Σχόλια

Βλέπε και απόφαση 1910/30.8.2013 "Διευκρινιστική παρατήρηση στην Εγκύκλιο με θέμα «Καταχωρίσεις και Χορήγηση βεβαιώσεων από το Γ.Ε.ΜΗ- Σχέση με Επιμελητηριακά Μητρώα και Συνδρομές μελών στα Επιμελητήρια» ΑΔΑ ΒΛΩΧΦ-ΟΗΒ."

Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-08-2013 ]

Αριθμ. πρωτ.: Κ2 - 5794/28.8.2013 Καταχωρίσεις και χορήγηση βεβαιώσεων από το Γ.Ε.ΜΗ. - Σχέση με επιμελητηριακά μητρώα και συνδρομές μελών στα επιμελητήρια

(Καταχωρίσεις και χορήγηση βεβαιώσεων από το Γ.Ε.ΜΗ. - Σχέση με επιμελητηριακά μητρώα και συνδρομές μελών στα επιμελητήρια)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 28-08-2013
Αριθμ. Πρωτ.: Κ2 - 5794

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ
ΤΜΗΜΑ Γ

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος
T.K.: 101 81
Πληροφορίες : Α. OIKONOMAKH
Τηλέφωνο : 213 - 15 14 303
Fax    : 210 - 38 42 509
: 210 - 38 38 981

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ : ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Γ.Ε.ΜΗ. - ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΑ ΜΗΤΡΩΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΏΝ ΣΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ

Δεδομένου ότι η Υπηρεσία μας δέχεται επανειλημμένα ερωτήματα σχετικά με το εν θέματι αντικείμενο, σας ενημερώνουμε ότι:

1. Για το συγκεκριμένο θέμα έχει εκδοθεί ήδη η με αρ. πρωτ. 68/25-10-12 εγκύκλιος του Εποπτικού Συμβουλίου με θέμα «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΕΣ ΣΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ». Για τη διευκόλυνσή σας η εν λόγω εγκύκλιος επισυνάπτεται στην παρούσα, δεδομένου ότι για λόγους άγνωστους στην Υπηρεσία μας δεν έχει αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ ούτε στο www.businessportal.gr. Συγκεκριμένα στο εν λόγω έγγραφο τονίζεται ότι «Οι υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων δεν μπορούν να αρνηθούν την εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. των υπαγόμενων στην Υπουργική Απόφαση (Κ1-941 οικ./27.4.2012 όπως ισχύει «περί εγγραφής (απογραφής) στο Γ.Ε.ΜΗ.») ούτε να απορρίψουν φάκελο απογραφής ούτε να αρνηθούν την έκδοση βεβαίωσης ή πιστοποιητικού εφόσον οι υπόχρεοι έχουν τηρήσει τα προβλεπόμενα από την Υπουργική Απόφαση, δεδομένου ότι ο ν. 3419/2005 δεν προβλέπει ως προϋπόθεση για την εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. και την εγγραφή στο Επιμελητήριο». 1

1 Η αρμοδιότητα του Εποπτικού Συμβουλίου για την έκδοση της συγκεκριμένης εγκυκλίου προκύπτει από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3419/2005 όπως ισχύει, σύμφωνα με το οποίο:
«2. Το Εποπτικό Συμβούλιο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) συντονίζει τα Τμήματα και τις Υπηρεσίες του Γ.Ε.ΜΗ., καθώς και τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης,
β) μεριμνά για την έναρξη και εύρυθμη λειτουργία του Γ.Ε.ΜΗ,
γ) συντονίζει το έργο της μετάπτωσης των αρχείων από τα Μητρώα των Επιμελητηρίων στο Γ.Ε.ΜΗ.,
δ) μεριμνά για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού από όλα τα Επιμελητήρια της χώρας και τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης,
ε) μεριμνά για την εκπαίδευση των χρηστών του Γ.Ε.ΜΗ,
στ) παρακολουθεί τη λειτουργία, συγκεντρώνει τα προβλήματα και προτείνει προς το εποπτεύον Υπουργείο τις απαραίτητες νομοθετικές παρεμβάσεις.
Για την άσκηση των προαναφερόμενων αρμοδιοτήτων του, το Εποπτικό Συμβούλιο εκδίδει σχετικές εγκυκλίους και οδηγίες.»

2. Επί της ουσίας του θέματος σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3419/2005, η εγγραφή και κάθε περαιτέρω καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. είναι υποχρέωση εκ του νόμου και συναρτάται μόνο με την καταβολή του σχετικού τέλους καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.. Τονίζουμε εδώ την ιδιαίτερα προσεκτική διατύπωση του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 72 του ως άνω νόμου, σύμφωνα με την οποία η Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. είναι υποχρεωμένη να ελέγχει την καταβολή οποιουδήποτε φόρου ή τέλους προβλέπεται από την νομοθεσία «ως προϋπόθεση για την καταχώριση του υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ.».

2 Στην παρ.4 του άρθρου 7 του ν. 3419/2005 ορίζεται ότι:
«4. Η αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου, με την παραλαβή της αίτησης, των δικαιολογητικών και των συνοδευτικών εγγράφων, προβαίνει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στην πρωτοκόλληση της αίτησης και ελέγχει τα δικαιολογητικά και συνοδευτικά έγγραφα ως προς την πληρότητα, την ακρίβεια, τη σαφήνεια και τη νομιμότητά τους.
Ο έλεγχος, που διενεργείται κατά το προηγούμενο εδάφιο, περιλαμβάνει και την καταβολή κάθε τέλους που προβλέπεται από το άρθρο 8 και κάθε φόρου ή εισφοράς που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, ως προϋπόθεση για την καταχώρηση του υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ.. Εφόσον από τον έλεγχο δεν προκύψει κώλυμα καταχώρησης, η αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. προβαίνει στις καταχωρήσεις, που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 5, το αργότερο μέχρι τη δεύτερη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα παραλαβής της αίτησης ή από την ημέρα κατά την οποία οι αρμόδιες υπηρεσίες που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 κοινοποιήσουν στην προαναφερόμενη υπηρεσία τις πράξεις τους.»
Επίσης, στις παρ. 1-4 του άρθρου 8 του ν. 3419/2005 προβλέπεται ότι :
«1. Η καταχώριση και οποιαδήποτε μεταβολή αυτής στο Γ.Ε.ΜΗ., καθώς και η χορήγηση αντιγράφων, αποσπασμάτων των πράξεων και στοιχείων που εμφανίζονται στη Μερίδα ή πιστοποιητικών, προϋποθέτει την προηγούμενη καταβολή σχετικού τέλους όπως περιγράφεται στην παράγραφο 4.
2. Η χορήγηση αντιγράφων, αποσπασμάτων των πράξεων και στοιχείων που εμφανίζονται στη Μερίδα και πιστοποιητικών γίνεται κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου που υποβάλλεται σε έγγραφη ή ηλεκτρονική μορφή στις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. ή, κατά περίπτωση, στο Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ. Με τον ίδιο τρόπο οποιοσδήποτε έχει ειδικό έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει αντίγραφα, αποσπάσματα ή πιστοποιητικά των πράξεων και στοιχείων που τηρούνται στο φάκελο και δεν δημοσιεύονται στο «Δελτίο Εμπορικής Δημοσιότητας».
3. Τα ως άνω αντίγραφα, αποσπάσματα ή πιστοποιητικά χορηγούνται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή μέχρι την 1.1.2015 και έκτοτε αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή.
4. α) Για τη χορήγηση των αντιγράφων και των αποσπασμάτων που προβλέπονται στην παράγραφο 2, ο αιτών καταβάλλει προηγουμένως στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. ή στην Κ.Ε.Ε. ενιαίο ειδικό τέλος.
β) Για την καταχώριση και την οποιαδήποτε μεταβολή αυτής στο Γ.Ε.ΜΗ. το σχετικό τέλος αποτελεί έσοδο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων (Κ.Ε.Ε.) κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) και κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) έσοδο της οικείας υπηρεσίας καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. με εξαίρεση εκείνο που καταβάλλεται υπέρ του Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου το οποίο αποτελεί εξ ολοκλήρου έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού.
γ) Η Κ.Ε.Ε. διαθέτει τα παραπάνω έσοδα κατά προτεραιότητα για τις ανάγκες του Εποπτικού Συμβουλίου και της Κεντρικής Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ.»

Συνεπώς δεν συνιστά νόμιμο λόγο απόρριψης αιτήματος καταχώρισης από την πλευρά της αρμόδιας υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. η μη εγγραφή του υπόχρεου στα Μητρώα μελών του Επιμελητηρίου ή η ύπαρξη οφειλών αυτού από συνδρομές.

Τουναντίον, κατά την άποψη της Υπηρεσίας μας, λαμβανομένης υπόψη και της σχετικής διάταξης του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (άρθρο 4 του ν. 2690/1999) όπου επιτάσσει ακόμα και σε αναρμόδιες υπηρεσίες να παραλαμβάνουν αιτήματα και να τα διαβιβάζουν στις αρμόδιες καθ' ύλη και κατά τόπο υπηρεσίες, υπάρχει υποχρέωση παραλαβής του σχετικού αιτήματος και ενέργειας επ' αυτού, άλλως στοιχειοθετείται παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας εκ μέρους της αρμόδιας Υπηρεσίας, προσβλητέα ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων και, εφόσον οφείλεται σε δόλο ή βαρεία αμέλεια του υπαλλήλου επιτρέπει και την επιδίωξη αποζημίωσης εκ μέρους του διοικούμενου από τη βλάβη που υπέστη (βλ. άρθρα 105 και 106 ΕισΝΑΚ), πέραν των πειθαρχικών παραπτωμάτων, τα οποία μπορούν να καταλογισθούν στον αρμόδιο υπάλληλο (βλ. άρθρο 107 του Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων).

3. Κατά την άποψη της Υπηρεσίας μας τα ίδια ισχύουν και για κάθε μεταγενέστερη καταχώριση πράξης ή στοιχείου στη μερίδα υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ., για την οποία (καταχώριση), η μοναδική προϋπόθεση που τίθεται από το νόμο (βλ. πάλι άρθρο 7 του ν. 3419/2005) είναι η καταβολή του σχετικού τέλους καταχώρισης και, ενδεχομένως, άλλου φόρου ή τέλους που προβλέπεται από το νόμο ως προϋπόθεση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ., μεταξύ των οποίων ωστόσο δεν περιλαμβάνεται η καταβολή της συνδρομής στο Επιμελητήριο.

4. Τέλος, όλα τα ανωτέρω ισχύουν επίσης και για την έκδοση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων3. Συνεπώς, οι Υπηρεσίες ΓΕΜΗ των Επιμελητηρίων δεν μπορούν να συναρτούν την έκδοση βεβαίωσης, πιστοποιητικού ή αντίγραφου από την εγγραφή ή/και την καταβολή συνδρομών του υπόχρεου στο οικείο Επιμελητήριο.

5. Τονίζουμε εδώ ότι όλα τα ανωτέρω δεν ισχύουν στην περίπτωση σύστασης εταιρείας μέσω της Υπηρεσίας Μίας Στάσης. Στην περίπτωση αυτή, ο νόμος4 προβλέπει ρητά υποχρέωση εγγραφής της υπό σύσταση εταιρείας στο μητρώο του κατά περίπτωση οικείου Επιμελητηρίου, και καταβολή της αντίστοιχης συνδρομής.

3 Βλ. προηγούμενη υποσημείωση.
4 Ο ν. 3853/2010 όπως ισχύει προβλέπει στο άρθρο 5 για τη σύσταση προσωπικών εταιρειών, και συγκεκριμένα στην παρ. 2, (ίδια ρύθμιση υπάρχει και στα επόμενα άρθρα για τις εταιρικές μορφές των ΕΠΕ, ΑΕ και ΙΚΕ) ότι :
«2. Αυθημερόν ή το αργότερο την επόμενη εργάσιμη η μέρα και μετά την ολοκλήρωση των ενεργειών που προβλέπονται στην παράγραφο 1, η Υπηρεσία Μιας Στάσης υποχρεούται να:
α) Προβεί σε έλεγχο της αίτησης καταχώρισης και του συμφωνητικού σύστασης, ως προς τη νομιμοποίηση του αιτούντος και την πληρότητα των υποβαλλόμενων στοιχείων και εγγράφων, που αυτός υποβάλλει.
β) Προβεί, μέσω της πρόσβασης στα ηλεκτρονικά αρχεία του Γ.Ε.ΜΗ. σε προέλεγχο της επωνυμίας και στη χορήγηση προέγκρισης χρήσης. Εφόσον η προτεινόμενη επωνυμία προσκρούει σε προγενέστερη καταχώριση, η Υπηρεσία Μιας Στάσης ενημερώνει τους ενδιαφερομένους και, μετά από συνεννόηση μαζί τους, προβαίνει σε τροποποίηση της επωνυμίας.
γ) Προβεί στην είσπραξη του Γραμματίου Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρίας και του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, καθώς και τη χορήγηση σχετικής απόδειξης καταβολής του Γραμματίου Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρίας, και του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου.
δ) Μεριμνήσει για τη χορήγηση Α.Φ.Μ. στους εταίρους, όπου απαιτείται, καθώς και για την έκδοση των απαιτούμενων πιστοποιητικών ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας που απαιτούνται.
ε) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, μεριμνήσει για την καταχώριση και εγγραφή της εταιρίας στην Υπηρεσία ή στο Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ. του άρθρου 2 του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297 Α), όπως αυτός τροποποιείται με το άρθρο 13 του παρόντος νόμου, και για τη χορήγηση Αριθμού Γ.Ε.ΜΗ. και Κωδικού Αριθμού Καταχώρισης που προβλέπονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 5 του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297 Α), όπως αυτός τροποποιείται με το άρθρο 13 του παρόντος νόμου.
στ) Μεριμνήσει, μέσω πρόσβασης στα οικεία ηλεκτρονικά αρχεία, για την έκδοση Α.Φ.Μ. της εταιρίας, καθώς και για την εγγραφή της εταιρίας, των εταίρων και διαχειριστών στους οικείους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης.
ζ) Προβεί στην εγγραφή της Εταιρίας στο αρμόδιο επιμελητήριο.»
Επίσης, η ΚΥΑ K1-802/23.3.2011 (ΦΕΚ 470 Β’) η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του ως άνω νόμου προβλέπει στο άρθρο 14, περ. 3 ότι η Υπηρεσία Μιας Στάσης προβαίνει στην είσπραξη μεταξύ άλλων ποσών και του ποσού που αντιστοιχεί στο «Κόστος εγγραφής στο Επιμελητήριο, το οποίο υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 2081/1992 (154 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν.3419/2005 (297 Α΄).»

6. Κλείνοντας, να υπενθυμίσουμε ότι ο όρος «οικείο Επιμελητήριο» σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες διατάξεις σημαίνει το Επιμελητήριο του Νόμου 2081/1992 όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο 3419/2005 και ισχύει, δηλαδή το, κατά περίπτωση, Εμπορικό & Βιομηχανικό ή Βιοτεχνικό ή Επαγγελματικό ή Μεικτό Επιμελητήριο της έδρας του υπόχρεου, και όχι άλλα ειδικά Επιμελητήρια όπως το Τεχνικό ή το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Παρακαλούμε για την πιστή τήρηση των ανωτέρω. Η Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., στην οποία κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλείται όπως μεριμνήσει για την ανάρτησή της στο www.businessportal.gr.Ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου
Στέφανος ΚομνηνόςΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο