Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-09-2013 ]

Αριθμ. ΔΕΦΚ 5030845 ΕΞ 23.8.2013 Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. Φ.32/ 14/3.06.2003 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 816/Β/23.06.2003) «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή κοινοτικών οχημάτων»

(Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. Φ.32/ 14/3.06.2003 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 816/Β/23.06.2003) «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή κοινοτικών οχημάτων»)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αριθμ. ΔΕΦΚ 5030845ΕΞ2013

(ΦΕΚ Β' 2192/05-09-2013)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα του άρθρου 135 του νόμου αυτού.

2. Την ανάγκη τροποποίησης ορισμένων διατάξεων της αριθμ. πρωτ. Φ.32/14/3.6.2003 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 816/Β/23.06.2003) «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή κοινοτικών οχημάτων» που αφορούν στην παροχή εγγυήσεων για λόγους ελάφρυνσης των επιχειρήσεων από το χρηματοοικονομικό κόστος που αυτές συνεπάγονται, ομοιόμορφης μεταχείρισης των επιχειρήσεων που κατέχουν Πιστοποιητικό Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα και παροχής κινήτρων για την απόκτηση από τις εταιρείες του πιστοποιητικού αυτού.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90, παράγραφος 2, του Κώδικα Νομοθεσίας, για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22.04.2005).

4. Τα Προεδρικά Διατάγματα 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α/7.10.2009) «περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών» και 189/09 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α/5.11.2009).

5. Την αριθμ. πρωτ. 07927/19.09.2012 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 2574/Β) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη».

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος, του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αρ. πρωτ. Φ.32/14/3.6.2003 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 816/Β/23.06.2003) «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή κοινοτικών οχημάτων» ως ακολούθως:

1. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 4 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Το κατά τα ανωτέρω υπολογιζόμενο ανά περίπτωση ποσό εγγύησης μειώνεται κατά 30% εφόσον ο εγκεκριμένος αποθηκευτής είναι κάτοχος πιστοποιητικού Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα τύπου «AEOS» για σκοπούς ασφάλειας και προστασίας ή τύπου «AEOF» για σκοπούς χρήσης τελωνειακών απλουστεύσεων και ασφάλειας και προστασίας.»

2. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:

«Αντίγραφο της κατάστασης αυτής θα αποστέλλεται μέσα σε τρεις ημέρες από τη σύνταξή της στην τελωνειακή περιφέρεια που εξέδωσε την άδεια του εγκεκριμένου αποθηκευτή οχημάτων, προκειμένου αυτή να ελέγχει αν από την κατατεθείσα εγγύηση, καλύπτεται το κατά περίπτωση προβλεπόμενο από την παράγραφο 4 ποσό.»

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Αυγούστου 2013

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο