Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-07-1998 ]

ΠΟΛ.1190/3.7.1998 Φορολογική μεταχείριση αμοιβής δικαστικών λειτουργών από διαιτησίες

(Φορολογική μεταχείριση αμοιβής δικαστικών λειτουργών από διαιτησίες )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 3 Ιουλίου 1998
Αρ.Πρωτ.:1079031/1258/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ.: 1190

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση αμοιβής δικαστικών λειτουργών από διαιτησίες.

Με αφορμή ερωτήματα που μας υποβλήθηκαν για το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 882Α' του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ορίζεται ότι, από το ποσό της αμοιβής για διαιτησία ο δικαστικός λειτουργός λαμβάνει ποσοστό 35%, 25% καταβάλλεται συγχρόνως σε ειδικό λογαριασμό του Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑΧΔΙΚ), το δε υπόλοιπο 40% κατατίθεται σε έντοκο λογαριασμό που περιέρχεται σε κοινό ταμείο που τηρείται από τον οικείο Πρόεδρο ή Εισαγγελέα, ο οποίος τον Ιανουάριο κάθε τρίτου έτους κατανέμει το σύνολο των ποσών και των τόκων των δύο προηγούμενων ετών σε όλους τους Δικαστές ή τους Εισαγγελείς που υπηρετούν στο Δικαστήριο ή στην Εισαγγελία κατά το χρόνο της κατανομής.

2. Επειδή προέκυψαν αμφισβητήσεις, όσον αφορά το ποσό της διαιτητικής αμοιβής στο οποίο πρέπει να διενεργείται η παρακράτηση φόρου, υποβλήθηκε ερώτημα στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για το αν η εν λόγω παρακράτηση φόρου με συντελεστή 20% πρέπει να διενεργείται στο 35% της διαιτητικής αμοιβής που
εισπράττει ο δικαστικός λειτουργός ή στο ακαθάριστο συνολικό ποσό αυτής.

3. Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ) με την υπ' αριθ. 339/1998 Γνωμοδότησή του έκρινε ότι, όταν δικαστικός λειτουργός εισπράττει το από το νόμο καθορισμένο ποσοστό της συνολικής διαιτητικής αμοιβής (35%), η παρακράτηση του φόρου με συντελεστή 20% θα ενεργηθεί στο ακαθάριστο ποσό του καταβαλλόμενου σ' αυτόν ποσοστού διαιτητικής αμοιβής.

4. Τη Γνωμοδότηση αυτή, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομικών, σας κοινοποιούμε για την εφαρμογή της σε σχετικές περιπτώσεις.

Αρ. Γνωμ.: 339/1998

Περίληψη Ερωτήματος: Φορολογική μεταχείριση αμοιβής δικαστικού λειτουργού - διαιτητή.

Επί του ως άνω ερωτήματος το ΝΣΚ (Δ' Τμήμα) εγνωμοδότησε ομοφώνως ως ακολούθως:

Ι. Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 882Α' του Κ.Πολ.Δ., ορίζεται ότι, από το ποσό της αμοιβής (για διαιτησία) ο δικαστικός λειτουργός λαμβάνει ποσοστό 35%, 25% καταβάλλεται συγχρόνως σε ειδικό λογαριασμό του Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑΧΔΙΚ), το δε υπόλοιπο 40% κατατίθεται σε έντοκο λογαριασμό που περιέρχεται σε κοινό ταμείο που τηρείται από τον οικείο Πρόεδρο ή Εισαγγελέα, ο οποίος τον Ιανουάριο κάθε τρίτου έτους κατανέμει το σύνολο των ποσών και των τόκων των δύο προηγούμενων ετών σε όλους τους Δικαστές ή τους Εισαγγελείς που υπηρετούν στο Δικαστήριο ή στην Εισαγγελία, κατά το χρόνο της κατανομής.
Εξάλλου, κατά τη διάταξη της περ. α' της παρ. 2 του άρθρου 48 του Ν.2238/1994, στο εισόδημα από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελμάτων περιλαμβάνεται και κάθε αμοιβή που καταβάλλεται σε πραγματογνώμονες Διαιτητές, εκκαθαριστές γενικά, ελεγκτές Ανωνύμων Εταιριών, εκτελεστές διαθηκών, εκκαθαριστές κληρονομιών και
κηδεμόνες σχολάζουσας κληρονομιάς.
Τέλος, κατά τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 58 του ίδιου ως άνω νόμου, ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 20% στο ακαθάριστο ποσό των αμοιβών αυτών.
Ο φόρος παρακρατείται από τις Δημόσιες Υπηρεσίες, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Κοινωφελή Ιδρύματα, Οργανισμούς, Συνεταιρισμούς και Ενώσεις τους, Συλλόγους γενικά και Ενώσεις Προσώπων ανεξάρτητα από το σκοπό τους, καθώς και από επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ, κατά την καταβολή των αμοιβών.

ΙΙ. Από το συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων συνάγονται τα ακόλουθα:

α) Η αμοιβή που καταβάλλεται σε Διαιτητές αντιμετωπίζεται από το φορολογικό νομοθέτη ως εισόδημα από ελευθέριο επάγγελμα (άρθρο 48, παρ. 2, περ. α' του Ν.2238/1994).

β) Το ποσό της αμοιβής που καταβάλλεται σε δικαστικό λειτουργό - διαιτητή είναι ορισμένο από το νόμο και ανέρχεται σε ποσοστό 35% του συνολικού ποσού της αμοιβής για διαιτησία (άρθρο 882Α', παρ. 2 του Κ.Πολ.Δ.) και

γ) Η παρακράτηση φόρου με συντελεστή 20% στο εισόδημα από αμοιβές ελευθέριου επαγγέλματος (άρα και στις αμοιβές των διαιτητών) ενεργείται στο ακαθάριστο ποσό των αμοιβών αυτών κατά το χρόνο της καταβολής των.
Συνεπώς, επί δικαστικού λειτουργού, ο οποίος εισπράττει το εκ του νόμου καθορισμένο ποσοστό της συνολικής διαιτητικής αμοιβής (35%), η παρακράτηση του φόρου με συντελεστή 20% θα ενεργηθεί στο ακαθάριστο ποσό του καταβαλλόμενου σ' αυτόν ποσοστού διαιτητικής αμοιβής, αφού μόνο αυτό το ποσοστό εισπράττει EX LEGE ο δικαστικός λειτουργός ως αμοιβή του έναντι των παρασχεθεισών υπηρεσιών του στα πλαίσια της διαιτησίας.
Η παραπάνω ερμηνευτική εκδοχή είναι σύμφωνη τόσο με το γράμμα της επίμαχης φορολογικής διάταξης που ομιλεί για διενέργεια παρακράτησης φόρου "...κατά την καταβολή των αμοιβών..." (και στο δικαστικό λειτουργό - διαιτητή καταβάλλεται μόνο το 35% της συνολικής διαιτητικής αμοιβής), όσο και με τη γενικότερη αρχή, που διαπνέει το φορολογικό μας δίκαιο, σύμφωνα με την οποία σε φόρο υπόκειται μόνο το πράγματι κτώμενο εισόδημα από κάθε πηγή.

ΙΙΙ. Εν όψει, συνεπώς, των προεκτεθέντων, στο τιθέμενο ερώτημα προσήκει η κατά τα άνω αναλυτικώς διδόμενη απάντηση.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο