Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-09-2013 ]

Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Ε40/ 524/6.9.2013 Διευκρινίσεις σχετικά με την διαχείριση των αιτήσεων ρύθμισης

(Διευκρινίσεις σχετικά με την διαχείριση των αιτήσεων ρύθμισης)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα 6 / 9 / 2013
Αριθμ. Πρωτ. Ε40/ 524

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ: ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ
: ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 – Αθήνα
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 242
FAX : 210 52 23 228
E – mail : [email protected]

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ : Διευκρινίσεις σχετικά με την διαχείριση των αιτήσεων ρύθμισης.

Επειδή μέχρι σήμερα έχει παρατηρηθεί ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν έχει ακολουθηθεί η ορθή διαδικασία στη διεκπεραίωση της «Διαχείρισης Εισερχομένων» των αιτήσεων ρύθμισης, η ορθή τήρηση της οποίας είναι απαραίτητη για την έκδοση στατιστικών στοιχείων από τη Διοίκηση περί της πορείας των ρυθμίσεων, σας γνωρίζουμε ότι θα πρέπει να τηρείται η εξής διαδικασία:

Ο εργοδότης υποβάλλει στο αρμόδιο Υποκατάστημα/Παράρτημα ΙΚΑ- ΕΤΑΜ της έδρας του την σχετική αίτηση ρύθμισης. Η εν λόγω αίτηση καταχωρείται αμέσως στο μηχανογραφικό σύστημα του ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από την οθόνη «Διαχείριση εισερχομένων» κατάσταση «Αρχική καταχώρηση», παίρνει αριθμό πρωτοκόλλου και χορηγείται αντίστοιχο αποδεικτικό στον εργοδότη ή στον εξουσιοδοτούμενό του.

Κατά το πέρας του ωραρίου ο προϊστάμενος του τμήματος ή της Διεύθυνσης χρεώνει τις αιτήσεις για διεκπεραίωση στους αρμόδιους για τον έλεγχο υπαλλήλους με αναζήτηση από την οθόνη «Διαχείριση εισερχομένων» κατάσταση «Αρχική καταχώρηση». Μετά την χρέωση στον αρμόδιο για τον έλεγχο υπάλληλο οι αιτήσεις είναι σε κατάσταση «Προς έλεγχο» ενώ συγχρόνως ενημερώνονται και οι αρμόδιοι υπάλληλοι από τον προϊστάμενο.

Ο υπάλληλος φροντίζει για την άμεση διενέργεια του ελέγχου, καταλογισμό και βεβαίωση εισφορών από διαφορές ελέγχου, αυτοτελών προστίμων, καταγγελίες, Έλεγχος Δηλωθέντων Καταβληθέντων ( Ε.Δ.Κ.) κ.λ.π. εκτός εάν από τις διατάξεις προβλέπεται διαφορετικά.

Μετά το πέρας του ελέγχου ο υπάλληλος με αναζήτηση από την οθόνη «Διαχείριση εισερχομένων» κατάσταση «Προς έλεγχο» επιλέγει το συγκεκριμένο αίτημα και καταχωρεί τ’ αποτελέσματα του ελέγχου (μισθολογική περίοδο, ποσό βεβαιωθεισών εισφορών και τυχόν παρατηρήσεις). Κατά την ολοκλήρωση της καταχώρησης, θα καταχωρείται από το σύστημα αυτόματα ημερομηνία ( η αυτόματη καταχώρηση της ημερομηνίας αποτελεί νέο δεδομένο ) η οποία θα είναι η ημερομηνία διεκπεραίωσης του ελέγχου. Μετά την καταχώρηση των αποτελεσμάτων ελέγχου, οι αιτήσεις βρίσκονται σε κατάσταση «Ελέγχθηκε».

Στη συνέχεια θα πρέπει άμεσα να ενημερωθεί ο εργοδότης για το πέρας της διενέργειας ελέγχου, προκειμένου να προσέλθει στο Υποκατάστημα για την παραλαβή τυχόν καταλογιστικών πράξεων.

Όταν ο εργοδότης προσέλθει στο Υποκατάστημα για την παραλαβή τυχόν καταλογιστικών πράξεων καθώς και της αιτήσεως του στην οποία έχουν καταχωρηθεί τα απαραίτητα στοιχεία:
Ρύθμιση οφειλών μέχρι…….
Ενημερωτικό σημείωμα…
Ημερομηνία ……
άμεσα ο προϊστάμενος του τμήματος ή της Διεύθυνσης από την οθόνη «Διαχείριση εισερχομένων» κατάσταση «ελέγχθηκε» επιλέγει «Διεκπεραιώθηκε» ώστε να αποχρεωθεί η συγκεκριμένη αίτηση. Κατά την ολοκλήρωση της διεκπεραίωσης καταχωρείται από το σύστημα αυτόματα ημερομηνία η οποία θα είναι η ημερομηνία διεκπεραίωσης ελέγχου.

Τα παραπάνω θα ισχύουν για την διαχείριση των αιτήσεων ρύθμισης των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στις εκάστοτε κοινοποιούμενες διατάξεις.

Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις που από τις κοινοποιούμενες διατάξεις δεν απαιτείται διενέργεια ουσιαστικού ελέγχου για την υπαγωγή στη ρύθμιση παρά μόνο Ε.Δ.Κ. η διεκπεραίωση της αιτήσεως θα πρέπει να ολοκληρώνεται το συντομότερο δυνατό και κατά προτεραιότητα. Εξυπακούεται ότι μετά την διεκπεραίωση των αιτήσεων των εργοδοτών θα ακολουθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα η διενέργεια ουσιαστικού ελέγχου.ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο