεται υποχρεωτικά ο ΑΦΜ όλων των
υπόχρεων οφειλετών που περιλαμβάνονται σ' αυτούς.
Με την υπ' αριθ. 1050563/1800/ΔΜ/εγκύκλιο, σας δόθηκαν οδηγίες για την επιστροφή των χρηματικών καταλόγων στις αρχές που τους συνέταξαν, εφόσον δεν περιέχονται σ' αυτούς τα πλήρη στοιχεία των οφειλετών, μεταξύ των οποίων και ο ΑΦΜ.

2. Επειδή παρουσιάσθηκε το φαινόμενο σε ένα μεγάλο αριθμό χρηματικών καταλόγων, από αυτούς που μέχρι σήμερα περιήλθαν στις ΔΟΥ, να μην αναγράφεται ο ΑΦΜ των οφειλετών, να αναφέρονται όμως σ' αυτούς πλήρη, κατά τα άλλα, τα στοιχεία ταυτότητας του οφειλέτη, ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, τόπος και ημερομηνία γέννησης, αριθμός αστυνομικής ταυτότητας, διεύθυνση κατοικίας κ.λπ., σας παρέχονται οι παρακάτω οδηγίες σύμφωνα με τις οποίες πρέπει να ενεργείτε στην περίπτωση αυτή και να μην επιστρέφετε τους τίτλους είσπραξης στις αρχές που τους συνέταξαν, αλλά να παραδίδονται στο Γραφείο Μητρώου, το οποίο θα κάνει τα κάτωθι:

α) Ερευνα μέσω του αρχείου του ΚΕΠΥΟ για τον τυχόν εντοπισμό ΑΦΜ του υπόχρεου. Αν έχει αποδοθεί ΑΦΜ στον υπόχρεο αρμοδιότητος άλλης ΔΟΥ, στην αρμοδιότητα της οποίας εξακολουθεί να παραμένει, θα διαβιβάζετε τον τίτλο είσπραξης ή απόσπασμά του στη ΔΟΥ αυτή με ενημέρωση της βεβαιούσας αρχής.

β) Αν από την έρευνα μέσω του ΚΕΠΥΟ αποδειχθεί ότι ο υπόχρεος δεν διαθέτει ΑΦΜ και είναι αρμοδιότητός σας, τότε θα προβαίνετε αμέσως στην επίδοση πρόσκλησης προς αυτόν, προκειμένου να προσέλθει για την υποβολή της σχετικής δήλωσης, για την απόδοση ΑΦΜ, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της πρόσκλησης.

γ) Αν ο υπόχρεος δεν προσέλθει να υποβάλει τη δήλωση απόδοσης ΑΦΜ μετά την παρέλευση του δεκαημέρου, θα προβαίνετε άμεσα στη διαδικασία οίκοθεν απόδοσης πραγματικού (όχι προσωρινού) ΑΦΜ, με τη συμπλήρωση της σχετικής δήλωσης από τη ΔΟΥ, χωρίς υπογραφή του υπόχρεου, προκειμένου να βεβαιώσετε τον τίτλο είσπραξης, ταυτόχρονα όμως θα προβαίνετε και στην επιβολή του προστίμου, όπως ορίζεται στο εδάφιο α' του άρθρου 4 του Ν.2523/1997, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν.2238/1994 και θα του κοινοποιείτε την πράξη επιβολής προστίμου.

3. Αν στον τίτλο είσπραξης περιλαμβάνονται πολλοί υπόχρεοι, θα γίνεται η ίδια ως άνω διαδικασία για τον κάθε ένα χωριστά και, όπου απαιτείται, θα συντάσσονται αντίστοιχα αποσπάσματα των τίτλων είσπραξης, είτε για τη διαβίβαση σε άλλη ΔΟΥ, είτε για την επιστροφή στη βεβαιούσα αρχή, στην περίπτωση των υπόχρεων που δεν αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία προσδιορισμού της ταυτότητάς των.

4. Η παραπάνω διαδικασία θα τηρηθεί για τίτλους είσπραξης που συντάσσονται μέχρι 30.6.1999, που ολοκληρώνεται και η διαδικασία υποχρεωτικής απόδοσης και υποχρεωτικής αναγραφής ΑΦΜ, σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 3 της αναφερθείσας ΑΥΟ. Μετά την ημερομηνία αυτή θα επιστρέφονται οι τίτλοι είσπραξης που δεν θα
αναγράφουν και τον ΑΦΜ του υπόχρεου.

5. Οι Αρχές που στέλνουν τίτλους είσπραξης για βεβαίωση στις ΔΟΥ παρακαλούνται:

α) Να ζητούν από τους συναλλασσόμενους μ' αυτές, σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται βεβαίωση εσόδων στις ΔΟΥ, τον ΑΦΜ τους, του οποίου η γνησιότητα θα αποδεικνύεται με την επίδειξη κάποιου σχετικού εντύπου [όπως
εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογίας εισοδήματος, αποδεικτικού ενημερότητας ή, αν πρόκειται για επιτηδευματία, της βεβαίωσης έναρξης ή μεταβολής εργασιών ή κάποιου φορολογικού στοιχείου (Τιμολογίου, Δελτίου Αποστολής)] ή, τέλος, να ζητούν την αναγραφή του συμπληρωματικά στην υπεύθυνη δήλωση που κατατίθεται για οποιοδήποτε άλλο λόγο.

β) Σε όσους υπόχρεους δεν έχει ζητηθεί ο ΑΦΜ, μετά από σχετική έρευνα των εγγράφων και δικαιολογητικών που περιέχονται στους φακέλους των υποθέσεων, πρέπει να αναγράφουν στον τίτλο είσπραξης που θα συνταχθεί όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία, με τα οποία δύναται να προσδιορισθεί πλήρως η ταυτότητα του υπόχρεου, για να είναι σε θέση η αρμόδια ΔΟΥ να προβεί στη διαδικασία που αναλύθηκε παραπάνω.

γ) Τίτλοι είσπραξης που δεν θα περιλαμβάνουν στοιχεία προσδιορισμού της ταυτότητας του υπόχρεου, των συνυπόχρεων ή των εγγυητών, θα επιστρέφονται από τις ΔΟΥ στις αρχές που τους συνέταξαν, όπως ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις, για τη συμπλήρωσή τους.

Επισημαίνεται ότι δεν αρκεί μόνο η τυπική σύνταξη ενός τίτλου είσπραξης για βεβαίωση κάποιας απαίτησης, προκειμένου να αποφευχθούν οι ευθύνες της μη σύνταξης του τίτλου, αλλά πρέπει ο τίτλος αυτός να περιέχει τα απαιτούμενα στοιχεία, ώστε και η απαίτηση να μην παραγραφεί, αλλά και να είναι εισπράξιμη από τη ΔΟΥ, με το μικρότερο δυνατό κόστος διαχείρισης, στο συντομότερο χρονικό διάστημα από τη βεβαίωσή της.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΑΓΡΟΤΕΣ
Up
Close
Close
Κλείσιμο