Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-06-2005 ]

ΕφΑθ 8140/2005 Η αξίωση καταβολής του μισθώματος υπόκειται σε πενταετή παραγραφή. Εναρξη και λήξη της παραγραφής. Πότε καθίσταται απαιτητό το μίσθωμα. Διακοπή της παραγραφής με την έγερση αγωγής. Νόμιμη η συμφωνία εκμισθωτή και μισθωτή ότι ο τελευταίος θα βαρύνεται με το συμπληρωματικό φόρο μισθωμάτων και ότι υποχρεούται να αυξήσει την εγγύηση αν αυξηθεί το μίσθωμα. Παύση της υπερημερίας του μισθωτή περί την καταβολή του μισθώματος μόνο για το μέλλον με την καταβολή ή την προσφορά του μισθώματος. Ο εκμισθωτής μπορεί να ζητήσει απόδοση του μισθίου λόγω καθυστέρησης του μισθώματος από δυστροπία.

(Η αξίωση καταβολής του μισθώματος υπόκειται σε πενταετή παραγραφή. Εναρξη και λήξη της παραγραφής. Πότε καθίσταται απαιτητό το μίσθωμα. Διακοπή της παραγραφής με την έγερση αγωγής. Νόμιμη η συμφωνία εκμισθωτή και μισθωτή ότι ο τελευταίος θα βαρύνεται με το συμπληρωματικό φόρο μισθωμάτων και ότι υποχρεούται να αυξήσει την εγγύηση αν αυξηθεί το μίσθωμα. Παύση της υπερημερίας του μισθωτή περί την καταβολή του μισθώματος μόνο για το μέλλον με την καταβολή ή την προσφορά του μισθώματος. Ο εκμισθωτής μπορεί να ζητήσει απόδοση του μισθίου λόγω καθυστέρησης του μισθώματος από δυστροπία. )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Η αξίωση καταβολής του μισθώματος υπόκειται σε πενταετή  παραγραφή. Εναρξη και λήξη της παραγραφής. Πότε καθίσταται απαιτητό το  μίσθωμα. Διακοπή της παραγραφής με την έγερση αγωγής. Νόμιμη η συμφωνία  εκμισθωτή και μισθωτή ότι ο τελευταίος θα βαρύνεται με το συμπληρωματικό φόρο  μισθωμάτων και ότι υποχρεούται να αυξήσει την εγγύηση αν αυξηθεί το μίσθωμα.  Παύση της υπερημερίας του μισθωτή περί την καταβολή του μισθώματος μόνο για  το μέλλον με την καταβολή ή την προσφορά του μισθώματος. Ο εκμισθωτής μπορεί  να ζητήσει απόδοση του μισθίου λόγω καθυστέρησης του μισθώματος από  δυστροπία.Εισηγήτρια: Μαρία Γκανιάτσου

 Από τις διατάξεις των άρθ. 250 αρ. 16,241 § 1, 243 § 3, 251, 253 ΑΚ  προκύπτει ότι η αξίωση καταβολής του μισθώματος υπόκειται σε πενταετή  παραγραφή. Η παραγραφή αρχίζει μόλις λήξει το έτος μέσα στο οποίο γεννήθηκε η αξίωση και είναι δυνατή η δικαστική της επιδίωξη και συγκεκριμένα την  επόμενη ημέρα από τότε που έληξε το έτος. Αν για την καταβολή του μισθώματος  έχει οριστεί δήλη ημέρα ή ορισμένο χρονικό διάστημα, τότε το μίσθωμα γίνεται  απαιτητό μόλις περάσει η τελευταία ημέρα του χρονικού αυτού διαστήματος. Η  παραγραφή συμπληρώνεται με την πάροδο της πρώτης ημέρας του έκτου έτους και  διακόπτεται, μεταξύ άλλων, και με την άσκηση της αγωγής εφόσον αντικείμενό  της είναι η αξίωση που πρόκειται να παραγραφεί Περαιτέρω, είναι νόμιμη τόσο η συμφωνία ότι ο μισθωτής θα βαρύνεται με την καταβολή του συμπληρωματικού  φόρου μισθωμάτων του ν. 2753/99 (άρθ. 2), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή  του με το άρθ. 1 § 5 του ν. 3091/24.12.02 (ΕφΑθ 5449/03 ΕλΔ 45.580), όσο και  για συμπλήρωση της εγγυοδοσίας σε περίπτωση αύξησης του μισθώματος. Αν η  εγγυοδοσία ορίσθηκε με βάση μηνιαίο μίσθωμα ή πολλαπλάσιό του τότε, με βάση  τις αρχές της καλής πίστης, αναπροσαρμόζεται με κάθε αναπροσαρμογή του  μισθώματος (ΕφΑ 10543/89 Δνη 34.1639). Τέλος, από τις διατάξεις των άρθ. 349, 350 ΑΚ προκύπτει ότι η υπερημερία του μισθωτή περί την καταβολή του  μισθώματος, παύει μόνο για το μέλλον, από και με την προσήκουσα καταβολή ή  προσήκουσα προσφορά και μη αποδοχή αυτού εκ μέρους του εκμισθωτή. Η παύση,  συνεπώς, της υπερημερίας δεν αναιρεί τις επελθούσες ήδη έννομες συνέπειες της  προηγηθείσας υπερημερίας και ειδικότερα το δικαίωμα του εκμισθωτή να ζητήσει  την απόδοση του μισθίου λόγω καθυστέρησης καταβολής του μισθώματος από  δυστροπία κατά το άρθ. 66 εδ. α` ΕισΝΚΠολΔ. Τις επελθούσες αυτές συνέπειες  της προηγηθείσας υπερημερίας του μισθωτή δεν αναιρεί ούτε αυτή η δημόσια  κατάθεση του οφειλομένου μισθώματος κατά τους όρους των άρθ. 427 επ. ΑΚ (ΑΠ  850/04 ΕλΔ 45.1657, ΑΠ 363/93 ΕλΔ 35.411, ΕφΑθ 9130/01 ΕλΔ 45.1086, ΕφΑθ  813/02 ΕλΔ 45.1501).


 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο