Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-10-2013 ]

Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1149229 ΕΞ 1.10.2013 Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος που λαμβάνει ευρωβουλευτής, κάτοικος Ελλάδας, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

(Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος που λαμβάνει ευρωβουλευτής, κάτοικος Ελλάδας, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 01 Οκτωβρίου 2013
Αρ. πρωτ.:Δ12Α 1149229 ΕΞ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓ ΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α’

Ταχ. δ/νση: Καραγ. Σερβίας 10
Ταχ. κώδ.: 10184 - Αθήνα
Πληροφορίες: Ι. Φοβάκης
Τηλέφωνο: 210 33 75 314-6
Τηλεομ.: 210 33 75 001
Ηλ. ταχ/μείο: [email protected]

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος που λαμβάνει ευρωβουλευτής, κάτοικος Ελλάδας, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Σχετικά με το ως άνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 232 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πρώην άρθρο 199 της ΣΕΚ), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψηφίζει τον κανονισμό του αποφασίζοντας με την πλειοψηφία των μελών του.

2. Περαιτέρω, με την 2005/684/ΕΚ Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 28ης Σεπτεμβρίου 2005, θεσπίζεται το καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ειδικότερα, με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 9 της εν λόγω Απόφασης ορίζεται ότι οι βουλευτές δικαιούνται εύλογης αποζημιώσεως, η οποία διασφαλίζει την ανεξαρτησία τους.

3. Ακολούθως, με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 12 της παραπάνω Απόφασης ορίζεται ότι, η αποζημίωση την οποία προβλέπει το άρθρο 9, υπόκειται σε φορολόγηση υπέρ των Κοινοτήτων, υπό τους ιδίους όρους που έχουν καθοριστεί βάσει του άρθρου 13 του πρωτοκόλλου περί προνομίων και ασυλιών των Κοινοτήτων για τους υπαλλήλους και το λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

4. Επισημαίνεται ότι, με τις διατάξεις της παρ. 3 του ιδίου ως άνω άρθρου ορίζεται ότι η παράγραφος 1 δεν θίγει την εξουσία των κρατών μελών να υποβάλουν την αποζημίωση αυτή στις διατάξεις του εθνικού φορολογικού δικαίου, υπό την προϋπόθεση ότι δεν επιβάλλεται διπλή φορολόγηση.

5. Επιπροσθέτως, με τις διατάξεις του άρθρου 30 της προαναφερθείσας Απόφασης ορίζεται ότι, το παρόν καθεστώς τίθεται σε ισχύ την πρώτη ημέρα της κοινοβουλευτικής περιόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αρχίζει το έτος 2009.

6. Επίσης, με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν.3986/2011 (ΦΕΚ Α΄ 152) επιβλήθηκε ειδική εισφορά αλληλεγγύης στο ετήσιο συνολικό καθαρό ατομικό εισόδημα, πραγματικό ή τεκμαρτό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο του φυσικού προσώπου ή της σχολάζουσας κληρονομιάς που δηλώνεται με τις δηλώσεις των οικονομικών ετών 2011 έως 2015. Συγκεκριμένα, καθορίσθηκε, μεταξύ άλλων, ότι για το συνολικό καθαρό εισόδημα των Ευρωβουλευτών, όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 2 του εν λόγω άρθρου, η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%) επί ολόκληρου του ποσού.

7. Στο από 27.08.2013 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που υπεβλήθη στην Υπηρεσία μας από λογιστικό γραφείο, το οποίο και επισυνάπτεται μετά της συνημμένης σε αυτό βεβαίωσης αποδοχών (φωτοαντίγραφο), αναφέρεται ότι ευρωβουλευτής, κάτοικος Ελλάδας (ΑΦΜ:………), απέκτησε εισόδημα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την περίοδο από 01.01.2012-31.12.2012. Τίθεται το ερώτημα της φορολογικής μεταχείρισης του εισοδήματος αυτού, καθώς και του εάν οφείλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

8. Υπό το πρίσμα των ανωτέρω συνάγεται ότι, οι αποδοχές που έλαβε ο φορολογούμενος από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπόκεινται σε φόρο στην Ελλάδα (Πίνακας 4Ζ-κωδ.:389) και προκειμένου να αποφευχθεί η διπλή φορολογία εκπίπτεται ο φόρος που παρακρατήθηκε υπέρ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Πίνακας 8-κωδ.:651). Τέλος, στο εν λόγω εισόδημα επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης που υπολογίζεται με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%).Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης

Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας
Π. ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο