Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-07-1998 ]

ΠΟΛ.1195/9.7.1998 Εκδοση εκκαθαρίσεων για προμήθειες διαμεσολάβησης στην πώληση πιστωτικών καρτών

(Εκδοση εκκαθαρίσεων για προμήθειες διαμεσολάβησης στην πώληση πιστωτικών καρτών)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 9 Ιουλίου 1998
Αρ. Πρωτ.:1074707/481/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: α) 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β΄
β) 14η Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ: ΑΠ

ΠΟΛ.: 1195

ΘΕΜΑ: Έκδοση εκκαθαρίσεων για προμήθειες διαμεσολάβησης στην πώληση πιστωτικών καρτών.

Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα των ενδιαφερομένων, σε σχέση με το αναφερόμενο θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Με την υπ' αριθ. 1038317/281/ΑΥΟ έχει εγκριθεί η έκδοση θεωρημένων εκκαθαρίσεων από τις Τράπεζες για τις αμοιβές που καταβάλλουν σε πρόσωπα που διαμεσολαβούν στην προώθηση τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών. Οι εκκαθαρίσεις αυτές εκδίδονται το αργότερο εντός του μηνός Φεβρουαρίου για
τις αμοιβές που αναλογούν στα προαναφερόμενα πρόσωπα, για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που παρασχέθηκαν από τα πρόσωπα αυτά, κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.
Καθόσον αφορά το περιεχόμενο και τον τρόπο έκδοσης των πιο πάνω εκκαθαρίσεων, ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992).
Για τις προαναφερόμενες αμοιβές υποχρεούνται οι αντισυμβαλλόμενοι να υποβάλουν στοιχεία για διασταύρωση (συγκεντρωτικές καταστάσεις), σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 20 του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992).
Για τις πιο πάνω περιπτώσεις παρέλκει η έκδοση Τιμολογίων από τους δικαιούχους των προμηθειών, η εμφάνιση δε των αμοιβών αυτών στα τηρούμενα βιβλία τους θα γίνεται με βάση τις λαμβανόμενες εκκαθαρίσεις.

2. Με την υπ' αριθ. 684/1997 Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. (εγκύκλιος 1059443/2749/ /666/) έγινε δεκτό ότι όλες οι Υπηρεσίες που παρέχονται, τόσο από Φυσικά, όσο και από Νομικά Πρόσωπα, για την εξεύρεση πελατών σε Τράπεζες ή άλλους Πιστωτικούς Οργανισμούς, προκειμένου να συναφθούν συμβάσεις χορήγησης
πιστωτικών καρτών, απαλλάσσονται από το ΦΠΑ ως υπηρεσίες διαπραγμάτευσης πιστώσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. κδ' της παρ. 1 του άρθρου 18 του Ν.1642/1986.
Επομένως, απαλλάσσεται από το ΦΠΑ η προμήθεια που εισπράττουν, από τις Τράπεζες κ.λπ., τα πρόσωπα που μεσολαβούν στη σύναψη συμβάσεων χορήγησης πιστωτικών καρτών, καθώς επίσης και το μέρος της προμήθειας που καταβάλλεται από τα πιο πάνω μεσολαβούντα πρόσωπα σε τρίτους για την πραγματοποίηση των υπηρεσιών
διαπραγμάτευσης.

3. Κατόπιν των ανωτέρω, παρέχεται η δυνατότητα στις Τράπεζες και λοιπούς Πιστωτικούς Οργανισμούς, για τις προμήθειες που χορηγούν στα πρόσωπα που διαμεσολαβούν κατά την πώληση πιστωτικών καρτών, δεδομένης πλέον της απαλλαγής από το ΦΠΑ των προμηθειών αυτών, να εκδίδουν θεωρημένες εκκαθαρίσεις, κατά τα οριζόμενα στην προαναφερόμενη Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο