Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-09-2013 ]

Αριθμ. Δ6Α 1143158 ΕΞ 17.9.2013 Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης αριθ. Δ6Α 1013717 ΕΞ 2013/15.01.2013 (Β΄215)

(Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης αριθ. Δ6Α 1013717 ΕΞ 2013/15.01.2013 (Β΄215))

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2013
Αρ. Πρωτ: Δ6Α 1143158 ΕΞ 2013

(ΦΕΚ Β' 2370/23-09-2013)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.6)
ΤΜΗΜΑ Α΄
Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδ.: 101 84, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210.3222386
FAX: 210.3230829
210. 3217280

2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Ταχ. Δ/νση: Εμ. Μπενάκη 13-15 & Νικηταρά 1
Ταχ. Κώδ.: 101 84, Αθήνα
Πληροφορίες: Δημ. Μπίσσας
Τηλέφωνο: 210.3804183
FAX: 210.3822749

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης αριθ. Δ6Α 1013717 ΕΞ 2013/15.01.2013 (Β΄215)».

Α Π Ο Φ Α Σ Η
O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έ χ ο ν τ α ς υ π ό ψ η:

1. Τις διατάξεις:

α) της παραγράφου 17 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011, όπως έχει τροποποιηθεί, «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου – Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση – Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (Α΄180),

β) του άρθρου 2 του ν. 2343/1995 «Αναδιοργάνωση Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (Α΄211), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

γ) του π.δ/τος 167/1996 «Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 284/1988 ‘‘Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών …’’» (Α΄128), όπως ισχύει,

δ) της υποπαραγράφου Ε2 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 – 2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 – 2016»,

ε) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98),

στ) του π.δ/τος 211/1996 «Σύσταση Οικονομικών Επιθεωρήσεων» (Α΄166), όπως ισχύει,

ζ) του π.δ/τος 156/2001 «Οργανισμός της Οικονομικής Επιθεώρησης του Υπουργείου Οικονομικών και αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών αυτής» (Α΄129), όπως ισχύει,

η) της απόφασης αριθ. Δ6Α 1013717 ΕΞ 2013/15.01.2013 «Συγκρότηση άμισθης διαρκούς Επιτροπής στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης, για την αξιολόγηση των Πορισματικών Εκθέσεων των Οικονομικών Επιθεωρητών και έργο αυτής» (Β΄215/2013), όπως ισχύει,

θ) της απόφασης αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β΄130/2013), όπως ισχύει.

2. Τις υπηρεσιακές ανάγκες.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της αριθ. Δ6Α 1013717 ΕΞ 2013/15.01.2013 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Συγκρότηση άμισθης διαρκούς Επιτροπής στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης, για την αξιολόγηση των Πορισματικών Εκθέσεων των Οικονομικών Επιθεωρητών και έργο αυτής» (Β΄215/2013), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο Πρόεδρος ορίζει διαφορετικούς Οικονομικούς Επιθεωρητές ως Εισηγητές, εφόσον: i) οι Πορισματικές Εκθέσεις έχουν συνταχθεί από τα Μέλη της Επιτροπής ή τους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Οικον. Επιθεωρήσεων, προκειμένου να αποφευχθεί η σύμπτωση στο πρόσωπο του Εισηγητή και του συντάκτη της Πορισματικής Έκθεσης και ii) oι αρμόδιοι Εισηγητές έχουν ζητήσει την εξαίρεσή τους επικαλούμενοι «κώλυμα συμφέροντος» ή επικαλούνται λόγους που επιβάλλουν την εξαίρεσή τους, κατά τις σχετικές διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα και του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.
Τυχόν υποβληθείσες Εισηγήσεις που έχουν συνταχθεί από Οικονομικούς Επιθεωρητές, οι οποίοι ορίσθηκαν από τον Πρόεδρο της Επιτροπής ως Εισηγητές, για τη σύνταξη και υποβολή της Εισήγησης, είναι έγκυρες και νόμιμες».

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. Δ6Α 1013717 ΕΞ 2013/15.01.2013 (Β΄215) υπουργική απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο