Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-10-2013 ]

Αριθμ. ΔΕΣΒ 1152185 ΕΞ 4.10.2013 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΕΣΒ1036234ΕΞ2013/26.2.2013 (ΦΕΚ Β΄ 532/6.3.2013) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων αναφορικά με τα κριτήρια αξιολόγησης και τη διαδικασία ελέγχου επίτευξης των στόχων των Προϊσταμένων του άρθρου 55 του ν. 4002/2011, όπως ισχύει, καθώς και των Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους του άρθρου 4 του ν. 3943/2011, όπως ισχύει

(Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΕΣΒ1036234ΕΞ2013/26.2.2013 (ΦΕΚ Β΄ 532/6.3.2013) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων αναφορικά με τα κριτήρια αξιολόγησης και τη διαδικασία ελέγχου επίτευξης των στόχων των Προϊσταμένων του άρθρου 55 του ν. 4002/2011, όπως ισχύει, καθώς και των Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους του άρθρου 4 του ν. 3943/2011, όπως ισχύει)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. ΔΕΣΒ1152185ΕΞ2013

(ΦΕΚ Β' 2565/11-10-2013)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις των παραγράφων 21 και 23 του άρθρου 4 του ν. 3943/2011 «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών μηχανισμών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας

β) Τις διατάξεις του άρθρου 55 του ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου – Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και δημοσιονομική εξυγίανση – θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης», όπως ισχύει.

γ) Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016» (ΦΕΚ 222/τ.Α΄/12−11−2012) όπως ισχύουν.

δ) Την υπ’ αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (ΦΕΚ 130Β΄/28.1.2013) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

ε) Τις διατάξεις των Π.Δ. 284/88 (ΦΕΚ 128/88 και 165/88) και 551/88 (ΦΕΚ 259/88), όπως αυτές ισχύουν.

στ) Τις διατάξεις του Π.Δ. 16/89 «Κανονισμό λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/8−1−1989).

ζ) Τις διατάξεις του Π.Δ. 185 (ΦΕΚ 213/7−10−2009) «περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών».

η) Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4141/2013 (ΦΕΚ 81/5.4.2013) αναφορικά με το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.), Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.) τα Διαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα Αθηνών και Θεσσαλονίκης και άλλα θέματα.

θ) Την υπ’ αριθμ. Δ6Α 1161279 ΕΞ 25.11.2011 (ΦΕΚ 2860/Β/ 19−12−2011) «Σύσταση Γραφείων στη Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων, καθορισμός και εξειδίκευση των αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων».

ι) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου Δ3 της υπ’ αριθ. ΔΕΣΒ 1036234 ΕΞ 27.2.2013 (ΦΕΚ Β 532 6.3.2013) αντικαθίσταται ως εξής:

«Ακολούθως μετά τη λήξη του χρονικού διαστήματος που ορίζουν οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και μέχρι το τέλος του μεθεπόμενου μήνα».

2. Στο τέλος της παραγράφου Δ3 της ως άνω απόφασης προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

Η μη αποστολή των ατομικών εντύπων αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, έχει ως συνέπεια την απαλλαγή από τις θέσεις ευθύνης».

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2013

Ο Γενικός Γραμματέας
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο