Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-10-2013 ]

Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1147239 ΕΞ 26.9.2013 Αποδείξεις και ιατρικά σε συμπληρωματική δήλωση οικ έτους 2013

(Αποδείξεις και ιατρικά σε συμπληρωματική δήλωση οικ έτους 2013)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2013
Αρ. Πρωτ. Δ12Α 1147239 ΕΞ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α’

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Τ.Κ. : 101 84
Τηλέφωνο : 210.3375315-6
FAX : 210.3375001

ΘΕΜΑ: « Αποδείξεις και ιατρικά σε συμπληρωματική δήλωση οικ έτους 2013»

Απαντώντας στην αίτηση σας που λάβαμε ταχυδρομικά στις 23/9/2013, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Από τις διατάξεις της παρ. 2 του αρ 9 του ΚΦΕ (ν.2238/1994) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ 2 του αρ 1 του ν.4110/2013 προβλέπονται τα εξής: « Το ποσό των αποδείξεων που απαιτείται να προσκομιστούν, ορίζεται σε ποσοστό 25% του ατομικού εισοδήματος του φορολογούμενου του δηλούμενου και φορολογούμενου σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις και για το ποσό εισοδήματος μέχρι εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ. Αν το ποσό των προσκομιζόμενων αποδείξεων δαπανών του φορολογούμενου υπολείπεται του πιο πάνω ποσού, τότε επί της διαφοράς επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 10%. Οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί υπολογίζονται αθροιστικά και για τους δύο συζύγους μόνο εφόσον έχουν περιληφθεί στην εμπρόθεσμη δήλωση και επιμερίζονται μεταξύ των συζύγων ανάλογα με το δηλούμενο και φορολογούμενο σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ατομικό εισόδημα εμπρόθεσμης δήλωσης τους…..»

2. Από τις ανωτέρω διατάξεις, προκύπτει ότι οι αποδείξεις για δαπάνες αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών του κωδ 049, ακόμα και αν δηλωθούν με συμπληρωματική εκπρόθεσμη δήλωση δεν λαμβάνονται υπόψη.

3. Από τις διατάξεις της περ α παρ 3 του αρ 9 του ΚΦΕ (ν.2238/1994) όπως αντικαταστάθηκε με την περ α της παρ 3 του αρ 1 του ν.4110/2013 προβλέπονται τα εξής: «Το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση τη κλίμακα της παραγράφου 1 μειώνεται κατά ποσοστό 10% κάθε καταβαλλόμενης από τις παρακάτω δαπάνες:
αα) των εξόδων ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης του φορολογούμενου και των λοιπών προσώπων που τον βαρύνουν. Το ποσό της μείωσης δεν μπορεί να υπερβεί τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ……».

4. Από τις ανωτέρω διατάξεις, σχετικά με τα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης των κωδ 051 και 052 δεν προκύπτει απαγόρευση εκπρόθεσμης συμπληρωματικής δήλωσης.

5. Με την 1121987/2039/Α0012/ΠΟΛ.1279/31.12.1999 διαταγή μας διευκρινίζεται ότι, αν ο φορολογούμενος υποβάλει εκπρόθεσμη συμπληρωματική δήλωση για να δηλώσει έξοδα ιατρικής περίθαλψης, δεν επιβάλλεται πρόστιμο.

6. Με βάση τα ανωτέρω, στην περίπτωση σας, μπορείτε να υποβάλετε συμπληρωματική δήλωση μόνο για τις ιατρικές δαπάνες του οικ έτους 2013 (χρήση 2012) στη ΔΟΥ σας συνυποβάλλοντας τα πρωτότυπα δικαιολογητικά.Ο Διευθυντής
Π. ΜΠΑΛΑΣΚΑΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο