Σχόλια

Όπως τροποποιήθηκε με την Φ. 80000/312589/1014/14.11.2013.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-09-2013 ]

Aριθμ. Φ.80000/23720/805/9.8.2013 Αύξηση της τακτικής εισφοράς ασφαλισμένου του Ταμείου Πρόνοιας Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού (ΤΠΑΕΝ) κατά ποσοστό 41,5%

(Αύξηση της τακτικής εισφοράς ασφαλισμένου του Ταμείου Πρόνοιας Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού (ΤΠΑΕΝ) κατά ποσοστό 41,5%)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα, 9-8-2012
Αρ.Πρωτ: Φ.80000/23720/805

(ΦΕΚ Β' 2251/11-09-2013)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ.

ΤΑΧ.Δ/νση : Σταδίου 29
Ταχ.Κωδ: 10110 Αθήνα
Πληρ: Ε. Σπύρου
Τηλ: 210-3368158/9 (210-3368148, fax)

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜA: «Αύξηση της τακτικής εισφοράς ασφαλισμένου του Ταμείου Πρόνοιας Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού (ΤΠΑΕΝ) κατά ποσοστό 41,5 %.».

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 1β και της παρ. 2 του αρθρ. 18 του Ν.Δ. 3736/1957 (168 Α΄) «Περί Ταμείου Πρόνοιας Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού», όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 213 του νόμου 4072/2012 (86 Α΄) με τις οποίες εντάχθηκε το ΤΠΑΕΝ υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 48, 51, 52 και 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 85/2012 (Α΄ 141/21−6−2012) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 88/2012 (Α΄ 143) «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση Υπηρεσιών».

5. Τις διατάξεις του π.δ. 86/2012 (Α΄ 141/21−6−2012) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Τις διατάξεις του π.δ. 333/1997 (ΦΕΚ 229 Α΄) «Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση υπουργικών αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και τροποποίηση του π.δ. 184/1998 (96 Α΄)».

7. Την γνώμη του Δ.Σ. του ΤΠΑΕΝ, η οποία διατυπώθηκε στην αριθμ. 4ης/12−4−2013 Συνεδρίασή του.

8. Την αρ. πρωτ. 132113/11−3−2013 «Μελέτη κατά πρόβλεψη της οικονομικής κατάστασης του Ταμείου Πρόνοιας Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού» της Δ/νσης Αναλογιστικών Μελετών, Στατιστικής και Παραγωγικότητας του Ταμείου.

9. Τη γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΣΚΑ) όπως διατυπώθηκε στην αριθμ. 7η/30−07−2013 συνεδρίασή του.

10. Το από 23−1−2013 Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας και του ΤΠΑΕΝ και την ανάληψη από το Ταμείο της υποχρέωσης αποφυγής νέων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.

11. Τα υπ’ αριθμ. ΦΤΠΑΕΝ/12609/2354/9−5−2013 και 15912/84/24−5−2013 έγγραφα της Γεν. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και της Δ/νσης Αναλογιστικών Μελετών του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων αντιστοίχως.

12. Το γεγονός, ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Η τακτική μηνιαία εισφορά των ασφαλισμένων στο Ταμείο Πρόνοιας Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού (Τ.Π.Α.Ε.Ν.), αυξάνεται από 1.1.2014, κατά ποσοστό 41,5%.

(Το κείμενο της απόφασης, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την Φ. 80000/312589/1014/14.11.2013)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


1 Σχόλια

image description doctor | September 12, 2013 12:27 PM | Απάντηση
Μόνο 41,5% αύξηση; Ντροπή! Ρίχτε ένα 1500% να γουστάρουμε, αφού λεφτά υπάρχουν, δεν ξέρουμε τι να τα κάνουμε....
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο