Σχόλια

Η παρούσα ανεκλήθη με την 33631/2019/15.10.2013 προκειμένου να τύχει περαιτέρω επεξεργασίας στα αναφερόμενα σε αυτήν ζητήματα.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-09-2013 ]

Αριθ. πρωτ.: 30377/1889/18.9.2013 Οδηγίες για την εφαρμογή των υπ` αριθμ. 14366/416 (ΦΕΚ 1110/Β/9/5/2013), «Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών – καθορισμός δικαιολογητικών για την άσκηση του επαγγέλματος του φορτοεκφορτωτή ξηράς και λιμένος» και 27953/1745 (ΦΕΚ 2122/Β/28/8/2013) Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων

(Οδηγίες για την εφαρμογή των υπ` αριθμ. 14366/416 (ΦΕΚ 1110/Β/9/5/2013), «Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών – καθορισμός δικαιολογητικών για την άσκηση του επαγγέλματος του φορτοεκφορτωτή ξηράς και λιμένος» και 27953/1745 (ΦΕΚ 2122/Β/28/8/2013) Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα 18 Σεπτεμβρίου 2013
Α.Π.: 30377/1889

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ (Δ3)

Ταχ.Δ/νση: Πειραιώς 40
Ταχ.Κώδικας: 101 82 -Αθήνα
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο :
FAX:

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την εφαρμογή των υπ` αριθμ. 14366/416 (ΦΕΚ 1110/Β/9/5/2013), «Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών – καθορισμός δικαιολογητικών για την άσκηση του επαγγέλματος του φορτοεκφορτωτή ξηράς και λιμένος» και 27953/1745 (ΦΕΚ 2122/Β/28/8/2013) Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων.».

Με τη παρούσα Εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των, με αριθμ. 14366/416/9.5.2013 (ΦΕΚ 1110/Β/9/5/2013) και 27953/1745/26.8.2013 (ΦΕΚ 2122/Β/28/8/2013) Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων ως ακολούθως:

Α) Για την εγγραφή στο Μητρώο Β, όσων υπάγονται στην περίπτωση ε) του εδ. ii της παρ.2 του άρθρου 3 των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων με αριθμ. 14366/416/9.5.2013 (ΦΕΚ 1110/Β/9/5/2013) και 27953/1745/26.8.2013 (ΦΕΚ 2122/Β/28/8/2013), διευκρινίζεται ότι για την απόδειξη του είδους και του χρόνου προϋπηρεσίας που αναφέρεται στην ανωτέρω διάταξη και αφορά την υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου και τη σχετική βεβαίωση του εργοδότη, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίζει βεβαίωση του Ατομικoύ Λογαριασμού Ασφαλισμένου από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα (Ι.Κ.Α - ΕΤΑΜ), που να φαίνεται ότι έχει απασχοληθεί ως φορτοεκφορτωτής, με τον αντίστοιχο κωδικό ειδικότητας φορτοεκφορτωτή .

Διευκρινίζεται επίσης, ότι οι φορτοεκφορτωτικές εργασίες που αναφέρονται στη προσκομιζόμενη υπεύθυνη δήλωση και βεβαίωση του εργοδότη, της περίπτωσης ε) του εδ. ii της παρ.2 του άρθρου 3 των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων με αριθμ. 14366/416/9.5.2013 (ΦΕΚ 1110/Β/ 9/5/2013) και 27953/1745/26.8.2013 (ΦΕΚ 2122/Β/28/8/2013) για την απόδειξη του είδους της προϋπηρεσίας, θα πρέπει να αναφέρονται στις φορτοεκφορτωτικές εργασίες, που είχαν συμπεριληφθεί και νοούταν ως τέτοιες από τη νομοθεσία, που ίσχυε, μέχρι τη δημοσίευση του Ν.4093/2012, (ΦΕΚ 222/Α`/12-11-2012) και ήδη καταργηθείσας, μη συμπεριλαμβανόμενης της καβοδεσίας. Η συγκεκριμένη ανωτέρω διευκρίνιση, δεν αφορά το χρόνο, από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου και μέχρι τη δημοσίευση της πρώτης από τις ανωτέρω Κ.Υ.Α. .

Β) Για την εγγραφή στο Μητρώο Β, όσων υποβάλλουν τα δικαιολογητικά των με αριθμ. 14366/416/9.5.2013 (ΦΕΚ 1110/Β/ 9/5/2013) και 27953/1745/26.8.2013 (ΦΕΚ 2122/Β/28/8/2013) Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων, διευκρινίζεται ότι υπάγονται ασφαλιστικά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, όπως προβλέπεται, όλοι όσοι φέρουν ή θα φέρουν την ιδιότητα του φορτοεκφορτωτή λιμένος ή ξηράς, σύμφωνα με την περ.3, του άρθρου πρώτου της υποπαραγράφου ΙΑ.7 του ν. 4093/2012.

Γ) Οι εγγεγραμμένοι ως εξειδικευμένοι χειριστές μηχανημάτων ή οχημάτων φορτοεκφόρτωσης με τη προσκόμιση και της σχετικής άδειας χειριστού, στο Μητρώο Β, προ της 28-8-2013, σύμφωνα με την περ δ΄ του εδαφ. ii της παρ. 2 του άρθρου 3 της με αριθμ. 14366/416/9.5.2013 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1110/β/9-5-2013) και στους οποίους χορηγήθηκαν οι βεβαιώσεις του υποδείγματος ΙΙΙ της ίδιας απόφασης, εφοδιάζονται με μέριμνα της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με την νέα εξειδικευμένη βεβαίωση του υποδείγματος ΙΙΙ της με αριθμ. οικ. 27953/1745/26.8.2013 (ΦΕΚ. 2122/Β/28-8-2013) Κ.Υ.Α. . Από επιδόσεως της νέας βεβαίωσης παύει να ισχύει η προτέρα . Στη νέα βεβαίωση διατηρείται η ημερομηνία, ο αριθμός πρωτοκόλλου και ο αριθμός Μητρώου Φορτοεκφορτωτή (ΜΗ.Φ.) που είχε αποδοθεί προ της 28-8-2013.


Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΝΑ ΣΤΡΑΤΙΝΑΚΗ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο