Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-10-2013 ]

Αριθμ. Δ6Α 1147208 ΕΞ 26.9.2013 Αναστολή άσκησης συγκεκριμένης αρμοδιότητας της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης και άσκηση αυτής από την Διεύθυνση Παρακολούθησης Νομικών Υποθέσεων Ελέγχου και Αναγκαστικής Είσπραξης

(Αναστολή άσκησης συγκεκριμένης αρμοδιότητας της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης και άσκηση αυτής από την Διεύθυνση Παρακολούθησης Νομικών Υποθέσεων Ελέγχου και Αναγκαστικής Είσπραξης)

Κατηγορία: Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων - Ρυθμίσεις οφειλών

Αριθμ. Δ6Α 1147208ΕΞ2013

(ΦΕΚ Β' 2437/30-09-2013)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της υποπαραγράφου δ΄ της παρ. 7 του άρθρου 34 του Ν. 4141/2013 (Α΄ 81) «Επενδυτικά Εργαλεία Ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις», όπως προστέθηκε με τις διατάξεις της περ. 7 της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ΄ του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (Α΄107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012, 4127/2013».

β) Του άρθρου 70Β του Ν. 2238/1994 (Α΄151) «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος», όπως προστέθηκε με την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Α5 της παραγράφου Α΄ του πρώτου άρθρου του Ν. 4152/2013.

γ) Των άρθρων 63 και 67 του Ν. 4174/2013 (Α΄ 170) «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις».

δ) Της παρ. 2 και της υποπαραγράφου α΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 55 του Ν. 4002/2011 (Α΄ 180) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου − Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση − Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης».

ε) Της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε΄ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (Α΄ 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 − 2016», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

στ) Του π.δ. 284/1988 (Α΄ 128 και 165) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.

ζ) Του π.δ. 185/2009 (Α΄ 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας»...» και του π.δ. 189/2009 (Α΄ 221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

η) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το «άρθρο πρώτο» του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

2. Την υπ’ αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β΄ 130 και Β΄ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ6Α 1125239 ΕΞ 2013/8.8.2013 (Β΄ 2003) ομοία.

3. Την υπ’ αριθμ. Δ6Α 1118225 ΕΞ 24.7.2013 (Β΄ 1893) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός της διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, καθώς και απαραίτητων λεπτομερειών λειτουργίας αυτής».

4. Την υπ’ αριθμ. Δ6Α 1161279 ΕΞ 25.11.2011 (Β΄ 2860) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Σύσταση Γραφείων στη Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων, καθορισμός και εξειδίκευση των αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

5. Την ανάγκη άσκησης συγκεκριμένης αρμοδιότητας της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων από την Διεύθυνση Παρακολούθησης Νομικών Υποθέσεων Ελέγχου και Αναγκαστικής Είσπραξης, μέχρι την ημερομηνία ισχύος του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Αναστέλλεται, μέχρι και την 31.12.2013, η άσκηση της αρμοδιότητας της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης, που προβλέπεται στην περίπτωση ε΄ της παραγράφου 1 της υπ’ αριθμ. Δ6Α 1118225 ΕΞ 24.7.2013 (Β΄ 1893) απόφασής μας και αφορά στην εισήγηση προς τον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων επί αιτήσεων άρσης των επιβληθέντων διασφαλιστικών των συμφερόντων του Δημοσίου μέτρων.

Η αρμοδιότητα του προηγούμενου εδαφίου μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία ασκείται από το «Τμήμα Γ΄− Παρακολούθησης διοικητικών και λήψης ασφαλιστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και την είσπραξη δημοσίων εσόδων» της Διεύθυνσης Παρακολούθησης Νομικών Υποθέσεων Ελέγχου και Αναγκαστικής Είσπραξης κατά τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. Δ6Α 1161279 ΕΞ 25.11.2011 (Β΄ 2860) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2013

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


1 Σχόλια

image description PAKO | October 1, 2013 1:32 PM | Απάντηση
ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΩ ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΑΛΩΝΙΑΤΗ ΣΕ ΕΝΑ ΔΙΠΛΑΝΟ ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΛΕΕΙ ΓΙΑ ΤΟ Ε9 ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΚΑΝΑΜΕ ΣΤΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΑΣΜΕΝΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΞΑΝΑ ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΠΑΣ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙΣ ΣΟΥ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΚΑΝΕΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΤΕ, ΑΡΑ ΤΟ ΑΦΗΝΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΤΟ ΕΧΟΥΜΕ
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο