Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-09-2013 ]

Αρ. πρωτ.: οικ.46882/6199/18.9.2013 Επιβολή κυρώσεων για το σύστημα εισροών-εκροών

(Επιβολή κυρώσεων για το σύστημα εισροών-εκροών)

Κατηγορία: Λοιπά

ΑΘΗΝΑ 18 Σεπτεμβρίου 2013
ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ.46882/6199

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
----------------------------------------------------------
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Τ.Κ. : 10191 ΠΑΠΑΓΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Α. Σκυλλάκος
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-6508453
FAX : 210-6508425

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: Επιβολή κυρώσεων για το σύστημα εισροών-εκροών.

ΣΧΕΤ.: α Άρθρο 42 ν.4155/2013 (120 Α’/29-05-13)
β Υπουργική Απόφαση με Αρ. Οικ.40534/4859/16.8.2013 (2041 Β’) «Τροποποίηση της Κ.Υ.Α. Φ2-1617/07-12-2010 (ΦΕΚ 1980/Β/2010) Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών-εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, καταγραφής λειτουργίας και διασφάλισης των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων.»
γ. Υπουργική Απόφαση με Αρ. Πρωτ. Φ2-1871/22.8.2013 (2173 Β’) «Κατηγοριοποίηση παραβάσεων- καθορισμός διαδικασίας επιβολής διοικητικών κυρώσεων για παραβάσεις των διατάξεων που αφορούν στα ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης εισροών-εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων».
δ. Υπουργική Απόφαση με Αρ. Πρωτ. 59555/ 2459/18-10-10 (1261 Α’) «Καθορισμός της διαδικασίας και του τρόπου σφράγισης εγκαταστάσεων παροχής υγρών καυσίμων.»

Σε απάντηση ερωτημάτων που έχουν περιέλθει στην αντίληψη της Υπηρεσία μας αναφορικά με τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα, σας ενημερώνουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με το (α) σχετικό, η μη εμπρόθεσμη τοποθέτηση του συστήματος εισροών-εκροών (μετά την παρέλευση των προθεσμιών που προσδιορίζονται από την Απόφαση με Αρ. Πρωτ. ΠΟΛ.1009/4.1.2012) επισύρει αναστολή της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου, εκτός εάν ο εκμεταλλευτής του πρατηρίου επιδείξει στα ελεγκτικά όργανα κατηρτισμένη σύμβαση με συγκεκριμένη ημερομηνία τοποθέτησης και εγκατάστασης του συστήματος εισροών-εκροών.

Συνεπώς σε κάθε περίπτωση η μη επίδειξη σύμβασης ως ανωτέρω συνεπάγεται την αναστολή της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου. Σε κάθε περίπτωση όμως η παρέλευση προθεσμίας 5 μηνών από την ημερομηνία υποχρεωτικής εφαρμογής του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία επισύρει πέρα των λοιπών κυρώσεων και αφαίρεση της άδειας λειτουργίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο (γ) σχετικό. Δηλαδή στην ανωτέρω περίπτωση μετά από τις 27-08-13 για τις περιοχές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, πέρα των λοιπών κυρώσεων προβλέπεται και η αφαίρεση της άδειας λειτουργίας εφαρμόζοντας τις ανωτέρω διατάξεις σε συνδυασμό με το (γ) σχετικό, σύμφωνα με την διαδικασία που αναλύεται στην παρ.2 της παρούσης.

2. Σύμφωνα με την παρ. 1β του Άρθρου 2 του (γ) σχετικού στην περίπτωση μη εγκατάστασης του συστήματος αναστέλλεται προσωρινά η άδεια λειτουργίας του πρατηρίου μέχρι την πλήρη συμμόρφωση του εκμεταλλευτή. Σύμφωνα με την παρ. 1γ του Άρθρου 2 του (γ) σχετικού γίνεται αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου υγρών καυσίμων, στην περίπτωση που εκμεταλλευτής κατά του οποίου έχει γίνει αναστολή της άδειας λειτουργίας εντοπιστεί να το λειτουργεί. Σύμφωνα με την παρ. 1α του Άρθρου 2 του (γ) σχετικού εγκατάσταση του συστήματος εισροών-εκροών νοείται η περατωμένη εγκατάσταση αυτού, η οποία να συνοδεύεται από τροποποίηση της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου η οποία να την περιλαμβάνει με την κατάθεση των δικαιολογητικών που προβλέπονται στο (β) σχετικό.

Σύμφωνα με (β) σχετικό η έκδοση νέας ενιαίας άδειας λειτουργίας γίνεται υποχρεωτικά εντός διαστήματος τριών μηνών, δηλαδή για τις περιοχές Αττικής και Θεσσαλονίκης για το διάστημα από 27-08-13 έως 27-11-13. Συνεπώς για τις περιοχές Αττικής και Θεσσαλονίκης μέχρι την 27-11-13 θα πρέπει υποχρεωτικά να έχει ενημερωθεί ο φάκελος των πρατηρίων υγρών καυσίμων που να περιλαμβάνει το σύστημα εισροών-εκροών. Μετά την παρέλευση αυτής της προθεσμίας υποχρεωτικά θα γίνει αναστολή της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου στην περίπτωση της μη εγκατάστασης του συστήματος εισροών-εκροών, ή και αφαίρεση της άδειας στην περίπτωση που η αναστολή παραβιαστεί από τον εκμεταλλευτή.

3. Σύμφωνα με τις διατάξεις του (β) σχετικού για την έκδοση της νέας ενιαίας άδειας λειτουργίας του πρατηρίου υγρών καυσίμων που θα περιλαμβάνει το σύστημα εισροών-εκροών δεν απαιτείται να γίνει αυτοψία από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών. Απαιτείται μόνο να γίνει έλεγχος των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών.

4. Μέχρι την παρέλευση τριμήνου από την ημερομηνία που προβλέπεται στο (β) σχετικό για την έκδοση της ενιαίας άδειας λειτουργίας είναι επιτρεπτή η έκδοση Διοικητικών πράξεων για το πρατήριο όπως πχ., αλλαγή δικαιούχου, τροποποίηση εξοπλισμού, προσθήκη LPG κ.τ.λ. με την παρατήρηση στην άδεια λειτουργίας ότι μέχρι την συμπλήρωση του τριμήνου που αναφέρεται στο (β) σχετικό θα πρέπει να έχει εκδοθεί νέα άδεια λειτουργίας στην οποία θα συμπεριλαμβάνεται το σύστημα εισροών-εκροών αλλιώς θα επιβληθούν οι κυρώσεις που αναφέρονται στο (γ) σχετικό.

5. Δεξαμενές πρατηρίων που δεν λειτουργούν προσωρινά ,σύμφωνα με δήλωση του εκμεταλλευτή του πρατηρίου που υποβάλλεται μαζί με τα δικαιολογητικά για το εισροών-εκροών σύμφωνα με το (β) σχετικό, σφραγίζονται από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών σύμφωνα με την διαδικασία που αναφέρεται στην παρ.3 του (δ) σχετικού μέχρι την παρέλευση της προθεσμίας του τριμήνου που αναφέρεται στο (β) σχετικό. Στην νέα ενιαία άδεια λειτουργίας που θα εκδοθεί για το εισροών-εκροών θα πρέπει να αναφέρονται οι εν λόγω δεξαμενές ως μη λειτουργούσες και το σύστημα εισροών-εκροών δεν θα εγκατασταθεί σε αυτές. Οποτεδήποτε με δήλωση του εκμεταλλευτή του πρατήριου ζητηθεί η επαναλειτουργία τους, αυτή θα γίνει αποδεκτή εφόσον εγκατασταθεί το σύστημα εισροών-εκροών σε αυτές και γίνει τροποποίηση της άδειας λειτουργίας αναλόγως.

6. Οι διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης Φ2 −1860/20.8.2013, έχουν εφαρμογή για την χρηματοδότηση του συστήματος εισροών-εκροών και μόνο και δεν προσδιορίζουν την ημερομηνία τοποθέτησης ή άλλες τεχνικές λεπτομέρειες εγκατάστασης του συστήματος εισροών-εκροών.

7. Τα δικαιολογητικά που έχουν τυχόν κατατεθεί για έγκριση σχεδιαγραμμάτων προ τις 27-08-13 για τις περιοχές Αττικής και Θεσσαλονίκης και στην περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί έγκριση σχεδιαγραμμάτων προ της εφαρμογής του (β) σχετικού, θα χρησιμοποιηθούν για την έγκριση σχεδιαγραμμάτων και την ενιαία άδεια λειτουργίας που προβλέπεται να γίνει ταυτόχρονα για το σύστημα εισροών-εκροών σύμφωνα με το (β) σχετικό. Αντίστοιχη διαδικασία θα ακολουθηθεί στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της υπόλοιπης χώρας.Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Θ. ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο