Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-06-1998 ]

ΠΟΛ.1186/29.6.1998 Φορολογικές υποχρεώσεις που δημιουργούνται κατά την εισφορά πρατηρίων υγρών καυσίμων που είναι εκμισθωμένα σε απορρόφηση ΑΕ από υφιστάμενη ΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.1297/1972

(Φορολογικές υποχρεώσεις που δημιουργούνται κατά την εισφορά πρατηρίων υγρών καυσίμων που είναι εκμισθωμένα σε απορρόφηση ΑΕ από υφιστάμενη ΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.1297/1972)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 29 Ιουνίου 1998
Αρ.Πρωτ.: 1076962/513/Β0013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (13η) - ΤΜΗΜΑ Β'

ΠΟΛ.: 1186

ΘΕΜΑ: Φορολογικές υποχρεώσεις που δημιουργούνται κατά την εισφορά πρατηρίων υγρών καυσίμων που είναι εκμισθωμένα σε απορρόφηση Α.Ε. από υφιστάμενη Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 1297/1972.

Σχετικά με το πιο πάνω θέμα σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με το άρθρο 1 του Ν.Δ.1297/1972, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 του Ν.849/1978 (ΦΕΚ 232/Α'), προβλέπεται ότι οι διατάξεις του Νομοθετικού αυτού Διατάγματος εφαρμόζονται σε περίπτωση συγχώνευσης ή μετατροπής επιχειρήσεων οποιασδήποτε μορφής σε ΑΕ ή για το σκοπό ίδρυσης ΑΕ, καθώς και σε περίπτωση συγχώνευσης ή μετατροπής επιχειρήσεων οποιασδήποτε μορφής, εφόσον σ' αυτές δεν περιλαμβάνεται ΑΕ σε ΕΠΕ ή προς το σκοπό ιδρύσεως ΕΠΕ, με την προϋπόθεση ότι η συγχώνευση ή μετατροπή θα τελειωθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2000, κατά παράταση. Περαιτέρω, με την παρ. 1 του άρθρου 3 του ίδιου Νομοθετικού Διατάγματος, προβλέπεται ότι η σύμβαση για τη συγχώνευση ή μετατροπή επιχειρήσεων, η εισφορά και η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευόμενων ή μετατρεπόμενων επιχειρήσεων, καθώς και κάθε σχετική πράξη ή συμφωνία που αφορά εισφορά ή μεταβίβαση στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού, απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος κ.λπ.

Προκειμένου για ακίνητα, τα οποία εισφέρονται στη συγχωνεύουσα ή την εκ μετατροπής συνιστώμενη εταιρία, η απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης χορηγείται με τις εξής προϋποθέσεις:

α) Το εισφερόμενο ακίνητο να ανήκει κατά κυριότητα στη συγχωνευόμενη ή μετατρεπόμενη επιχείρηση και να χρησιμοποιείται από αυτή κατά το χρόνο συγχώνευσης ή μετατροπής ή, αν είχε εισφερθεί κατά χρήση σ' αυτή, να είχε αποδεδειγμένα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες της για μία πενταετία πριν από τη συγχώνευση ή μετατροπή.

β) Το εισφερόμενο ακίνητο να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες της συγχωνεύουσας ή της συνιστώμενης εταιρίας, τουλάχιστον για μία πενταετία από τη συγχώνευση ή μετατροπή.

Κατά τη διάρκεια της πενταετίας επιτρέπεται να εκμισθώνει τα ακίνητα η συγχωνεύουσα ή συνιστώμενη εταιρία, με την προϋπόθεση ότι δεν μεταβάλλεται το κύριο αντικείμενο των εργασιών της (παρ. 4, άρθρο 19 του Ν.849/1978). Από τις πιο πάνω διατάξεις προκύπτει ότι απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη επιχείρησης οποιασδήποτε μορφής (ατομική, ΟΕ, ΕΕ κ.λπ.) και τα ακίνητα που εισφέρονται στην ιδρυόμενη ΑΕ πρέπει να ανήκουν και να χρησιμοποιούνται από αυτήν.

