Σχόλια

Όπως τροποποιήθηκε με την Φ.80000/32938/1094/30.10.2013.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-08-2013 ]

Aριθμ. Φ.80000/οικ.23795/791/5.8.2013 Καθορισμός στοιχείων της Πράξης Βεβαίωσης Οφειλής για την είσπραξη καθυστερούμενων ασφαλιστικών οφειλών

(Καθορισμός στοιχείων της Πράξης Βεβαίωσης Οφειλής για την είσπραξη καθυστερούμενων ασφαλιστικών οφειλών)

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Αθήνα, 5 / 8 / 2013
Αριθ. Πρωτ. : Φ.80000 / οικ.23795 / 791

(ΦΕΚ Β' 2124/28-08-2013)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ : B΄

Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας : 10110 - Αθήνα
Πληροφορίες : Ε. Ράπτη
Τηλέφωνο : 210 - 3368109
FAX : 210 - 3368110

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός στοιχείων της Πράξης Βεβαίωσης Οφειλής για την είσπραξη καθυστερούμενων ασφαλιστικών οφειλών»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 101 του ν. 4172/2013 (Α΄ , 167).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 189/2009 (Α΄ , 221) και του άρθρου 4 του π.δ. 85/2012 (Α΄ , 141), όπως ισχύει.

3. Το π.δ/γμα 213/1992 (A, 102) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

4. Το υπ’ αριθμ. 86/2012 (Α΄ , 141) π.δ/γμα «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Τις γνώμες των οικείων ασφαλιστικών οργανισμών (ΙΚΑ ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ)

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (κωδικοποιητικό π.δ. 63/2005, Α 98), και το γεγονός ότι, από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, ούτε σε βάρος των προϋπολογισμών των ΙΚΑ − ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ,

(Η περίπτωση 5, τέθηκε όπως προστέθηκε και η ήδη υπάρχουσα 5 αναριθμήθηκε σε περίπτωση 6 με την απόφαση Φ.80000/32938/1094/30.10.2013)

αποφασίζουμε:

Η Πράξη Βεβαίωσης Οφειλής που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 101 του ν. 4172/2013, περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα εξής στοιχεία:

Α. Στοιχεία Οφειλής

1. Την αιτία της οφειλής

2. Τον ασφαλιστικό οργανισμό, τον Τομέα ή την Υπηρεσία ή το Υποκατάστημα του ασφαλιστικού οργανισμού που εκδίδει την Πράξη Βεβαίωσης Οφειλής (Επωνυμία Ασφαλιστικού Οργανισμού − Τομέας ή Υπηρεσία ή Υποκατάστημα, Κωδικός Υποκαταστήματος εφόσον υπάρχει, Ταχυδρομική Διεύθυνση, Ταχυδρομικός Κώδικας, Πόλη, Τηλέφωνο επικοινωνίας)

3. Ο αριθμός αναφοράς της Πράξης Βεβαίωσης Οφειλής

4. Η ημερομηνία έκδοσης της Πράξης Βεβαίωσης Οφειλής

5. Οι υπογραφές των αρμοδίων οργάνων και η υπηρεσιακή σφραγίδα των ασφαλιστικών οργανισμών

Β. Στοιχεία Περιόδου Οφειλής

1. Το έτος και το μήνα ή το χρονικό διάστημα που αφορά η οφειλή

2. Το ποσό της οφειλής

3. Το ποσό των επιβαρύνσεων

4. Το συνολικό ποσό της οφειλής (το άθροισμα των στοιχείων 2 και 3)

5. Στην Πράξη Βεβαίωσης Οφειλής μπορεί να επισυνάπτονται καταστάσεις εισφορών ή αντίγραφο εκκαθάρισης ασφαλιστικού λογαριασμού, ανάλογα με την αιτία της οφειλής, τα οποία και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της

Γ. Στοιχεία Οφειλέτη για φυσικά πρόσωπα

1. Κατηγορία οφειλέτη (φυσικό πρόσωπο)

2. Αριθμός Μητρώου Οφειλέτη στον ασφαλιστικό οργανισμό

3. Κωδικός Αριθμός Δ.Ο.Υ.

4. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του οφειλέτη

5. Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ΄) του οφειλέτη

6. Προσωπικά Στοιχεία του οφειλέτη (επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, Μητρώνυμο, ονοματεπώνυμο συζύγου, ημερομηνία και τόπος γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, στοιχεία αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, ηλεκτρονική διεύθυνση)

Δ. Στοιχεία Οφειλέτη για νομικά πρόσωπα

1. Κατηγορία οφειλέτη (νομικό πρόσωπο)

2. Αριθμός Μητρώου Οφειλέτη στον ασφαλιστικό οργανισμό

3. Διακριτικός Τίτλος

4. Νομική Μορφή

5. Κύρια δραστηριότητα

6. Στοιχεία Επικοινωνίας (οδός, αριθμός, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη, νομός, τηλέφωνο επικοινωνίας, ηλεκτρονική διεύθυνση

7. Στοιχεία Δ.Ο.Υ.

8. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του οφειλέτη

9. Στοιχεία υπευθύνων νομικού προσώπου (επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, Μητρώνυμο, ονοματεπώνυμο συζύγου, ημερομηνία και τόπος γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, αριθμός φορολογικού Μητρώου, αριθμός Μητρώου κοινωνικής ασφάλισης, στοιχεία αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, ιδιότητα στην επιχείρηση, έναρξη και λήξη, ηλεκτρονική διεύθυνση).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο