Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-10-2013 ]

Αριθ. πρωτ.: Π1/2100/20.9.2013 Κατάρτιση Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών (Ε.Π.Π.) έτους 2014

(Κατάρτιση Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών (Ε.Π.Π.) έτους 2014)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα 20/09 /2013
Αριθ. Πρωτ. Π1/2100

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ   
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Κάνιγγος 20
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληρ : Γ. Βλέτσης,
Τηλ. : 210 - 15.14.329
FAX : 210 - 38.17.151

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΘΕΜΑ: Κατάρτιση Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών (Ε.Π.Π.) έτους 2014.

Ορίζουμε τις διαδικασίες κατάρτισης του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών (Ε.Π.Π) έτους 2014 στο οποίο εντάσσονται οι προμήθειες των Φορέων που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1.2.95) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του άρθρου 8 του Ν.2741/1999 (ΦΕΚ 199/Α/28-9-99), ως κατωτέρω.

1. Χρόνος υποβολής επιμέρους προγραμμάτων από τους φορείς.

Μέχρι την 31η/10/2013 πρέπει να έχουν περιέλθει στη Διεύθυνση Πολιτικής Προμηθειών, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 της παρούσας εγκυκλίου, τα επί μέρους προγράμματα των Φορέων για ένταξη προκειμένου να καταρτισθεί εγκαίρως το Ε.Π.Π του έτους 2014. Η παραπάνω ημερομηνία θα τηρηθεί απαρέγκλιτα.

Μέχρι 10/02/2014 πρέπει να έχουν περιέλθει στη Διεύθυνση Πολιτικής Προμηθειών, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 της παρούσας εγκυκλίου, αιτήματα φορέων για τροποποίηση του προγράμματος.

Επίσης μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία είναι δυνατή η υποβολή αιτημάτων για νέες εντάξεις ειδών, εφόσον θα είναι πλήρως τεκμηριωμένα με βάση τη συνημμένη σε αυτά έκθεση αναγκαιότητας, σκοπιμότητας και ωριμότητας, και θα προκύπτει ότι η καθυστέρηση υποβολής δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά τους.

Σύμφωνα με το ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α/120/2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» άρθρο 9, η έναρξη ισχύος του Συστήματος ορίζεται ως ακολούθως :

«2. Η έναρξη ισχύος του άρθρου 3 όσον αφορά την Κεντρική Κυβέρνηση, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995, όπως ισχύει, αρχίζει την 1η Ιουλίου 2013.
3. Η έναρξη ισχύος του άρθρου 3 όσον αφορά τη Γενική Κυβέρνηση, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995, όπως ισχύει, αρχίζει την 1η Απριλίου 2014.
4. Η έναρξη ισχύος του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, όσον αφορά το σύνολο του Δημόσιου Τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995, όπως ισχύει, αρχίζει την 1η Οκτωβρίου 2015.»

Η καταχώρηση και υποβολή των αιτημάτων προμήθειας ειδών μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) θα διενεργείται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί χρήσης και λειτουργίας αυτού.

Σημειώνουμε ότι οι προμήθειες των προς ένταξη ειδών που η δαπάνη τους θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού, τους προσαρτημένους σ' αυτόν ειδικούς προϋπολογισμούς και λογαριασμούς (εφόσον υφίστανται), τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 4 του Ν.2286/1995, εκτελούνται κεντρικά από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Γενική Γραμματεία Εμπορίου (Γ.Γ.Ε).

Επισημαίνουμε ότι πριν την ένταξη των αιτημάτων των φορέων στο Ε.Π.Π. έτους 2014 θα προηγείται, όπου απαιτείται, από αρμόδια συλλογικά όργανα, ο έλεγχος τόσο των τεχνικών προδιαγραφών των προς ένταξη ειδών όσο και της κατ' είδος προϋπολογισθείσης αξίας, για το κανονικό ή μη αυτής προκειμένου να αποφευχθεί το φαινόμενο :

1) της ματαίωσης του διαγωνισμού στο τελευταίο στάδιο επειδή η τιμή προσφοράς του από διαγωνισμού μειοδότη υπερβαίνει το 50% της προϋπολογισθείσης αξίας, και

2) της υψηλής προϋπολογισθείσης αξίας που ενδέχεται να οδηγήσει στην αρκετά υψηλή προσφερόμενη τιμή.

Επίσης δεν θα εξετάζονται αιτήματα φορέων που θα υποβάλλονται στη Διεύθυνση Πολιτικής Προμηθειών για ένταξη ειδών στο Ε.Π.Π εάν δεν έχουν χρησιμοποιήσει στο προσδιορισμό του κωδικού αριθμού του είδους το νέο κωδικολόγιο CPV 2008 το οποίο οι Φορείς μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.gge.gr/3/sub.asp?126.

Κάθε Ο.Τ.Α. (Δήμος) θεωρείται ανεξάρτητος Φορέας και κατά συνέπεια:

α) συντάσσει και υποβάλλει απευθείας στην Υπηρεσία μας πίνακα των προγραμματιζόμενων προμηθειών του, όπως ορίζεται στην παρούσα, και

β) ισχύουν για τον καθένα χωριστά οι προϋποθέσεις για τις εξαιρέσεις από τον προγραμματισμό και τις λοιπές διατάξεις του Ν. 2286/1995 και του άρθρου 13 του Ν.2503/1997.

2. Δαπάνες Προμηθειών που εντάσσονται στο Ε.Π.Π.

Αναφορικά με τις δαπάνες των προμηθειών που εντάσσονται στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.) και εκτελούνται από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου ή κατόπιν εξουσιοδότησης από τους επιμέρους Φορείς ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α/247/95), του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ Α/194/2010) και της επ' αυτού με αριθ. 2/91118/0026/29.12.2010 Εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών.

Οι Φορείς υποχρεούνται να αναφέρουν στα υποβληθέντα αιτήματα τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό για τα προς ένταξη και έγκριση στο Ε.Π.Π. είδη.

Η εκάστοτε Αναθέτουσα Αρχή (υπηρεσία διενέργειας του Διαγωνισμού) υποχρεούται πριν την προκήρυξη διαγωνισμού να έχει εξασφαλίσει από την αρμόδια Δ/νση την αναγκαία και απαραίτητη «απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του χρηματικού ποσού της διακήρυξης», η οποία θα αναφέρεται στα «έχοντας υπόψη» της διακήρυξης.

3. Διαχωρισμός του Ε.Π.Π έτους 2014 σε κατηγορίες

Το Ε.Π.Π. έτους 2014 διακρίνεται σε δύο κατηγορίες , ανάλογα με το χρόνο που θα διατεθούν οι απαιτούμενες πιστώσεις:

α) Ε Π Π 2014 - Πιστώσεις 2014

Η Κατηγορία αυτή περιλαμβάνει προμήθειες φορέων που θα πραγματοποιηθούν μέσα στο 2014 και θα βαρύνουν εγκεκριμένους προϋπολογισμούς του έτους αυτού.

β) ΕΠΠ 2014 - Πιστώσεις 2015.

Η Κατηγορία αυτή περιλαμβάνει περιπτώσεις οι οποίες απαιτούν από τη φύση τους μακρόχρονη διαδικασία υλοποίησης, και ως εκ τούτου θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους.

4. Προέγκριση προμηθειών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας από προανάληψη πιστώσεων έτους 2015.

Οι πίνακες των προγραμματιζόμενων για προέγκριση προμηθειών ειδών της κατηγορίας αυτής, θα υποβληθούν μέχρι 31.10.2014.
Οι διαγωνισμοί για τις προμήθειες από πιστώσεις προαναλήψεων θα πρέπει να προκηρυχθούν μέχρι 28/02/2015.

5. Τρόπος υποβολής των επί μέρους προγραμμάτων και σύνταξης των σχετικών πινάκων.

Α. Μέσα στην οριζόμενη από την παρ. 1 προθεσμία, οι Φορείς του Δημόσιου Τομέα, που υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 2286/95, οφείλουν να υποβάλουν στην Διεύθυνση Πολιτικής Προμηθειών εις διπλούν πίνακα των προγραμματιζόμενων προμηθειών, (συμπληρωμένο σύμφωνα με τις οδηγίες του συνημμένου Παραρτήματος Α) με υπογραφή του κατά νόμο αρμόδιου για τη διοίκηση του Φορέα Οργάνου. Πίνακες υπογεγραμμένοι από άλλα όργανα εκτός των ανωτέρω οριζόμενων δεν λαμβάνονται υπόψη για ένταξη στο Ε.Π.Π.

Η προϋπολογιζόμενη αξία (τιμή μονάδας και συνολική προϋπολογισθείσα αξία) των προγραμματιζόμενων προμηθειών θα αναφέρεται στην καθαρή αξία χωρίς το Φ.Π.Α.

Διευκρινίζεται ότι δεν θα εγκρίνονται αιτήματα εντάξεων προμηθειών τα οποία θα υποβάλλονται μεμονωμένα, από τις επί μέρους υπηρεσίες της Περιφερειακής Διοίκησης και τους Δήμους.

Β. Η αποστολή των επιμέρους προγραμμάτων προμηθειών των φορέων για την ένταξή τους στο ΕΠΠ, θα αφορά σε προγραμματισμένες και απολύτως αναγκαίες προμήθειες. Οι Φορείς οφείλουν να επισυνάπτουν στα επιμέρους προγράμματα προμηθειών έκθεση αναγκαιότητας, σκοπιμότητας & ωριμότητας αυτών.

Στην στήλη των αποθεμάτων των πινάκων θα αναγράφονται απαραίτητα τα πραγματικά υπάρχοντα αποθέματα των ειδών που προτείνονται για ένταξη στο Ε.Π.Π. έτους 2014.

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου θα προβαίνει, σε όσες περιπτώσεις κρίνει τούτο αναγκαίο, στη σύσταση επιτροπών για επιτόπιο έλεγχο της ακρίβειας των στοιχείων των αποθεμάτων που θα αναφέρονται ανωτέρω.

Η μη αναγραφή των στοιχείων των αποθεμάτων θα έχει ως συνέπεια την μη ένταξη των προμηθειών στο Ε.Π.Π. Στοιχεία αποθεμάτων απαιτούνται και για συμπληρωματικές εντάξεις προμηθειών ή επαυξήσεις αυτών.

6. Προτάσεις για το είδος της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης και το κριτήριο κατακυρώσεως προσφορών.

Οι Φορείς πρέπει στους πίνακες προγραμματιζόμενων προμηθειών, και για κάθε κωδικό αριθμό είδους χωριστά, να προτείνουν τις προσφορότερες διαδικασίες υλοποίησης αυτών (ανοιχτός ή κλειστός διαγωνισμός, ή με διαπραγμάτευση) και το κριτήριο κατακύρωσης, (χαμηλότερη τιμή ή η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά), προκειμένου να εξετασθούν κατά τη σχετική διαδικασία ένταξής τους στο Ε.Π.Π.

Αναφορικά με την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, οι Φορείς, οφείλουν να υποβάλουν το σχετικό αίτημα , έχοντας εξασφαλίσει τη σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, με βάση την παρ. 2.γ.δδ. του άρθρου 2 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α/204/15.09.2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων... και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

7. Συμφωνία Πλαίσιο

Οι Φορείς, δύνανται να αιτούνται την υλοποίηση προμηθειών τους με τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

8. Σύνταξη Τεχνικών Προδιαγραφών.

Οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια αγαθών συντάσσονται από τους φορείς για τους οποίους προορίζονται αυτά σύμφωνα με τις απαιτήσεις των διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν.2286/1995, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199/Α/28-9-99) και σύμφωνα:

Α) με τις διατάξεις του άρθρου 53 και λοιπών του Π.Δ. 60/07 και του άρθρου 3 και λοιπών του Π.Δ. 118/07, εφόσον η προϋπολογισθείσα αξία είναι ίση ή μεγαλύτερη των εκάστοτε οριζόμενων ορίων.

Β) με τις διατάξεις του άρθρου 3 και λοιπών του Π.Δ. 118/07, εφόσον η προϋπολογισθείσα αξία είναι ίση ή κατώτερη των εκάστοτε οριζόμενων ορίων.

8α. Υποβολή Τεχνικών Προδιαγραφών.

Για τις εντασσόμενες στο ΕΠΠ προμήθειες της παραγράφου 9.α1 των οποίων η προϋπολογισθείσα αξία υπερβαίνει το ποσό των 120.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. θα πρέπει υποχρεωτικά οι φορείς με την υποβολή των προγραμμάτων τους να αποστέλλουν τις τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών τους σε έντυπη (που θα φέρει τις πρωτότυπες υπογραφές των συντακτών τους, ή θα είναι ακριβές αντίγραφο) και ηλεκτρονική μορφή και εφόσον απαιτείται επίσημο δείγμα του Φορέα για κάθε προμήθεια χωριστά προς αποφυγή προβλημάτων προκειμένου με την έγκριση του Ε.Π.Π να αρχίσει αμέσως και η διαδικασία υλοποίησής τους.

Τονίζεται ότι καμία προμήθεια (άνω των 120.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.) δεν θα εξετάζεται και δεν θα εντάσσεται στο Ε.Π.Π εάν δε συνοδεύεται από τις τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια είδους.

Για τις εντασσόμενες στο Ε.Π.Π προμήθειες της παραγράφου 9.α2 οι φορείς με την υποβολή των προγραμμάτων τους οφείλουν να αποστέλλουν τις τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών τους σε έντυπη (που θα φέρει τις πρωτότυπες υπογραφές των συντακτών τους, ή θα είναι ακριβές αντίγραφο) και ηλεκτρονική μορφή.

9. Εξαιρούμενες Προμήθειες.

Δεν θα αποσταλούν για ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών έτους 2013 επιμέρους προγράμματα φορέων ή προμήθειες:

α.1) Που η προϋπολογισθείσα δαπάνη κατά κωδικό αριθμό είδους του αρχείου ειδών του προγράμματος (CPV), δεν υπερβαίνει ετησίως το ποσό των 60.000 ευρώ άνευ ΦΠΑ, όπως καθορίζεται στην αριθμ.Π1/3306/03-11-2010 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Εξαίρεση προμηθειών από την ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών» (ΦΕΚ 1789/Β/12-11-2010).

α.2) Που η προϋπολογισθείσα δαπάνη κατά κωδικό αριθμό είδους του αρχείου ειδών του προγράμματος (CPV), δεν υπερβαίνει ετησίως το ποσό των 1.000 ευρώ άνευ ΦΠΑ, όπως καθορίζεται στην αριθμ. Π1/1732/23-07-2013 (ΦΕΚ.......Β/ - -2013 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

β) Που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 2286/1995 άρθρο 1 παρ. 3 (πλην της περίπτωσης γ), παρ. 4 και 5 περίπτωση I και II όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 13 του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/30.5.97) και το άρθρο 13 του Ν. 3922/2011 (ΦΕΚ Α/35/04.03.2011), τροποποιημένου του άρθρου 1 παρ.5 του Ν.2286/1995 και σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 2741/1999.

γ) Που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134/Α/18.6.2007) άρθρο 9 παρ. 1 δ) που εξαιρούνται:

1. Με την Π1/358/27.1.99 (ΦΕΚ 92/Β/10.2.99) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις Π1/667/29-3-05 (ΦΕΚ448/Β/7-4-05), Π1/2570/6-7-07 (ΦΕΚ 1240/Β/19-7-07) & Π1/1732/23.07.2013 (ΦΕΚ 1869/Β/31-07-2013), όπως ισχύει, Υπουργικές αποφάσεις, περί εξαιρέσεως προμηθειών που πραγματοποιούνται με ανάδειξη προμηθευτών χορηγητών σύμφωνα με την παρ.3γ του άρθρου 2 του Ν.2286/1995.

2. Την Π1/1048/23-05-2013 (ΦΕΚ Β/1262/24-05-2013) Υπουργική απόφαση περί εξαίρεσης της προμήθειας ανταλλακτικών για τις επισκευές των μη μαχητικών αεροσκαφών (Α/Φ) και ελικοπτέρων (Ε/Π) της Πολεμικής Αεροπορίας μέχρι και 31/12/2014.

10. Γενικά

α.) Κατά την συμπλήρωση του πίνακα του υποδείγματος Α οι φορείς θα παραθέτουν τις εγγραφές των προμηθειών τους σύμφωνα με το κωδικολόγιο CPV 2008 για τον προσδιορισμό του απαιτούμενου κωδικού αριθμού του προς ένταξη είδους το οποίο μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.gge.gr/3/ sub.asp?126. Το κωδικολόγιο CPV 2008 αποτελεί το ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΩΝ του Ε.Π.Π.

β) Δεν επιτρέπεται εγγραφή ειδών σε κωδικούς αριθμούς ειδών με γενικούς τίτλους (π.χ. υλικά διάφορα, είδη ιματισμού γενικώς, αέρια διάφορα, κ.λ.π.) εφ' όσον αυτοτελή είδη που περιλαμβάνονται στις προμήθειες αυτές είναι δυνατόν να ενταχθούν στους υπάρχοντες εξειδικευμένους κωδικούς.

Στην περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατόν, όπως λόγω έλλειψης αντίστοιχου εξειδικευμένου κωδικού, τα αιτήματα για ένταξη σε κωδικούς με γενικούς τίτλους θα συνοδεύονται απαραίτητα με κατάσταση που θα περιλαμβάνει αναλυτικά τα είδη που ζητείται να ενταχθούν στον ίδιο κωδικό, άλλως θα επιστρέφονται ως απαράδεκτα. Ειδικότερα :

Οι Φορείς υποχρεούνται σε χρήση του πλέον εξειδικευμένου κωδικού cpv 2008 (δηλ. και τα οκτώ ψηφία αυτού διάφορα του μηδενός , π.χ. 24311411-1 «θεϊκό οξύ») ή σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό θα καταχωρείται κωδικός μέχρι και το επίπεδο της «κατηγορίας» του κωδικού cpv 2008 (δηλ. τα πρώτα πέντε ψηφία διάφορα του μηδενός, π.χ. 24311000-7 «Χημικά στοιχεία, ανόργανα οξέα και ενώσεις»), με συνημμένη την προαναφερόμενη κατάσταση του συνόλου των ειδών που περιλαμβάνονται σε αυτόν.

Επιτρέπεται η χρήση γενικότερου κωδικού (π.χ. τα πρώτα τέσσερα ψηφία διάφορα του μηδενός) εφόσον αυτός δεν επιδέχεται περαιτέρω ανάλυση. Είναι, δηλαδή, επιτρεπτή η χρήση του κωδικού 41110000-3 «Πόσιμο νερό», διότι δεν επιδέχεται περαιτέρω ανάλυση. Ο επόμενος κωδικός είναι 41120000-6 «Μη πόσιμο νερό» ανήκει, δηλαδή, σε άλλη τάξη cpv 2008.

Ανάλυση κωδικολονίου cpv 2008 (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 213/2008 της Επιτροπής 28.11.2007):

ΧΧ000000-Υ τμήμα cpv (τα δύο πρώτα ψηφία διάφορα του μηδενός)
XXX00000-Y ομάδα cpv (τα τρία πρώτα ψηφία διάφορα του μηδενός)
XXXX0000-Y τάξη cpv (τα τέσσερα πρώτα ψηφία διάφορα του μηδενός)
XXXXX000-Y κατηγορία cpv (τα πρώτα πέντε ψηφία διάφορα του μηδενός)

Καθένα από τα τελευταία τρία ψηφία παρέχει τη δυνατότητα ακριβέστερου προσδιορισμού στο εσωτερικό κάθε κατηγορίας.

γ) Δεν επιτρέπεται η προμήθεια μεταχειρισμένων ειδών και επομένως δεν θα σταλούν για ένταξη στο Ε.Π.Π.

Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η προμήθεια:

I. Μεταχειρισμένων οχημάτων των ΟΤΑ, των Περιφερειακών Διοικήσεων και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (που προορίζονται να διατεθούν στους ΟΤΑ περιοχής ευθύνης τους) και συγκεκριμένα απορριμματοφόρα, βυτιοφόρα ύδατος, υγρών καυσίμων, εκκενώσεως βόθρων, καθαρισμού αποχετεύσεων, πλύσεως κάδων, ασθενοφόρα, επιβατηγά, τζιπ, πυροσβεστικά και λοιπά.

II. Μεταχειρισμένων μηχανημάτων έργου (ΜΕ) των ΟΤΑ και των Περιφερειακών Διοικήσεων.

Για την προμήθεια των ανωτέρω μεταχειρισμένων θα ισχύουν οι εκάστοτε προβλεπόμενες διατάξεις για την κυκλοφορία και ταξινόμηση των
μεταχειρισμένων οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.

III. Αιτήματα άλλων φορέων για προμήθεια μεταχειρισμένων ειδών θα εξετάζονται κατά περίπτωση και θα εγκρίνονται σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων (Γ.Γ.Ε.) ύστερα από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικής και Προγραμματισμού Προμηθειών (ΕΠΠΠ).

ε) Επισημαίνουμε προς όλους τους Φορείς ότι δεν νομιμοποιούνται πριν την υποβολή αιτήματος για την ένταξη ειδών στο ΕΠΠ και την έγκριση αυτού με σχετική απόφαση, να έχουν δημοσιεύσει προκήρυξη διαγωνισμού.

Είναι ευνόητο ότι τυχόν τέτοια αιτήματα, που θα υποπέσουν στην αντίληψη της υπηρεσίας μας, δεν θα εξετάζονται και θα επιστρέφονται στον Φορέα ως απαράδεκτα.

στ) Επισυνάπτονται παραρτήματα Α και Β και υπόδειγμα Πίνακα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της παρούσας εγκυκλίου.

ζ) Όλα τα Υπουργεία οφείλουν να κοινοποιήσουν την παρούσα εγκύκλιο προς τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύουν, εφόσον υπάγονται στο δημόσιο τομέα και στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2286/1995, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ώστε να ενημερωθούν εγκαίρως και να ενεργήσουν σύμφωνα με αυτήν.

η) Η εγκύκλιος αυτή να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου http://aae.aov.gr

11. Υποχρέωση υποβολής απολογιστικών στοιχείων συναφθεισών συμβάσεων προμηθειών

Οι φορείς που πραγματοποιούν προμήθειες, είτε αυτές είναι ενταγμένες στο Ε.Π.Π., είτε έχει εξαιρεθεί με σχετική απόφαση, σύμφωνα με το άρθρο 2.3.γ του Ν. 2286/1995, η ένταξή τους σε αυτό, υποχρεούνται να υποβάλουν απολογιστικά στοιχεία για τις συμβάσεις που συνάπτουν, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 16 του ν. 2286/1995, την Π1/2393/10.06.1996 απόφασή μας (ΦΕΚ 490/Β/1996) και τις σχετικές οδηγίες της εκάστοτε απόφασης εφαρμογής Ε.Π.Π.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΑΓΡΟΤΕΣ
Up
Close
Close
Κλείσιμο