2. Με το Ν.1571/1985 (ΦΕΚ 192/Α') ρυθμίζονται, μεταξύ άλλων, θέματα πετρελαϊκής πολιτικής και εμπορίας πετρελαιοειδών.
Ειδικότερα, με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 14 του πιο πάνω νόμου, το οποίο προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 15 του Ν.2289/1995 (ΦΕΚ 27/Α'), ορίζεται ότι στις εταιρίες εμπορίας πετρελαιοειδών δεν χορηγείται άδεια λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων.
Περαιτέρω, με την παρ. 5 του άρθρου 15 του Ν.2289/1995 καταργήθηκαν οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 15 του Ν.1571/1985, όπως ίσχυαν, σύμφωνα με τις οποίες επιτρεπόταν η χορήγηση αδειών λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων σε εταιρίες εμπορίας πετρελαιοειδών αναγνωρισμένες με το Ν.1571/1985, εφόσον τα πρατήρια αυτά αποτελούσαν ιδιοκτησία τους ή είχαν ανεγερθεί από τις εταιρίες σε μισθωμένους από αυτές χώρους, υπό τον όρο ότι ο συνολικός αριθμός των παραπάνω αδειών δεν υπερέβαινε το 10% του συνολικού αριθμού των πρατηρίων που λειτουργούν με το εμπορικό τους σήμα.

3. Το Σ.τ.Ε., με την υπ' αριθ. 827/1984 απόφασή του, έκρινε ότι δεν αίρεται η απαλλαγή από το Φ.Μ.Α. που χορηγήθηκε κατά την εισφορά ακινήτου σε συγχωνεύουσα ή συνιστώμενη ΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.1297/1972, αν είναι αντικειμενικά αδύνατη η επί πενταετία χρησιμοποίησή του για τις ανάγκες της εταιρίας, συνεπεία κυριαρχικής ενεργείας της Διοικήσεως, η οποία μεταβάλλει τη νομική κατάσταση του ακινήτου, όπως συμβαίνει στην περίπτωση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης του εισφερθέντος ακινήτου.

4. Ελληνική ΑΕ εμπορίας πετρελαιοειδών έχει στην κυριότητά της ακίνητα, επί των οποίων έχει ανεγείρει πρατήρια υγρών καυσίμων. Τα πρατήρια αυτά, μετά την τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν.1571/1985 με το Ν.2289/1995, είναι εκμισθωμένα σε πρατηριούχους, στα πλαίσια σύναψης σύμβασης αποκλειστικής εμπορικής συνεργασίας της εταιρίας με αυτούς. Η ανωτέρω ΑΕ απορροφήθηκε από υφιστάμενη ΑΕ που ανήκε στον ίδιο όμιλο εταιριών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.1297/1972 και υπέβαλε στις ΔΟΥ τις σχετικές δηλώσεις Φ.Μ.Α., επικαλούμενη τις απαλλακτικές διατάξεις του Ν.Δ.1297/1972 και τις υπ' αριθ. 4819/1993 και 827/1984 αποφάσεις του Σ.τ.Ε., υποστηρίζοντας ότι η εκμίσθωση των ακινήτων, επί των οποίων έχουν ανεγερθεί τα πρατήρια, πρακτικά επιβάλλεται από την ελληνική νομοθεσία και συνεπώς η ιδιοχρησιμοποίησή τους καθίσταται εκ του νόμου αδύνατη.

5. Από τα πιο πάνω νομικά και πραγματικά περιστατικά, προκύπτει ότι η εισφορά των πρατηρίων υγρών καυσίμων που είναι εκμισθωμένα από την εταιρία σε πρατηριούχους, δεν απαλλάσσεται από το φόρο μεταβίβασης, διότι κατά το χρόνο της απορρόφησης, που είναι ο χρόνος φορολογίας και κρίνεται από τον αρμόδιο Προϊστάμενο ΔΟΥ η συνδρομή των προϋποθέσεων της απαλλαγής, δεν χρησιμοποιούνται αυτά από την απορροφόμενη εταιρία.
Οι πιο πάνω αναφερόμενες διατάξεις του Ν.Δ.1297/1972 είναι σαφείς και κατά το γράμμα τους και κατά τη βούληση του νομοθέτη, ώστε να μην δημιουργείται καμιά αμφιβολία ότι με τις διατάξεις αυτές η απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης παρέχεται, εκτός των άλλων, με την προϋπόθεση ότι τα εισφερόμενα ακίνητα της επιχείρησης χρησιμοποιούνται από αυτήν, κατά τον κρίσιμο χρόνο της μετατροπής ή συγχώνευσης (χρόνο φορολογίας), χωρίς καμιά απολύτως εξαίρεση στο Νομοθετικό Διάταγμα.
Το γεγονός ότι από το Ν.2289/1995 στις εταιρίες εμπορίας πετρελαιοειδών δεν χορηγείται άδεια λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων και συνεπώς δεν είναι δυνατή η ιδιοχρησιμοποίηση των πρατηρίων αυτών από τις εταιρίες, δεν επηρεάζει για διάφορη αντιμετώπιση του θέματος, δεδομένου ότι, κατά τη θέσπιση των διατάξεων του πιο πάνω νόμου (Ν.2289/1995), ο νομοθέτης γνώριζε την ύπαρξη των διατάξεων του Ν.Δ.1297/1972 (ως προγενέστερου του Ν.2289/1995) και, εάν ήθελε, μπορούσε να προβεί στη θέσπιση ειδικής απαλλακτικής διάταξης για τις εν λόγω επιχειρήσεις και τούτο ηθελημένα δεν διετύπωσε στο νόμο.
Βέβαια, παρότι οι φορολογικές διατάξεις ερμηνεύονται στενώς, ακόμη και σ' αυτές αναζητείται η βούληση του νομοθέτη, εκτός των περιπτώσεων απαλλαγής από το φόρο, όπου δεν επιτρέπεται ούτε η διασταλτική ερμηνεία της αναμφίβολης γραμματικής διατύπωσης των διατάξεων του νόμου, ούτε ανάλογη εφαρμογή αυτών. Αλλωστε, εκεί που ο νομοθέτης ήθελε την εξαίρεση από τη φορολογία (εκμίσθωση των εισφερομένων ακινήτων στη διάρκεια της πενταετίας από τη συγχωνεύουσα ή συνιστώμενη εταιρία, εφόσον δεν μεταβάλλεται το αντικείμενο των εργασιών της), διετύπωσε αυτή στο νόμο (Ν.849/1997) ρητά και περιοριστικά.
Οσον αφορά την απόφαση του Σ.τ.Ε., αυτή θα μπορούσε να έχει εφαρμογή μόνο στην περίπτωση που ακίνητα της εταιρίας, τα οποία εχρησιμοποιούντο από αυτήν κατά το χρόνο της απορρόφησης, δεν χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια ολόκληρης της πενταετίας, λόγω ανωτέρας βίας, όπως είναι η αναγκαστική απαλλοτρίωση, γεγονός που δεν θα μπορούσε να γνωρίζει η εταιρία πότε θα συντελεσθεί. Ενόψει των πιο πάνω, γίνεται φανερό πως οι απαλλακτικές διατάξεις του Ν.Δ.1297/1972 θα έχουν εφαρμογή μόνο για όσα ακίνητα ιδιοχρησιμοποιεί η απορροφόμενη εταιρία, με την προϋπόθεση ότι συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις του νόμου.

Η διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων ως θέμα πραγματικό, ανάγεται στην κρίση του Προϊσταμένου της ΔΟΥ, στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται το εισφερόμενο ακίνητο και, σε περίπτωση αμφισβήτησης, αρμόδια να αποφανθούν είναι τα Διοικητικά Δικαστήρια.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο