Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-09-2013 ]

Αριθ. πρωτ.: Y4α/οικ.81034/29.8.2013 Σχετικά με την εφαρμογή του Προγράμματος για την ελεύθερη πρόσβαση σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας των πολιτών που έχουν απολέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα

(Σχετικά με την εφαρμογή του Προγράμματος για την ελεύθερη πρόσβαση σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας των πολιτών που έχουν απολέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 29/08/2013
Αριθ. Πρωτ. : Y4α/οικ.81034

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Ταχυδρομική Δνση : Αριστοτέλους 17
Ταχυδρομικός Κώδικας : 101 87
Τηλ. : 2132161418

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Θέμα : «Σχετικά με την εφαρμογή του Προγράμματος για την ελεύθερη πρόσβαση σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας των πολιτών που έχουν απολέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα».

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 654/12.8.2013 Υπουργικής Απόφασης, με Α.Δ.Α. ΒΛΩ1Θ-701, σχετικά με τους όρους και τη διαδικασία εφαρμογής του Προγράμματος για ελεύθερη πρόσβαση σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας των πολιτών που έχουν απολέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα.

Στην εν λόγω Υ.Α. ορίζονται οι δικαιούχοι του Προγράμματος, ο τρόπος υποβολής των αιτημάτων, οι πάροχοι των υπηρεσιών υγείας του Προγράμματος και οι υπηρεσίες υγείας που θα παρέχονται στα πλαίσια εφαρμογής του Προγράμματος. Η έναρξη υποβολής των αιτημάτων ορίζεται στις 02-09-2013. Η υποβολή των αιτημάτων γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής www.healthvoucher.gr είτε από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους είτε μέσω των Κ.Ε.Π.. Για την εγγραφή χορηγείται ένας μοναδικός αριθμός εγγραφής. Η αξιολόγηση των αιτημάτων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της συνεκτίμησης των τριών κριτηρίων που έχουν τεθεί στην εν λόγω Υ.Α.. Στην περίπτωση θετικής αξιολόγησης του αιτήματος προκύπτει το Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης (E.E.Π.) στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία του δικαιούχου.

Το Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης εκδίδεται άπαξ, είναι ατομικό και καλύπτει αποκλειστικά και μόνο το άτομο για το οποίο εκδόθηκε. Η εκτύπωση του ΕΕΠ δεν είναι υποχρεωτική, καθώς το εισιτήριο και η ισχύς του φαίνεται ηλεκτρονικά στο www.healthvoucher.gr. Συνιστάται όμως στα ΚΕΠ, να εκτυπώνονται τα ΕΕΠ για την διευκόλυνση των συναλλαγών των ωφελούμενων με τους συνεργαζόμενους πάροχους υγείας. Σε περίπτωση που το εισιτήριο δεν έχει εκτυπωθεί ή έχει απολεσθεί ή στην περίπτωση που υπάρχει ανάγκη επανεκτύπωσης, το σύστημα δίνει την δυνατότητα εμφάνισης και εκτύπωσης του ΕΕΠ. Για να επιτευχθεί αυτό, στη διαδικτυακή εφαρμογή www.healthvoucher.gr στο μενού «Πληροφορίες για Δικαιούχους» δίνεται η δυνατότητα επιλογής «Επανεκτύπωση HealthVoucher».

Περισσότερες οδηγίες μπορούν να παρασχεθούν στα τηλέφωνα αρωγής (helpdesk) : 11131 της ΗΔΙΚΑ Α.Ε.

Ο ωφελούμενος θα προσέρχεται στους πάροχους υπηρεσιών υγείας του Δημόσιου Τομέα, Ιατρούς και Μονάδες του Ε.Σ.Υ. (τα Κέντρα Υγείας, τα Εξωτερικά Ιατρεία των Νοσοκομείων κ.λ.π.) που ασκούν πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας καθώς και τα διαγνωστικά εργαστήρια που λειτουργούν στις Μονάδες του Ε.Σ.Υ., για να του παρασχεθούν οι προβλεπόμενες υπηρεσίες του Προγράμματος. Για την χρήση των παροχών του ΕΕΠ είναι απαραίτητο ο ωφελούμενος να έχει μαζί του και να παρουσιάσει στον πάροχο υγείας (πχ. Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων Νοσοκομείων κλπ), το αποδεικτικό έγγραφο ταυτότητας (πχ. ταυτότητα, διαβατήριο κλπ), τον αριθμό του οποίου καταχώρησε στην αίτησή του και ταυτόχρονα να γνωρίζει τον ΑΜΚΑ του (ή να έχει μαζί του το ΕΕΠ του ή κάποιο άλλο έγγραφο στο οποίο αναγράφεται ο ΑΜΚΑ).

Επισημαίνεται ότι οι Μονάδες Υγείας του Ε.Σ.Υ. δεν θα εισπράττουν την αμοιβή (εξέταστρο των 5€ ) που ορίζεται με την υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ.1329/4.1.2013 Εγκύκλιο του Υπουργού Υγείας, από τους ωφελούμενους του Προγράμματος.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλείσθε για την ενημέρωση όλων των φορέων αρμοδιότητας σας που εμπλέκονται στην υλοποίηση των ανωτέρω, με σκοπό την εξυπηρέτηση των ωφελούμενων πολιτών στο πλαίσιο της εύρυθμης λειτουργίας των Νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας.


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ ΚΑΛΛΙΡΗΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο